Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

September, 2023:

Wethouder Peter van Zutphen stopt als wethouder

PERSBERICHT

Arlette Vrusch voorgedragen als opvolgster

Wethouder Peter van Zutphen (SP) kondigt vertrek aan per 25 oktober

Sinds 2002 is Peter van Zutphen wethouder van de gemeente Heerlen. Per saldo is hij bijna 20 jaar lang als wethouder volop verantwoordelijk geweest voor delen van het sociaal beleid in Heerlen. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen is Peter van Zutphen verantwoordelijk voor het hele sociaal domein met welzijn, zorg, jeugd en armoedebeleid.

In zijn lange politieke loopbaan heeft Peter van Zutphen veel zien veranderen in Heerlen. Toen hij in 1990 gemeenteraadslid voor de SP werd, verkeerde de stad door de sluiting van de mijnen in een periode van sociaal en economisch verval.

“Gaande weg der jaren hebben we én zijn we ons aan de haren omhoog aan het trekken. Grote stappen zijn gezet, ook op sociaal gebied. De drugsellende werd tot veel lagere niveaus teruggebracht. Er is nog veel armoede, maar in de landelijke “lijstjes” doen we het veel beter. Door onze “eigenwijze” aanpak rond de zorg – samenwerking in plaats van concurrentie – hebben we laten zien dat investeren in zorg loont; voor de mensen, voor de stad als geheel én ook financieel. Maar we zijn er nog lang niet. In onze wijken is nog veel sociale problematiek, die niet met een druk op de knop verdwijnt. We moeten doorzetten, versnellen én langdurig volhouden”, aldus wethouder van Zutphen.

Peter van Zutphen zal deze opdracht zèlf niet meer gaan oppakken én uitvoeren.

Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober aanstaande zal Arlette Vrusch, raadslid voor de SP sinds 2022, aan de raad voorgesteld worden als zijn opvolger. Peter van Zutphen zal daarna weer raadslid worden.

Begroting 2024 gemeente Heerlen

Begroting 2024: Heerlenaren centraal en meer samenwerking voor Heerlen van de toekomst

Het college legt op 1 en 2 november de begroting voor aan de gemeenteraad. De ambities uit het collegeakkoord ‘Uit liefde voor onze stad’ vormen net als vorig jaar het uitgangspunt. Dat betekent dat de Heerlenaren centraal staan. Jeugdigen moeten een toekomst hebben, ouderen mogen niet in een isolement komen, er moet uitzicht zijn op een baan voor mensen zonder werk en mensen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast kijkt het college naar het Heerlen van de toekomst met een mooi centrum en mooie buurten. Zo wordt er onverminderd ingezet op Heerlen-Noord, het verbeteren van de leefomgeving van de inwoners, een rechtvaardige energietransitie, de centrumontwikkeling en economische kansen.

Door ontwikkelingen als stijgende rente, loon- en energiekosten en inflatie was het nodig om alle bestaande posten en gereserveerde budgetten nog eens kritisch tegen het licht te houden. Zo is deze ambitieuze maar tevens uitvoerbare begroting tot stand gekomen, waarbij de stijging van de woonlasten beperkt blijft.

Vier opgaven

Als kapstok voor het gemeentelijk beleid heeft het college vier opgaven benoemd voor de lange termijn. Op de kortere termijn helpen deze opgaven bij investeringen, maar ook bij eventuele ombuigingen die zich in de toekomst aandienen.

Basis op orde

Het moet in de stad veilig, schoon en ‘heel’ zijn. Er wordt geïnvesteerd in de directe leefomgeving van inwoners, de buurten en wijken, door onder andere rigoureus te vergroenen, kwaliteit toe te voegen en het onderhoud te verbeteren. De gemeentelijke dienstverlening en financiën moeten op orde zijn en de gemeente werkt samen met inwoners, ondernemers of instellingen waarbij de focus ligt op de buurten.

Bestaanszekerheid en toekomst voor iedereen

Hoewel het sociale beleid voor een belangrijk deel afhankelijk is van rijksbeleid wil het college er alles aan doen om sociaal economische achterstanden in te lopen. Door waar nodig bij te springen als kwetsbare groepen buiten het rijksbeleid vallen, maar ook door het generatielange Nationale Programma Heerlen Noord, assertief woonbeleid om met partners het woon- en leefklimaat in onze stad te verbeteren en verduurzamingsbeleid om mensen te helpen hun energierekening structureel betaalbaar te houden.

