Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

July, 2023:

Oproep vrijwilligers buurtbemiddeling in Heerlen

Alcander is op zoek naar vrijwilligers in Heerlen. Buurtbemiddeling is een manier om ruzies in een vroeg stadium tussen buren op te lossen. Het gaat om niet al te ernstige ruzies, bijvoorbeeld om irritaties over overlast, of onenigheid over een erfscheiding. Een buurtbemiddelaar helpt het onderlinge contact te herstellen en een oplossing te bedenken.

Om buurtbemiddelaar te worden is het belangrijk dat u goed kunt luisteren en een neutrale houding kunt aannemen. U krijgt een basistraining, begeleiding tijdens het werk en verdere scholing op maat.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met één van de coördinatoren via 045-5602525 of stuur een mail naar buurtbemiddelingheerlen@alcander.nl.

Buurtbemiddeling Heerlen wordt mogelijk gemaakt door de gemeente, in samenwerking met Weller, Wonen Limburg, Woonpunt, Wonen Zuid en Vincio.

Gezamenlijk persbericht beleidsplan politie

Grote zorgen om minder capaciteit politie

Burgemeesters Parkstad in beroep tegen regionaal beleidsplan politie Limburg

De 7 burgemeesters van de regio Parkstad maken zich grote zorgen over het Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027, kortweg het RBP. Het plan betekent fors minder politiecapaciteit in een gebied dat al kwetsbaar is en kampt met verhoogde veiligheidsrisico’s. “De bodem is al bereikt. Nog meer politiecapaciteit inleveren, is niet te doen,” aldus burgemeester Roel Wever van Heerlen, die mede namens Parkstad spreekt. De burgemeesters voorzien zulke ernstige problemen dat zij voor 1 augustus beroep aantekenen tegen het RBP bij de Minister van Justitie en Veiligheid.

Bodem bereikt

Alle 7 gemeenten moeten zodanig inleveren op de beschikbare politiecapaciteit dat de veiligheidsopgaven niet meer haalbaar zijn. Dit terwijl de uitvoering van basale politietaken in dit gebied nu al onder hoge druk staat. In sommige gemeenten zullen ook te weinig of helemaal geen wijkagenten meer zijn. Nog minder politiecapaciteit heeft ontwrichtende gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid. De burgemeesters delen de mening dat er een bodem is bereikt. 

Theorie versus werkelijkheid

Roel Wever: “Het RBP houdt geen enkele rekening met de nu al nijpende situatie. Tel daar de specifieke kenmerken bij op zoals de grensligging naast Duitsland en vlakbij België en de sociaal-economische achterstand in de regio Parkstad; factoren die extra veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Bovendien werkt het RBP met een theoretisch model dat geen rekening houdt met werkelijke bezette functies, vacatures, personeelstekort of ziekteverzuim. Het is kortom een papieren werkelijkheid die in de realiteit nog veel nadeliger uitpakt.”

Heerlen verhoudingsgewijs zwaar getroffen

Het RBP noteert voor Heerlen een terugval van 182 naar 155 fte. In werkelijkheid zijn er echter nu maar 125 fte bezet. Burgemeester Roel Wever: “Dat betekent dat onze stad op dit moment al minder capaciteit heeft dan nodig is volgens het RBP. En gaat dit plan door, dan moet Heerlen nog meer inleveren.”

Juist in Heerlen dat al vaak in de verkeerde grafieken belandt, gaat dat slecht uitpakken. Ook staat het beleid haaks op de forse gezamenlijke investeringen van onder andere het Rijk en de gemeente voor het Nationaal Programma Heerlen-Noord. In dit gebied werkt Heerlen hard aan duurzame veranderingen op het gebied van welvaart, leefbaarheid, veiligheid en kansengelijkheid.

“In die zin zie ik het verder afbouwen van politiecapaciteit ook als een vorm van kapitaalvernietiging”, aldus burgemeester Roel Wever: “En die kapitaalvernietiging werkt door binnen de hele regio omdat de gemeenten hebben afgesproken een aantal aanpakken tegen onder andere jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit samen uit te voeren”.

