Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Gemeente Heerlen begroting 2025-2028

PERSBERICHT

Kader voor begroting 2025-2028

Balanceren tussen investeren en bezuinigen

Door slim te investeren en de pijn eerlijk te verdelen wil het college de gevolgen van de te verwachten bezuinigingen vanaf 2026 zoveel mogelijk beperken. Doordat gemeenten in de toekomst minder geld krijgen van het Rijk, ontkomt Heerlen niet aan een grote bezuinigingsoperatie. Heerlen hoopt nog op een tegemoetkoming van het Rijk. De lobby daarvoor loopt nog. Maar als dat niet gebeurt, ontstaat er vanaf 2026 een gat in de gemeentelijke begroting van bijna 25 miljoen. Bij een dergelijk tekort is het onmogelijk om alle inwoners, partijen en organisaties te ontzien. De pijn zal helaas overal in de stad voelbaar zijn.

Daarnaast ziet het college nog steeds mogelijkheden om Heerlen verder te versterken. Heerlen krimpt immers niet meer. Sterker nog, Heerlen heeft de ambitie om te groeien naar 100.000 inwoners. Daarvoor zijn meer kwalitatief goede woningen nodig, maar ook een aantrekkelijke stad met een sterk economisch profiel. Aangezien het dreigend begrotingstekort structureel is, draagt het schrappen van investeringen op korte termijn slechts beperkt bij aan de financiële opgave. Voor de komende jaren zoekt het college dan ook naar balans tussen enerzijds investeren en anderzijds bezuinigen.

Manier van bezuinigen

Om de gevolgen voor inwoners zo klein mogelijk te houden, kijkt het college in de eerste plaats naar doelmatiger werken, anders organiseren, vertragen van projecten en heroverwegen van taken. Door taken minder, anders of niet meer te doen wil het college ook bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. Datzelfde verwacht het college van organisaties waarmee de gemeente een contract of subsidierelatie heeft. Het vergroten van de lastendruk en raken van de inkomens van kwetsbare mensen wil het college zoveel mogelijk voorkomen.

Het college wil bovendien de basis op orde houden; de stad moet schoon, heel en veilig zijn. Daarnaast wil Heerlen een sociale stad blijven en onverminderd inzetten op het Nationaal Programma Heerlen-Noord. De afgelopen jaren is er met het oog op de toekomst in de hele stad fors geïnvesteerd. Daarin wil het college doorpakken, zowel in het centrum als in de wijken. Met onder meer de verplaatsing van het hoger onderwijs naar het centrum,  het Romeins Museum, rigoureuze vergroening en de herstructurering van Hoensbroek Centrum. Ook wil Heerlen kansen blijven grijpen en bijdragen aan de landelijke transitieopgaven op het gebied van energie, klimaat en wonen.

Begrotingsproces

Op 26 juni stelt de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor de begroting 2025-2028. Deze uitgangspunten worden vervolgens door het college uitgewerkt in bezuinigingsvoorstellen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. De begroting wordt op 6 en 7 november in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. 

Comments are closed.