Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Begroting gem Heerlen voor 2023

PERSBERICHT

College presenteert sluitende begroting voor 2023

MBP: Evenwichtige keuzes in onzekere tijden

Het college van Burgemeester en Wethouders biedt de gemeenteraad op 3 november (tijdens de algemene beschouwingen) het Meerjarig Bestuurlijk Programma (MBP) en een sluitende begroting voor 2023 aan. Echter, onzekere tijden met hoge inflatie en de alsmaar oplopende energieprijzen baren ook het college grote zorgen. Desondanks blijft de wens de volgende vier jaar van de collegeperiode daadkrachtig verder te bouwen aan een sociale, duurzame, levendige en economisch vitale stad. Vanzelfsprekend samen met de inwoners, organisaties en ondernemers, bouwend aan Heerlen.

Stevige basis

Ook de komende jaren liggen de belangrijkste opgaven voor het college op sociaaleconomisch vlak. De stevige sociale basis die is opgebouwd is geen luxe maar noodzaak en krijgt dus opnieuw prioriteit. Ook blijft het college investeren in gelijke kansen voor alle Heerlenaren, want armoede is een onacceptabel feit. In de jeugdzorg moet gedaan worden wat nodig is, bij voorkeur nóg beter dan de afgelopen periode en zoveel mogelijk in de eigen omgeving van het kind.

Veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners zijn essentieel. In de aanpak van harde criminaliteit, huiselijk geweld of welke overlast gaan repressie en zorg hand in hand. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte wordt verbeterd en ruimtelijke ontwikkelingen worden aangejaagd. Schoonheid, kwaliteit en duurzaamheid zijn hierbij de leidraad.

Investeren in ambities

Het college blijft de komende jaren investeren in de stad en de mensen. De aanpak van Heerlen-Noord is de grootste opgave voor de komende 20 jaar. Het college gaat een krachtige lobby opzetten en zelf budget vrijmaken voor het programma. Ook ondernemerschap wordt gestimuleerd, samen met onderwijs en bedrijven.

Ook blijft het college onverminderd voortbouwen en investeren in het centrum. Een van de grootste ambities is om onderwijs een plek te geven in het stadscentrum. Ook projecten als het Centrumbad, het Romeins Museum en de Royal/Rivoli zijn parels waaraan we verder bouwen. De Culturele lente bloeit voort en al dat moois moet voor iedereen te zien zijn.

De klimaatcrisis is een grote bedreiging voor het leven van mens, dier en natuur en de coalitie wil ook hierop de komende jaren actie ondernemen en investeren. Om energiearmoede tegen te gaan wil het college de komende jaren o.a. inzetten op het grootschalig verduurzamen van woningen. Ook vergroening, klimaatadaptie, circulariteit en duurzame energievoorziening spelen hier een rol in.

Sluitende begroting

In deze onzeker tijden heeft het college gezocht naar de balans tussen realistisch financieel beheer en het investeren in ambities. In 2026 verandert de systematiek van de berekening van de Rijksbijdrage voor gemeenten. Om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen kiest het college ervoor om niet nu al te bezuinigen, maar om minimaal 2% van de begroting als reserve aan te houden. De algemene reserve wordt aangevuld tot 11.2 miljoen euro. De stijging van de woonlasten blijft beperkt. 

Wethouder Martin de Beer van Financiën: “Ons leven is op dit moment zeer veranderlijk. Dagelijks merken we de gevolgen van de situatie in Oekraïne. Als college begrijpen we dat dit voor onrust zorgt onder de inwoners. In de begroting hebben we dan ook vooral geprobeerd om de balans te vinden tussen een stevige sociale basis en investeren in onze stad en inwoners”.

Het meerjarige begrotingssaldo in schema

Jaar2023202420252026
X € 1.000,-01.4011150

De gemeenteraad stelt de begroting 2023 definitief vast tijdens de algemene beschouwingen op 2 november.

Zuyd Hogeschool naar het centrum?

Beoogde nieuwe huisvesting voor Zuyd Hogeschool

Voor het blok tussen de Promenade, Saroleastraat, Geleenstraat en Honigmannstraat (Promenade I) is in de toekomst een andere bestemming voorzien. Het gaat dan om een maatschappelijke bestemming ten behoeve van een beoogde nieuwe onderwijshuisvesting voor Zuyd Hogeschool, gecombineerd met overige centrumbestemmingen die levendigheid intensiveren zoals horeca, dienstverlening, detailhandel, openbare ruimte en wonen. Om dit mogelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 27 september een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op Promenade I. Indien de huidige vastgoedeigenaren hun eigendom willen verkopen, dienen ze het eerst aan de gemeente te koop aan te bieden.

Keuze voor locatie

Zuyd Hogeschool heeft in 2019 een strategisch vastgoed- en huisvestingsplan opgesteld. In dit plan kijkt Zuyd vooruit naar wat nodig is om de huisvesting in haar drie vestigingssteden – Heerlen, Maastricht en Sittard – aan te laten sluiten bij de toekomstige eisen. Daarbij kijkt Zuyd niet alleen naar de gebouwen en de inrichting, maar ook naar wat passend is bij de verschillende opleidingsvormen en de benodigde ruimte. Hierbij spelen samenwerking met het werkveld, het samen leren en het ontmoeten van studenten een belangrijke rol, alsmede de verbinding met stad en regio. Bij de (ver)bouwplannen wordt ook rekening gehouden met duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Olaf van Nugteren, vicevoorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool: “Onze huidige locatie Nieuw Eyckholt is te ruim en daarom zijn wij op zoek naar een andere locatie die nauw aansluit op onze onderwijsvisie. Daarbij komt in Heerlen de Promenade als meest geschikte locatie uit de bus. Alle bijbehorende voorzieningen zijn in de directe nabijheid aanwezig: openbaar vervoer, culturele instellingen, horeca en groen- en parkvoorzieningen. Kortom, wij zijn blij met deze stap die de gemeente zet. Uiteraard zullen wij bij dit proces het gebruikelijke overleg voeren met de medezeggenschap en toezichthouder. Betrokkenheid van al onze interne partijen staat bij ons hoog in het vaandel.”

Wethouder centrumontwikkeling en onderwijs Jordy Clemens: “Promenade I kan – op enkele uitzonderingen na – behoorlijk wat liefde gebruiken. Sommige panden staan al geruime tijd leeg. We hebben nu de kans om dit stuk, midden in onze stad, samen met Zuyd Hogeschool nieuw leven in te blazen. Het is een uitgelezen kans om het gebied weer de kwaliteit te geven die het verdient. Daarmee komt een hbo-instelling met vele studierichtingen, studenten, medewerkers en onderzoekers naar het centrum.” Uiteraard worden de betroffen vastgoedeigenaren, exploitanten en bewoners gedurende het gehele traject betrokken.

Gezamenlijk optrekken

De gemeente Heerlen en Zuyd Hogeschool hebben onlangs een intentieovereenkomst getekend voor de beoogde verhuizing. Om dit te realiseren heeft de gemeente ervoor gekozen om het instrument voorkeursrecht in te zetten. Dit past ook in het coalitieakkoord, waarin is opgenomen dat de gemeente een actiever grondbeleid gaat voeren.

Procedure

Vastgoedeigenaren, exploitanten en bewoners in het plangebied zijn schriftelijk geïnformeerd over het besluit dat (samen met alle bijlagen) gedurende zes weken ter inzage ligt. De aanwijzing is maximaal drie maanden geldig. Om het voorkeursrecht vervolgens nog een periode van drie jaar te laten voortduren, ligt er in december een voorstel in de raad.

Onderwijs naar centrum

Heerlen wil het onderwijs terughalen naar het centrum, omdat studenten de levendigheid van de stad verrijken. Inmiddels hebben meerdere onderwijsinstellingen kenbaar gemaakt graag naar het centrum te willen verhuizen, om zo onderwijs, werken en onderzoek optimaal te kunnen combineren. Daarover worden nu met de diverse onderwijsinstellingen gesprekken gevoerd.

plaatje promenade

Datum nieuwsbericht

Actieweek tegen Pesten

Gemeente Heerlen ondersteunt de landelijke actieweek tegen Pesten

Maandag 26 september start de landelijke Week tegen Pesten op scholen. Pesten is beschadigend en kan veel leed veroorzaken. Vooral kinderen en jongeren zijn hierbij kwetsbaar. Pesten kan heel verstorend werken op hun ontwikkeling. Vaak ook merken ouders of mensen om het slachtoffer heen wel wat aan de hand is, maar weten ze niet wat ze tegen pesten kunnen doen. Vanwege de grote impact die pesten heeft, ondersteunt de gemeente Heerlen de landelijke actie en vragen wij extra aandacht hiervoor, onder andere op social media.

Speciale les in Heerlen

In deze Week tegen Pesten geeft stichting HALT* een speciale les op basisschool Eikenderveld. Deze les is bedoeld om leerlingen bewust te maken van cyberpesten en de gevolgen hiervan. Jordy Clemens, wethouder Onderwijs is er bij om te mee te luisteren en in gesprek te gaan met de leerlingen hierover. Dit gebeurt op donderdag 29 september a.s. 

Wethouder Jordy Clemens (onderwijs) hierover: ‘Pesten komt overal voor. Tussen kinderen op school maar ook door volwassenen op de werkvloer. We móeten het met elkaar hebben over de enorme impact die pesten op mensen kan hebben. En we moeten ervoor zorgen dat het stopt.’

Gratis lesmateriaal

Via de landelijke site www.weektegenpesten.com kunnen scholen gratis lesmateriaal vinden. Dit jaar gaat het om ‘Grapje, moet toch kunnen?!’ Hiermee kunnen scholen gemakkelijk het gesprek aangaan over dit thema.

Verder kunt u informatie vinden op de volgende websites (u verlaat onze site): 

* Stichting HALt heeft een taak in het pestprotocol voor het onderwijs. HALT legt de pestincidenten in het onderwijs vast.

Jongen in tranen. Foto: Kat J, Unsplash.com

Kermis Heerlen-Centrum

De najaarskermis komt er weer aan van 7 t/m 12 oktober. Wij informeren u met deze nieuwsbrief over onderwerpen die voor u als bewoner of ondernemer in de buurt van de kermislocaties van belang kunnen zijn.

Locatie en opbouw De attracties staan op de Bongerd en beide Pancratiuspleinen. De opbouw start op woensdag 5 oktober. Deze locaties zijn vanaf dat moment tot het einde van de kermis, afgesloten voor verkeer. Tijdens de kermis staan er ook attracties op het parkeergedeelte van de Bongerd. Daar kan dan niet geparkeerd worden. De kermisattracties zijn op donderdag 13 oktober weer volledig afgebroken.

Geluidsnormen De grote attracties krijgen geluidsbegrenzers. Tijdens de hele kermisperiode zorgen deze geluidsbegrenzers ervoor dat de kermisattracties niet meer geluid kunnen produceren dan is toegestaan.

Stroom en afval Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van netspanning voor de stroomvoorziening. Rd4 plaatst afvalcontainers die dagelijks worden leeggemaakt. Ook veegt Rd4 dagelijks alle kermispleinen schoon.

Openingstijden Alle attracties zijn open vanaf vrijdag 7 oktober 16:00 uur. Op zaterdag en zondag vanaf 13:00 uur en op maandag t/m woensdag vanaf 14:00 uur. Van maandag t/m woensdag mogen de attracties ook al open vanaf 11:00 uur. De sluitingstijd is op vrijdag en zaterdag 01:00 uur en voor de overige dagen 24:00 uur. Na sluitingstijd mogen gekochte penningen nog worden opgemaakt. Dit leidt tot een geleidelijk vertrek van de kermisbezoekers.

Contact Heeft u een vraag of klacht over de kermis, bel dan tijdens kantooruren naar de gemeente Heerlen (045-5605040). Voor noodgevallen is dit nummer ook buiten kantooruren te bereiken. Wij vragen uw begrip voor de mogelijke overlast die een kermis met zich mee kan brengen.

Opening van Grunsvenplein

Iedereen is welkom: Officiële opening Burgemeester van Grunsvenplein met familiefestival

Op donderdag 15 september wordt het nieuwe Burgemeester Van Grunsvenplein officieel ‘geopend’. Het voorheen grauwe plein is flink aangepakt: het is gezelliger en groener, duurzaam en circulair. Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: “Het nieuwe Van Grunsvenplein is straks niet alleen een geweldige evenementenlocatie, maar ook een mooie, groene plek om te verblijven én een prachtige plek om te wonen. Dat laatste hebben de bewoners na een lange tijd van werkzaamheden wat mij betreft dubbel en dik verdiend.” Het resultaat is iets om trots op te zijn en dat wordt gevierd met een festival dat leuk is voor de hele familie. Iedereen die tijd en zin heeft, is welkom tussen 16.00 en 20.30 uur.

