Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

November, 2023:

Start werkzaamheden nieuwe Promende II

PERSBERICHT

Start werkzaamheden nieuwe en groene Promenade II

Heerlen maakt het centrum groener met water, speelse elementen en mooi meubilair. Promenade II is één van de plekken waar kille grijze stenen plaatsmaken voor bomen, struiken, bloemen en bruggetjes. Qua verlichting, soort bestrating en meubilair sluit Promenade II straks mooi aan op het recent ingerichte Burgemeester van Grunsvenplein en de nog aan te leggen openbare ruimte van het Schinkelkwadrant. Jordy Clemens, wethouder centrumontwikkeling: “Ik ben blij dat we hier nu echt van start gaan. Het vervangen van de twee gesloopte kopgebouwen door groen, kreeg al veel applaus. Je merkt aan de reacties van onze inwoners dat toevoegen van groen – hoe klein ook – echt het verschil maakt. Daarom streven we daar waar het kan naar maximale vergroening.”


De bouwhekken worden nog deze maand geplaatst om een veilig werkterrein te garanderen. De omgeving wordt feestelijk aangekleed met kerstbomen langs de bouwhekken en sfeervolle lampjes onder de luifel. De ondernemers worden betrokken bij de aankleding van de omgeving en de winkels blijven goed bereikbaar. Dit jaar zijn er – vanwege de aankomende feestdagen – slechts kleine werkzaamheden en onderzoeken.

Sloop kopgebouw Promenade/Geerstraat
In het nieuwe jaar begint de aannemer eerst met de sloop van het kopgebouw aan de Promenade/Geerstraat. De in-en uitgang tot de Q-Park garage blijft gehandhaafd en krijgt een bijzondere kunstzinnige invulling. De voorbereidingen hiervoor lopen nog. Vervolgens start de daadwerkelijke herinrichting die naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 gereed is.

Zitelementen
De Zegelboom, een kunstwerk en tevens zitelement, zou in de nieuwe inrichting weer als bank dienen. Het kunstobject is ontworpen door kunstenaar Hans Lemmen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Groene Kruis Heerlen-Hoensbroek. Onlangs bleek tot grote schik van de gemeente, dat het bronzen gedeelte van het kunstwerk uit een tijdelijk depot is gestolen.

Kunst in de openbare ruimte is net als bij veel andere gemeenten ook in Heerlen niet verzekerd. De kosten om het na te maken zijn minimaal 70.000 euro. Bovendien past het niet in het beleid van de gemeente om een kunstwerk te kopiëren. Daarom is besloten het werk niet te herstellen. Vanwege de waardering voor het kunstobject komt er wel een verwijzing in het nieuwe ontwerp. Ook komt er een zitgedeelte terug op de beoogde locatie van het kunstwerk.

Nieuwe Heerlense maatregelen bestrijden woningschaarste

PERSBERICHT

Stevig nieuw woonbeleid om balans terug te brengen in lokaal woonklimaat

Nieuwe Heerlense maatregelen bestrijden woningschaarste, huisjesmelkers, en druk op kwetsbare buurten

Het woon- en leefklimaat in Heerlen is uit balans. Er is veel woonoverlast in vooral kwetsbare buurten, en de schaarste aan betaalbare, kwalitatief goede woningen in de stad wordt verergerd door huisjesmelkers die panden kopen en splitsen voor de huisvesting van veelal zeer korte duur. Met een robuust beleidspakket wil de gemeente Heerlen het tij keren, en het lokale woonklimaat verbeteren. Zo bevat het pakket maatregelen als een draagkrachtstoets, die huisvestingsinitiatieven voor kwetsbare doelgroepen in beginsel alleen mogelijk maakt als de leefbaarheid en draagkracht in een buurt bovengemiddeld is. Andere delen van het pakket zijn een vergunningsplicht voor verhuurders, duidelijke woonkwaliteitseisen, een meldpunt voor huurproblematiek, en opkoopbescherming om huisjesmelkers tegen te gaan. Als de gemeenteraad het beleid in december goedkeurt, worden de maatregelen vanaf januari 2024 in de praktijk gebracht.

Duidelijke standaard
Heerlen introduceert duidelijke woonkwaliteitseisen voor alle woningen en doelgroepen van Heerlen. Denk aan minimale vloeroppervlakten en een maximum aantal personen per wooneenheid. Op basis van het Rapport Roemer wordt daarnaast een Heerlense Basis Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten ingevoerd. Ook wordt er een keurmerk voor hoogwaardige kamerverhuur ontwikkeld. Hierin worden die woonaspecten benoemd die niet juridisch afdwingbaar zijn maar wel maatschappelijk zeer wenselijk met het oog op een goed woon- en leefklimaat.