Ook grote zorgen politiebasisteam Brunssum-Landgraaf

Het RBP noteert voor het politiebasisteam Brunssum-Landgraaf, dat bestaat uit de gemeenten Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf (SVBBL), een terugval in capaciteit van 144,1 fte naar 126,5 fte. In werkelijkheid zijn er echter nu al maar 97,47 fte feitelijk bezet.

Burgemeester Richard de Boer, als burgemeester van Landgraaf en als voorzitter van de lokale driehoek SVBBL, spreekt zijn bezorgdheid uit over de ontstane situatie: ‘Dat betekent dat het politiebasisteam Brunssum-Landgraaf al veel minder capaciteit heeft dan de beoogde en gereduceerde formatiecapaciteit die eigenlijk pas in 2027 zou worden bereikt. Verder zitten de gemeenten Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf ver onder het gemiddelde niveau van 1 wijkagent per 5000 inwoners. Het RBP houdt het huidige (lage) aantal wijkagenten in stand binnen het politiebasisteam Brunssum-Landgraaf. Als burgemeesters van de eenheid Limburg zijn we unaniem van mening dat de Limburgse veiligheidsketen onvoldoende mensen en middelen heeft om de brede en zware veiligheidsvraagstukken van Limburg adequaat te kunnen aanpakken en managen.’

Kerkrade

Burgemeester Petra Dassen-Housen maakt zich net als haar collega’s zorgen over de politiecapaciteit in de regio. “De brede en zware veiligheidsvraagstukken in onze stad en regio vragen om een stevige inzet van de politie. Onze gemeente scoort hoog op drugsproblematiek en georganiseerde ondermijnende (jeugd)criminaliteit. Dit vraagt om een goede en vasthoudende aanpak. De zorgen van ouders, leerkrachten, hulpverleners en de samenleving als geheel zijn groot. We willen gezamenlijk de jongeren ook zelf helpen om een andere weg in te slaan. Dat lukt alleen als we met diverse partijen samenwerken. De politie vormt hierin een onmisbare schakel. Helaas staat een adequate aanpak met de huidige en toekomstige politiecapaciteit onder druk. Dat is onacceptabel.”

­­­­­­­­­­­­­­

————————————————————————————————————–

Achtergrondinformatie:

Dit is een gezamenlijk persbericht van de 7 Parkstadgemeenten. Parkstad bestaat uit: Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen. Omdat de procedure dit voorschrijft gaat elke gemeente afzonderlijk in beroep bij de Minister, waarbij specifiek wordt ingezoomd op de lokale situatie.

Wat is een Regionaal Beleidsplan Politie (RBP)?

In een RBP staat onder meer aan welke vormen van criminaliteit de politie in de komende jaren gaat werken, en hoe dat past binnen het landelijke en lokale veiligheidsbeleid van de overheid. Ook staat in het RBP hoeveel capaciteit daarvoor beschikbaar is binnen een gebied en hoe dat is verdeeld over de gemeenten. Dit RBP 2024-2027 voor Limburg is vastgesteld op 19 juni 2023 door de regioburgemeester en de hoofofficier van Justitie van het arrondissementsparket Limburg.

Bibliotheek abonnement cadeau voor 65 +’ers

Vanaf 1 oktober krijgen alle inwoners van Heerlen van 65 jaar en ouder, van de gemeente een abonnement op de Bibliotheek. Het gaat om een volwaardig abonnement met mogelijkheden als boeken lenen, gebruik maken van de computer, toegang tot duizenden e-books, luisterboeken, tijdschriften en cursussen.

Iedere 65+’er die al een abonnement bij SCHUNCK Bibliotheek heeft, krijgt een brief met verdere informatie. Al deze abonnementen zet SCHUNCK automatisch om naar het abonnement van de gemeente Heerlen.
Inwoners van Heerlen die op of ná 1 oktober 65 jaar worden en nog geen abonnement hebben, kunnen zich vanaf die datum melden in één van de vier vestigingen in de stad.