Om 16.00 uur is er eerst een officieel moment met een openingshandeling en de prijsuitreiking van de Recycle Challenge. Vanaf 16.30 uur zijn er allerlei activiteiten op het plein. Met onder andere muziek, dansworkshops, een springkussen en BMX-parcours. Kinderen kunnen zich laten schminken of een glittertattoo zetten. Ook zijn er tal van foodtrucks aanwezig. De toegang is gratis.

Samen maken we het centrum

Deze metamorfose van het Burgemeester van Grunsvenplein is onderdeel van de complete aanpak van Heerlen-Centrum. Op www.heerlen.nl/centrum is een overzicht te vinden van alle projecten. De gemeente werkt hierbij samen met en wordt financieel ondersteund door de partners: Ministerie BZK, Provincie Limburg, IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad onder het mom: Samen maken we het Centrum.

Kwikstart-app voor jongeren

Kwikstart-app helpt Heerlense jongeren die 18 worden

Voor jongeren die 18 worden kan het leven ineens behoorlijk ingewikkeld zijn. Er komt dan heel wat op je af en vanaf deze leeftijd moet je heel wat zaken zelf regelen. Verzekeringen, school, werk en misschien zelfs een eigen kamer of woning. Om jongeren hierbij te helpen is Kwikstart ontwikkeld; een app die belangrijke zaken voor jeugdigen en jongvolwassenen inzichtelijk maakt. Het is daarnaast ook handig voor ouders om inzichtelijk te krijgen welke verplichtingen ze wel of niet hebben met betrekking tot eigen kinderen.

Handige app voor 18+ met info wát zelf te regelen

Kwikstart is een landelijke app, die (kwetsbare) jongeren die achttien worden helpt op weg naar zelfstandigheid. Vanaf 13 september is ook specifiek Heerlense info op deze app te vinden.


Peter van Zutphen, wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg is blij met de app: “Met de Kwikstart-app geven we jongeren en hun omgeving specifieke informatie die voor hun zelfstandigheid en hun toekomst belangrijk is. Het is een heel handig hulpmiddel om erachter te komen wat je allemaal moet regelen op het gebied van wonen, werk, geldzaken, school, gezondheid & hulp, verzekeringen etc.; zaken die voor velen vaak onduidelijk zijn. In Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje”.

De app Kwikstart is gratis te downloaden. Door op woonplaats Heerlen te zoeken komen jongeren meteen bij de lokale informatie terecht. De filmpjes en checklist helpen je op weg.

Datum nieuwsbericht

 13 s

Leegstaand Arcusgebouw wordt groen wooncomplex

Leegstaand Arcusgebouw in Heerlen wordt groen wooncomplex met vijftig appartementen, invulling Leger des Heils nog onduidelijk

Een impressie van hoe het Arcus-gebouw er na de verbouwing gaat uitzien. — © LoftVastgoed Heerlen – 

Het voormalige gebouw van Arcus College aan de Willemstraat in Heerlen is verkocht en wordt verbouwd tot vijftig woningen. De nieuwe eigenaar zoekt nog een invulling voor de oude plek van de dag- en nachtopvang.

Loft Vastgoed uit Eindhoven is de nieuwe eigenaar van het gebouw in de bocht van de Klompstraat-Willemstraat. Het bedrijf was nog niet eerder actief in Heerlen. „We zien dat er heel veel gebeurt in Heerlen-Centrum, dat er mooie kwaliteitsimpulsen worden gegeven”, zegt Gé Peters, planontwikkelaar van Loft Vastgoed.

Het bedrijf heeft zich niet laten leiden door het negatieve imago dat Heerlen soms nog heeft. Peters: „In dat opzicht is het fijn als je een buitenstaander bent en niet de emotie vanuit de stad hoeft te delen. Bovendien is er overal een tekort aan woningen, dus ik denk dat onze toevoeging absoluut kans van slagen heeft, zeker vanwege de nabijheid van het centrum en het station.”

Het schoolgebouw staat leeg sinds Arcus College met zijn horecaopleiding zo’n acht jaar geleden naar de nieuwbouw aan de Valkenburgerweg is verhuisd. Alleen de begane grond is nog gevuld met Fair Play en tapasrestaurant Carpe Diem, die beide nog een huurcontract voor enkele jaren hebben. Parkeergarage de Klomp die aan het gebouw vastzit blijft in handen van Q-Park.

Het lege schoolgebouw in de bocht van de Willemstraat-Klompstraat.  — © De Limburger

De meest beladen ruimte in het gebouw is die waar de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils tot aan de verhuizing naar de Gasthuisstraat was gevestigd. Peters: „Voor die ruimte zoeken we nieuwe invulling. Daar is nog niets concreet over. Het moet een nuttige functie worden die de stad kan dragen, iets dat beter is dan de dooie hoek die het nu is.”

De bovenverdiepingen worden omgebouwd tot vijfenveertig à vijftig huurwoningen. Peters: „We willen vooral de doelgroep bedienen die altijd tussen wal en schip belandt, zoals starters en werkenden die nog niet in staat zijn een eigen woning te kopen, maar niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen.”

Voormalig klaslokalen van Arcus zullen daarom veranderen in woningen. Op het dak, waar de technische installatie van het gebouw zit, wordt een extra bouwlaag met woningen toegevoegd. Het dakterras wordt een gezamenlijke ruimte, die net als het dak een groene invulling krijgt. Peters verwacht dat Loft Vastgoed eind volgend jaar kan starten met de bouw.

De vorige eigenaar VOC Vastgoed heeft voor dit pand vier jaar geleden ook al woningbouwplannen opgesteld. „Wij wilden er shortstayappartementen van maken met maximaal een tot twee jaar bewoning en dus veel doorstroming. Volgens de gemeente en IBA was de locatie toen geen prioriteit. We hebben er dan ook verder geen energie in gestoken. We zijn verheugd dat Loft Vastgoed het nu weer oppakt”, zegt Miriam Jongen van VOC.

Lees ook: Nieuwe invulling voor voormalige Heerlense horecavakschool

Fiedel van der Hijden ontvangt zilveren erepenning

Het college van Heerlen heeft besloten een zilveren erepenning uit te reiken aan Fiedel van der Hijden. Deze ontvangt hij op 26 augustus 2022 van de gemeente Heerlen. Zijn sleutelrol in de Heerlense cultuursector is de aanleiding voor deze huldiging.

Fiedel van der Hijden stopt na 32 jaar bij Cultura Nova. De initiatiefnemer en artistiek leider van het beeldend theaterfestival in en rond Heerlen vindt het tijd om plaats te maken voor jongere mensen. Hij vertrekt per 1 oktober. Ondanks dat hij Cultura Nova los gaat laten blijft hij wel betrokken bij de cultuursector in Heerlen.

Culturele inspirator

Naast het belangrijke succes van Cultura Nova, waar Fiedel in 1991 initiator van was, heeft Fiedel de Heerlense cultuur op meerdere manieren naar een hoger niveau weten te tillen. Er zijn tal van evenementen waarbij Fiedel initiator, inspirator en/of organisator was. Denk bijvoorbeeld aan de culturele opening van het WK Wielrennen, Dansfestival Heerlen, Kinderboekenweek, Performancefestivals, literatuuravonden, culturele cafés en verschillende exposities waaronder de tentoonstelling van fotograaf Ed van der Elsken. In het verleden programmeerde hij ook muziek, theater, dans, jeugdvoorstellingen en exposities bij Stadsschouwburg Heerlen (Parkstad Limburg Theaters). En in 2013 was Fiedel initiator van de stichting Street Art, waarmee een groot aantal imposante Murals zijn gerealiseerd in Heerlen.

Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Heerlen kent een aantal gemeentelijke onderscheidingen. Het gaat om de toekenning ‘Bijzondere Heerlenaar’, de erepenning in zilver of het ereburgerschap. De zilveren erepenning werd voor het laatst uitgereikt in april 2022, namelijk aan de Heerlense handbiker Mitch Valize.

Orchideeën in bloei

PERSBERICHT

Honderden orchideeën in bloei op de Koumenberg

Begin 2022 zijn de eerste bomen gekapt op de Koumen om de biodiversiteit in Heerlen te vergroten. Dat de maatregelen een positief effect zouden hebben was van tevoren bekend. Nu blijken de resultaten onverwacht spectaculair. Door de bomenkap staan nu honderden orchideeën op deze plek opnieuw in bloei. In september worden de werkzaamheden weer opgepakt en uitgebreid naar de rest van de Koumenberg.

Dominante boomsoorten
Bij ecologisch beheer worden onder meer schapen ingezet om struikgewas te begrazen. Ook worden zogenaamde dominante boomsoorten als populieren en acacia’s weggehaald. Deze bomen groeien namelijk zo sterk dat ze de schapen in de weg staan bij het grazen. Door deze bomen weg te halen ontstaat meer ruimte voor kruidenrijke gewassen en bloemen in het gebied. Deze werkzaamheden worden begeleid en gevolgd door een ecoloog.


Spectaculaire resultaten

De kapwerkzaamheden op de Koumen, tussen de nachtweide voor de schapen en het industrieterrein, zorgden voor veel open plekken in het bos. Hier groeien nu diverse soorten orchideeën. Het gaat om honderden orchideeën in verschillende soorten.

Voor schone lucht en water, gezond voedsel, en nog veel meer zijn mensen afhankelijk van gezonde ecosystemen. De gezondheid van ecosystemen hangt goeddeels af van biodiversiteit, ofwel de natuurlijke verscheidenheid in een bepaald gebied. “Biodiversiteit is een cruciale voorwaarde voor zowel sociale als ecologische duurzaamheid. Het is daarom ongelooflijk belangrijk dat we als gemeente bijdragen aan het behoud en herstel van biodiversiteit in onze gemeente,” stelt wethouder Casper Gelderblom. “Op deze plek in Hoensbroek hebben we al prachtige resultaten behaald. Meer ruimte voor bloemen en planten, én meer ruimte voor insecten en dieren. Een schitterend voorbeeld van onze agenda voor heel Heerlen!”

Vanaf september worden de werkzaamheden verder uitgebreid naar de rest van de Koumenberg. De verwachting is dat dan ook op andere plekken verschillende orchideeënsoorten een kans krijgen zich te ontwikkelen en verder te verspreiden.

Heerlen-app stopt per 31 augustus

PERSBERICHT

Vanaf 31 augustus zal de Heerlen-app in fases stopgezet worden. Waarom? De app is verouderd en wordt technisch niet meer onderhouden door de leverancier. Daarnaast kun je alle informatie van de Heerlen-app ook vinden op de mobielvriendelijke website van Heerlen.

Alles op een rij

In de Heerlen-app staan verschillende soorten informatie. Hieronder hebben we het op een rij gezet waar welke informatie op de website te vinden is.

Maak gebruik van de zoekbalk bovenin de website om de gewenste informatie op te zoeken op onze website.

Werkzaamheden Dr.Poelstraat uitgesteld

Beste bewoners van Heerlen-Centrum,

Helaas, in tegenstelling tot ons eerdere bericht van begin augustus kunnen we nog niet starten met de voorgenomen werkzaamheden aan de Dr. Poelstraat op 29 augustus. Door gebrek aan materialen en personeel kan de aannemer de benodigde kwaliteit en planning niet garanderen. Het risico op uitloop van de werkzaamheden is veel te groot en dit heeft forse gevolgen voor ondernemers en omwonenden. We kunnen daarom niet anders dan de werkzaamheden op de Dr. Poelstraat uitstellen tot nader order.

Wat betekent dat voor u?

Nu de werkzaamheden uitgesteld zijn is het toch mogelijk om de komende tijd te parkeren zoals gebruikelijk en heeft u nog geen parkeerontheffing nodig. De aangevraagde ontheffingen worden wel gereedgemaakt en verstrekt voor de start van de werkzaamheden. Ook de verhuizing van de taxistandplaatsen van de Dr. Poelstraat naar de Bongerd zal op een later tijdstip plaatsvinden.

Hoe communiceren we met u?

