Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Begroting 2024 gemeente Heerlen

Begroting 2024: Heerlenaren centraal en meer samenwerking voor Heerlen van de toekomst

Het college legt op 1 en 2 november de begroting voor aan de gemeenteraad. De ambities uit het collegeakkoord ‘Uit liefde voor onze stad’ vormen net als vorig jaar het uitgangspunt. Dat betekent dat de Heerlenaren centraal staan. Jeugdigen moeten een toekomst hebben, ouderen mogen niet in een isolement komen, er moet uitzicht zijn op een baan voor mensen zonder werk en mensen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast kijkt het college naar het Heerlen van de toekomst met een mooi centrum en mooie buurten. Zo wordt er onverminderd ingezet op Heerlen-Noord, het verbeteren van de leefomgeving van de inwoners, een rechtvaardige energietransitie, de centrumontwikkeling en economische kansen.

Door ontwikkelingen als stijgende rente, loon- en energiekosten en inflatie was het nodig om alle bestaande posten en gereserveerde budgetten nog eens kritisch tegen het licht te houden. Zo is deze ambitieuze maar tevens uitvoerbare begroting tot stand gekomen, waarbij de stijging van de woonlasten beperkt blijft.

Vier opgaven

Als kapstok voor het gemeentelijk beleid heeft het college vier opgaven benoemd voor de lange termijn. Op de kortere termijn helpen deze opgaven bij investeringen, maar ook bij eventuele ombuigingen die zich in de toekomst aandienen.

Basis op orde

Het moet in de stad veilig, schoon en ‘heel’ zijn. Er wordt geïnvesteerd in de directe leefomgeving van inwoners, de buurten en wijken, door onder andere rigoureus te vergroenen, kwaliteit toe te voegen en het onderhoud te verbeteren. De gemeentelijke dienstverlening en financiën moeten op orde zijn en de gemeente werkt samen met inwoners, ondernemers of instellingen waarbij de focus ligt op de buurten.

Bestaanszekerheid en toekomst voor iedereen

Hoewel het sociale beleid voor een belangrijk deel afhankelijk is van rijksbeleid wil het college er alles aan doen om sociaal economische achterstanden in te lopen. Door waar nodig bij te springen als kwetsbare groepen buiten het rijksbeleid vallen, maar ook door het generatielange Nationale Programma Heerlen Noord, assertief woonbeleid om met partners het woon- en leefklimaat in onze stad te verbeteren en verduurzamingsbeleid om mensen te helpen hun energierekening structureel betaalbaar te houden.

Centrum Heerlen als huiskamer en broedplek

Het centrum van Heerlen wordt steeds aantrekkelijker voor scholen, ondernemers en mensen die op zoek zijn naar woonruimte. Een centrum waar het goed toeven is en waar iets te beleven is. Met ruimte voor water en rigoureuze vergroening. De kans om onderwijsinstellingen met hun werknemers, studenten en scholieren in het centrum te huisvesten zal voor een nieuwe en frisse dynamiek gaan zorgen.

Transitie-opgaven vertalen naar Heerlens beleid

De uitvoering van nationale transitie-opgaven zal uiteindelijk bij gemeenten moeten plaatvinden. Denk aan de transitie naar een circulaire economie, klimaatadaptatie om Heerlen leefbaar te houden voor mens én dier, de energietransitie, maar ook het toevoegen van woningen. Dit vraagt om voldoende kennis, capaciteit en middelen. De transitie-opgaven moeten niet ten koste gaan van, maar juist bijdragen aan het brede welvaartspeil van Heerlenaren.

Onzekerheid vanaf 2026

Voor de jaren 2024 en 2025 ligt er nu een sluitende begroting die rekening houdt met oplopende kosten en inflatie. Er zijn wel zorgen over de financiële situatie vanaf 2026. Gemeenten krijgen dan minder geld van de rijksoverheid om hun taken uit te voeren. Daarom is er nu, net als in veel andere gemeenten, een verlies te zien in de jaren 2026 en 2027.

Wethouder Martin de Beer van Financiën: “In grote lijn kunnen we onze ambities uit het coalitieakkoord voortzetten. Maar omdat we steeds afhankelijker worden van het rijksbeleid, zijn we voor de toekomst sterk afhankelijk van de richting die het nieuwe kabinet zal inslaan. En dat brengt grote onzekerheid met zich mee voor de broodnodige investeringen in onze stad en inwoners. Maar we zien ook kansen die we kunnen omzetten in daadwerkelijke investeringen als we inzetten op meer samenwerking met de rijksoverheid.”

Het meerjarige begrotingssaldo in schema

Comments are closed.