Heerlen is vastberaden om de woningmarkt toegankelijk en leefbaar te maken voor al haar inwoners. Wethouder Gelderblom verklaart: “Met heldere woonkwaliteitseisen maken we duidelijk wat we in Heerlen wel, en vooral ook niét acceptabel vinden. Zo doen we de deur dicht voor onwenselijke wooninitiatieven, maar maken we ook duidelijk wat voor initiatieven we wél graag willen.”

Spreiding
Nieuwe huisvesting van kwetsbare doelgroepen vindt plaats met een eerlijke spreiding over Heerlen, waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van buurten en wijken. In gebieden waar de leefbaarheid al bovengemiddeld onder druk staat, is deze huisvesting niet langer mogelijk. “Het is niet eerlijk dat kwetsbare doelgroepen veelal worden gehuisvest in buurten waar de leefbaarheid al onder druk staat. Dit patroon, dat al decennia voortduurt, willen we doorbreken in Heerlen. Dat doen we door in te zetten op eerlijke spreiding over de stad. Dat is goed voor de stad als geheel, ook voor kwetsbare doelgroepen zelf.”

De gewijzigde huisvestingsverordening maakt het mogelijk om woningen toe te wijzen op basis van lokale binding aan de stad en regio, en in de nabije toekomst voorrang te verlenen aan cruciale beroepen (verplegend personeel, onderwijzend personeel en politiefunctionarissen).


In het verlengde van het Heerlense beleidspakket wordt deze spreidingsaanpak nagestreefd op regionaal niveau. De gemeente  Heerlen is hierover in gesprek met onder andere de Parkstadgemeenten.


Aanpak van overlastgevende panden

Met de invoering van een verhuurvergunning worden verhuurders verplicht te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen. Hiermee krijgt Heerlen een belangrijk nieuw instrument om slechte verhuurders structureel aan te pakken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een vermenging van arbeidscontract en huurcontract, wurgcontracten, of te hoge servicekosten. De mogelijkheden om effectief in te grijpen wanneer we dit soort misstanden bij controles zien, nemen toe. Via deelname aan het in te stellen centraal meldpunt Huurteam Zuid-Limburg, willen we ook signalen van huurders opvangen.


Opkoopbescherming en doelgroepenverordening
In het lagere prijssegment worden koopwoningen vaak opgekocht door investeerders, veelal voor verhuur aan aandachtsgroepen. Dit versterkt de schaarste aan betaalbare, kwalitatief goede woningen voor allerlei groepen, van starters tot gezinnen tot ouderen. Om dit tegen te gaan, introduceert Heerlen in een aantal wijken waar veel woningen worden opgekocht worden een opkoopbescherming. Wie een woning met een WOZ-waarde van minimaal € 300.000,- koopt, moet er in deze wijken in principe zelf gaan wonen. Kopen voor kinderen of naaste familie blijft uiteraard wel toegestaan. Hierdoor wordt het opkopen van woningen louter voor winstbejag door middel van verhuur ontmoedigd, met als doel het behoud van betaalbare woningen voor starters en andere woningzoekenden.

“Het is maatschappelijk onverdedigbaar dat bijvoorbeeld starters die hier een leven op willen bouwen geen woning kunnen vinden, terwijl er door huisjesmelkers goud geldt wordt verdiend. Dat maakt het gat van bereikbare woningen steeds groter. Met de opkoopbescherming gaan we dit tegen”, stelt Casper Gelderblom, wethouder wonen. Om de positie van woningzoekenden in het segment sociale huur, koop en middenhuur op de woningmarkt te beschermen, stellen we ook een doelgroepenverordening in. Hierin is vastgelegd hoe lang een woning beschikbaar moet blijven voor deze doelgroep.

De gemeenteraad van Heerlen vergadert op 20 december over dit voorstel. Dan wordt er definitief besloten over deze maatregelen.


Aansluiting op ICE en Eurostar

Aansluiting op Ice en Eurostar

Vanaf 10 december wordt het (grensoverschrijdende) bedrijventerrein Avantis rechtstreeks bereikbaar vanuit station Heerlen. De nieuwe lijn 10 rijdt dan van maandag tot en met vrijdag via het Parkstad Limburg stadion rechtstreeks via Heerlerbaan naar Avantis.

Vanaf diezelfde datum rijden de treinen die nu nog stoppen in Herzogenrath, verder tot Aachen Hbf. Dan is er overdag 2 keer per uur een rechtstreekse sneltrein tussen Heerlen en het centrum van Aken.

Goed nieuws

Wethouder Marco Peters: “Met deze uitbreiding van de dienstregeling van Arriva wordt Avantis met maximaal één overstap bereikbaar vanuit heel Parkstad. Dat is goed nieuws voor het bedrijventerrein. De treinen naar Aken maken het gemakkelijker en sneller om verder te reizen met ICE en de Eurostar”.

Heerlen trotse gaststad congres Buurt- en Wijkgericht werken 2024

PERSBERICHT

LPB-congres: 20, 21 en 22 november 2024

Heerlen trotse gaststad congres Buurt- en Wijkgericht werken 2024

Vandaag werd tijdens het LPB-congres in Enschede bekendgemaakt dat Heerlen tot gaststad voor het LPB-congres 2024 is verkozen. De ontwikkelingen en inzet van de gemeente op het gebied van leefbaarheid, buurtgericht werken en burgerbetrokkenheid in de Heerlense wijken zijn een inspiratie gebleken voor collega’s uit het hele land.

“Onze inspanningen in de wijken zijn landelijk opgevallen, dus ik ben er maar wat trots op dat wij gaststad mogen zijn”, zegt burgemeester Roel Wever, “en ik merk ook bij de betrokken ambtenaren veel enthousiasme om het komende LPB-congres te organiseren. Wij kijken uit naar deze geweldige gelegenheid om ervaringen uit te wisselen over buurtaanpak en burgerparticipatie, maar ook om feedback van vakgenoten te ontvangen.”

Uitwisselen kennis en ervaring

LPB staat voor Stichting Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken. Het is een netwerkorganisatie van en voor professionals die werkzaam zijn in de buurtaanpak, zoals buurtregisseurs, pioniers, intermediairs en wijkambtenaren die op zoek gaan naar de grenzen van hun vakgebied, en die over de grenzen heen kijken. De belangrijkste doelstelling van het LPB is het samenbrengen van vakgenoten en het uitwisselen van kennis over en ervaring met buurtgericht werken.

In het netwerk van LPB zijn veel wijkprofessionals van gemeenten actief. Zij spreken elkaar een aantal keer per jaar tijdens een themabijeenkomst of andere ontmoeting. In november is altijd het jaarlijkse LPB congres; een driedaagse met honderden deelnemers, over de actuele kwesties in het buurtgericht werken, elk jaar georganiseerd door een andere (gast)gemeente. De leden van het LPB maken daardoor ieder jaar kennis met een andere stad, andere projecten en andere mensen.

Het LPB-congres in Heerlen wordt gehouden van 20-22 november 2024.

Levendigheid in Heerlen Centrum

Reuringregeling voor 365 dagen levendigheid in Heerlen Centrum

Heerlen bruist en borrelt! We zetten ons vol enthousiasme in voor onze stad, dé centrumstad van Parkstad. Een stad waar elke dag van het jaar iets te zien, horen, voelen, ruiken en beleven valt. Het centrum is bruisend en sprankelend maar er is altijd ruimte voor nieuwe ideeën, initiatieven en evenementen. Op initiatief van de Gemeente Heerlen wordt een oproep gedaan aan ondernemers, individuen, stichtingen, verenigingen en culturele instellingen om deel te nemen aan een de reuringregeling die tot doel heeft het hart van de stad (nog meer) tot leven te brengen.

Wil jij graag een Silent Disco organiseren op het Wilhelminaplein? Of wil je iedereen voorzien van een kopje koffie tijdens het schaken op de Promenade? Misschien overweeg je zelfs om een toneelstuk op te voeren op de Bongerd? De gemeente zoekt naar verrassende en creatieve ideeën voor activiteiten die zorgen voor levendigheid en ontmoeting in Heerlen Centrum. Of het nu gaat om kunst, cultuur, evenementen of andere initiatieven, iedereen wordt aangemoedigd om zijn plannen in te dienen. Gemeente Heerlen ondersteunt idee-indieners op zowel praktische als financiële wijze en werkt nauw samen met Heerlen Mijn Stad om ervoor te zorgen dat alle reuringregeling-activiteiten voldoende promotionele aandacht krijgen. Financiële steun tot maximaal €1.000 is beschikbaar voor haalbare voorstellen.

Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens is heel blij met dit project en vindt het heel belangrijk dat mensen uit Heerlen meedoen: “We weten dat onze inwoners, ondernemers en organisaties de stad beter kunnen maken. Met deze regeling willen we iedereen de kans geven om mee te helpen om Heerlen Centrum leuker te maken. We dagen iedereen uit om met creatieve en ambitieuze ideeën te komen.”

De gemeente moedigt mensen aan om out-of-the-box te denken. “Als een idee heel groot is en er meer investering nodig is, en als je duidelijk kunt laten zien wat voor effect het zal hebben op Heerlen, dan willen we kijken of we kunnen helpen en nieuwe manieren kunnen bedenken om te ondersteunen”, aldus wethouder Clemens. “Dus kom maar op met creatieve en grote ideeën! Samen kunnen we ervoor zorgen dat Heerlen nog leuker wordt dan ooit.”

Stuur je idee door naar reuring@heerlen.nl en laat zien wat jij wil doen voor onze stad. Samen werken we aan 365 dagen beleving in het centrum van Heerlen.

Heerlen investeert in schoolgebouwen

PERSBERICHT

Langjarig kiezen voor goede, flexibele en duurzame schoolgebouwen via nieuw Integraal Huisvestingsplan


Heerlen investeert in schoolgebouwen van de toekomst

Toekomstbestendige schoolgebouwen met ruimte voor onderwijs, opgroeien en zorg. Dat is waaraan gemeente, onderwijsbesturen en kindpartners de afgelopen tijd hebben gewerkt. Het resultaat is een plan van aanpak voor de komende jaren dat ervoor gaat zorgen dat alle Heerlense scholen voldoende ruimte hebben voor het onderwijs van nu én straks. Uitgangspunten van dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn onder meer gezonde, duurzame schoolgebouwen en een basisschool op loopafstand voor iedere kind.

In het IHP staat centraal dat ieder kind zich kan ontwikkelen, ontplooien en een fijne schooltijd kan hebben, ook als er extra ondersteuning nodig is. Daarom is bij het opstellen van het plan nauw samengewerkt met schoolbesturen, diverse kindpartners, zoals peuteropvang, JENS en de kinderopvang. Hierbij houden we rekening met belangrijke actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs zoals Rijke Schooldagen en de Familieschool.

Door deze onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen is er enerzijds behoefte aan eenvoudig aanpasbare en daarmee functionele schoolgebouwen en anderzijds aan een onderwijshuisvestingsplan voor de lange termijn. Het IHP zorgt dan ook voor voldoende en adequate onderwijsaccommodaties en geeft de scholen en (kind)partners meerjarige zekerheid op het gebied van huisvesting. 

Wethouder Jordy Clemens (Onderwijs): “Onderwijs is hét fundament voor de stad van de toekomst. Heerlense ouders en kinderen verdienen nu en straks schoolgebouwen waar het allerbeste onderwijs kan worden gegeven. Dat betekent dat we voortdurend moeten blijven investeren in flexibele en duurzame schoolgebouwen in alle buurten van onze stad. Met dit plan zorgen we voor oplossingen voor een aantal knelpunten maar bovenal voor toekomstbestendige scholen voor kinderen in heel Heerlen.”

Het huisvestingsplan primair en (voortgezet) speciaal onderwijs loopt tot 2040 en bevat investeringen ter hoogte van ongeveer 86 miljoen euro. De gemeenteraad besluit definitief over het IHP tijdens de raadsvergadering op 20 december 2023.

Nieuwe woningbouwprojecten

PERSBERICHT

Met succesvolle Parkstedelijke subsidieaanvraag krijgt Heerlense woningbouw een extra impuls

Rijksbijdrage van €2,5 miljoen voor acht woningbouwprojecten in Heerlen

Samen met de overige Parkstadgemeenten ontvangt Heerlen een fikse financiële bijdrage aan de woningbouwopgave. Het gaat om €2,5 miljoen euro voor acht Heerlense woningbouwprojecten van in totaal 363 nieuwe woningen, op een totaal van €5,72 miljoen voor 23 bouwprojecten en 835 woningen in heel Parkstad. De bijdrage is bedoeld voor woningbouwprojecten die startklaar zijn, maar nog een extra impuls nodig hebben om tussen nu en eind 2025 tot uitvoering over te gaan.