Belangrijke informatie wordt in de toekomst met u gedeeld door middel van onze nieuwsbrieven. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, besteden we er ook geregeld aandacht aan via onze social mediakanalen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen neem dan contact op met omgevingsmanagement@heerlen.nl.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Romeins Kwartier

Nieuwe minibiebjes in het Centrum

PERSBERICHT

Nieuwe, vrolijk beschilderde minibiebjes

Heerlen-Centrum heeft er sinds vandaag vier nieuwe minibiebjes bij. Bewoners en bezoekers vinden de vrolijk beschilderde biebjes met boeken bij het Bètahuis aan het Wilhelminaplein, Kakauw in de Oranje Nassaustraat, Boekhandel Van der Velden-Van Dam op de Promenade en De Boekensteun aan de Akerstraat. Iedereen mag er gratis een boek naar keuze uithalen of inzetten. Vrijwillige bibliothecarissen zorgen voor het wisselen van boeken en het beheer van de kastjes.

De minibiebs zijn een voorbeeld van hoe je samen aan een levendiger stadscentrum werkt. Niet alleen dankzij de vrijwillige inzet van de locaties en de bibliothecarissen. De meubels zijn fraai beschilderd door stichting Uggla: een kleinschalige dagopvang uit Valkenburg voor mensen met een verstandelijke- en of lichamelijke beperking en voor ouderen. 

Samen
Een minibieb heeft eigenlijk alleen maar positieve kanten. Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: “Het nodigt uit tot het lezen van een boek op een bankje in de stad. Maar zo’n klein biebje heeft ook een sociaal element, het brengt mensen samen. En daarbij: het is ook weer een nieuw speels kunstwerkje dat past in onze stad. Je wordt blij als je ernaar kijkt.” Naast deze vier nieuwe biebjes, staat er ook een in de stationshal in Maankwartier.

Stad als Speeltuin
De minibiebjes maken deel uit van het project ‘Stad als Speeltuin’ waarin Heerlen gaat voor de glimlach op het gezicht van inwoners en bezoekers. De gedachte is dat daar waar leuke en gekke dingen gebeuren, het fijn is om te wonen, te werken en te bezoeken. In de komende weken worden er nog meer speelse elementen aan de binnenstad van Heerlen toegevoegd.

Op de foto: de kunstenaars van Stichting Uggla en begeleiders maken samen met Jordy Clemens het minibiebje aan de Promenade voor de eerste keer open. 

Extra energietoeslag

PERSBERICHT

Heerlen betaalt extra energietoeslag van € 500 uit in oktober

Onlangs heeft de regering de eenmalige energietoeslag verhoogd van € 800 naar € 1.300. Inwoners die de toeslag van € 800 al hebben ontvangen, krijgen automatisch ook de extra toeslag van € 500 uitbetaald. Daar hoeft geen nieuwe aanvraag voor te worden ingediend. Inwoners die een aanvraag hebben ingediend en nog geen beslissing hebben ontvangen, krijgen ook automatisch de extra toeslag als zij aan de voorwaarden voldoen.

Informatiebrief

Vooruitlopend op de automatische betaling ontvangen alle inwoners van de gemeente Heerlen die mogelijk recht hebben op deze extra toeslag, een persoonlijke brief. Hierin worden ze geïnformeerd over de verhoging van de toeslag.

Uitbetaling in oktober 2022

De gemeente ontvangt zeer veel aanvragen en doet haar uiterste best om de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen. De extra toeslag wordt in oktober van dit jaar uitbetaald.

Al veel huishoudens bereikt

Inmiddels hebben ruim 9.000 huishoudens de energietoeslag ontvangen of aangevraagd. De gemeente beoordeelt bij deze aanvragen ook of deze huishoudens mogelijk recht hebben op de Fit en Fun regeling. Deze regeling is er voor alle Heerlenaren van 18 jaar of ouder die een minimuminkomen hebben en is een bijdrage in de kosten van individuele maatschappelijke, sociale, sportieve en/of culturele activiteiten.

Niet bekend bij gemeente? Dan energietoeslag aanvragen

Huishoudens met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum) die nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen dit alsnog doen. Een aanvraagformulier kunt u hier invullen, aanvragen kan nog steeds.

Bespaar op uw energierekening

PERSBERICHT

Bespaar op uw energierekening

Het verduurzamen van uw huis levert u een lagere energierekening en een comfortabele woning op, vooral als u een oudere woning hebt die niet goed geïsoleerd is. Reden genoeg om meteen aan de slag te gaan! Maar hoe brengt u uw energieverbruik omlaag? Waar begint u? De energiecoaches en DuMo-adviseurs helpen u verder.

Deze twee initiatieven van de provincie hebben als doel om woningen in Limburg te verduurzamen en zijn gericht op energiebesparing. Van beide iniatieven kunt u gratis gebruik maken. Meld u wel op tijd aan!

Energiecoaches

De energiecoaches van ‘De Wattmeesters’ zijn gedreven mensen met praktijkervaring in het verduurzamen van woningen. Na het doen van wat vooronderzoek naar jouw woning, maakt de energiecoach een afspraak met u om bij u langs te komen. Hij of zij bespreekt met u wat uw wensen zijn. Samen wordt in kaart gebracht wat de beste verduurzamingsmaatregelen zijn voor uw huis en woonsituatie. De bevindingen en maatregelen worden vastgelegd in uw digitale HOOM-dossier. U krijgt na afloop van het gesprek een overzichtelijk rapport met een overzicht van de beste maatregelen, inclusief kosten en opbrengsten. Omdat u vooraf kunt zien wat de investering oplevert, wordt het gemakkelijker om besluiten te nemen. Ook handig is dat u altijd online toegang hebt tot uw eigen dossier en u samen met uw coach de vervolgstappen kunt zetten.

Maar de energiecoach van ‘De Wattmeesters’ doet meer. Ook bij het realiseren van besparingen staat de energiecoach voor u klaar; hij is immers uw coach. De energiecoach bespreekt de adviezen met u, biedt hulp bij het aanvragen en vergelijken van offertes en ondersteunt desgewenst bij het aanvragen van de financiering. De energiecoach geeft ook aan of er verdere verplichtingen zijn, maar u mag altijd zelf bepalen welke maatregelen u wel of niet wilt doorvoeren. Ook helpt de coach met het inzichtelijk maken van zogenaamde ‘’quick wins’’: hij laat u kleine maatregelen, zoals ledlampen, radiatorfolie en tochtstrips zien waarmee u relatief gemakkelijk en snel energie kunt besparen en geeft hierover verder advies.

Wilt u ook energie besparen? Boek dan voor 30 september een gratis afspraak met een energiecoach via de website van De Wattmeesters.

DuMo-adviseurs

Voor eigenaren van monumenten is het vaak nog moeilijker om te weten wat mogelijk is en hoe u dit moet aanpakken. Daarom biedt de Provincie Limburg u gratis energiescans en maatwerkondersteuning door DuMo-adviseurs van De Groene Grachten / Monumentenwacht Limburg.

Als eigenaar van een monument kunt u zich tot uiterlijk 16 september 2022 aanmelden. Maar mogelijk wordt de regeling een half jaar verlengd. Voor meer informatie zie de website van monumentenwachtlimburg.

Beveiligen van je woning

Inbrekers gaan niet met vakantie. Jij wel? Laat je woning veilig achter!

Sinds de coronamaatregelen zijn versoepeld, is het aantal woninginbraken in ons land met 23 procent gestegen. Het is dus belangrijk dat als je van huis bent, bijvoorbeeld op vakantie, je huis goed beveiligd is.

Tips voor beveiligen van je woning

Hieronder vind je een lijst met tips die ervoor kunnen zorgen dat het risico op woninginbraak wordt verkleind. Ook als je maar even van huis bent.

 • Doe als je weggaat altijd je ramen dicht en deuren op slot, ook al is het maar voor heel even.
 • Laat ’s avonds licht branden als je weg bent (dit is mogelijk door een tijd- of schemerschakelaar).
 • Gebruik goedgekeurde sloten (te herkennen aan het SKG®-logo met sterren).
 • Plaats waardevolle spullen uit het zicht.
 • Verstop je sleutels niet buiten: onder de mat of in de bloempot is geen geheime plek.
 • Maak niet bekend via social media wanneer je niet thuis bent.
 • Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.
 • Ga je op vakantie? Vertel het je buren. 

Inbraken in schuurtjes en garages

Inbrekers kiezen graag een ruimte waar niemand is. Als een woonhuis er bewoond uitziet, breken ze liever in een schuur of garage in. Hier liggen vaak dure spullen opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan (elektrische) fietsen of klusgereedschap. Zorg dus ook hier voor goede beveiliging.

Hieronder vind je een lijst met tips die het risico verkleinen op inbraak in je schuurtje of garage:

 • Doe je schuurtje of garage op slot en haal de sleutel altijd uit het slot, ook als je thuis bent.
 • Zorg in de tuin voor lampen met een bewegingssensor of zet een lamp die altijd brandt in de buurt van je schuurtje of garage. Inbrekers houden niet van licht.
 • Installeer barrièrestangen. Een barrièrestang is een stevige metalen stang die je aan de binnenkant van het kozijn vastmaakt. Inbrekers kunnen dan niet door het raam kruipen.
 • Installeer anti-inbraakstrips. Dit zijn metalen strips die je op de deur en het kozijn vastmaakt. Dit maakt het voor een inbreker onmogelijk om de deur open te wrikken.
 • Voorkom dat je tuin een klimparadijs wordt. Inbrekers gebruiken van alles om jouw tuin binnen te komen en weer te verlaten. Afvalbakken, tuintafels en ladders kunnen bijvoorbeeld makkelijk als op- of afstap dienen. Ruim ze dus zo veel mogelijk op en bewaar ze achter slot en grendel. Of haal ze bij jouw schutting weg.

Cultuureducatieweek in Heerlen

PERSBERICHT

Cultuureducatieweek in Heerlen

Van maandag 11 tot en met donderdag 14 juli vindt voor de leerlingen van groepen 5 en 6 van alle Heerlense basisscholen de cultuureducatieweek plaats. De cultuureducatieweek is een initiatief van de gemeente Heerlen om kinderen kennis te laten maken met het culturele aanbod in Heerlen, maar vooral ook met de rijke geschiedenis van de stad. Het Thermenmuseum, het Nederlands Mijnmuseum, Parkstad Limburg Theaters en SCHUNCK werken mee aan dit project.

Tweede editie

Na een succesvolle eerste editie in november 2021 hebben de deelnemende culturele partners in Heerlen opnieuw de handen ineengeslagen om een inspirerend cultureel programma voor de leerlingen samen te stellen. Dit jaar zijn de groepen 5 en 6 aan de beurt.

Terug naar het verleden

De leerlingen graven naar hun eigen verleden tijdens een bezoek aan het nieuwe Mijnmuseum en duiken in de rijke geschiedenis van het Romeinse badhuis in het Thermenmuseum. SCHUNCK daagt de leerlingen uit het geheim van het Glaspaleis te ontcijferen, waarna deze dag eindigt met een voorstelling bij Parkstad Limburgs Theaters: ‘’De Tovenaar van Oz.’’ Zo ontdekken de leerlingen het hele verhaal van Heerlen; van de Romeinse stad Coriovallum tot het Heerlen van nu.

Wethouder Jordy Clemens: “Wij zijn ontzettend blij dat we na het succes van vorig jaar opnieuw een cultuureducatieweek kunnen organiseren voor enthousiaste leerlingen in Heerlen. Wij willen dat ieder kind kennis kan maken met al dat moois dat onze stad te bieden heeft.’’

Kosteloos programma

Tijdens deze cultuureducatieweek mogen de Heerlense leerlingen kosteloos proeven aan het rijke culturele aanbod van de stad. Kunst, cultuur en erfgoededucatie zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen tot creatieve en kritische volwassenen.

Datum nieuwsbericht

 11 juli 2022

Italiaanse ambassadeur ondersteunt nieuw Romeins Museum

Italiaanse ambassadeur ondersteunt nieuw Romeins Museum

Burgemeester Roel Wever en wethouder erfgoed Jordy Clemens ontvingen vorige week vrijdag de ambassadeur van Italië Giorgio Novello, en de Cultureel Attachée Mw. Paola Cordone. Al 2000 jaar geleden ontmoetten mensen uit alle windstreken elkaar hier en ook vandaag de dag blijft het Romeins badhuis in Heerlen een aanleiding tot ontmoeten.