Wethouder Marco Peters: “Juist ook voor ouderen is een abonnement van de bibliotheek heel waardevol. Boeken lezen, contact met anderen leggen, maar ook jezelf blijven ontwikkelen. Daarom is het ook zo mooi dat mensen met hun abonnement allerlei cursussen kunnen volgen om nieuwe vaardigheden te leren. Voorbeelden hiervan zijn taalcursussen, het verder ontwikkelen van digitale vaardigheden of aan de slag te gaan met fotografie. Zo willen we mensen boeien en betrokken houden.”

Heerlen streeft naar meer balans tussen vrouwen en mannen in straatnamen

PERSBERICHT

‘Amakapassage’ en ‘Ada Lovelaceweg’: Heerlen streeft naar meer balans tussen vrouwen en mannen in straatnamen


Het college van B&W streeft naar een betere balans tussen mannen en vrouwen bij de naamgeving van straten en pleinen. Bij het toewijzen van twee nieuwe straatnamen kiest het college daarom bewust voor vrouwennamen. 

“Met de namen die we aan onze straten en pleinen geven, vertellen we een verhaal over wie we als stad waren, zijn, en willen worden. In dat verhaal willen we een betere balans tussen vrouwelijke en mannelijke naamgevers. Te beginnen met de Amakapassage en Ada Lovelaceweg,” aldus wethouder Casper Gelderblom.   

Amaka

In het Romeins Kwartier krijgt het straatje tussen het nieuwe Stadskantoor en het Raadhuis de naam “Amakapassage”. Amaka is de oudst bekende vrouwelijke inwoner van Heerlen (in de Romeinse tijd Coriovallum geheten). Voor haar maakte de pottenbakker Lucius in de 2e eeuw na Chr. zijn beroemde vaasje, dat nog altijd in het Thermenmuseum te bewonderen is.

Ada Lovelaceweg

De nu nog naamloze straat aan de achterzijde van de Brightlands Smart Services Campus gaat “Ada Lovelaceweg” heten. Met een eigen adres wordt de parkeergarage van de Campus beter vindbaar. Ada Lovelace (1815-1852) is bekend om haar beschrijving van een vroege mechanische computer. Zij zag al vroeg in dat computers in staat zouden zijn om meer dan enkel berekeningen te doen, terwijl anderen slechts geïnteresseerd waren in de rekenkundige capaciteiten van het apparaat.

Gevelverbeteringsfonds Heerlen-Centrum

PERSBERICHT

Gevelverbeteringsfonds draagt bij aan een fraaier Heerlen-Centrum:

Gevels van twaalf panden worden de komende jaren mooier

In Heerlen-Centrum heeft de kwaliteit van de hele openbare ruimte de aandacht waaronder de gevels. Er zijn behoorlijk wat lelijke of saaie gevels die wel wat liefde kunnen gebruiken. Via het gevelverbeteringsfonds stimuleert de gemeente Heerlen vastgoedeigenaren om gevels (meer) uitstraling te geven. De eerste oproep vond plaats in april-mei en leverde een flink aantal plannen op. Hiervan heeft het college op basis van vooraf gestelde criteria negen aanvragen – voor in totaal twaalf gevels – gehonoreerd.

Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: “Ik ben blij dat we op de eerste oproep meteen zoveel reacties ontvingen, negentien stuks. Ik vind het belangrijk dat de stad er aantrekkelijker gaat uitzien. Daarom is het fijn om te merken dat onze handreiking in de vorm van het verbeteringsfonds aanslaat. Gevels die al zijn aangepakt, hebben een positieve impact op de bezoekers van onze stad. Kijk maar eens naar KaKAUW, Expresso Bar Aroma, Pat’s Tosti Bar en bakkerij Voncken. Logisch ook, want de staat van de gevels is heel bepalend voor de kwaliteit en sfeer van een stad. Die verbetering smaakt naar meer. Mooi dat we hier samen aan verder werken.”  

Beter verhuurbaar
De panden waaraan subsidie wordt toegekend liggen in de Akerstraat, Geleenstraat, Oranje Nassaustraat, Saroleastraat, Robroekergats en de Willemstraat. De voorgestelde verbeteringen verschillen per pand maar gaan van restauratie tot complete verandering van de gevel. De verbeteringen komen (naast een fraaier straatbeeld) in de meeste gevallen ook ten goede aan het verhuurbaarder maken voor wonen of commerciële doeleinden. Door een aantrekkelijkere gevel aan de begane grond neemt de kans toe dat panden verhuurd worden. Alle aanvragers zijn geïnformeerd over het wel of niet toekennen van de subsidie en de redenen daarvoor. Mogelijk dat sommige aanvragen – die nu niet zijn gehonoreerd – met een aanpassing bij de volgende ronde wel voor subsidie in aanmerking komen.