Startbouwimpuls

Om stilstand van de bouw te voorkomen, heeft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Startbouwimpuls (Sbi) geïntroduceerd: een subsidie voor bouwprojecten. Dit zijn projecten, die ver genoeg zijn om de komende 2 jaar te starten, maar door veranderde economische omstandigheden dreigen stil te vallen.

Vanuit Parkstad zijn er in totaal 31 projecten ingediend voor een subsidiebijdrage uit de Startbouwimpuls. De subsidieaanvragen zijn in co-creatie tussen ontwikkelaar, gemeente, en de Stadsregio Parkstad Limburg uitgewerkt, en met steunverklaring van de Provincie Limburg ingediend. Landelijk zijn er in totaal in oktober bij het Ministerie van BZK meer dan 820 bouwprojecten ingediend, waarvan ongeveer 1 op de 3 projecten een bijdrage uit de Startbouwimpuls ontvangt. Tegen dit landelijke beeld in ontvangen in zowel Heerlen als Parkstad 3 op de 4 projecten een bijdrage.

Extra impuls in Heerlen
Wethouder Wonen van de gemeente Heerlen, Casper Gelderblom, is blij met de extra impuls voor stad en regio, en benadrukt de kansen die de succesvolle subsidie-aanvraag met zich meebrengt. “Deze flinke bijdrage aan de bouw van honderden nieuwe, betaalbare woningen in onze stad en regio onderstreept dat de krimpgedachte wat ons betreft verleden tijd is. Dit goede nieuws gaat dan ook niet alleen over stenen, maar steunt ons geloof dat Heerlen weer kan bloeien en zelfs groeien. Ik ben dan ook enorm blij met de goede samenwerking tussen de Stadsregio, gemeenten, marktpartijen, en woningcorporaties, die deze succesvolle aanvraag mogelijk hebben gemaakt.”

Bestuurscommissie Wonen Parkstad Limburg
Wethouder Tim Weijers, voorzitter Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg: ‘We hebben in Parkstad de afgelopen maanden een tandje bijgezet in de samenwerking met marktpartijen en woningcorporaties om bouwprojecten uit te werken, die passen bij onze nieuwe Woonvisie. Door deze samenwerking hebben we succesvol kunnen inspelen op Startbouwimpuls. Ik zie de toekenningen vanuit het Rijk als een mooi resultaat van deze samenwerking, waarmee we kunnen zorgen dat de bouw van 835 woningen – ondanks de economische tegenwind – niet wordt vertraagd.’


Projecten uit Parkstad

De totale bijdrage is opgebouwd uit bijdragen voor projecten uit de volgende gemeenten:

–      193.950 euro voor twee projecten in Beekdaelen (34 woningen)

–      1.341.592 euro voor vier projecten in Brunssum (182 woningen)

–      2.514.289 euro voor acht projecten in Heerlen (363 woningen)

–      1.197.150 euro voor vijf projecten in Kerkrade (184 woningen)

–      177.175 euro voor twee projecten in Landgraaf (22 woningen)

–      162.200 euro voor één project in Simpelveld (26 woningen)

–      141.600 euro voor één project in Voerendaal (24 woningen)

Opening Tiny Forest in Heerlen

Gemeente Heerlen en IVN leggen volgende Tiny Forests aan

Na een succesvolle en feestelijke opening van het eerste Tiny Forest in Heerlen bij basisschool Gerardus Majella, opent wethouder Jordy Clemens op donderdag 16 november het volgende Tiny Forest in bij OBS de Tovercirkel. In samenwerking met IVN Natuureducatie zal het tweede van deze minimaal 10 Tiny Forests tot stand komen. De leerlingen planten we deze dag hun eigen bos: het Toverbos. Hiermee continueert de gemeente Heerlen het vergroenen van schoolpleinen en wordt een gezonde speel- en leeromgeving gecreëerd.

Tiny Forest: minibos ter grootte van een tennisbaan

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het minibos wordt een prettige ontmoetingsplek voor buurtbewoners en verbetert het klimaat en de biodiversiteit in de wijk. Daarnaast komt er een buitenlokaal waar de kinderen les krijgen over de Nederlandse natuur. 

Het is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal en worden opgeleid tot Tiny Forest Ranger. Het bos zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Persuitnodiging en programma

Graag nodigen we u uit voor de plantdag van het IVN Tiny Forest bij OBS de Tovercirkel in Heerlen.

Locatie:     OBS de Tovercirkel, achter de school (Benzenraderweg 270)

Aanvang:   Opening door wethouder om 9.00 uur. We starten met een welkomstwoord en het ceremonieel planten van de eerste boom door wethouder Jordy Clemens met vervolgens de onthulling van het informatiebord door de wethouder en de leerlingen.

Na deze gezamenlijke start zijn de kinderen nog twee uur bezig met het beplanten van 200 m². U kunt daarna nog rondkijken onder het genot van een kop koffie of thee.

Aanmelden

Wilt u bij de opening aanwezig zijn? Meld u dan aan bij Yaël van den Bosch via y.van.den.bosch@heerlen.nl.

Mantelzorgtest

Mantelzorgtest geeft inzicht in hulp

De mantelzorgtest van de gemeente Heerlen staat sinds 10 november online. Mantelzorgers die de test doen, zien direct op welke terreinen ze de meeste ondersteuning bieden en hoe zwaar dat voor hen weegt. Aansluitend krijgen ze informatie en tips waar ze de juiste hulp kunnen krijgen in hun eigen buurt.

Nederland telt ongeveer 5 miljoen mantelzorgers. Hun werk en inzet zijn van onschatbare waarde. Ze koken, wassen, strijken, doen de administratie, spelen taxi, en ondersteunen familieleden, buren of vrienden. En soms ook nog meerdere keren per dag. Veel mantelzorgers hebben daarnaast nog een baan en/of gezin. Daarom voelt bijna tien procent van de mantelzorgers zich zwaar belast.

Veel waardering

Wethouder Marco Peters van Ouderenbeleid: ”Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naasten. Daar heb ik veel waardering voor. Daarom ben ik blij dat we onze mantelzorgers met het beschikbaar stellen van deze test kunnen ondersteunen. En dat ze na het invullen ervan weten dat er hulp is op het moment dat ze het nodig hebben”.

Goed voor jezelf zorgen

Wethouder Arlette Vrusch van Zorg: ‘’Mantelzorg is uitermate belangrijk. Maar vaak wordt de druk onderschat, ook door mantelzorgers zelf. Vaak vinden zij het vanzelfsprekend om voor een zieke partner of familielid te zorgen. Toch moeten mantelzorgers ook goed voor zichzelf zorgen. Dat begint met je bewust te worden van al het werk dat je verzet als mantelzorger”.

Tijd en moeite

Bij de start van de test kunnen mantelzorgers aangeven welke rol of rollen ze vervullen: huishoudhulp, regelaar, chauffeur, verzorger, boekhouder enzovoort. Daarna kunnen ze van al die taken aangeven hoeveel moeite hen dat kost, hoeveel tijd ze eraan besteden en welke andere verplichtingen ze nog meer hebben.

Resultaat

Na het invullen van de test ontvangen ze het resultaat via mail. Ook kunnen ze direct doorklikken naar het steunpunt voor mantelzorgers, welzijnsorganisatie Alcander en andere professionele hulpverleners.

Kijk voor de mantelzorgtest Heerlen op https://heerlen.mantelzorgtest.nl/

Dienstverleningsonderzoek..Doe mee!

Doe mee aan het dienstverleningsonderzoek van gemeente Heerlen!

Heerlen nodigt alle inwoners uit om de vragenlijst over de dienstverlening van de gemeente in te vullen. Dit kan van 1 t/m 30 november 2023. Hiermee geven we iedere Heerlenaar de gelegenheid om zijn of haar ervaring en mening te delen over onze dienstverlening. Door deel te nemen aan dit onderzoek dragen inwoners bij aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening.

Met als doel een diepgaand inzicht te krijgen in de behoeften van onze inwoners, moedigt de gemeente Heerlen alle burgers aan om deel te nemen aan het onderzoek. De ontvangen feedback zal als waardevolle informatie worden gebruikt om de dienstverlening verder te optimaliseren en aan te passen aan de behoeften van de Heerlenaren.

Hoe kunt u deelnemen?

De vragenlijst kunt u eenvoudig online invullen op de website van gemeente Heerlen, doe mee met het onderzoek. Daarnaast kunt u ook een papieren versie van de vragenlijst ophalen bij de publiekshal van gemeente Heerlen en bij de gemeentelijke informatiepunten in de SCHUNCK bibliotheken. Het invullen van de vragenlijst kan dus zowel digitaal als op papier worden gedaan, zodat alle inwoners de kans krijgen om hun mening met ons te delen.

Datum nieuwsbericht

 1 november 2023