Ambassadeur Giorgo Novello: “Ik heb een geweldige dag in Heerlen gehad. Wat een schatten zijn hier aanwezig! Het Romeinse bad is een uniek topstuk, dat getuigt van een 2000 jaar gedeelde geschiedenis tussen Nederland en Italië. De bouw van het nieuwe Romeins Museum is een fascinerend project dat ik zal volgen en van harte zal ondersteunen tijdens mijn mandaat als ambassadeur van Italië in Nederland. Met plezier zal ik dan ook zitting nemen in het comité van aanbeveling.”.

Gelegen in het Romeinse Kwartier vormt het Romeins Museum de Thermen een kruispunt van verbindingen tussen heden en verleden, tussen Heerlen, Zuid-Limburg, Euregio en de rest van Nederland, tussen inwoners, ondernemers, scholieren en toeristen. Om het Romeins badhuis – een topstuk van nationale betekenis – naar behoren te beheren, behouden en inspirerend te presenteren voor een groot publiek vereist dit rijksmonument een nieuw gebouw. Met het Romeins museum realiseert de gemeente een beeldbepalend museum met een landelijke en euregionale ambitie en uitstraling. De relatie met Italië werd tijdens een warme ontvangst in de stad verstevigd.

Wethouder Cultuur Jordy Clemens: “Het Romeins Museum wordt een schatkamer van lokale, regionale, nationale én internationale betekenis. Het is fantastisch dat de ambassadeur zitting neemt in het comité van aanbeveling dat de bouw van het nieuwe museum ondersteunt. De gemeente Heerlen ziet het belang in om het rijksmonument tot zijn recht te laten komen. De gemeente investeert daarom als eerste in dit belangrijke project en motiveert andere partners om dit project samen te realiseren. Deze landmark is niet alleen belangrijk voor de transitie van de stad, de hele regio gaat profiteren van deze nieuwe poort naar het Romeinse landschap.”

Samen maken we het centrum

Het nieuw te bouwen museum maakt deel uit van het Romeins Kwartier, de gebiedsontwikkeling rondom het stadhuis en de complete transformatie van de binnenstad van Heerlen. Dit onder de noemer: ‘Samen maken we het centrum’. Hiervoor ontvangt de Gemeente Heerlen een financiële bijdrage vanuit zowel IBA Parkstad als de provincie Limburg.

ambassadeur Italie

Datum nieuwsbericht

 7

Appartementen op plaats oude politiebureau

PERSBERICHT

Bestemmingsplan ter inzage per 11 juli 2022

Appartementen op plaats oude politiebureau

Aan de Burgemeester Gijzelslaan, op de plaats waar jarenlang het politiebureau heeft gestaan, komt een complex met 24 appartementen voor de verhuur in het middensegment. Deze woningen passen niet in het geldende bestemmingsplan. Daarom heeft het college van B&W vandaag ingestemd met de wijziging die hiervoor nodig is.

Het complex krijgt drie verdiepingen. Alleen het deel op de hoek Burgemeester Gijzelslaan/Benzenraderweg krijgt er vier. Achter het gebouw is ruimte voor groen en parkeerplaatsen voor huurders en bezoekers. In het bestemmingplan is een regeling opgenomen die ervoor moet zorgen dat de parkeerplaatsen op een natuurlijke manier worden ingepast in de omgeving.

Boostendriehoek

Het voormalige politiebureau is gesloopt in 2002. Het terrein is toen tijdelijk ingericht als parkje. De locatie staat bekend als de Boostendriehoek. Behalve het politiebureau bouwde de Maastrichtse architect Theo Boosten er de Mijnschool en een brandweerkazerne. Met dit nieuwbouwplan wordt de voormalige Boostendriehoek in ere hersteld; met respect voor het verleden, maar passend in de huidige tijdsgeest.

Ter inzage

Het plan is op 6 april van dit jaar besproken met de mensen in de buurt. Nu het college een besluit heeft genomen, wordt het plan ter inzage gelegd. Dat gebeurt met ingang van 11 juli 2022. Na afronding van deze officiële termijn stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vast. Daarna kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Naar verwachting gebeurt dat in het laatste kwartaal van dit jaar. De bouw van de woningen kan dan starten in 2023.

Project VoorleesExpress

PERSBERICHT

Voortzetting project VoorleesExpress dankzij subsidie gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen heeft deze maand een subsidie van € 140.000 verstrekt aan SCHUNCK Bibliotheek om het project VoorleesExpress in de komende jaren voort te zetten. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen binnen het gezin. Dit heeft als doel de taalontwikkeling te bevorderen. Met deze subsidie kunnen 125 nieuwe gezinnen in Heerlen deelnemen aan dit project.

Belang van taal

Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar oud is, kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat tussen kinderen die samen met hun ouders interactief bezig zijn met taal en kinderen waarbij dit weinig gebeurt. Het is dus belangrijk dat kinderen vanaf jongs af aan gestimuleerd worden om met taal bezig te zijn. Met de VoorleesExpress bezoekt een geïnstrueerde vrijwilliger van de bibliotheek twintig weken lang een gezin waarin een kind moeite heeft met taal. Daarnaast worden er bibliotheekbezoeken georganiseerd om de kinderen kennis te laten maken met de bibliotheek.

“Met het ontwikkelen van taal kun je niet vroeg genoeg beginnen”, aldus wethouder Jordy Clemens. ”Via de VoorleesExpress brengen vrijwilligers leesplezier naar gezinnen in onze hele stad. Dat ondersteunen we als gemeente natuurlijk van harte.”

Taalontwikkeling stimuleren

Samen met de ouders of verzorgers lezen de vrijwilligers de kinderen voor.

Er wordt gekeken naar manieren waarop het kind thuis meer gestimuleerd kan worden in taal. Door de bibliotheekbezoeken maken de kinderen kennis met de bibliotheek en wordt het lezen van boeken laagdrempelig gemaakt. Deelnemende ouders hebben zich vrijwillig en via de peuteropvang of school aangemeld voor dit project en zijn zeer gemotiveerd om hun kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling.

Bankhelpdeskfraude

PERSBERICHT

Vooral ouderen slachtoffer van bankhelpdeskfraude

Stickeractie als geheugensteuntje tegen oplichting

Het aantal aangiften in Limburg tegen zogeheten ‘bankhelpdeskfraude’ is in een jaar tijd verdriedubbeld in Limburg. Bij dit soort criminaliteit doen oplichters zich voor als medewerker van een bijvoorbeeld een bank. Zij zetten mensen onder druk om hun pinpas, pincode of andere gegevens af te staan. Slachtoffers zijn vooral mensen vanaf 50 jaar.

Politie Heerlen en Gemeente Heerlen zijn vandaag een stickeractie gestart in de vorm van delftsblauwe tegeltjes met typische tegeltjeswijsheden. Ze zijn bedoeld als waarschuwing en geheugensteuntje. Handig om op de telefoon of de deur te plakken! Vanaf 20 juni zijn de stickers (gratis) verkrijgbaar bij Politie Heerlen (Stationstraat 13E) of in de publiekshal van het gemeentehuis gemeente Heerlen (Geleenstraat 25).

Wat precies is bankhelpdeskfraude?

Bij dit soort fraude doen oplichters zich voor als behulpzame medewerkers van de bank. Zij bellen plotseling op en zetten mensen onder druk met babbeltrucs. Ook weten ze soms al veel gegevens van het slachtoffer. Of een zogenaamde bankmedewerker meldt zich aan huis, om te “helpen” met een probleem. Deze oplichter probeert de inloggegevens van telefoon, tablet en bankrekening te krijgen, of simpelweg de bankpas met pincode.

 “Belangrijk is dat burgers deze vormen van bankhelpdeskfraude gaan herkennen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden” vertelt teamchef van Politie Heerlen, Ali Sabri. “Door samen te werken met gemeente Heerlen verwachten we de burgers beter te kunnen bereiken, te waarschuwen, preventiemiddelen verschaffen en zo het aantal slachtoffers te verminderen.”

Roel Wever, burgemeester Heerlen en cyberburgemeester Limburg: “Dit soort fraudegevallen is flink gestegen. Dat is zorgelijk. Mensen kunnen daar zelf iets aan doen door zich goed te informeren. En, ik zou het mooi vinden als ook anderen stilstaan bij de ouderen en kwetsbaren in hun familie of omgeving. Hoe weerbaar zijn ze eigenlijk? Je kunt ze waarschuwen en helpen zich veiliger en zekerder te voelen. Alleen dat is al veel waard.” 

Bankhelpdeskfraude herkennen 

Een bankmedewerkers zal nooit vragen nooit naar uw banksaldo, ook niet als controlevraag. Een bank zal nooit bellen om geld over te maken naar een andere rekening, een ‘kluisrekening’ of ‘veilige’ rekening. Een bank zal u niet onder druk zetten om snel te handelen en heeft zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Krijgt u een telefoontje hierover? Ga hier niet in mee en beëindig het gesprek. Bel vervolgens zelf uw bank op zodat u het verhaal kunt controleren.

Wethouder Peters, verantwoordelijk voor het ouderenbeleid: “Omdat ouderen  vaak de dupe zijn van deze vorm van cybercriminaliteit is het ontzettend belangrijk om hen bewust te maken van de handelswijze van deze oplichters, daar draagt deze campagne aan bij. Dus ik zal er dan ook voor zorgen dat deze stickers bij de diverse ouderenplatforms in de stad te verkrijgen zijn.”

Slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude?

–      Doe altijd aangifte bij de politie, dat kan via 0900 -8844 of via de website https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.

–      Bel direct uw bank op en volg de aanwijzingen op van de bankmedewerker

–      Deel uw verhaal met vrienden en kennissen. Zo helpt u voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Politie Heerlen en gemeente Heerlen

Voor meer informatie:

https://www.politie.nl/onderwerpen/telefonische-oplichting.html

Heerlen bedankt fietsers

Heerlen bedankt haar fietsers!

Heerlen is trots op haar fietsers en wil ze bedanken voor hun positieve keuze. Daarom staat vrijdag 24 juni het #posifiets Zomer Event voor je klaar op de Bongerd in het centrum van Heerlen. Als fietser wordt je getrakteerd op een gratis gratis #posifiets-check, geef je een draai aan het prijzenrad en geeft het promotieteam je informatie over het nieuwe E-bike deelsyteem van Velocity.

De gratis #posifiets-check

Kom op je fiets naar de stad en doe mee aan de #posifiets-check. Hierbij controleert de mobiele fietsenmaker de belangrijkste onderdelen van je fiets, waaronder verlichting, banden, remmen, bel en reflectors. Kleine reparaties verhelpt de fietsenmaker ter plekke en tijdens het wachten kun je met een draai aan het rad leuke fietsprijsjes winnen. Nieuwe onderdelen voor je fiets zijn voor eigen rekening.

Kennis maken met het E-bike deelstysteem van Velocity?

Ook daarvoor kan je bij het promotieteam terecht. Ze helpen je met het installeren registreren van de Velocity-Mobility app. Daarnaast krijg je van ons een voucher t.w.v. € 5,- waarmee de eerste 1000 geregistreerde ruim 1,5 uur gratis kunnen fietsen.

Wil je alvast meer weten over de Velocity E-bikes? Kijk hier alvast voor meer informatie.

Ben jij erbij?

Je vindt ons op vrijdag 24 juni 2022 van 12:00 tot 16:00 uur op de Bongerd te Heerlen, voor de H&M. 

Samenwerking met Alcander en Steunpunt Mantelzorg

Gemeente gaat samenwerking aan met Alcander en Steunpunt Mantelzorg Parkstad

’t Heerlens Heitje zet eerste stap binnen het sociaal domein

Het innovatieve project ’t Heerlens Heitje zet een eerste stap om samen te werken met maatschappelijke organisaties binnen het sociaal domein. Ze heeft in Alcander en Steunpunt Mantelzorg Parkstad aantrekkelijke samenwerkingspartners gevonden. Deze (welzijns)organisaties gaan de komende periode als pilot eigen klussen aanbieden via de app van ’t Heerlens Heitje.

Heerlen startte in 2021 als eerste Europese gemeente een pilot met een digitale munt voor het uitvoeren van klussen door inwoners in hun eigen buurt. Met het project stimuleert ze de burgerbetrokkenheid, de leefbaarheid in de buurten en de lokale economie. Inmiddels zijn er al 143 klussen uitgevoerd en 18 ondernemers aangesloten. Deze aantallen groeien nog steeds. Inwoners en ondernemers die meedoen, zijn enthousiast en zien de meerwaarde van ’t Heerlens Heitje. De samenwerking met Alcander en Steunpunt Mantelzorg Parkstad is een nieuwe mijlpaal binnen het project.