Centrum Heerlen als huiskamer en broedplek

Het centrum van Heerlen wordt steeds aantrekkelijker voor scholen, ondernemers en mensen die op zoek zijn naar woonruimte. Een centrum waar het goed toeven is en waar iets te beleven is. Met ruimte voor water en rigoureuze vergroening. De kans om onderwijsinstellingen met hun werknemers, studenten en scholieren in het centrum te huisvesten zal voor een nieuwe en frisse dynamiek gaan zorgen.

Transitie-opgaven vertalen naar Heerlens beleid

De uitvoering van nationale transitie-opgaven zal uiteindelijk bij gemeenten moeten plaatvinden. Denk aan de transitie naar een circulaire economie, klimaatadaptatie om Heerlen leefbaar te houden voor mens én dier, de energietransitie, maar ook het toevoegen van woningen. Dit vraagt om voldoende kennis, capaciteit en middelen. De transitie-opgaven moeten niet ten koste gaan van, maar juist bijdragen aan het brede welvaartspeil van Heerlenaren.

Onzekerheid vanaf 2026

Voor de jaren 2024 en 2025 ligt er nu een sluitende begroting die rekening houdt met oplopende kosten en inflatie. Er zijn wel zorgen over de financiële situatie vanaf 2026. Gemeenten krijgen dan minder geld van de rijksoverheid om hun taken uit te voeren. Daarom is er nu, net als in veel andere gemeenten, een verlies te zien in de jaren 2026 en 2027.

Wethouder Martin de Beer van Financiën: “In grote lijn kunnen we onze ambities uit het coalitieakkoord voortzetten. Maar omdat we steeds afhankelijker worden van het rijksbeleid, zijn we voor de toekomst sterk afhankelijk van de richting die het nieuwe kabinet zal inslaan. En dat brengt grote onzekerheid met zich mee voor de broodnodige investeringen in onze stad en inwoners. Maar we zien ook kansen die we kunnen omzetten in daadwerkelijke investeringen als we inzetten op meer samenwerking met de rijksoverheid.”

Het meerjarige begrotingssaldo in schema

55+ers gratis naar musea

PERSBERICHT

55+ers gratis naar vier musea in de stad

Op zondag 1 oktober kunnen Heerlenaren van 55 jaar en ouder, gratis naar vier musea in de stad. Die zondag is het Internationale Dag van de Ouderen. De musea waar mensen terecht kunnen zijn: Kasteel Hoensbroek, Thermenmuseum, Mijnmuseum en SCHUNCK.

Wethouder Marco Peters van ouderenbeleid: “Iedereen in de stad moet kunnen kennismaken met de geschiedenis van onze stad en al het moois met eigen ogen kunnen aanschouwen. Of het nu het verhaal van ons Kasteel Hoensbroek is, onze rijke Romeinse geschiedenis, de mijnbouw die een belangrijke factor in onze stad was, of de kunstcollectie van SCHUNCK. Op die manier ontstaat er meer betrokkenheid. Ook is het een mooie gelegenheid om elkaar in een interessante omgeving te kunnen ontmoeten. De Internationale Dag van de Ouderen is hier het geschikte moment voor!” 

Inwoners die gebruik willen maken van dit aanbod moeten bij de entree een identiteitsbewijs laten zien waaruit blijkt dat ze 55 jaar of ouder zijn.

Deel uw idee met de burgemeester

Deel uw idee voor een veilige, leefbare stad met burgemeester Roel Wever

De gemeente Heerlen schrijft binnenkort een nieuw integraal beleidsplan voor een veilig Heerlen. In dit plan komt te staan welke doelen wij de komende 4 jaar willen en kunnen bereiken op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

De gemeente vindt het belangrijk om ideeën en meningen van inwoners mee te nemen. Welke doelen moeten wij ons stellen? Welke soort overlast of criminaliteit moet meer aandacht krijgen? Waar moet de gemeente zich nou écht hard voor maken?

Heeft u een idee om onze stad veiliger en leefbaarder te maken? Burgemeester Roel Wever gaat de komende weken de buurt in. U kunt met hem in gesprek gaan en uw idee aan hem meegeven.

