Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Uncategorized

Afspraken tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente voor 2023

PERSBERICHT

Ambitieuze prestatieafspraken tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente voor 2023

Gemeente Heerlen, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Heerlen hebben nieuwe prestatieafspraken voor 2023 gemaakt. Met deze afspraken werken wij samen om het wonen in Heerlen te verbeteren. Betaalbaarheid, verduurzaming, en leefbaarheid staan daarbij hoog op de agenda.

Ambitie en urgentie

Wethouder Gelderblom (Wonen en Milieu): “In Heerlen geloven we in sociaal en duurzaam woonbeleid. Dat vergt ambitie, urgentie en solidariteit van gemeente én woningcorporaties. Dat zie je ook terug in de afspraken voor 2023, zoals geen huurverhoging bij isolerende maatregelen, het verbeteren van woningen met de slechtste energie-labels en veel meer zonnepanelen op sociale huurwoningen. En buiten dat allemaal ben ik ook blij dat er meer oog komt voor het welzijn van dieren tijdens bouwplannen”.

Duurzaamheid

De energieprijzen en de urgentie van de klimaatcrisis maken verduurzaming van de Heerlense sociale woningvoorraad een topprioriteit. Naast isoleren en renoveren betekent dit ook duurzame energieopwekking met zonnepanelen. Samen zetten wij daarom in op versnelling van zon-op-dak. In 2030 moet minimaal 30% van de sociale woningen zonnepanelen hebben

Betaalbaarheid

Duurzaamheid en betaalbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als partners in het Verbond voor Energierechtvaardigheid zeggen de woningcorporaties toe dat isolatie van hun woningen niet leidt tot huurverhoging voor bewoners. Ook spreken we met elkaar af dat EFG-energielabels binnen de sociale woningvoorraad tegen eind 2028 verdwenen zijn.

Leefbaarheid

In 2023 starten we met buurtbemiddeling waarmee wij voorkomen dat burenconflicten escaleren. Voor kwetsbare buurten en complexen gaan we samen met de huurders en woningcorporaties bekijken hoe we slim woningen kunnen toewijzen. Hiermee verbeteren wij de leefbaarheid in de buurten, met name in de focusbuurten in Heerlen-Noord.

Natuurinclusiviteit: effecten van bouw op dier en natuur

Nieuw is ook dat de woningcorporaties hebben afgesproken dat er meer gekeken wordt naar het bevorderen van natuurinclusiviteit; oftewel de effecten op de natuur en het welzijn van vogels, insecten en andere dieren bij bouwplannen. Bijvoorbeeld door plekken te creëren waar dieren kunnen overwinteren, leven of slapen, zoals schuilplekken voor egels en insectenhotels.

Aanslagbiljet BSWG komt er aan

Aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt er aan

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van BsGW, in opdracht van de gemeente. Meer weten? Lees dan verder.

BsGw voert de belastingtaak voor de gemeente uit

BsGW zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen is de WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt BsGW ook in opdracht van de gemeente. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

De WOZ-waarde stijgt ook dit jaar weer.

Er is heel wat te doen om de WOZ-waarde. En dat is logisch want deze is van invloed op onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting, de waterschapsheffing en het eigenwoningforfait. De WOZ-waarde stijgt ook dit jaar weer. In deze korte video legt BsGW uit hoe dan kan.

Welke informatie vindt u op het aanslagbiljet?

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op www.bsgw.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen en het digitaal loket MijnBsGW. Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met BsGW via 088-8420420. De contactgegevens staan ook op het aanslagbiljet.

Sjluëteluëverdrach

PERSBERICHT

Tickets verkrijgbaar vanaf maandag 6 februari 11.11 uur

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach op 18 februari

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is op zaterdag 18 februari. De toegang is gratis. Echter zijn er wel kaarten nodig. Per persoon zijn er maximaal 4 tickets beschikbaar. Deze tickets zijn vanaf maandag 6 februari vanaf 11.11 uur verkrijgbaar bij de kassa van Parkstad Limburg Theater of via de website www.PLT.nl. Wees er snel bij want er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Zal burgemeester Roel Wever van Heerlen met een gerust hart de sleutel van de stad overhandigen aan Sjtadsprins Rik I van 2023 voor de carnavalsdagen? In De Heëlesje Sjluëteluëverdrach probeert de Sjtadsprins ons te overtuigen. Hij laat ons weten onder welk motto hij gaat regeren en wat zijn plannen zijn voor de komende drie dagen. Maar is zijn pleidooi overtuigend genoeg? Of kan zijn meegebrachte secondant nog goede argumenten naar voren brengen om te pleiten voor de Sjtadsprins?