Nieuw soort klussen in de app

De komende periode zetten beide organisaties verschillende karweitjes in de app van ’t Heerlens Heitje. De eerste klus van JENS (onderdeel van Alcander), namelijk het bouwen van een bloembak met het materiaal van een oude zandbak, is al geclaimd en was meteen een succes. En Steunpunt Mantelzorg Parkstad zoekt via ’t Heerlens Heitje inwoners die het leuk vinden om een wandeling te maken met een minder mobiele buurtgenoot.

Inwoners uit Heerlen kunnen deze (sociale) klussen uitvoeren en krijgen daarvoor een vergoeding in de vorm van digitale munten. De verdiende beloning (ook wel: Heitjes) kunnen ze uitgeven bij de aangesloten Heerlense ondernemers.

Klein beginnen

Manager Jacqueline Koenen van welzijnsorganisatie Alcander: “Vanuit Alcander (en de coöperaties Heerlen STAND-BY! en JENS) stimuleren we inwoners van Heerlen om deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij. Dit sluit goed aan bij het gedachtegoed van ‘t Heerlens Heitje. Vandaar dat we elkaar gevonden hebben. Samen gaan we onderzoeken of het platform voor onze organisatie van toegevoegde waarde kan zijn. Onze klussen bieden we aan via de app van ’t Heerlens Heitje. We beginnen klein en bekijken wat we ervan leren. Zien we dat het werkt, dan breiden we het aanbod uit.”

’t Heerlens Heitje is een initiatief van de gemeente Heerlen in samenwerking met Heerlen Mijn Stad, CoTown, Brightlands Smart Services Campus, buurtorganisatie GMS, CBS en de VNG. Het wordt financieel ondersteund door het fonds Urban Innovative Actions (UIA) van de Europese Unie. Meer informatie: www.heerlen.nl/heitje

Heerlen start Sjpruut Sjop

Heerlen start ‘Sjpruut Sjop’

Heerlen krijgt een nieuwe ‘winkel’: de Sjpruut Sjop. Hier kunnen ouders en aanstaande ouders die een steuntje in de rug nodig hebben babyspullen krijgen. Tegelijkertijd wordt de winkel een ontmoetingspunt voor ouders waar zij ook terecht kunnen met hun vragen over zwangerschap, bevalling en opvoeding. Gemeente Heerlen huurt een pand in Heerlen-Noord en geeft Alcander een subsidie om deze voorziening op te zetten en te begeleiden in samenwerking met de Bovengrondse Vakschool. De nieuwe Sjpruut Sjop gaat in september open.

“Elk kind in Heerlen verdient een veilige en gezonde start in een fijne omgeving”, stelt wethouder Jordy Clemens. “We willen ouders hierbij graag ondersteunen. Een bedje kan hierbij bijvoorbeeld al van grote betekenis zijn. De Sjpruut Sjop biedt uitkomst; voor spullen, maar ook voor advies én een luisterend oor van andere ouders in de wijk.”

Kansrijk van start

De Sjpruut Sjop past in de Heerlense aanpak ‘Kansrijk van Start’. Deze aanpak richt zich op de gezondheid van (ongeboren) kinderen in onze stad. Gedachte hierachter is dat de eerste 1000 dagen cruciaal zijn voor een gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind. Door ouders en kinderen in die eerste fase te helpen geven we de kinderen een betere start voor de rest van het leven.

Steuntje in de rug

De Sjpruut Sjop is bijvoorbeeld bedoeld voor ouders die problemen hebben en daardoor niet in staat zijn om een babyspullenuitzet aan te schaffen. Voor kleine spullen zoals kleertjes, dekentje en flesjes is dat al geregeld. Ouders krijgen in samenwerking met Stichting Babyspullen een Babystartpakket. Maar er is ook behoefte aan grotere spullen, zoals bijvoorbeeld een bedje, een kinderwagen of een Maxi-Cosi.

Ontmoeting en advies

Behalve voor dit soort spullen kunnen ouders er ook terecht voor ontmoeting met andere (aanstaande) ouders, vragen, een luisterend oor of advies. Dat doen we door de Sjpruut Sjop te koppelen aan bestaande initiatieven vanuit Kansrijk van Start, zoals het Jonge Ouders Project (JOP), de Sjpruutcafés en het Ooievaarsmoedersproject (Alcander/JENS) en het Vraag het aan Sjpruut spreekuur (SCHUNCK).

Opening

De nieuwe winkel wordt gevestigd in Heerlen-Noord waar de behoefte het grootst is. Het is de bedoeling dat de winkel in september open gaat.

Hulp bij bouwplannen

Hulp voor burgers bij (ver)bouwplannen

De gemeente Heerlen krijgt een fysiek omgevingsloket, waar burgers hulp kunnen krijgen als ze plannen hebben om te (ver)bouwen. Het loket gaat open op 14 juli 2022 in het stadskantoor aan de Geleenstraat.

Burgers die willen verbouwen of bouwen hebben te maken met veel wetten en regels. Tegenwoordig staat heel veel informatie online, maar dat blijkt in de praktijk toch niet voor iedereen even gemakkelijk vindbaar. Wethouder Adriane Keulen: “Bij het fysieke omgevingsloket kunnen burgers terecht die graag het gesprek aangaan. Ter plekke krijgen ze uitleg over de meest actuele regels. En ook helpen we ze met het indienen van een digitale aanvraag”.                                               

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Dit betekent onder meer dat veel nieuwe regels en procedures rondom bouwen en verbouwen gaan gelden. Om burgers hierbij behulpzaam te zijn wordt het omgevingsloket ingericht.

Afspraak maken

Het omgevingsloket gaat van start op 14 juli 2022. Burgers kunnen alleen op afspraak terecht bij het Omgevingsloket. Dat kan telefonisch via het klantencontactcentrum. Het spreekuur is elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Een bezoek aan het Omgevingsloket kost niks. Ondernemers kunnen nog altijd terecht bij het Ondernemershuis met hun vragen over (ver)bouwen, dit blijft onveranderd.

Evaluatie

De gemeente houdt de eerste 4 maanden in de gaten hoe alles loopt en of het loket voldoet aan de behoeften van de burgers. Daarna volgt een evaluatie en kunnen procedures en openingstijden worden aangepast.

Dodenherdenking Heerlen

Nationale Dodenherdenking Heerlen 2022

In vrijheid kiezen

Op woensdag 4 mei wordt in Heerlen de Nationale Dodenherdenking gehouden, met als hoofdthema ‘Vrijheid in Verbondenheid. Genodigden en belangstellenden zijn welkom vanaf 18.20 uur in de hal van het stadskantoor aan de Geleenstraat 25 in Heerlen. Odin Westen, ceremoniemeester en bestuurslid van het 4 en 5 mei comité, heet iedereen welkom.

Locoburgemeester Peter van Zutphen opent de bijeenkomst met een korte overweging over het jaarthema ‘In vrijheid kiezen’. Nico de Borst, Bestuurslid van Breath Care for Kids, vertelt over zijn persoonlijke inzet voor Oekraïne en spreekt over de nieuwe oorlog in Europa. Scholiere Noor Jacobs van het Eijkhagen college houdt een voordracht. De Akense dichter Josef Gülpers draagt een eigen tekst voor.

Deken Bouman en Dominee Joachim Stegink houden samen een kort meditatief moment rond vrede en vrijheid. Het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius zorgt voor de muziek.

Stille tocht

Rond 19.30 uur vertrekken de aanwezigen in een stille tocht naar de Gedachteniskapel aan de Akerstraat. Om 19.58 uur speelt harmonie T.O.G. Welten de ‘Last Post’. Daarna volgen twee minuten stilte.

Om 20.00 uur klinkt het Wilhelmus en vervolgens draagt Siem Brandt, leerling van basisschool Tarcisius een gedicht voor. Tenslotte richt locoburgemeester Peter van Zutphen het woord tot de aanwezigen. Het programma wordt afgesloten met kransleggingen bij het monument.

Dodenherdenking Hoensbroek

De Stichtingen Buurtgericht Werken in Hoensbroek organiseren de dodenherdenking bij de kleine St. Jan in Hoensbroek. Het programma start om 19.45 uur. Namens de gemeente zijn de wethouders Martin de Beer en Adriane Keulen aanwezig.

Foto’s Paasbrunch

Klik op http://bewonersraadhc.nl/evenementen/paasbrunch-2022

Waardevolle bomen in Heerlen

Inventarisatie waardevolle bomen

Heerlen gaat een lijst van ‘waardevolle bomen’ maken om deze bomen te beschermen. Daarom gaan boomspecialisten in mei bomen in de stad bekijken om te beoordelen welke bomen het verdienen om op deze lijst te komen. Ook u kunt bomen voordragen om op de lijst te komen.

Sinds 2017 is de kapvergunning in Heerlen afgeschaft en zijn alleen een beperkt aantal monumentale bomen beschermd. Geregeld krijgen we signalen van burgers dat daardoor waardevolle bomen verloren gaan. In deze tijd van klimaatverandering willen we vergroenen om de stad leefbaar te houden. We planten 1000 bomen en willen ook waardevolle bomen beter gaan beschermen. Bomen die straks op de lijst van waardevolle bomen staan mogen niet worden gekapt.

Boomspecialisten in de stad

Daarom hebben we een opsomming gemaakt van criteria waaraan een boom of een bosje moet voldoen om tot de ‘waardevolle bomen’ te kunnen horen. Het hoeft niet per se een hele oude boom te zijn. Het mag ook een bijzondere soort zijn, of een boom met een verhaal of een bijzondere vorm.

Help mee met de zoektocht

Tussen half april en eind mei gaan boomspecialisten in de stad op zoek naar bomen die in aanmerking komen. Zij kijken niet alleen in het openbaar groen, maar ook in tuinen.

Ook u kunt helpen bij de zoektocht naar waardevolle bomen. Heeft u een bijzondere boom in uw tuin of weet u er ergens een te staan, dan kunt u dit doorgeven. Mail de informatie over de boom en waarom u vindt dat deze opgenomen moet worden naar gemeente@heerlen.nl.

Tegemoetkoming energiekosten

Tegemoetkoming energiekosten voor laagste inkomens

Heerlen gaat energietoeslag uitbetalen

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom komt er voor huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoelage van 800 euro. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om niet op de landelijke wetswijziging te wachten, maar te beginnen met het uitbetalen van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.

Eenmalige energietoeslag van 800 euro

De energietoeslag is eenmalig en alleen bedoeld voor het jaar 2022. De toeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Een laag inkomen is maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast vindt er geen vermogenstoets plaats. De hoogte van de toeslag is 800 euro per huishouden. Personen die zijn toegelaten tot schuldhulpverlening komen ongeacht hun inkomen ook in aanmerking. Ook jongeren van 18 t/m 20 jaar die aanvullend bijzondere bijstand ontvangen komen onder voorwaarden in aanmerking.

Energietoeslag wordt automatisch uitbetaald

De energietoeslag wordt automatisch uitbetaald aan inwoners die bekend zijn bij de gemeente Heerlen, zoals inwoners die een bijstandsuitkering of IOAW krijgen, huishoudens die gebruik maken van bijzondere bijstand of minimaregelingen, ondernemers met een Bbz-uitkering of IOAZ, en mensen met een AIO-aanvulling. De verwachting is dat deze automatische uitbetaling plaatsvindt voor  15 april 2022.

Niet bekend bij gemeente? Dan energietoeslag aanvragen

Als u niet in aanmerking komt voor de automatische betaling, dan kunt u een aanvraag indienen. Huishoudens met een laag inkomen die niet bekend zijn bij de gemeente kunnen de energietoeslag aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die (parttime) werken maar weinig verdienen, mensen met een uitkering van UWV, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen of zelfstandigen met een laag inkomen. 

Het aanvraagformulier staat uiterlijk 11 april op de website: energietoeslag aanvragen.

Nieuwsbrief 2022-1

De nieuwe Nieuwsbrief van 2022 is uit

klik op http://bewonersraadhc.nl/belangenbehartiging-2/Nieuwsbrieven-2/

Verruiming terrassen

Gemeente Heerlen verlengt verruiming terrassen

Gemeente Heerlen verlengt de periode dat de terrassen mogen worden uitgebreid met twee jaar, tot 1 april 2024. Door de zware wissel die de coronamaatregelen de afgelopen twee jaar hebben getrokken op de horeca wil gemeente Heerlen hiermee ook nu nog de ondernemers helpen en ondersteunen.

Sinds maart 2020 hebben veel ondernemers het zwaar door de coronamaatregelen. De horecasector is er daar één van. Om het verlies aan omzet- en winstcijfers zo veel als mogelijk te beperken, zijn landelijk en lokaal compenserende maatregelen genomen. Één van de lokale maatregelen is het toestaan van terrasverruiming.

Omdat verruiming van terrassen daarnaast ook bijdraagt aan een levendige stad en de aantrekkelijkheid van de stad voor inwoners en bezoekers, in het bijzonder jongeren en studenten, heeft de gemeente hiertoe besloten.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld vanwege de renovatie van het Pancratiusplein, kan het echter wel zijn dat de terrasuibreiding tijdelijk of eerder zal moeten worden gestaakt.

Promenade II wordt groener

Voorlopig ontwerp vastgesteld: Promenade wordt groener en aantrekkelijker

De gemeente Heerlen heeft het voorlopig ontwerp van Promenade II vastgesteld. Het gebied tussen het Burgemeester van Grunsvenplein en Schinkelkwadrant-Zuid wordt omgetoverd tot een aantrekkelijke groene oase. De Promenade wordt hiermee de groene schakel tussen het Burgemeester van Grunsvenplein en de Bongerd. Wethouder centrum Peter van Zutphen: “Meer groen maakt een verblijf in onze stad veel aangenamer. Inwoners en bezoekers zien liever bomen, fleurige bloemen en waterelementen dan grijze stenen. En niet onbelangrijk: hiermee maken we het centrum ook weer een stukje klimaatbestendiger.”

Daarnaast is er een besluit genomen over de transformatie van het entreegebouw op de kop van de Promenade/Geerstraat. Waar eerst werd gedacht aan sloop – met uitzondering van de entree, liftschacht en trappenhuis naar de parkeergarage van Q-park – is er voor een alternatief gekozen. Er blijft een half overdekte ruimte staan met mogelijk ruimte voor meerdere functies en een waterelement. Zo wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een betere inpassing van het openbaar toilet op de Promenade én naar een onderdoorgang Geerstraat-Promenade als fietsenstalling.

Ode aan het verleden en het heden

Het entreegebouw krijgt een urban speels karakter midden in het groen. Daarnaast komt er – met een knipoog naar de voormalige waterpartij van Theo Lennaerts – een speels waterelement. De transformatie is tevens een ode aan het verleden en aan Ungers, het bureau dat de kubussen ontwierp.

Inbreng omgeving

Tijdens een inloopmiddag op 13 september 2021 heeft de gemeente een concept schetsontwerp gedeeld met geïnteresseerden. Men kon informatie ophalen en wensen uitspreken met betrekking tot het schetsontwerp. Een aantal van deze suggesties is nu meegenomen in het voorlopig ontwerp van Promenade II en Schinkelkwadrant-Zuid, waaronder het toevoegen van nog meer water en groen. Daarnaast was er de vraag naar een fietsenstalling; dit wordt verder onderzocht.

Samen maken we het centrum

De plannen met betrekking tot Promenade II en Schinkelkwadrant-Zuid zijn onderdeel van de complete transformatie van Heerlen-Centrum beschreven in het ambitiedocument ‘Samen maken we het Centrum’. Samen met partners Ministerie BZK, Provincie Limburg, IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad werkt Heerlen hard aan een leuker, groener en leefbaarder centrum om in te wonen, werken of te bezoeken onder het mom: Samen maken we het Centrum, zie ook www.heerlen.nl/centrum.promenade II

Ouderenmishandeling

Heerlen gaat integraal samenwerken om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan

Gemeente Heerlen sluit aan bij het samenwerkingsconvenant Zuid-Limburg: ‘Lokale alliantie financieel veilig ouder worden’. Dit is een bijzonder samenwerkingsverband waar onder andere zorginstellingen, huisartsen, banken, politie, overheidsinstanties en advocatenkantoren met elkaar in verbinding staan. Hierdoor is het mogelijk een gezamenlijke aanpak tot stand te brengen. Hierbij zetten we in op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik van ouderen.

Wat is financieel misbruik?

Bij financieel misbruik wordt onrechtmatig gebruik gemaakt van geld en/of andere bezittingen van een oudere. Financieel misbruik bij ouderen vindt vaak plaats bij kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van anderen. Vaak wordt dit gedaan door familieleden of huisvrienden, maar ook door personen waarvan het slachtoffer afhankelijk is zoals professionele hulpverleners. Voorbeelden van financieel misbruik zijn boodschappen betalen met de pinpas van een ander, bedragen overmaken naar de eigen rekening of gedwongen testamentwijziging.

Adriane Keulen, wethouder ouderenbeleid: “Ouderenmishandeling kent veel verschillende vormen en is een complex probleem. Er is geen kant-en-klare oplossing voor financieel veilig ouder worden. Het is dan ook extra belangrijk dat we in deze lokale alliantie integraal met elkaar kunnen samenwerken en komen tot een gezamenlijke aanpak. Maar het is net zo belangrijk dat ook dat u als inwoner weet wat u moet doen als u het vermoeden heeft dat een oudere financieel misbruikt wordt”.

Lokale alliantie

De lokale alliantie is een professioneel netwerk tussen circa 20 organisaties vanuit allerlei verschillende disciplines: van huisartsen en zorginstellingen tot advocaten en een notaris. Met ieder als doel om ouderenmishandeling in relatie tot financieel misbruik te voorkomen en aan te pakken. Dit doet de lokale alliantie door deskundigheid en praktijkervaringen te delen met elkaar.

Op de website van Veilig Thuis staan een aantal signalen die wijzen op financieel misbruik. U kunt ouderenmishandeling melden bij Veilig Thuis.

Bel 0800-2000, ook als u twijfelt.

De Dans van Lies en Jan

PERSBERICHT

Locatie gevonden voor kunstwerk ‘De Dans van Lies en Jan’

Vlak bij de plek waar de schoorstenen Lange Jan en Lange Lies tijdens de mijnindustrieperiode rookten, verschijnt eind dit jaar het kunstwerk ‘De Dans van Lies en Jan’. In het werk van kunstenaar Jean-Michel Crapanzano smelten de twee schoorstenen samen in een DNA streng die verwijst naar het mijnverleden en de toekomst van de stad die altijd in beweging is. Daarin zit een lichtbundel die in de weekenden, tijdens feestdagen en gelegenheden als Culturanova, net als de schoorstenen vroeger, van ver te zien is. Het werk komt te staan op gemeentegrond aan de CBS-weg bij de kruising met de Kloosterweg, dichtbij de voormalige schacht van het Mijnmuseum.

Wethouder Jordy Clemens kijkt uit naar de realisatie van dit kunstwerk. “Het is een blijvende herinnering aan het mijnverleden dat onze stad gevormd heeft. De Lange Jan en Lies domineerden jarenlang de skyline van Heerlen. En toen de torens na de mijnsluiting werden opgeblazen, viel de Lange Jan verkeerd. Hij nam daarbij een hoogspanningsmast mee en verpletterde een kantoorgebouw. Herinneringen die we levend willen houden met dit eigentijdse kunstwerk waarin Lies en Jan de toekomst in dansen.”

Multidisciplinair project

Tijdens het Jaar van de Mijnen symboliseerden twee lichtbundels de verdwenen schoorstenen Lange Lies en Lange Jan. Daarna ontstond de behoefte aan een blijvend kunstwerk als eerbetoon aan het mijnverleden en de mijnwerkers. In 2018 ontwikkelde kunstenaar Jean-Michel Crapanzano daarom in opdracht van gemeente Heerlen het multidisciplinair kunstproject, ‘De Dans van Lies en Jan’.

Jean-Michel Crapanzano

Jean-Michel is afkomstig uit de mijnregio rond Metz in Noord-Frankrijk en woont al geruime in Heerlen. De gemeente koos voor deze kunstenaar omdat hij, naast binding met het mijnverleden en de regio, ervaring heeft met participatieprojecten en innovatief te werk gaat. 

——————————————————————————————

Noot voor de pers

Jean-Michel Crapanzano is bereikbaar via 06-21523708

Senior Digi Vaardig

Persbericht

Ambitie om senioren in heel Heerlen digitaal vaardig te maken

Senior Digi Vaardig groot succes in drie Heerlense wijken

In samenwerking met de Open Universiteit is gemeente Heerlen in 2021 gestart met ‘Senior Digi Vaardig’. Een programma speciaal ontwikkeld voor ouderen die niet of nauwelijks ervaring hebben met het internet of digitale media. Dit programma is met groot enthousiasme ontvangen in de wijken Heksenberg, Hoensbroek/Centrum-De Dem en Caumerveld-Douve Weien. Waar ruim 100 ouderen per buurt zich aanmeldden om digitaal vaardiger te worden.

Digitale vaardigheden
Vooral tijdens corona hebben we de afgelopen tijd gezien hoe belangrijk de digitale wereld voor ons is. Bijvoorbeeld om digitaal in contact te blijven met dierbaren, zo nodig digitaal contact met de huisarts of praktijkondersteuner, online bankzaken regelen, of online boodschappen bij de supermarkt bestellen. Uit onderzoek van de Open Universiteit is gebleken dat het verbeteren van digitale vaardigheden ook kan bijdragen aan de vermindering van eenzaamheid.

Om deze reden hebben de Open Universiteit en de gemeente Heerlen in 2021 samen een buurtgericht programma ontwikkeld om 65-plussers wegwijs maken in de digitale wereld: Senior Digi Vaardig.

Heerlen breed

De behoefte is groot bij senioren om digitaal vaardiger te worden. Dat zien we aan het aantal aanmeldingen voor de cursussen van Senior Digi Vaardig. Om aan deze behoefte te voldoen heeft gemeente Heerlen de ambitie om het programma Senior Digi Vaardig over heel Heerlen uit te breiden.

Ook wethouder Adriane Keulen onderschrijft het belang van Senior Digi Vaardig voor heel Heerlen: “Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving en speelt ook steeds meer in onze stad. Iedereen moet mee kunnen doen, in contact blijven, zelf zaken regelen en regie in eigen handen kunnen houden. Daar draagt Senior Digi Vaardig aan bij. Dat gun ik iedere oudere in Heerlen die nog niet zijn weg kan vinden in het digitale landschap.”

Inwoners vinden weg naar GIP

Persbericht

SCHUNCK en gemeente Heerlen blijven de gemeentelijke informatiepunten structureel doorontwikkelen

Inwoners vinden hun weg naar de gemeentelijke informatiepunten in Heerlen

Ruim 750 vragen werden in een halfjaar tijd gesteld bij de gemeentelijke informatiepunten (GIP) in SCHUNCK bibliotheken. Meer dan de helft van deze vragen gingen over de dienstverlening van gemeente Heerlen. De gemeentelijke informatiepunten wijzen mensen de weg en bieden inwoners een helpende hand dichtbij huis in ieder stadsdeel van Heerlen. In dit proefproject hebben we een goed beeld gekregen over wat er nodig is om onze dienstverlening zo goed mogelijk bij de behoefte van de inwoner aan te laten sluiten.

In ieder stadsdeel
Voor inwoners is er met de gemeentelijke informatiepunten een plek dichtbij huis gecreëerd, waar zij vragen kunnen stellen over gemeente Heerlen.In ieder stadsdeel van Heerlen is bij de SCHUNCK bibliotheek een gemeentelijk informatiepunt te vinden. De gemeentelijke informatiepunten zijn te vinden in Heerlerbaan, Heerlerheide, Heerlen-Centrum en Hoensbroek. Bekijk voor de openingstijden per locatie de website van SCHUNCK.

Evaluatie
Tijdens het proefproject van 6 maanden is samen met SCHUNCK gekeken welke vragen bij de burgers spelen en hoe de gemeente haar dienstverlening hierop kan aanpassen. De gemeente paste bijvoorbeeld een websitetekst direct aan, wanneer naar voren kwam dat deze onduidelijk was voor een inwoner.

Waarom komen mensen naar het GIP?
Uit de evaluatie kwam naar voren dat inwoners met vragen vaak niet (digi)vaardig genoeg zijn, niet weten waar ze informatie kunnen vinden, hulp nodig hebben bij het aanvragen van gemeentelijke producten of niet beschikken over een laptop, tablet of printer.