Nog twee oproepen
Dankzij het gevelverbeteringsfonds kunnen pandeigenaren financiële steun vragen om hun gevel(s) te verfraaien. Van het totale beschikbare subsidiebedrag van € 632.000 wordt nu € 334.750 toegekend. Er komen nog twee oproepen: de tweede oproep is gericht op het vergroenen van gevels en volgt na de zomer. Bij de derde oproep, begin 2024, ligt de focus wederom op historische en beeldbepalende gevels. Op www.heerlen.nl/gevelverbetering zien pandeigenaren of hun gevel in aanmerking komt voor het fonds. Ook vindt men hier hoe een aanvraag in te dienen, hoe de toekenningsprocedure in zijn werk gaat en welke beoordelingscriteria er zijn.

Totale aanpak
Het aanpakken, verbeteren en herstellen van gevels levert een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de uitstraling van Heerlen-Centrum en maakt onderdeel uit van de totale aanpak om van de stad een leukere en levendigere plek te maken om in te verblijven. Het maakt onderdeel uit van de ambitie ‘Samen maken we het Centrum’.

Opening Raadhuis tijdens Cultura Nova

PERSBERICHT

Officiële opening Raadhuis tijdens openingsweekend Cultura Nova

Hand in hand met een Peutz-monument: een compact nieuw Stadskantoor, verbonden met het gerenoveerde Raadhuis en omringd door meer openbare ruimte dan voorheen. Tijdens het openingsweekend van Cultura Nova worden de beide gebouwen officieel geopend door wethouder Casper Gelderblom. Deze opening vieren we met verschillende evenementen. Het gerenoveerde Raadhuis is ook onderdeel van het openingsspektakel van Cultura Nova op 25 augustus. Deze start op het Burgemeester van Grunsvenplein na het openlucht spektakel TAWA door Gratte Ciel, waarna Mécanique Vivante het publiek in een parade meeneemt naar het Raadshuisplein.

Siamese tweeling
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde Frits Peutz het Raadhuis van Heerlen, dat opgeleverd werd als symbool van bevrijding en wederopbouw. In 1948 werd het gebouw officieel geopend door de toenmalige kroonprinses Juliana. 75 jaar later is het gerestaureerd en als een Siamese tweeling verbonden aan het nieuwe Stadskantoor van architect Francine Houben van Mecanoo.

“Het Raadhuis heeft, met het nieuwe Stadskantoor naast zich, een nieuw leven gekregen. De twee gebouwen samen symboliseren de vernieuwing en vooruitgang in onze stad. Onze stad die zich steeds opnieuw uitvindt. Het Raadhuis en het Stadskantoor laten zien: in Heerlen heerst een nieuw elan en is de verbeelding aan de macht”, aldus Casper Gelderblom.


Expositie, boek en rondleidingen

Vormgever Marcel van der Heyden en schrijver/journalist Emile Hollman presenteren vanaf zaterdag 26 augustus een tentoonstelling en een boek over Frits Peutz, de architect die een grote rol speelde in de vormgeving van Heerlen. Het boek en de expositie geven aan de hand van foto’s, tekeningen en interviews inzicht in de betekenis van Peutz voor Heerlen. Daarnaast opent SCHUNCK in de hal van het een dwarsdoorsnede van de gemeentelijke kunstcollectie, de oudste publieke verzameling eigentijdse kunst van Limburg. Tot slot worden vanaf maandag 28 augustus dagelijks rondleidingen gegeven door beide gebouwen van de gemeente Heerlen.

