Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Uncategorized

Schapen gaan weer naar buiten

PERSBERICHT

Natuurvriendelijk en stil

De schapen gaan weer naar buiten

Schapen houden het gras kort in Heerlen. Natuurvriendelijk en stil. In plaats van grasmaaiers zet de gemeente Heerlen schapen in om het gras kort te houden in bermen en groengebieden in de stad.

De schaapskuddes trekken weer door Heerlen. Vanaf deze maand zijn ze weer te zien op veel plekken in de stad. Bijvoorbeeld in het Heidserpark, op Zeswegen of het Aambos. Wist u dat in groengebieden die kort gehouden worden door schapen meer bloemen bloeien? Dat komt doordat schapen selectief grazen. Daardoor krijgen zaadjes meer kans om te ontkiemen.

Wethouder Marco Peters van Beheer en Onderhoud: ”De kuddes met hun herder en de schaapshond geven landelijke charme aan onze stad. Bovendien bereiken we op deze manier met ecologische beheer, hetzelfde als met de inzet van machines”.

De schapen zijn allemaal gezond en ingeënt tegen Q-koorts. Mensen met een verminderde weerstand wordt, voor alle zekerheid aangeraden om de schapen niet aan te raken.

Nationale Herdenking 4 en 5 mei

4 en 5 mei

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers in Nederland of waar dan ook op de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog. En op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid leven. Ook in Heerlen staan we stil bij deze twee dagen. Iedereen is van harte welkom.

Programma in een notendop

Alle activiteiten zijn voor iedereen gratis toegankelijk.

Dodenherdenking: 4 mei

 • 18.30 uur: Herdenkingsbijeenkomst.
  Locatie: Stadhuis (ingang Raadhuisplein).
 • 19.30 uur: Stille tocht.
  Locatie: van Stadhuis naar de Gedachteniskapel op de Akerstraat.
 • 20.00 uur: 2 minuten stilte.
  Locatie: Gedachteniskapel op de Akerstraat.
 • 20.45 uur: Herdenkingsconcert met als thema ‘Van oorlog naar vrede’.
  Locatie: Royal Theater. Let op! Voor het concert heeft u een gratis kaartje nodig.

Bevrijdingsdag: 5 mei

 • 13.00 uur: Muzikaal programma.
  Locatie: Stadspark Lange Jan.
 • 15.30 uur: Ontsteken vredesvuur.
  Locatie: Stadspark Lange Jan.
 • 16.30 uur: film Austerlitz.
  Locatie: Royal Theater.
 • 19.00 uur: film The Pianist.
  Locatie: Royal Theater.

Let op! Voor de films heeft u een gratis kaartje nodig.

Bekijk voor het uitgebreide programma op www.4en5meiheerlen.nl

Datum nieuwsbericht

Starters op de woningmarkt

PERSBERICHT

Nog ruim 500.000 euro voor starters op de woningmarkt


Om het kopen van een eerste huis te vergemakkelijken, heeft de gemeente Heerlen in 2021 de starterslening geïntroduceerd. Dit is een aanvullende lening bovenop de hypotheek die door een bank wordt verstrekt. Momenteel is er nog ruim 500.000 euro beschikbaar voor starters in Heerlen om van deze regeling gebruik te maken. Daarnaast is de maximale aankoopsom voor deze lening verhoogd naar 280.000 euro, waardoor meer starters op de Heerlense woningmarkt kunnen profiteren van de starterslening.


“In Heerlen hebben we de ambitie om te groeien. In 2050 willen we qua inwoners gegroeid zijn naar 100.000 inwoners. Dan is het essentieel dat we de stad nog aantrekkelijker maken voor nieuwe inwoners. En in dit geval voor starters op de woningmarkt. De starterslening biedt een uitstekende kans voor starters in Heerlen om hun droom van een eigen woning waar te maken. Met nog ruim 500.000 euro beschikbaar, kunnen we meerdere starters financieel ondersteunen en helpen om hun eerste woonplek in Heerlen te realiseren. Zo bieden we niet alleen financiële ondersteuning, maar dragen we ook bij aan de Heerlense groeiambitie”, aldus Casper Gelderblom, wethouder wonen.

Gunstige lening

De starterslening is een bijzondere lening met gunstige voordelen om je eerste woning te kopen in Heerlen. Zo betaal je de eerste drie jaar geen aflossing en heeft de lening een looptijd van dertig jaar waarbij de eerste 15 jaar de rente vast staat.

Aanvragen
Om in aanmerking te komen voor de starterslening mag de woning maximaal 280.000 euro kosten. De starterslening is maximaal 56.000 euro. De leningen worden verstrekt door SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). De starterslening aanvragen kan pas na toestemming van de gemeente. Men krijgt van de gemeente een toewijzingsbrief als voldaan is aan de voorwaarden voor de starterslening. Met deze brief kan de lening bij SVn worden aangevraagd.

Voor meer informatie over de starterslening en het aanvraagproces kunnen geïnteresseerden terecht op de websites van SVn en de gemeente Heerlen.

Als het budget voor de starterslening op is, dan kunnen er geen leningen meer worden verstrekt.

Deelautto’s in Heerlen

PERSBERICHT

Makkelijk van A naar B en terug

Deelauto’s in Heerlen

Heerlen is twee nieuwe deelauto’s rijker. De nieuwe deelauto’s van deelautobedrijf Greenwheels bevinden zich in de Weltertuijnstraat en bij de ingang van C-Mill aan de Jan Campertstraat. De deelauto’s verbeteren de bereikbaarheid van onze stad en de (duurzame) mobiliteit van onze inwoners én zorgen voor meer ruimte op straat.

Leefbare stad

De deelauto’s zorgen ervoor dat je makkelijk op je bestemming komt. Je hebt het gemak van een auto zonder de zorgen. De deelauto’s bieden daarmee ook een uitkomst voor inwoners die zelf geen auto bezitten, maar wel mobiel willen blijven.

Wethouder Mobiliteit Marco Peters: “Deelauto’s zorgen daarnaast voor meer ruimte in onze stad. Doordat inwoners auto’s met elkaar delen, is er minder plek nodig. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor bijvoorbeeld recreatie of groen.”

Omdat de deelauto’s in Heerlen al goed worden gebruikt, breidt Greenwheels de vloot uit. “Eén Greenwheels-auto wordt door ongeveer 25 actieve gebruikers gedeeld,” vult Greenwheels CEO Michiel Cuppen aan. “Samen zorgen zij inderdaad voor gemiddeld 14 minder privéauto’s op straat. We zijn verheugd met de verdubbeling van de deelauto’s in Heerlen, die in potentie 28 stilstaande auto’s van straat kunnen halen.”

Locatie deelauto’s

Naast de nieuwe deelauto’s aan de Weltertuijnstraat en de Jan Campertstraat, stonden er al twee deelauto’s op het P+R terrein in Heerlen-Centrum. Later dit jaar plaatst Greenwheels nog twee elektrische deelauto’s in de stad.

Werkzaamheden Geleenstraat en Doctor Poelsstraat

Beste bewoners en ondernemers,
In 2022 en 2023 heeft er een aantal zichtbare veranderingen plaatsgevonden in de openbare ruimte van het Romeins Kwartier. Denk hierbij aan de herinrichting van de Coriovallumstraat en de Doctor Poelsstraat én de tijdelijke inrichting van Park Romana. Onder andere het zichtbaar maken van het Romeins verleden en het toevoegen van groen stonden centraal.

Om de kwaliteit van de openbare ruimte in het Romeins Kwartier te waarborgen, zijn er een aantal
werkzaamheden in de Geleenstraat en Doctor Poelsstraat nodig. Het gaat hierbij om het verbeteren
van de bestrating en het vervangen van lijngoten op enkele punten. Deze werkzaamheden worden
uitgevoerd tussen 3 en 19 april 2024.
Wanneer wordt er in welk gebied gewerkt?
Om de overlast zo veel als mogelijk te beperken, wordt
het werk in verschillende fases verdeeld:
Fase 1 3 t/m 5 april
Geleenstraat – ter hoogte van bloemisterij Joko
Het verkeer kan met behulp van verkeersregelaars doorrijden.
Fase 2 8 t/m 12 april
Geleenstraat – ter hoogte van het stadskantoor en Quatro Cinema
De Doctor Poelsstraat blijft bereikbaar via de Akerstraat en het Pancratiusplein. De
horeca blijft voor voetgan-gers toegankelijk tijdens openingstijden.
Fase 3 17 t/m 19 april
Doctor Poelsstraat
Het verkeer wordt omgeleid via het Pancratiusplein en De Raadhuisstraat.
Bewoners van de residentie Uilegats kunnen hun woning bereiken via het
Raadhuisplein.