Data/tijdstippen/locaties

 • Vrijdag 22 september: 15.00 – 16.45 uur Hoensbroek, Markt.
 • Zondag 24 september: 15.00 – 17.00 uur Heerlerbaan, winkelcentrum Giesen-Bautsch.
 • Dinsdag 26 september: 15.00 – 17.00 uur Heerlen Centrum, Coriocenter.
 • Vrijdag 6 oktober: 14.30 – 16.30 uur, Heerlerheide, Corneliusplein.

Teken petitie voor volwaardig ziekenhuis Parkstad

Tekent u ook de petitie voor een volwaardig ziekenhuis Parkstad?

Het Zuyderland-ziekenhuis heeft plannen om de spoedeisende hulp én de ziekenhuisbedden weg te halen uit Heerlen en onder te brengen in het Zuyderland in Sittard-Geleen. Dat kunnen wij niet laten gebeuren! Tekent u ook de petitie voor een volwaardig ziekenhuis in Heerlen/Parkstad? Dat kan nu ook in ons stadskantoor aan de Geleenstraat. Online kon dat al via behoudziekenhuisparkstad.nl.

Het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen dreigt in 2030 alle bedden voor opnames en de spoedeisende hulp kwijt te raken. Dat is ongelofelijk slecht nieuws voor onze regio. Daarom hebben de gezamenlijke politieke partijen uit de gemeenteraad van Heerlen zich georganiseerd in de Ziekenhuisalliantie. 

De gemeenteraden van Brunssum, Landgraaf, Kerkrade, Voerendaal, Simpelveld, Gulpen-Wittem & Vaals hebben zich ook aangesloten bij de Ziekenhuisalliantie.

Loopt u ook mee met de protestmars op zaterdag 23 september? 

Iedereen is van harte welkom om zich aan te sluiten om 13.00 uur, vertrekpunt John F. Kennedylaan 301 (bij Mondriaan). 

Online petitie tekenen/meer info

Ga naar  behoudziekenhuisparkstad.nl 

Vondsten uit Romeins Heerlen

PERSBERICHT

Het gevolg van een succesvol graafweekend

Veelbelovende vondsten uit Romeins Heerlen na graafweekend Heel Heerlen Graaft.

Na maanden van voorbereiding stonden afgelopen weekend de Grote Graafdagen van Heel Heerlen Graaft voor de deur. Meer dan 150 vrijwilligers stroopten hun mouwen op om samen met bewoners van het Romeins Kwartier, studenten en archeologen op zoek te gaan naar resten uit de Romeinse tijd. De eerste vondsten zijn veelbelovend.

Veel gedocumenteerd en verzameld

Er is tijdens het grote graafweekend een schat aan informatie over de geschiedenis van het Romeins kwartier verzameld. De vondsten die opgegraven zijn dateren vaak Romeins, zoals een grote hoeveelheid dakpanfragmenten en scherven van eet- en tafelwaar. Nu het weekend erop zit staan we voor de uitdaging om deze opgravingsresultaten te verwerken tot een helder wetenschappelijk rapport.

Wethouder Jordy Clemens kijkt met trots terug op het graafweekend: ‘Naast heel veel Romeins aardewerk, vonden we ook een oude vloer en een kledingspeld. En heel veel nieuw enthousiasme. Heerlen ontdekt haar Romeinse verhaal stukje bij beetje en durft daar steeds vaker trots op te zijn. Heel Heerlen Graaft was zowel serieus schrijven aan het verhaal van Heerlen als een gezellig buurtfeest in een trotse en oude stad.’

Wat hebben we gevonden?

Aan de hand van aantekeningen van de archeologen weten we dat er Romeinse resten zijn gevonden in tuintjes en plantsoenen in en rondom het Tempsplein, de Deken Nicolayestraat, het Burgemeester de Hesselleplein, de Laan van Hövell tot Westerflier, de Hamerstraat en mogelijk de Bekkerweg.

Resten van Romeinse woningen en  grotere gebouwen

Een meters dikke Romeinse puinlaag met daaronder de restanten van een mortelvloer werd gevonden in een tuin aan het Tempsplein. Uit oud onderzoek is bekend dat hier in de Romeinse tijd een groot gebouw heeft gestaan, waarvan nu mogelijk blijkt dat het vloerniveau nog deels in de ondergrond aanwezig is.

In tuinen aan de Deken Nicolayestraat, de Laan van Hövell tot Westerflier en de Hamerstraat werden dakpanfragmenten en/of scherven aardewerk gevonden. Er lijkt hier in de directe buurt van Romeinse stadshuizen gegraven.

Resten van een Romeinse pottenbakker

In één van de opgravingsputten op het Tempsplein werd in een laag onder de teelaarde grote hoeveelheden aardewerk gevonden. Op de bodem van de put werd de bovenzijde van een omvangrijke kuil gevonden. Het is aannemelijk dat  dat we hier op een grote werkkuil van een Heerlense pottenbakker zijn gestoten, waarvan een oven te bewonderen is in het Thermenmuseum.

Een draadfibulae?

In een tuin aan de Bekkerweg – waar in het verleden resten van een Romeins grafveld werd gevonden –  werd een metalen vondst gedaan, waarvan we denken dat het gaat om een draadfibulae ofwel een Romeinse mantelspeld.?

Resten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd

Tot voor het begin van de 20e eeuw was het Romeins kwartier een lappendeken van akkers en weilanden. Resten van deze ontginningsgeschiedenis werden ook door de vrijwilligers opgegraven in de Hamerstraat, de Oude Lindestraat en de Welterlaan. In enkele tuintjes bestond de bovengrond hier namelijk uit colluvium. Dit is verspoelde leem die bij hevige regenval van de akkertjes afstroomde in de richting van het (droogd)dal van de Welterlaan. In een tuin aan de Akerstraat werden mogelijk muurresten van boerderijen gevonden.

Sedimentair DNA

Tijdens het weekend zijn er 8 monsters genomen voor sedaDNA analyse, onderzoek naar oud DNA in de bodem dat inzicht kan geven in het dieet en de biodiversiteit in de Romeinse tijd. De monsters zijn naar het lab gestuurd en we verwachten in het eerste kwartaal van 2024 de resultaten.

Vervolg

De eerste vondsten zijn veelbelovend. De komende maanden worden alle vondsten, veldtekeningen, beschrijvingen en foto’s geanalyseerd en onderzocht. Samen met de deelnemers wordt er een expositie voorbereid die in december geopend zal worden. In januari 2024 worden alle resultaten van het archeologisch onderzoek gepresenteerd.  

Heel Heerlen Graaft

PERSBERICHT

De Grote Graafdagen van Heel Heerlen Graaft: Het grootste archeologisch onderzoek in Nederland met inwoners van een stad

De Grote Graafdagen van participatieproject Heel Heerlen Graaft staan voor de deur. Op 9 en 10 september wordt het Romeins Kwartier van Heerlen omgetoverd tot archeologisch onderzoeksgebied. Met ruim 160 vrijwilligers gaan we aan de slag om in 25 tuinen én in de openbare ruimte van het Romeins Kwartier resten uit de tijd van de Romeinen op te graven.

Bijzonder onderzoek

Jarenlang onderzoek heeft heel wat informatie opgeleverd over de Romeinse stad Coriovallum. Onder de straten, huizen en tuinen bevindt zich informatie die bijdraagt aan de kennis over Romeins Heerlen. Meer dan 160 vrijwilligers hebben zich aangemeld als graver of vondstverwerker om die informatie boven te halen en te verwerken. 25 tuinen in het Romeins Kwartier worden tijdens de Grote Graafdagen onderzocht door archeologen en vrijwilligers. De afgelopen maanden werden de bewoners en vrijwilligers al uitgebreid meegenomen in de wondere wereld van de archeologie zodat ze goed voorbereid en met nog meer enthousiasme aan de slag kunnen op 9 en 10 september.  

Wethouder Cultuur en Erfgoed Jordy Clemens kijkt uit naar de unieke vondsten: ‘Voor het eerst in Nederland wordt er op deze schaal samen met inwoners een archeologisch onderzoek uitgevoerd in een stad. Ik ben enorm trots en vereerd dat zoveel Heerlenaren meedoen aan dit unieke project en ik kijk uit naar de ervaringen van onze inwoners en de vondsten die aan het licht komen!’

Grote publiek

De graafactiviteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Haal voor de route van de deelnemende tuinen en informatie over de gratis rondleidingen, workshops en exposities een informatieboekje op bij het Thermenmuseum en de Vondst. Meer informatie is ook te vinden op www.heerlen.nl/heelheerlengraaft.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking van de gemeente Heerlen, Constructing the Limes, NWO, