Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Uncategorized

Begroting gem Heerlen voor 2023

PERSBERICHT

College presenteert sluitende begroting voor 2023

MBP: Evenwichtige keuzes in onzekere tijden

Het college van Burgemeester en Wethouders biedt de gemeenteraad op 3 november (tijdens de algemene beschouwingen) het Meerjarig Bestuurlijk Programma (MBP) en een sluitende begroting voor 2023 aan. Echter, onzekere tijden met hoge inflatie en de alsmaar oplopende energieprijzen baren ook het college grote zorgen. Desondanks blijft de wens de volgende vier jaar van de collegeperiode daadkrachtig verder te bouwen aan een sociale, duurzame, levendige en economisch vitale stad. Vanzelfsprekend samen met de inwoners, organisaties en ondernemers, bouwend aan Heerlen.

Stevige basis

Ook de komende jaren liggen de belangrijkste opgaven voor het college op sociaaleconomisch vlak. De stevige sociale basis die is opgebouwd is geen luxe maar noodzaak en krijgt dus opnieuw prioriteit. Ook blijft het college investeren in gelijke kansen voor alle Heerlenaren, want armoede is een onacceptabel feit. In de jeugdzorg moet gedaan worden wat nodig is, bij voorkeur nóg beter dan de afgelopen periode en zoveel mogelijk in de eigen omgeving van het kind.

Veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners zijn essentieel. In de aanpak van harde criminaliteit, huiselijk geweld of welke overlast gaan repressie en zorg hand in hand. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte wordt verbeterd en ruimtelijke ontwikkelingen worden aangejaagd. Schoonheid, kwaliteit en duurzaamheid zijn hierbij de leidraad.

Investeren in ambities

Het college blijft de komende jaren investeren in de stad en de mensen. De aanpak van Heerlen-Noord is de grootste opgave voor de komende 20 jaar. Het college gaat een krachtige lobby opzetten en zelf budget vrijmaken voor het programma. Ook ondernemerschap wordt gestimuleerd, samen met onderwijs en bedrijven.

Ook blijft het college onverminderd voortbouwen en investeren in het centrum. Een van de grootste ambities is om onderwijs een plek te geven in het stadscentrum. Ook projecten als het Centrumbad, het Romeins Museum en de Royal/Rivoli zijn parels waaraan we verder bouwen. De Culturele lente bloeit voort en al dat moois moet voor iedereen te zien zijn.

De klimaatcrisis is een grote bedreiging voor het leven van mens, dier en natuur en de coalitie wil ook hierop de komende jaren actie ondernemen en investeren. Om energiearmoede tegen te gaan wil het college de komende jaren o.a. inzetten op het grootschalig verduurzamen van woningen. Ook vergroening, klimaatadaptie, circulariteit en duurzame energievoorziening spelen hier een rol in.

Sluitende begroting

In deze onzeker tijden heeft het college gezocht naar de balans tussen realistisch financieel beheer en het investeren in ambities. In 2026 verandert de systematiek van de berekening van de Rijksbijdrage voor gemeenten. Om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen kiest het college ervoor om niet nu al te bezuinigen, maar om minimaal 2% van de begroting als reserve aan te houden. De algemene reserve wordt aangevuld tot 11.2 miljoen euro. De stijging van de woonlasten blijft beperkt. 

Wethouder Martin de Beer van Financiën: “Ons leven is op dit moment zeer veranderlijk. Dagelijks merken we de gevolgen van de situatie in Oekraïne. Als college begrijpen we dat dit voor onrust zorgt onder de inwoners. In de begroting hebben we dan ook vooral geprobeerd om de balans te vinden tussen een stevige sociale basis en investeren in onze stad en inwoners”.

Het meerjarige begrotingssaldo in schema

Jaar2023202420252026
X € 1.000,-01.4011150

De gemeenteraad stelt de begroting 2023 definitief vast tijdens de algemene beschouwingen op 2 november.

Zuyd Hogeschool naar het centrum?