Na het pleidooi gaat de burgemeester in beraad om tot een besluit te komen. Gaat hij de sleutel van Heerlen overdragen? Ondertussen vertelt De Moelemeëker van de Blauw Sjuut de reisbelevenissen van de afgelopen week.

Programma

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is een kolderiek cabaretprogramma, gepresenteerd door Gemeente Heerlen en HVV De Winkbülle met medewerking van de Raymond Clement, Blauw Sjuut, Los Papas, V(ee) & D(ee), Gilles Proust en  Prinsekapel De Winkbülle.

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is op 18 februari in het Parkstad Limburg Theater Heerlen. Het theater is om 15.11 uur open, de voorstelling start om 16.11 uur in de Limburgzaal.

Geluidsniveaus Heerlen

PERSBERICHT

Update kaarten geluidsniveaus Heerlen

Het college heeft vandaag een update van de geluidsbelastingkaarten voor Heerlen vastgesteld. Op de kaarten kan iedereen het meest recent berekende, gemiddelde geluidsniveau checken van wegverkeer, trein en industrie bij woningen of scholen. Voor de kaarten wordt gebruik gemaakt van gegevens die representatief zijn voor het jaar 2021.

Wat kunt u precies zien op de kaarten?

Op de kaarten is aangegeven hoe hoog het geluidsniveau is op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bebouwing in Heerlen. Kantoren zijn bijvoorbeeld niet meegenomen op de kaarten. Er zijn kaarten die het gemiddelde geluidsniveau over de hele dag aangeven of in de nacht.

Geluidshinder afgenomen

Milieuwethouder Casper Gelderblom: “Ik ben blij dat de geluidshinder duidelijk verminderd is. Geluidsoverlast kan voor aanzienlijke stress zorgen, bij mens en dier. We zien nu dat het aantal adressen met meer dan 55 dB geluidsbelasting is afgenomen, en wel met circa 10% voor wegverkeer en circa 50% voor railverkeer ten opzichte van de vorige update, in 2016. De Heerlense aanpak tegen geluidshinder werpt ook vruchten af. Dat gebeurt met bijvoorbeeld stiller asfalt, snelheidsreductie, herinrichting van wegen en sanering van woningen”.

Verplichting EU

De Europese Unie verplicht aangesloten landen om te zorgen voor één uniform systeem voor het weergeven van de geluidsbelasting. Ook RWS en Prorail stellen kaarten op voor de geluidbelasting vanwege de rijkswegen en spoorwegen. Elke vijf jaar worden de geluidsbelastingkaarten geactualiseerd. Op basis van de kaarten stellen wij een actieplan geluid op in 2024, met daarin maatregelen om de ergste hindergevallen aan te pakken.  

Publicatie

Het doel van de Europese Unie is om het publiek te informeren over de kwaliteit van de leefomgeving als het gaat om geluid. De geluidsbelastingkaarten liggen ter inzage vanaf 6 februari gedurende 6 weken. U kunt de kaarten vinden op www.heerlen.nl, onder andere in de bekendmakingen.

WMO 2024

PERSBERICHT

Bepaling contractpartij op basis van subsidietender

Voorbereidingen gestart voor uitvoering maatschappelijke ondersteuning Wmo 2024 – 2018

De gemeente Heerlen is gestart met de voorbereidingen om te komen tot een nieuw contract met een partij voor de maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo vanaf 2024. De uitvoering van de maatschappelijk ondersteuning wordt nu uitgevoerd door Heerlen Stand-By!,  een coöperatie die bestaat uit 10 aanbieders en 27 leveranciers. Op 1 januari 2024 loopt het contract met Heerlen Stand-By! af. De partij die vervolgens voor minimaal vier en maximaal tien jaar de maatschappelijke ondersteuning gaat uitvoeren, wordt door middel van het uitschrijven van een subsidietender bepaald.

Een subsidietender is een procedure waarbij vooraf geformuleerd wordt wat gerealiseerd moet worden en wat van de aanbieders wordt verwacht. De partij met het beste voorstel en de beste prijs/kwaliteitverhouding, krijgt een bepaald subsidiebedrag voor de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning in Heerlen.

Voortzetting ingezette koers

Peter van Zutphen, wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg:  “Samenwerking in plaats van marktwerking’ en ‘vertrouwen in de professional’, en ‘financiering op basis van een lumpsum’ vormen de basis van onze aanpak. Heerlen doet het hiermee echt anders in het sociaal domein. En dat anders doen heeft zijn vruchten afgeworpen. De inhoudelijke resultaten zijn goed, en het onbedoelde financiële bijeffect is ook nog eens duidelijk. Voortzetting van deze koers staat dan ook buiten kijf”.

Formulering voorwaarden voor subsidieverstrekking

De komende maanden wordt in samenwerking met zorgaanbieders, gemeenteraad en MO-adviesraad verder gewerkt aan het formuleren van de voorwaarden die de basis vormen van de uiteindelijke subsidiedocumenten.

De belangrijkste wijzigingen ten aanzien van de vorige inkoop in 2017 hebben betrekking op de scope van de opdracht, inrichting van de toegang en de looptijd van de overeenkomst. Die wordt aangegaan voor 4 jaar met een optie tot verlenging van drie maal 2 jaar. Dit heeft als voordeel dat met een langdurig partnerschap geïnvesteerd kan worden in een goede lokale basiszorgstructuur met zorg- en hulpverleners.

Het is de bedoeling dat op 1 oktober een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten met de uiteindelijk geselecteerde partij. Hiermee wordt voortzetting van de maatschappelijke  zorg en ondersteuning per 1 januari 2024 gegarandeerd.

Startersleningen

PERSBERICHT

Succesvolle regeling ondersteunt starters op woonmarkt én Heerlen als woonstad

College wil door met startersleningen en hoger budget opzij zetten

Het college van B&W wil het budget voor startersleningen aanvullen en ophogen van €400.000,- naar €1.200.000,-. De gemeenteraad bepaalt of dit voorstel doorgaat. Sinds september 2021 ondersteunt de gemeente Heerlen starters op de woningmarkt met de starterslening. De regeling blijkt zo succesvol dat het aanvankelijke budget van €400.000,- voor het eerste jaar inmiddels op is. Duidelijk is dat starters behoefte hebben aan ondersteunende maatregelen en deze ook aangrijpen om een woning te kopen.

Soepele voorwaarden voor starters

Met de starterslening kunnen starters extra geld lenen om het verschil te overbruggen tussen de koopsom van een woning en het maximale bedrag dat zij aan hypotheek kunnen ontvangen. De maximale koopsom voor een woning bedraagt € 245.000,- en het maximaal te lenen bedrag bedraagt € 49.000,-. De looptijd van de starterslening is 30 jaar, waarvan de eerste 15 jaar rentevast. Starters hoeven de eerste 3 jaar geen aflossing te betalen.

Er zijn in Heerlen in het eerste jaar 50 leningen verstrekt, toegezegd of gereserveerd. Het totale leenbedrag is €470.951,75. Kijk voor meer informatie over de starterslening in Heerlen, op onze site: Starterslening aanvragen (heerlen.nl)

De gemeenteraad van Heerlen bepaalt of het voorstel doorgaat. 

Deurbelactie energiebespaarcoaches

Deurbelactie energiebespaarcoaches

Vanaf maandag 23 januari zijn de coaches van de WoonWijzerWinkel op pad in diverse wijken voor een deurbelactie. De energiebespaarcoaches zijn te herkennen aan de rode vesten en kunnen zich uiteraard legitimeren. In de komende 5 weken bezoeken ze 4200 huishoudens in Heerlen die nog niet gereageerd hebben op onze oproep.

Wij bieden als gemeente onze inwoners een gratis huisbezoek van de energiebespaarcoach aan, via de Woonwijzerwinkel. Dat doen wij om inwoners te helpen met energie besparen, juist nu er zoveel onzekerheid is over energie. 

Energiebespaarcoaches komen huis-aan-huis

Afgelopen oktober hebben veel huishoudens een brief van ons hierover ontvangen. Samen met de coaches hebben we al duizenden huishoudens kunnen helpen bij het besparen op de energierekening. Maar nog niet iedereen heeft gebruik gemaakt van dit aanbod.Vanaf maandag 23 januari 2022 gaan de coaches daarom langs de deuren van inwoners, die (nog) geen hulp hebben ingeschakeld.

Veel besparen met eenvoudige aanpassingen in huis

Het doel van deze actie is om samen met inwoners te kijken naar bespaarmogelijkheden. Vaak kunnen met kleine maatregelen grote stappen gezet worden in het verminderen van het energieverbruik. En dat is niet alleen goed voor de beurs, maar ook voor de planeet! Daarnaast worden coaches ook ingezet voor  het project Wellbased dat de gezondheidseffecten van energiearmoede meet.

Reacties zijn positief

De eerste reacties van inwoners zijn heel positief en de coaches hebben al veel nieuwe afspraken gepland. Heeft u onze brief ontvangen en nog geen afspraak gemaakt? U kunt telefonisch contact hierover opnemen met de WoonWijzerWinkel via 085-0642246.

Verbond voor energierechtvaardigheid

Wethouder Casper Gelderblom (o.a. Milieu en Wonen): “Met ons Verbond voor Energierechtvaardigheid hebben we al duizenden mensen in de regio bereikt en geholpen om met noodmaatregelen de winter door te komen. Door de wijken in te trekken, gaan de energiebespaarcoaches van het Verbond nu ook de mensen die we nog niet bereikt hebben onze hulp aanbieden. Met de informatie en inzichten die de coaches bij deze acties ophalen, leggen we bovendien ook de basis voor ontzorging bij toekomstige, structurele verduurzaming.”

Raadhuis later klaar dan gepland

PERSBERICHT

Ambtenarengedeelte wel intrekklaar volgens planning

Raadzaal en bestuurlijk gedeelte raadhuis later klaar dan gepland

Om leverantieproblemen verschuift de opleverdatum van de raadzaal van 10 maart naar eind mei 2023. Het bestuurlijk deel, ofwel de werkplek voor de collegeleden en hun ondersteuning,  is volgens de nieuwe planning rond 21 april klaar. Het ambtelijk deel van het raadhuis is wel klaar volgens de eerdere planning. De ambtenaren kunnen half maart intrekken.

De commissie en raadsvergaderingen zijn naar verwachting nog tot juni in de Bernardinuskapel. De vertraging wordt veroorzaakt door leverantieproblemen van audiovisuele middelen die nodig zijn voor de vergaderingen.

De vertraging voor het bestuurlijk deel komt door de levering van een brandwerende pui die op zich laat wachten. Deze pui is noodzakelijk vanwege de brandveiligheid. Oplevering van dit deel staat nu gepland omstreeks 21 april 2023. Burgemeester en wethouders, die momenteel nog gehuisvest zijn in het stadskantoor, verhuizen kort daarna naar hun vaste plek in het raadhuis.

Bestemmingsplan Woningsplitsing

Bestemmingsplan Woningsplitsing en kamerbewoning 6 weken ter inzage

Met ingang van 26 januari ligt het bestemmingsplan ‘Woningsplitsing en kamerbewoning’ zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan biedt mogelijkheden om te kunnen sturen op een goede balans tussen verschillende vormen van wonen enerzijds en een goed woon- en leefklimaat anderzijds.

Wethouder Marco Peters (Ruimtelijke Ordening): “Wij staan voor de leefbaarheid van onze buurten en wijken. Daarom blijven we de overlast en problemen die huisjesmelkers en slechte kamerverhuur veroorzaken een halt toeroepen. Aansluitend op het vorig jaar genomen voorbereidingsbesluit is daarom de volgende stap de verankering in het voorliggende bestemmingsplan.”

Wethouder Casper Gelderblom (Wonen): “Zeker in tijden van woningtekorten pakken we in Heerlen regie op de woningmarkt, onder andere door een grens te stellen aan onzelfstandige bewoning. Zo brengen we huisjesmelkers een slag toe, en werken we toe naar een gebalanceerd woonklimaat.”

Vorig jaar januari heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor een verbod op het toevoegen van onzelfstandige woningen (kamerverhuur). Dit was nodig om meer grip te krijgen op de mate van woningsplitsing en/of omzetting en kamerbewoning in de stad. Binnen één jaar na het nemen van een voorbereidingsbesluit moet ook een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dat gebeurt nu per 26 januari met als doel ongewenste vormen van onzelfstandige bewoning en splitsing tegen te gaan.

Oplevering Doctor Poelsstraat