In gesprek met Francine Houben

In tegenstelling tot het Raadhuis, komt het Stadskantoor nog maar net kijken. Architect Francine Houben staat aan het begin van dit ‘nieuwe leven’. Zij heeft met haar bureau Mecanoo een gebouw met een heel open karakter ontworpen. Houben zal op zondag 27 augustus een lezing geven over de complementaire betekenis van het Raadhuis en de Stadskantoor voor de beweging die Heerlen doormaakt. Houben kijkt uit naar de opening: “Heerlen heeft met het Raadhuis van Peutz een icoon dat de stad verdient. De verbinding met het nieuwe Stadskantoor illustreert de veelbelovende beweging die de stad doormaakt naar nieuwe energie. Ik ben er trots op dat ik aan die beweging een bijdrage heb mogen leveren.” In haar lezing over onder meer het ontwerpproces, het nieuwe werkmodel en de verbinding van oud en nieuw licht architect Francine Houben van Mecanoo haar visie toe. Aansluitend is een debat over traditie, moderniteit en toekomstgerichtheid. Aanmelden voor deze activiteit kan via schunck.nl


Meer informatie over alle festiviteiten is te vinden op de website van gemeente Heerlen.

Opruimactie centrum afgerond

PERSBERICHT

Grote opruimactie centrum afgerond

Wethouder Marco Peters (beheer en Onderhoud) heeft een aantal paaltjes verwijderd in de Dautzenbergstraat. Het was een symbolische handeling als afsluiting van een grote opruimactie in het centrum.

Paaltjes, betonnen kubussen, stickers, zakpalen straatnaamborden op lantaarnpalen in plaats van gevels, losse wegwijzerbordjes, overbodige verkeersborden, varkensruggen, dranghekken, boomroosters en -korven. De afgelopen jaren zijn al deze attributen in het centrum neergezet. Een groot deel daarvan had geen functie meer en zorgde voor een rommelig beeld in de openbare ruimte van het centrum.

Marco Peters: “Bij de inrichting van onze openbare ruimte moet het vaker over schoonheid gaan. Attributen die geen functie meer hebben zorgen vaak voor verrommeling. Voor zaken die wel functioneel zijn bestaat vaak een mooier alternatief. Zo hebben we ook palen vervangen door bloembakken. Wij zijn in het centrum begonnen, maar uiteindelijk is de hele stad aan de beurt.”

1e Huis van het Recht

Persbericht
4 juli 2023

1e Huis van het Recht: bijna 300 mensen geholpen


Het Huis van het Recht gaat door. Dat is de uitkomst na het evaluatierapport. Ruim drie jaar werken onder andere gemeente Heerlen, rechtbank Limburg en het Juridisch Loket nu nauw samen binnen het Huis van het Recht. Inwoners uit Heerlen met verschillende problemen, zoals schulden, uitkeringen, juridische- en huurproblemen kunnen er terecht voor hulp. Op één en dezelfde plek. En voor meerdere problemen tegelijk. Het Huis van het Recht helpt mensen sneller en effectiever en beperkt zo de emotionele, sociale en financiële schade voor hen en hun omgeving. Ook voorkomt de betrokkenheid van verschillende instanties in veel gevallen escalatie en een gang naar de rechter. Dat scheelt hoge juridische kosten.

Korte lijntjes
In januari 2020 begon het Huis van het Recht als proef in Heerlen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid betaalde de proef. Doel van Huis van het Recht was een nauwe verbinding tussen het juridische en het sociale domein opzetten. En door die korte lijnen tussen verschillende organisaties kunnen mensen met problemen beter en sneller geholpen worden. Integraal, dus voor meerdere problemen op één plek. Om mensen zo eenvoudig mogelijk te helpen, zonder dat er meteen een juridische uitspraak aan te pas komt. Wel staat een rechter stand-by om partijen naar een schikking te helpen of een uitspraak te doen. Recent evalueerde Zuyd Onderzoek de proef van Huis van het Recht.