Beoogde nieuwe huisvesting voor Zuyd Hogeschool

Voor het blok tussen de Promenade, Saroleastraat, Geleenstraat en Honigmannstraat (Promenade I) is in de toekomst een andere bestemming voorzien. Het gaat dan om een maatschappelijke bestemming ten behoeve van een beoogde nieuwe onderwijshuisvesting voor Zuyd Hogeschool, gecombineerd met overige centrumbestemmingen die levendigheid intensiveren zoals horeca, dienstverlening, detailhandel, openbare ruimte en wonen. Om dit mogelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 27 september een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op Promenade I. Indien de huidige vastgoedeigenaren hun eigendom willen verkopen, dienen ze het eerst aan de gemeente te koop aan te bieden.

Keuze voor locatie

Zuyd Hogeschool heeft in 2019 een strategisch vastgoed- en huisvestingsplan opgesteld. In dit plan kijkt Zuyd vooruit naar wat nodig is om de huisvesting in haar drie vestigingssteden – Heerlen, Maastricht en Sittard – aan te laten sluiten bij de toekomstige eisen. Daarbij kijkt Zuyd niet alleen naar de gebouwen en de inrichting, maar ook naar wat passend is bij de verschillende opleidingsvormen en de benodigde ruimte. Hierbij spelen samenwerking met het werkveld, het samen leren en het ontmoeten van studenten een belangrijke rol, alsmede de verbinding met stad en regio. Bij de (ver)bouwplannen wordt ook rekening gehouden met duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Olaf van Nugteren, vicevoorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool: “Onze huidige locatie Nieuw Eyckholt is te ruim en daarom zijn wij op zoek naar een andere locatie die nauw aansluit op onze onderwijsvisie. Daarbij komt in Heerlen de Promenade als meest geschikte locatie uit de bus. Alle bijbehorende voorzieningen zijn in de directe nabijheid aanwezig: openbaar vervoer, culturele instellingen, horeca en groen- en parkvoorzieningen. Kortom, wij zijn blij met deze stap die de gemeente zet. Uiteraard zullen wij bij dit proces het gebruikelijke overleg voeren met de medezeggenschap en toezichthouder. Betrokkenheid van al onze interne partijen staat bij ons hoog in het vaandel.”

Wethouder centrumontwikkeling en onderwijs Jordy Clemens: “Promenade I kan – op enkele uitzonderingen na – behoorlijk wat liefde gebruiken. Sommige panden staan al geruime tijd leeg. We hebben nu de kans om dit stuk, midden in onze stad, samen met Zuyd Hogeschool nieuw leven in te blazen. Het is een uitgelezen kans om het gebied weer de kwaliteit te geven die het verdient. Daarmee komt een hbo-instelling met vele studierichtingen, studenten, medewerkers en onderzoekers naar het centrum.” Uiteraard worden de betroffen vastgoedeigenaren, exploitanten en bewoners gedurende het gehele traject betrokken.

Gezamenlijk optrekken

De gemeente Heerlen en Zuyd Hogeschool hebben onlangs een intentieovereenkomst getekend voor de beoogde verhuizing. Om dit te realiseren heeft de gemeente ervoor gekozen om het instrument voorkeursrecht in te zetten. Dit past ook in het coalitieakkoord, waarin is opgenomen dat de gemeente een actiever grondbeleid gaat voeren.

Procedure

Vastgoedeigenaren, exploitanten en bewoners in het plangebied zijn schriftelijk geïnformeerd over het besluit dat (samen met alle bijlagen) gedurende zes weken ter inzage ligt. De aanwijzing is maximaal drie maanden geldig. Om het voorkeursrecht vervolgens nog een periode van drie jaar te laten voortduren, ligt er in december een voorstel in de raad.