De bezoekersaantallen zijn hoger dan vooraf verwacht.Daarnaast zijn 92% van deze bezoekers naar tevredenheid geholpen. De overige 8% hebben we in het GIP (nog) niet kunnen helpen. Deze vragen waren vaak complexer, bijvoorbeeld over schulden of juridische kwesties.

Doorontwikkeling

Adriane Keulen, wethouder publieke dienstverlening: “Met deze waardevolle informatie kan de gemeente haar publieke dienstverlening blijven doorontwikkelen. Door nauw samen te werken met SCHUNCK blijven we dichtbij onze inwoners staan. Bij de gemeente én bij de informatiepunten staan we altijd open voor uw ideeën en suggesties om onze dienstverlening te verbeteren. Samen zorgen we ervoor dat het goed aansluit op uw behoefte als inwoner.”

Trainingen
Medewerkers van SCHUNCK blijven relevante trainingen volgen over onderwerpen die de gemeente belangrijk vindt, waaronder een training over het herkennen van mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast blijft gemeente Heerlen opleidingen faciliteren over gemeentelijke onderwerpen om de informatiepunten zo goed mogelijk in te richten.

Samenwonen bijstandsgerechtigden

Persbericht

Met ingang van 1 april 2022

Samenwonen op proef voor Heerlense bijstandsgerechtigden               

Heerlenaren in de bijstand mogen vanaf 1 april 2022 maximaal een half jaar samenwonen op proef, zonder dat het invloed heeft op hun uitkering. Dit besluit betekent financiële duidelijkheid voor de bijstandsgerechtigde als hij of zij gaat samenwonen. Voor de gemeente heeft het als voordeel dat er minder administratieve lasten en financiële kosten mee gemoeid zijn. Ook verkleint deze maatregel het risico op fraude.

Mensen in de bijstand die gaan samenwonen met iemand met een inkomen of spaargeld, verliezen nu nog hun bijstandsuitkering. Hierdoor ontstaat financiële afhankelijkheid van de nieuwe partner. Dat betekent dat mensen in de bijstand niet kunnen verkennen of samenwonen voor hen werkt, omdat dit direct gevolgen heeft voor hun uitkering. Inwoners in de bijstand zijn derhalve huiverig om te gaan samenwonen uit angst voor wat dat doet met hun financiële situatie. Daarom voert Heerlen samenwonen op proef in. Daarnaast levert deze maatregel voor de gemeente een financiële besparing op en is er minder tijd gemoeid met dossieronderzoek.

Samenwonen onder voorwaarden

Mensen in de bijstand kunnen onder bepaalde voorwaarden een halfjaar samenwonen met behoud van hun uitkering. Dat schept duidelijkheid, want mensen hoeven zich niet meer af te vragen wanneer er sprake is van samenwonen en de gemeente hoeft hier geen onderzoek meer naar te doen.

De belangrijkste voorwaarde voor een kennismakingsperiode is dat beide partners, na toestemming door de gemeente, tijdens die zes maanden hun eigen woning aanhouden. Daarnaast mogen ze niet eerder met elkaar hebben samengewoond, geen voorbereidingen hebben getroffen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap, niet bij hun ouders wonen, niet met elkaar getrouwd zijn geweest, niet samen een of meerdere kinderen hebben en geen samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap hebben (gehad).

De proef gaat in op 1 april 2022 en wordt na een jaar geëvalueerd.

PAS OP !!

Alert: man doet zich voor als gemeenteambtenaar

Wees alert als iemand aanbelt bij u en zich voordoet als ambtenaar van de gemeente Heerlen die een energieregeling gaat uitvoeren. Dit zijn wij niet! Bij ons is een melding binnengekomen hierover van een bezorgde inwoner. Laat niemand binnen als u het niet vertrouwt. Vraag bij twijfel om legitimatie, doe de deur dicht en maak melding bij de politie.

De man is gesignaleerd rondom de Auroraflat in Heerlen. 

Invoering digitale parkeervergunningen

Invoering digitale parkeervergunningen

In februari start de invoering van digitale parkeervergunningen in Heerlen. Het aanvragen van een vergunning, maar ook de handhaving in de buurt wordt geregeld via een centraal computersysteem. Vergunninghouders krijgen in februari een brief met uitleg. Daarmee kunnen ze met hun telefoon, computer of tablet zelf hun vergunning verlengen. Hiervoor hebben ze tot 1 april de tijd.

Kraskaarten

Ook het parkeren voor bezoekers wordt straks online geregeld. Dat is voordeliger, omdat je het parkeren voor bezoek per minuut kunt regelen. Met de huidige kraskaarten moeten per keer minstens twee uur afgerekend worden. Om inwoners de gelegenheid te geven hun voorraad kraskaarten op te maken blijven ze tot 31 december 2022 geldig.

Eikenderveld

Met de bewoners van deze buurt is afgesproken dat ze meedoen aan een proef. Hier wordt in het gebied van het vergunningenparkeren betaald parkeren ingevoerd. Bewoners met een vergunning en bezoekers met een bezoekersregeling parkeren gratis. De rest moet betalen. Eind januari worden de parkeermeters in werking gesteld en nieuwe borden geplaatst.

Hulp

Het nieuwe systeem is gebruiksvriendelijk voor mensen die geregeld online zijn. Zij kunnen vanaf februari hun vergunning verlengen en het nieuwe bezoekersparkeren aanvragen. Mensen die er zelf niet uitkomen kunnen voor hulp bellen met het klantcontactcentrum van gemeente Heerlen. Vervolgens stellen we op 1 april het nieuwe vergunningensysteem in werking.

Antwoorden op veel gestelde vragen zie hiervoor de website van de gemeente Heerlen

Mobiele escaperoombus

Politie, gemeente en scholen slaan handen ineen

Mobiele escaperoombus tegen sextortion

Deze week, 24 t/m 28 januari wordt de mobiele escaperoom bus bij zes middelbare scholen in Heerlen ingezet. Met de escaperoom dagen wij jongeren in kleine groepjes uit na te denken rondom het thema sextortion, oftewel afpersing of chantage met seksueel getinte beelden. Het doel? Jongeren bewust te maken van de risico’s die zij online lopen. Zodat zij weten wat je kunt doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt. Verder willen wij ook het belang van aangifte doen bij sextortion onder de aandacht brengen en hoe je bewijsmateriaal kunt verzamelen.

Vanmiddag (woensdag 26 januari) stond de mobiele escaperoom bij het Emmacollege in Heerlen. Ali Sabri (teamchef Politie Heerlen) en Roel Wever (burgemeester Heerlen en cyberburgemeester Limburg) kwamen ook een kijkje nemen én speelden zelf de escaperoomgame.

Burgermeester Roel Wever: ‘Onze samenleving speelt zich steeds meer af in de digitale wereld. Dit gaat gepaard met een toename van cybercriminaliteit, een veelkoppig monster dat slecht zichtbaar is en vaak ongrijpbaar. Cybercrime kan iedereen treffen, van jong tot oud, van bewoners tot bedrijven en overheid. Criminelen vinden ook steeds nieuwe manieren om slachtoffers te maken. Het is daarom van het grootste belang om samen in te zetten op preventie en bewustwording over dit thema. We moeten weerbaar zijn, worden én blijven tegen cybercrime!’

Ali Sabri sluit zich hierbij aan. ‘Het is belangrijk dat we de gevaren van cyber onder de aandacht brengen bij (voornamelijk) de jongeren. Ik ben dan ook blij dat deze bus nu in Heerlen staat en dat we op deze manier, samen met de scholen en gemeente Heerlen, kunnen bijdragen aan de preventie.’

Sextortion

Sextortion is afpersing met het openbaar maken van een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer. Dit kan een naaktfoto of video van het slachtoffer zijn. Maar het kan ook om bewerkte webcambeelden gaan, zodat het lijkt alsof iemand seks heeft met een minderjarige, waarmee die persoon vervolgens gechanteerd wordt.

Sylvia Laurensse, cyberspecialist bij Politie Limburg, vertelt: ‘In Limburg zien we over het jaar 2021 een toename van registraties van sextortion in politiesystemen. Het gaat om een toename van 60 procent ten opzichte van het jaar 2020. Jongeren zijn oververtegenwoordigd in deze cijfers’. In 2020 waren er landelijk ruim 400 registraties van sextortion in politiesystemen, in 2021 waren er landelijk ruim 870 registraties. Maar vermoedelijk is dat een topje van de ijsberg. Het komt veel vaker voor dan er gemeld wordt. De stap om aangifte te doen is groot, vooral door het gevoel van schaamte.’

Wat kun je doen tegen sextortion?

De afperser wil meestal geld of juist meer pikante foto’s of video’s van het slachtoffer. Vaak zijn de foto’s en video’s gestolen via social media, e-mails, door het overnemen van webcams of door het stelen van apparatuur.

‘Ga niet in op de bedreigingen,’ vertelt Sylvia. ‘Wanneer je ingaat op wat van jou wordt gevraagd, kan diegene jou verder chanteren. Het is geen enkele garantie dat de chantage stopt als je doet wat er gevraagd wordt’. Wanneer je slachtoffer wordt van sextortion is het belangrijk om aangifte te doen vertelt Sylvia. ‘Afpersing is een misdrijf en dus strafbaar. Zorg in overleg met de politie voor zoveel mogelijk bewijsmateriaal en bewaar berichten. Denk aan schermafbeeldingen, de dreigementen die zijn geuit, de gebruikte naam door de afperser en het e-mailadres. En staat er iets vervelends van jou online? Maak daar dan schermafbeeldingen van waarop het website-adres (URL) te zien is. Dit kan helpen wanneer je nu of later naar de politie gaat, want van sextortion kun je aangifte doen bij de politie’.

Eerder was de escaperoombus al in Venray. De komende periode doet de mobiele escaperoom onder andere ook Venlo, Roermond en Weert aan.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Politie Heerlen en gemeente Heerlen

Overlast huisjesmelkers

Vergaande maatregel in strijd tegen overlast door huisjesmelkers en slechte verhuurders

Verbod op nieuwe kamerverhuur in hele gemeente

Heerlen heeft besloten dat er per direct geen onzelfstandige woningen (kamerverhuur) meer mogen worden toegevoegd. Hiermee wil de gemeente de overlast die gepaard gaat met grootschalige huisvesting van onder meer arbeidsmigranten tegengaan. Ook het opsplitsen van woningen op één adres wordt per direct verboden.

De afgelopen tijd worden Heerlense buurten steeds vaker geconfronteerd met huisjesmelkers, malafide beleggers en andere slechte verhuurders die woningen of andere gebouwen opkopen en daar veel mensen bij elkaar huisvesten. ‘Buurtbewoners krijgen daardoor te maken met geluidsoverlast, verkeersdrukte en verloedering van hun woonomgeving, terwijl verhuurders geld verdienen aan deze praktijken. Die foute ontwikkeling willen we per direct stoppen,’ zegt wethouder Jordy Clemens (wonen).

Toename van het aantal kamers blijkt steeds meer negatieve gevolgen te hebben. Clemens: ‘We zien bijvoorbeeld dat woningen in een straat worden opgekocht waarna daar door uitzendbureaus allerlei mensen worden gehuisvest. Vaak tegen hoge huren. Die ontwikkeling is slecht voor deze bewoners zelf én een regelrechte bedreiging voor de leefbaarheid van buurten waarin deze woningen staan. Met dit verbod gaan we de strijd aan met een belangrijke bron van woonoverlast.’

Door het nemen van een zogenaamd voorbereidingsbesluit heeft de gemeenteraad woensdagavond tot het verbod besloten voor in ieder geval een periode van één jaar. Voor aantoonbaar goede plannen kan het college uitzonderingen maken. Dat is belangrijk om bijvoorbeeld de levendigheid in het centrum te bevorderen door wonen boven winkels mogelijk te maken.

Mondzorg voor peuters

Mondzorgcoaches aan de slag voor gezonde peutermonden

Het consultatiebureau bij de GGD in Heerlen is uitgebreid met een mondzorgcoach. Deze mondzorgcoach geeft ouders en verzorgers van jonge kinderen (0-4 jaar) tips over hoe ze het gebit van hun kind(eren) goed kunnen onderhouden. Ook adviseert de coach over gezond eetgedrag. Dit initiatief is gestart dankzij samenwerking van Tandartsen Heerlen, KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), Hogeschool Utrecht, Kindertandverzorging Limburg, CZ, GGD Zuid-Limburg en gemeente Heerlen.

In Heerlen gaat 1 op de 4 kinderen niet regelmatig naar de tandarts. Wethouder Jordy Clemens: “Een gezond gebit is erg belangrijk. Door het vanaf kinds af aan goed te onderhouden en regelmatig naar de tandarts te gaan voorkom je problemen op latere leeftijd.” “Voor kinderen tot 18 jaar is een bezoek aan de tandarts gratis. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Veel ouders weten niet dat ze geen financiële bijdrage hoeven te leveren,” geeft Ivo Koenen van zorgverzekeraar CZ aan.

De mondzorgcoach is vooralsnog iedere dinsdag aanwezig op het consultatiebureau, Overloon 2, en kan gratis worden bezocht. Ouders kunnen binnenlopen of het bezoek combineren met een afspraak op het consultatiebureau.

Gezonde peutermonden

Via een wetenschappelijk onderzoek wordt gemeten hoe de mondzorgcoach het beste geïmplementeerd kan worden en ondersteunen partners elkaar in hun samenwerking. Dit onderzoek, ‘gezonde peutermonden’, is een initiatief van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met de betrokken partners. Het project wordt gefinancierd met een RAAK MKB-subsidie.

Op de foto: Mirthe Elbersen, mondhygiënist en Bert Zautsen en Hans de Vries, tandartsen uit de tandartskring Heerlen.

Stevige impuls economie in Parkstad

Stevige impuls in leefbaarheid en regionale economie in Parkstad.

De Stadsregio Parkstad Limburg heeft in totaal ruim € 2.160.000 toegekend aan acht projecten, die een bijdrage leveren aan de regionale economie en aan de leefbaarheid in zowel het stedelijk gebied als in landelijke kernen. Het gaat hierbij om middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld  voor krimpgebieden. Bij de keuze van de projecten is onder meer gekeken of deze aansluiten  bij de doelen uit de Regio Deal en de strategische agenda van Parkstad.

De regio Parkstad Limburg ontvangt jaarlijks een financiële ondersteuning van €3,9 miljoen uit de zogenaamde ‘Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling’ van het Ministerie van BZK voor een regionale en integrale krimpaanpak. In de regio is afgesproken dat 75% hiervan regionaal wordt ingezet en 25% direct wordt verdeeld over de gemeenten. Op deze manier kunnen gemeenten ook (deels) tekorten in de reguliere gemeentebegroting opvangen, die ontstaan door bevolkingsdaling. 

Op 15 december van vorig jaar heeft het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Parkstad besloten over de inzet van de middelen voor 2021. Bij de keuze van de projecten is gekeken of ze gerelateerd zijn aan de Regio Deal, of ze passen in de Strategische Agenda Parkstad 2021 – 2030, of ze uitvoeringsgereed zijn én of er minimaal 50% cofinanciering wordt geleverd. Concreet zijn de  volgende projecten gehonoreerd:

Uitrol van de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst en Verlengde Schooldag’ (€ 272.780)

De verdere implementatie en uitrol van de beide concepten als opmaat naar een regionale aanpak, waarbij binnen het basisonderwijs structureel wordt ingezet op het bevorderen van de gezondheid en kansengelijkheid voor kinderen. Op een aantal scholen in de regio worden, met ondersteuning vanuit gemeenten en van de Regio Deal, de beide concepten al toegepast. Met de nu verleende bijdrage is de voortzetting ervan op deze scholen gedekt tot en met het schooljaar 2023-2024.

Herbestemming van de watertoren van Schimmert tot “de Reusch” (€ 110.000)

Herbestemming van de watertoren van Schimmert, in de volksmond ook wel ‘de Reus van Schimmert’, tot een kennis- en belevingscentrum voor streekproducten, genaamd “de Reusch”. Met deze nieuwe invulling van dit Rijksmonument wordt enerzijds de toeristische aantrekkelijkheid van de regio versterkt en anderzijds ingespeeld op de transitie van de landbouw en de regionale voedselopgave.

Het Aurora-project in de wijk GMS in Heerlen (€ 50.000)

Een project, geïnitieerd door woningcorporatie Wonen Limburg en Stichting Street Art, waarbij een wooncomplex aan de Sittarderweg in Heerlen door het kunstenaarscollectief Boa Mistura uit Madrid samen met de bewoners is getransformeerd tot het grootste streetart kunstwerk van Europa. Het project past binnen de manier waarop gemeente Heerlen, woningcorporaties én Stadsregio Parkstad Limburg langjarig samenwerken in de aanpak van de wijk GMS. Er wordt in het Aurora-project ingezet op een imagoverbetering van het wooncomplex van 228 appartementen door de kwaliteit van het complex en de woonomgeving te verbeteren. De manier waarop in een proces tussen kunstenaars en bewoners een bijdrage is geleverd aan de leefbaarheid van de buurt wordt op nationaal niveau als een voorbeeld gezien.

Herontwikkeling van het winkelgebied Giessen-Bautsch in Heerlen (€ 600.000)

Met de herontwikkeling van Giessen-Bautsch tot een vernieuwd en modern winkelcentrum wordt geïnvesteerd in het hart en daarmee de leefbaarheid van het stadsdeel Heerlerbaan. Bovendien wordt daarmee de regionale winkelstructuur versterkt. Er worden ook 25-30 appartementen gebouwd en de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht, met een goede aansluiting naar de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening en de bestaande winkels aan de Bautscherweg.

Herinrichten van bedrijventerreinen Dentgenbach in Kerkrade (€ 50.000)

Op het bedrijventerrein Dentgenbach vinden veel uitbreidingen van al gevestigde bedrijven en de vestiging van verschillende nieuwe ondernemingen plaats. Hiervoor is nu onvoldoende ruimte aanwezig. Daarom worden incourante en leegstaande bedrijfspanden gesloopt en wordt zo’n 15 hectare aan grote private restkavels gereedgemaakt voor invulling. Hiermee worden de voorwaarden geschapen om de economische kansen die zich voordoen, te verzilveren

Uitbreiding van Landgoed Slot Schaesberg in Landgraaf (€ 304.895)

Bij Slot Schaesberg worden met deze bijdrage een faciliteitengebouw en twee  ambachtsgebouwen gerealiseerd. Hiermee kan de Stichting Landgoed Slot Schaesberg een vervolgstap zetten in het herstel van het historische kasteel en verder invulling geven aan het ontsluiten van kennis en kunde van 17e-eeuwse bouwtechnieken, ambachten en landschapsinrichting. Dit gebeurt op een voor zowel toeristen als voor wetenschappelijk geïnteresseerden aantrekkelijke manier.

Versterking van de woonfunctie van de kern Bocholtz in het kader van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) (€ 278.000)

Er wordt een financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor het onderdeel wonen uit het IDOP Bocholtz. Door deze impuls kan een aantal particuliere woningen worden aangepakt, waardoor de leefbaarheid in het gebied wordt vergroot. Hiermee wordt óók invulling gegeven aan het speerpunt ‘blijven wonen’ van de gemeentelijke strategische visie. Het project wordt in samenhang met investeringen van woningcorporatie Krijtland Wonen uitgevoerd.

De gebiedsontwikkeling Victoriapark in Brunssum (€ 495.496)

De ontwikkeling van het Victoriapark is onderdeel van de brede gebiedsontwikkeling in Brunssum-Centrum waarbij wordt geïnvesteerd in een sterk en levendig stadshart. Met dit project wordt het kernwinkelgebied door sloop en/of transformatie van enkele woon-winkelpanden compacter gemaakt, worden ca. 60 eigentijdse woningen in het centrum gebouwd en krijgt de openbare ruimte een impuls door te investeren in duurzame verblijfskwaliteit.

Open Club Klimmen in Voerendaal (500.000)

Eerder in 2021 is ook al een bijdrage van € 500.000 aan de gemeente Voerendaal verstrekt voor de realisatie van het project ‘Open Club Klimmen’, een centrale ontmoetingsplaats waar onderwijs, wonen, sport, bewegen, cultuur, verenigingsleven en zorg  samenkomen. Onderdeel hiervan is ook het realiseren van twee gebouwen met in totaal 24 (levensloopbestendige) appartementen en het investeren in een duurzaam voorzieningenniveau en daarmee in de leefbaarheid in Klimmen en de omliggende kernen. 

Noot van de redactie: dit is een persbericht van Stadsregio Parkstad waar gemeente Heerlen ook deel van uitmaakt. 

Samenwerking voor betere overgang onderwijs

Samenwerking voor betere overgang van basis naar middelbaar onderwijs

De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf en onderwijs- en welzijnsinstellingen gaan kinderen en ouders in een kwetsbare positie nog beter begeleiden in de overstap van de basisschool naar het vmbo. Kinderen en ouders krijgen hiervoor een jaar lang extra ondersteuning van een schoolmaatschappelijk werker. Die wordt ingeschakeld in het laatste half jaar op de basisschool en het eerste half jaar op het vmbo. Het gaat om zowel praktische ondersteuning, zoals het bestellen van schoolspullen en het lezen van brieven van school, als om sociaal-emotionele ondersteuning, bijvoorbeeld als een kind onzeker is.

Gelijke kansen voor elk kind staat hoog op de agenda bij wethouder Jordy Clemens (Heerlen): “Kinderen hebben meer kans op een succesvolle schoolloopbaan als de overgang van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs goed verloopt.” Wethouder Jo Schlangen (Kerkrade) sluit zich daarbij aan: “De overstap naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment, met een goede begeleiding ontlasten we ouders en kinderen. Dat is heel waardevol”. “Verder bevorderen we met deze aanpak de doorgaande leerlijn voor alle leerlingen”, voegt wethouder Servie l’Espoir (Brunssum) toe. En ook wethouder Alex Schiffelers (Landgraaf) is blij met de samenwerking: “Een betere voorbereiding helpt bij een goede start op een nieuwe school.”

Deelnemende scholen

De deelnemende vmbo-scholen zijn: Compass, Herle, Emma, Yuverta, Brandenberg, Holz en de toeleverende basisscholen in Parkstad. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg heeft de coördinatie op zich genomen. Ron Bonekamp, voorzitter van het College van Bestuur: “Het aansprekende van deze aanpak is dat praktische en gerichte ondersteuning wordt geboden aan zowel de leerling als de ouders bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.”

Gelijken Kansen Alliantie Agenda

De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf zijn aangesloten bij de landelijke Gelijke Kansen Alliantie Agenda, een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de GKA werkt het ministerie van OCW samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs waarbij de verbinding tussen thuis, school en omgeving centraal staat. Elke gemeente heeft in de Agenda aangeven wat zij de komende twee jaren gaat doen om er voor te zorgen dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen op school. Naast de eigen maatregelen, wordt de samenwerking om de overstap van basisschool naar vmbo beter te laten verlopen nu aan de Agenda toegevoegd.

Extra hulp voor kinderen

Extra hulp, ondersteuning, sport, cultuur en steun bij overstap naar voortgezet onderwijs

Gelijke kansen voor kinderen en jongeren, juist nu

Gemeente Heerlen, Peuteropvang Heerlen, JenS, Heerlen Standby en het onderwijs hebben een plan ontwikkeld om Heerlense kinderen en jongeren juist nu een extra steun in de rug te geven. Het programma Ruimte voor Ontwikkeling bestaat uit extra hulpverlening waar dat het hardst nodig is. Bovendien is er aandacht voor talentonwikkeling en de – voor veel kinderen pittige – overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs. De acties vinden plaats in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.

‘Met deze extra acties sluiten we aan op wat de scholen en peuterspeelzalen al doen, helpen we kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en zorgen we er juist nu voor dat kinderen en jongeren via sport, culturele activiteiten en schoolzwemmen actief blijven en elkaar kunnen ontmoeten’, zegt wethouder Jordy Clemens. De gemeente wil met de keuze voor een forse inhaalslag met name ook het onderwijs ontlasten. Clemens: ‘We zien dat veel juffen en meesters het in deze tijd ook zwaar hebben. Daarom kiezen we er met dit pakket voor niet alleen kinderen en ouders te ondersteunen maar ook de druk op het onderwijs te verlichten.’

Momenteel werkt de gemeente samen met haar zorg- en onderwijspartners aan de precieze verdeling van de gelden (ca. 1,9 miljoen euro) over de scholen. Daarbij zal met name ook gekeken worden naar plekken waar  de problemen het grootst zijn. Voor de uitvoering van de maatregelen ontvangt de gemeente Heerlen voor de schooljaren 2021-2023 geld uit het landelijke Nationaal Programma Onderwijs (NPO).