Heeft u nog vragen?
Nadat deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden,
willen we een mooie openbare ruimte opleveren. Wij
hopen dat u nog enig geduld kunt opbrengen en we
samen vooruitblikken naar een fijne plek om te wonen,
verblijven en ondernemen. Mocht u voorafgaand of
tijdens de werkzaamheden vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met omgevingsmanager Karin Bok
via omgevingsmanagement@heerlen.nl.

>

Afspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties

PERSBERICHT

Jaarlijkse prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties

Gemeente Heerlen, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Heerlen hebben na de Meerjarige Prestatieafspraken nu ook afspraken voor het jaar 2024 gemaakt. Met deze jaarlijkse afspraken werken wij samen om het wonen in Heerlen te verbeteren op de kortere termijn. Betaalbaarheid, verduurzaming, wonen en zorg en leefbaarheid staan hierbij hoog op de agenda.

Wethouder Wonen, Casper Gelderblom, benadrukt het belang van deze gezamenlijke inspanningen: “Deze nieuwe afspraken reflecteren onze gedeelde toewijding aan het creëren van een betaalbare, duurzame, en leefbare woonomgeving in Heerlen. We zetten concrete stappen om de bouwproductie te versnellen, de woonlasten te bewaken, duurzaamheid te bevorderen en de verbinding tussen wonen en zorg te versterken.”

Vastgoed en beschikbaarheid

Als woningmarkt partners zetten we in op een versnelde bouwproductie in 2024 om aan de Woondeal-doelen te voldoen, maar ook om te anticiperen op de ambitie van Heerlen om nieuwbouw op te schalen. Hierbij richten we ons niet alleen op sociale huurwoningen, maar juist ook op de realisatie van middenhuurwoningen door corporaties.

Betaalbaarheid
Gezamenlijk bewaken we de woonlasten en verbeteren we de betaalbaarheid van wonen in Heerlen. De ‘Voorzieningenwijzer’ is beschikbaar voor Heerlen, een tool die zowel door de gemeente als woningcorporaties actief wordt aangeboden aan huurders. Hiermee krijgen zij ondersteuning bij het benutten van relevante steunmaatregelen. In onze inspanningen in het kader van energierechtvaardigheid handhaaft de gemeente Heerlen bestaande energiemaatregelen en voegt daar de mogelijkheid aan toe om fixklussen uit te voeren.

Duurzaamheid

We verbeteren voortdurend de duurzaamheid van sociale huurwoningen door energieverbruik te verminderen, duurzame materialen en bouwtechnieken toe te passen, en zonnepanelen op zowel bestaande als nieuwe woningen te installeren. Daarnaast onderzoeken we warmtenetaansluitingen en informeren we Heerlenaren over bewustwording en gedragsverandering bij Heerlenaren. Gemeente en corporaties brengen met een nulmeting in kaart waar mensen in corporatiewoningen last hebben van overmatige hitte in huis en we gaan samen aan de slag met een plan van aanpak (hitteplan).

Wonen en zorg

In 2024 maken we concrete afspraken voor de woonzorgvisie, uitwerking van het “een thuis voor iedereen”-project en voorbereiding van de in 2025 verplichte huisvestingsverordening, met oog voor urgente aandachtsgroepen. Bij nieuwbouw zetten we in op BAT2 (Bouw Advies Toegankelijk) of beter, met gemotiveerde afwijkingsmogelijkheden. Wanneer de omgeving er zich voor leent, of wanneer de omgeving levensloopgeschikt gemaakt wordt, streven we naar hogere BAT-scores.

Leefbaarheid

Leefbare kernen en wijken zijn van groot belang voor het welzijn, woongenot en de veiligheid van Heerlenaren. Gebieden die kwetsbaar zijn verdienen extra aandacht en inzet en een op maat gesneden gebiedsgerichte aanpak. Samen met partijen als zorginstanties, gemeente, politie en de Heerlenaren willen wij ook komend jaar de leefbaarheid goed houden waar deze voldoende is en versterken op plekken waar dat nodig is.

Week van de Afvalhelden

PERSBERICHT

Heerlen viert de week van de AfvalHelden

Heerlense AfvalHelden in het zonnetje

Van 4 tot en met 10 maart wordt in heel Nederland de Week van de
AfvalHelden gevierd. Een week waarin we onze waardering uitspreken voor de harde werkers in de afvalinzameling, groen beheer, reiniging en verwerking. Ook in Heerlen willen we deze helden in het zonnetje zetten en laten zien hoe belangrijk hun werk is voor onze stad.

De afvalhelden van Heerlen hebben een cruciale rol in het schoon en leefbaar houden van onze gemeente. Dag in, dag uit staan zij paraat om ervoor te
zorgen dat ons afval op een verantwoorde manier wordt ingezameld en
verwerkt. Hun inzet en toewijding verdienen alle lof en erkenning.

Om onze dankbaarheid te tonen, heeft wethouder Marco Peters vandaag
persoonlijk onze eigen AfvalHelden bezocht en hen een klein presentje
overhandigd. Deze geste is een blijk van waardering voor hun onmisbare
bijdrage aan Heerlen.

Wethouder Marco Peters benadrukt het belang van de Week van de AfvalHelden en de rol die deze helden spelen in onze samenleving: “Onze afvalhelden verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Zij dragen dagelijks bij aan een schone en gezonde leefomgeving voor alle inwoners van Heerlen. Hun inzet is van onschatbare waarde en daarom willen we hen tijdens deze week extra bedanken voor hun harde werk en toewijding.”

Goede Seniorenwoningen

PERSBERICHT

In gesprek over ouderenbeleid

Goede Seniorenwoningen en Bestrijding van Eenzaamheid grote thema’s

Wethouder Marco Peters is donderdag 29 februari in gesprek gegaan met 55 plussers in Heerlerheide over het ouderenbeleid in de gemeente Heerlen. Tijdens de bijeenkomst sprak hij met ongeveer 35 mensen over hoe dat er in de toekomst uit moet zien.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat het bouwen van voldoende goede woningen voor senioren en de bestrijding van eenzaamheid belangrijke thema’s zijn. Maar ook veiligheid, ontmoeting, vitaal en gezond ouder worden en zelfredzaamheid, zijn voor veel 55 plussers essentieel. Dat geldt ook voor arbeidsparticipatie, digitale ontwikkeling en blijven meedoen in de maatschappij.

Wethouder Marco Peters: “Het is belangrijk dat alle 55 plussers over dit onderwerp meepraten. Zij weten immers het beste waar behoefte aan is. Met hun inbreng kunnen we het huidige beleid verbeteren en de nadruk leggen op dingen die echt belangrijk zijn. Zo leggen we een stevig fundament waarmee we gericht aan de slag kunnen voor ouderen, nu en in de toekomst.”

Voor 55 plussers die aan het werk zijn, is het niet altijd even gemakkelijk om aan te sluiten bij de bijeenkomsten overdag. In een later stadium worden zij op een andere manier betrokken, zodat ook zij hun inbreng kunnen leveren voor het nieuwe ouderenbeleid.

De komende tijd zijn er nog verschillende bijeenkomsten.

DatumTijdstipLocatie
Woensdag 6 maart11.00 uurhet Gemeenschapshuis Heksenberg
Woensdag 13 maart14.30 uurde Caumerbron
Woensdag 27 maart10.00 uurHoeskamer Butting-Inn
Woensdag 3 april11.00 uurbuurtpunt A Gene Bek

Frisse Wind wordt voortgezet

PERSBERICHT


In 2020 ontving Stichting Samen Heerlen de City Boost van het VSBfonds. Een donatie waarmee het project ‘Frisse Wind’ kon ontstaan en doorgroeien tot een plek waar veel Heerlense initiatieven terecht konden. Het steunen, stimuleren en verbinden van initiatieven staat centraal bij Frisse Wind en dat is waardevol voor de hele stad. Om nóg meer voor onze stad te kunnen betekenen slaan Stichting Samen Heerlen, het VSB-fonds, Nationaal Programma Heerlen-Noord en de gemeente Heerlen de handen ineen voor de voortzetting van Frisse Wind. Hierdoor kan Frisse Wind ook de komende drie jaar de ideeën en initiatieven van Heerlenaren en Heerlense verenigingen blijven steunen.