Mensen gemakkelijk geholpen
Het Huis van het Recht heeft 281 zaken behandeld. In twee gevallen moest de rechter er aan te pas komen om verder te kunnen met de oplossing. De intensieve samenwerking van instanties zorgde voor betere diagnose van de vragen van mensen en voor een passende duurzame oplossing. De rechtzoekenden zijn blij, omdat hun problemen al in een vroeg stadium zichtbaar zijn en zij naar de juiste weg voor hulp worden verwezen. Eén van de rechtzoekenden zegt: “Als het Huis van het Recht er niet was geweest, waren mijn zoontje en ik het huis uitgezet. Dan hadden we op straat gestaan. Nu is er gekeken naar hoe mijn problemen kunnen worden opgelost. En dat geeft veel rust na alle spanning.”

Huis van het Recht gaat door
De proef Huis van het Recht is afgerond. Het evaluatierapport ligt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De samenwerking tussen de betrokken partijen gaat sowieso door. Willemijn van Helden, voorzitter Juridisch Loket: “Dat wat bleek te werken, willen we niet meer verliezen nu de proef is afgelopen. We gaan onveranderd door onder de naam Huis van het Recht.” Roel Wever, burgemeester van Heerlen voegt toe: “Door de korte lijnen, de brede kennis en het grote samenwerkingsnetwerk kunnen we met het oog op de toekomst, erger voorkomen. Met het Huis van het Recht kunnen we écht iets betekenen voor inwoners en onze samenleving sterker maken.”
Ook rechtbankpresident Martina Bijker is blij dat het Huis van het Recht doorgaat: “Met het Huis van het Recht bereiken we wat we als rechtbank willen, namelijk problemen van mensen snel, en eenvoudig oplossen.”

Meer informatie:

Gemeente Heerlen, Hanny Bladt, (045) 5604711
Rechtbank Limburg, Marlinda Ozinga, 088-3611659
Het Juridisch Loket, Jan Pieter Verkennis, 06-51327224

Noot voor de redactie:
Als u een rechtzoekende zou willen spreken over zijn ervaringen met het Huis van het Recht kunt u bellen met Juridisch Loket (zie hierboven)

Nieuwe subsidieverlening Hulp bij het huishouden

PERSBERICHT

Nieuwe subsidieverlening Hulp bij het huishouden

Voor de uitvoering van Hulp bij het huishouden heeft de gemeente Heerlen op dit moment een contract met twee uitvoerders. Omdat het contract afloopt per 1 januari 2024, start de gemeente een zogenaamde subsidietender. Dat is een procedure waarbij verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden de gelegenheid krijgen mee te dingen naar een subsidie voor de periode 2024-2027, met een mogelijke verlenging van zes jaar. Voor de uitvoering van het werk in 2024 is een bedrag van ruim 15 miljoen euro beschikbaar.

Bij de uitvoering van de Hulp bij het huishouden in de stad heeft de gemeente een duidelijk doel voor ogen: Realiseren dat zoveel mogelijk Heerlenaren gelukkig, gezond en veilig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en voor vragen op het gebied van ondersteuning terecht kunnen op één plek in de eigen buurt.

Intensiever samenwerken

Heerlen werkt op dit moment met een maatwerkvoorziening bij Hulp bij het huishouden. De gemeente geeft aan hoeveel en welke hulp moet worden geboden en de twee uitvoerders gaan daarmee aan de slag.

In de nieuwe situatie is het niet langer de gemeente die beoordeelt welke hulp nodig is, maar doen de professionals van de subsidiepartner dat. Zij worden daarmee gestimuleerd om nog intensiever samen te werken met verschillende aanbieders van maatschappelijke ondersteuning.

Maximale ruimte

De subsidie voor de uitvoering van Hulp bij het huishouden wordt vanaf volgend jaar ook als één bedrag voor het hele jaar uitgekeerd. Hierdoor zijn er minder administratieve kosten en krijgen de professionals maximale ruimte om maatwerk mogelijk te maken.

Ook stelt de gemeente de eis dat medewerkers van de contractpartner een fatsoenlijk salaris ontvangen. De minimum looneis ligt op het niveau van de laagste gemeentelijke loonschaal, momenteel € 14,00 per uur. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de afspraken in het coalitieakkoord over de beloning bij externe gemeentelijke opdrachten.

Partijen die mee willen doen aan de subsidietender moeten uiterlijk 1 oktober  een aanvraag hebben ingediend. Uiteindelijk gaat één organisatie of samenwerkingsverband aan de slag.