Onderwijs naar centrum

Heerlen wil het onderwijs terughalen naar het centrum, omdat studenten de levendigheid van de stad verrijken. Inmiddels hebben meerdere onderwijsinstellingen kenbaar gemaakt graag naar het centrum te willen verhuizen, om zo onderwijs, werken en onderzoek optimaal te kunnen combineren. Daarover worden nu met de diverse onderwijsinstellingen gesprekken gevoerd.

plaatje promenade

Datum nieuwsbericht

Actieweek tegen Pesten

Gemeente Heerlen ondersteunt de landelijke actieweek tegen Pesten

Maandag 26 september start de landelijke Week tegen Pesten op scholen. Pesten is beschadigend en kan veel leed veroorzaken. Vooral kinderen en jongeren zijn hierbij kwetsbaar. Pesten kan heel verstorend werken op hun ontwikkeling. Vaak ook merken ouders of mensen om het slachtoffer heen wel wat aan de hand is, maar weten ze niet wat ze tegen pesten kunnen doen. Vanwege de grote impact die pesten heeft, ondersteunt de gemeente Heerlen de landelijke actie en vragen wij extra aandacht hiervoor, onder andere op social media.

Speciale les in Heerlen

In deze Week tegen Pesten geeft stichting HALT* een speciale les op basisschool Eikenderveld. Deze les is bedoeld om leerlingen bewust te maken van cyberpesten en de gevolgen hiervan. Jordy Clemens, wethouder Onderwijs is er bij om te mee te luisteren en in gesprek te gaan met de leerlingen hierover. Dit gebeurt op donderdag 29 september a.s. 

Wethouder Jordy Clemens (onderwijs) hierover: ‘Pesten komt overal voor. Tussen kinderen op school maar ook door volwassenen op de werkvloer. We móeten het met elkaar hebben over de enorme impact die pesten op mensen kan hebben. En we moeten ervoor zorgen dat het stopt.’

Gratis lesmateriaal

Via de landelijke site www.weektegenpesten.com kunnen scholen gratis lesmateriaal vinden. Dit jaar gaat het om ‘Grapje, moet toch kunnen?!’ Hiermee kunnen scholen gemakkelijk het gesprek aangaan over dit thema.

Verder kunt u informatie vinden op de volgende websites (u verlaat onze site): 

* Stichting HALt heeft een taak in het pestprotocol voor het onderwijs. HALT legt de pestincidenten in het onderwijs vast.

Jongen in tranen. Foto: Kat J, Unsplash.com

Kermis Heerlen-Centrum

De najaarskermis komt er weer aan van 7 t/m 12 oktober. Wij informeren u met deze nieuwsbrief over onderwerpen die voor u als bewoner of ondernemer in de buurt van de kermislocaties van belang kunnen zijn.

Locatie en opbouw De attracties staan op de Bongerd en beide Pancratiuspleinen. De opbouw start op woensdag 5 oktober. Deze locaties zijn vanaf dat moment tot het einde van de kermis, afgesloten voor verkeer. Tijdens de kermis staan er ook attracties op het parkeergedeelte van de Bongerd. Daar kan dan niet geparkeerd worden. De kermisattracties zijn op donderdag 13 oktober weer volledig afgebroken.

Geluidsnormen De grote attracties krijgen geluidsbegrenzers. Tijdens de hele kermisperiode zorgen deze geluidsbegrenzers ervoor dat de kermisattracties niet meer geluid kunnen produceren dan is toegestaan.

Stroom en afval Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van netspanning voor de stroomvoorziening. Rd4 plaatst afvalcontainers die dagelijks worden leeggemaakt. Ook veegt Rd4 dagelijks alle kermispleinen schoon.

Openingstijden Alle attracties zijn open vanaf vrijdag 7 oktober 16:00 uur. Op zaterdag en zondag vanaf 13:00 uur en op maandag t/m woensdag vanaf 14:00 uur. Van maandag t/m woensdag mogen de attracties ook al open vanaf 11:00 uur. De sluitingstijd is op vrijdag en zaterdag 01:00 uur en voor de overige dagen 24:00 uur. Na sluitingstijd mogen gekochte penningen nog worden opgemaakt. Dit leidt tot een geleidelijk vertrek van de kermisbezoekers.

Contact Heeft u een vraag of klacht over de kermis, bel dan tijdens kantooruren naar de gemeente Heerlen (045-5605040). Voor noodgevallen is dit nummer ook buiten kantooruren te bereiken. Wij vragen uw begrip voor de mogelijke overlast die een kermis met zich mee kan brengen.

Opening van Grunsvenplein

Iedereen is welkom: Officiële opening Burgemeester van Grunsvenplein met familiefestival

Op donderdag 15 september wordt het nieuwe Burgemeester Van Grunsvenplein officieel ‘geopend’. Het voorheen grauwe plein is flink aangepakt: het is gezelliger en groener, duurzaam en circulair. Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: “Het nieuwe Van Grunsvenplein is straks niet alleen een geweldige evenementenlocatie, maar ook een mooie, groene plek om te verblijven én een prachtige plek om te wonen. Dat laatste hebben de bewoners na een lange tijd van werkzaamheden wat mij betreft dubbel en dik verdiend.” Het resultaat is iets om trots op te zijn en dat wordt gevierd met een festival dat leuk is voor de hele familie. Iedereen die tijd en zin heeft, is welkom tussen 16.00 en 20.30 uur.

Om 16.00 uur is er eerst een officieel moment met een openingshandeling en de prijsuitreiking van de Recycle Challenge. Vanaf 16.30 uur zijn er allerlei activiteiten op het plein. Met onder andere muziek, dansworkshops, een springkussen en BMX-parcours. Kinderen kunnen zich laten schminken of een glittertattoo zetten. Ook zijn er tal van foodtrucks aanwezig. De toegang is gratis.

Samen maken we het centrum

Deze metamorfose van het Burgemeester van Grunsvenplein is onderdeel van de complete aanpak van Heerlen-Centrum. Op www.heerlen.nl/centrum is een overzicht te vinden van alle projecten. De gemeente werkt hierbij samen met en wordt financieel ondersteund door de partners: Ministerie BZK, Provincie Limburg, IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad onder het mom: Samen maken we het Centrum.

Kwikstart-app voor jongeren

Kwikstart-app helpt Heerlense jongeren die 18 worden

Voor jongeren die 18 worden kan het leven ineens behoorlijk ingewikkeld zijn. Er komt dan heel wat op je af en vanaf deze leeftijd moet je heel wat zaken zelf regelen. Verzekeringen, school, werk en misschien zelfs een eigen kamer of woning. Om jongeren hierbij te helpen is Kwikstart ontwikkeld; een app die belangrijke zaken voor jeugdigen en jongvolwassenen inzichtelijk maakt. Het is daarnaast ook handig voor ouders om inzichtelijk te krijgen welke verplichtingen ze wel of niet hebben met betrekking tot eigen kinderen.

Handige app voor 18+ met info wát zelf te regelen

Kwikstart is een landelijke app, die (kwetsbare) jongeren die achttien worden helpt op weg naar zelfstandigheid. Vanaf 13 september is ook specifiek Heerlense info op deze app te vinden.


Peter van Zutphen, wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg is blij met de app: “Met de Kwikstart-app geven we jongeren en hun omgeving specifieke informatie die voor hun zelfstandigheid en hun toekomst belangrijk is. Het is een heel handig hulpmiddel om erachter te komen wat je allemaal moet regelen op het gebied van wonen, werk, geldzaken, school, gezondheid & hulp, verzekeringen etc.; zaken die voor velen vaak onduidelijk zijn. In Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje”.

De app Kwikstart is gratis te downloaden. Door op woonplaats Heerlen te zoeken komen jongeren meteen bij de lokale informatie terecht. De filmpjes en checklist helpen je op weg.

Datum nieuwsbericht

 13 s

Leegstaand Arcusgebouw wordt groen wooncomplex

Leegstaand Arcusgebouw in Heerlen wordt groen wooncomplex met vijftig appartementen, invulling Leger des Heils nog onduidelijk

Een impressie van hoe het Arcus-gebouw er na de verbouwing gaat uitzien. — © LoftVastgoed Heerlen – 

Het voormalige gebouw van Arcus College aan de Willemstraat in Heerlen is verkocht en wordt verbouwd tot vijftig woningen. De nieuwe eigenaar zoekt nog een invulling voor de oude plek van de dag- en nachtopvang.

Loft Vastgoed uit Eindhoven is de nieuwe eigenaar van het gebouw in de bocht van de Klompstraat-Willemstraat. Het bedrijf was nog niet eerder actief in Heerlen. „We zien dat er heel veel gebeurt in Heerlen-Centrum, dat er mooie kwaliteitsimpulsen worden gegeven”, zegt Gé Peters, planontwikkelaar van Loft Vastgoed.

Het bedrijf heeft zich niet laten leiden door het negatieve imago dat Heerlen soms nog heeft. Peters: „In dat opzicht is het fijn als je een buitenstaander bent en niet de emotie vanuit de stad hoeft te delen. Bovendien is er overal een tekort aan woningen, dus ik denk dat onze toevoeging absoluut kans van slagen heeft, zeker vanwege de nabijheid van het centrum en het station.”

Het schoolgebouw staat leeg sinds Arcus College met zijn horecaopleiding zo’n acht jaar geleden naar de nieuwbouw aan de Valkenburgerweg is verhuisd. Alleen de begane grond is nog gevuld met Fair Play en tapasrestaurant Carpe Diem, die beide nog een huurcontract voor enkele jaren hebben. Parkeergarage de Klomp die aan het gebouw vastzit blijft in handen van Q-Park.

Het lege schoolgebouw in de bocht van de Willemstraat-Klompstraat.  — © De Limburger

De meest beladen ruimte in het gebouw is die waar de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils tot aan de verhuizing naar de Gasthuisstraat was gevestigd. Peters: „Voor die ruimte zoeken we nieuwe invulling. Daar is nog niets concreet over. Het moet een nuttige functie worden die de stad kan dragen, iets dat beter is dan de dooie hoek die het nu is.”

De bovenverdiepingen worden omgebouwd tot vijfenveertig à vijftig huurwoningen. Peters: „We willen vooral de doelgroep bedienen die altijd tussen wal en schip belandt, zoals starters en werkenden die nog niet in staat zijn een eigen woning te kopen, maar niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen.”

Voormalig klaslokalen van Arcus zullen daarom veranderen in woningen. Op het dak, waar de technische installatie van het gebouw zit, wordt een extra bouwlaag met woningen toegevoegd. Het dakterras wordt een gezamenlijke ruimte, die net als het dak een groene invulling krijgt. Peters verwacht dat Loft Vastgoed eind volgend jaar kan starten met de bouw.

De vorige eigenaar VOC Vastgoed heeft voor dit pand vier jaar geleden ook al woningbouwplannen opgesteld. „Wij wilden er shortstayappartementen van maken met maximaal een tot twee jaar bewoning en dus veel doorstroming. Volgens de gemeente en IBA was de locatie toen geen prioriteit. We hebben er dan ook verder geen energie in gestoken. We zijn verheugd dat Loft Vastgoed het nu weer oppakt”, zegt Miriam Jongen van VOC.

Lees ook: Nieuwe invulling voor voormalige Heerlense horecavakschool

Fiedel van der Hijden ontvangt zilveren erepenning

Het college van Heerlen heeft besloten een zilveren erepenning uit te reiken aan Fiedel van der Hijden. Deze ontvangt hij op 26 augustus 2022 van de gemeente Heerlen. Zijn sleutelrol in de Heerlense cultuursector is de aanleiding voor deze huldiging.

Fiedel van der Hijden stopt na 32 jaar bij Cultura Nova. De initiatiefnemer en artistiek leider van het beeldend theaterfestival in en rond Heerlen vindt het tijd om plaats te maken voor jongere mensen. Hij vertrekt per 1 oktober. Ondanks dat hij Cultura Nova los gaat laten blijft hij wel betrokken bij de cultuursector in Heerlen.

Culturele inspirator

Naast het belangrijke succes van Cultura Nova, waar Fiedel in 1991 initiator van was, heeft Fiedel de Heerlense cultuur op meerdere manieren naar een hoger niveau weten te tillen. Er zijn tal van evenementen waarbij Fiedel initiator, inspirator en/of organisator was. Denk bijvoorbeeld aan de culturele opening van het WK Wielrennen, Dansfestival Heerlen, Kinderboekenweek, Performancefestivals, literatuuravonden, culturele cafés en verschillende exposities waaronder de tentoonstelling van fotograaf Ed van der Elsken. In het verleden programmeerde hij ook muziek, theater, dans, jeugdvoorstellingen en exposities bij Stadsschouwburg Heerlen (Parkstad Limburg Theaters). En in 2013 was Fiedel initiator van de stichting Street Art, waarmee een groot aantal imposante Murals zijn gerealiseerd in Heerlen.

Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Heerlen kent een aantal gemeentelijke onderscheidingen. Het gaat om de toekenning ‘Bijzondere Heerlenaar’, de erepenning in zilver of het ereburgerschap. De zilveren erepenning werd voor het laatst uitgereikt in april 2022, namelijk aan de Heerlense handbiker Mitch Valize.

Orchideeën in bloei

PERSBERICHT

Honderden orchideeën in bloei op de Koumenberg

Begin 2022 zijn de eerste bomen gekapt op de Koumen om de biodiversiteit in Heerlen te vergroten. Dat de maatregelen een positief effect zouden hebben was van tevoren bekend. Nu blijken de resultaten onverwacht spectaculair. Door de bomenkap staan nu honderden orchideeën op deze plek opnieuw in bloei. In september worden de werkzaamheden weer opgepakt en uitgebreid naar de rest van de Koumenberg.

Dominante boomsoorten
Bij ecologisch beheer worden onder meer schapen ingezet om struikgewas te begrazen. Ook worden zogenaamde dominante boomsoorten als populieren en acacia’s weggehaald. Deze bomen groeien namelijk zo sterk dat ze de schapen in de weg staan bij het grazen. Door deze bomen weg te halen ontstaat meer ruimte voor kruidenrijke gewassen en bloemen in het gebied. Deze werkzaamheden worden begeleid en gevolgd door een ecoloog.


Spectaculaire resultaten

De kapwerkzaamheden op de Koumen, tussen de nachtweide voor de schapen en het industrieterrein, zorgden voor veel open plekken in het bos. Hier groeien nu diverse soorten orchideeën. Het gaat om honderden orchideeën in verschillende soorten.

Voor schone lucht en water, gezond voedsel, en nog veel meer zijn mensen afhankelijk van gezonde ecosystemen. De gezondheid van ecosystemen hangt goeddeels af van biodiversiteit, ofwel de natuurlijke verscheidenheid in een bepaald gebied. “Biodiversiteit is een cruciale voorwaarde voor zowel sociale als ecologische duurzaamheid. Het is daarom ongelooflijk belangrijk dat we als gemeente bijdragen aan het behoud en herstel van biodiversiteit in onze gemeente,” stelt wethouder Casper Gelderblom. “Op deze plek in Hoensbroek hebben we al prachtige resultaten behaald. Meer ruimte voor bloemen en planten, én meer ruimte voor insecten en dieren. Een schitterend voorbeeld van onze agenda voor heel Heerlen!”

Vanaf september worden de werkzaamheden verder uitgebreid naar de rest van de Koumenberg. De verwachting is dat dan ook op andere plekken verschillende orchideeënsoorten een kans krijgen zich te ontwikkelen en verder te verspreiden.

Heerlen-app stopt per 31 augustus

PERSBERICHT

Vanaf 31 augustus zal de Heerlen-app in fases stopgezet worden. Waarom? De app is verouderd en wordt technisch niet meer onderhouden door de leverancier. Daarnaast kun je alle informatie van de Heerlen-app ook vinden op de mobielvriendelijke website van Heerlen.

Alles op een rij

In de Heerlen-app staan verschillende soorten informatie. Hieronder hebben we het op een rij gezet waar welke informatie op de website te vinden is.

Maak gebruik van de zoekbalk bovenin de website om de gewenste informatie op te zoeken op onze website.