Burgemeester Roel Wever: “Het is ongelofelijk dat er de afgelopen jaren al zo veel initiatieven en initiatiefnemers uit Heerlen ondersteuning, op welke manier dan ook, bij Frisse Wind hebben aangevraagd. Dit benadrukt dat we in Heerlen altijd naar manieren zoeken om verbindingen te leggen om zo onze stad te verbeteren. Des te meer reden voor ons en onze partners om de handen ineen te slaan en Frisse Wind de komende jaren door te ontwikkelen.”

Frisse Wind

Frisse Wind biedt financiële ondersteuning en begeleiding van scout-coaches voor de ontwikkeling van een idee voor een straat, wijk of Heerlen in zijn geheel. Ook namen al 400 initiatiefnemers deel aan de Frisse Wind Academie, waar Heerlenaren met een idee voor de stad of een lopend initiatief elkaar ontmoeten en kennis en ervaring delen. In de afgelopen 3 jaar hebben ruim 180 initiatieven voor en door Heerlenaren of Heerlense verenigingen financiële steun ontvangen. Voorbeelden zijn buurttuin- en stadstuininitiatieven, lunchmiddagen tegen eenzaamheid voor ouderen, maar ook evenementen als de Highland Games van studentenvereniging Woord en Daad of het Stralende Sterrengala.

Bert Bremen, bestuurslid van Stichting Samen Heerlen: “De kracht van Frisse Wind zit in de frisse aanpak. We geven niet alleen financiële steun, maar de scout-coaches begeleiden en verbinden ook. De drempel om een aanvraag te doen wordt zo lager en de kans op een succesvolle aanvraag groter. Vervolgens delen initiatiefnemers hun kennis en ervaring met elkaar bij de Frisse Wind Academie. Dat werkt aanstekelijk.”

Geïnteresseerde Heerlenaren met een idee vinden meer informatie op www.frissewindheerlen.nl.

Ouderenbeleid

Praat en denk mee over ouderenbeleid

In de gesprek met de wethouder: De gemeente Heerlen organiseert de komende tijd verschillende bijeenkomsten waar 55 plussers in gesprek met de wethouder kunnen  gaan over het ouderenbeleid. De inloopsessies worden gehouden verspreid door de hele stad.

Het ouderenbeleid gaat over alle 55 plussers van Heerlen. Zij kunnen als geen ander aangeven waar zij behoefte aan hebben. Daarom worden ze allemaal opgeroepen om in gesprek te gaan met wethouder Marco Peters van Ouderenbeleid. Tijdens de bijeenkomsten staat een aantal vragen centraal: Hoe is het om als 55-plusser in Heerlen te wonen? Hoe is het aanbod van voorzieningen in de omgeving? Waar liggen mogelijkheden en kansen? Welke regelingen worden gemist? Wat zijn de ervaringen van 55 plussers in het algemeen?

Wethouder Marco Peters: “Voor de 55 plussers die aan het werk zijn, is het misschien niet altijd even gemakkelijk om aan te sluiten bij de bijeenkomsten overdag. In een later stadium betrekken we ook hen om inbreng te leveren voor het nieuwe ouderenbeleid.”

DatumTijdstip  Locatie
Woensdag 28 februari       12.00 uur   het Gemeenschapshuis Welten
Donderdag 29 februari13.30 uur    het Corneliushuis
Maandag 4 maart12.30 uur         de Luciushof
Woensdag 6 maart11.00 uurhet Gemeenschapshuis Heksenberg
Woensdag 13 maart14.30 uurde Caumerbron
Woensdag 27 maart10.00 uurHoeskamer Butting-Inn
Woensdag 3 april11.00 uur        buurtpunt A Gene Bek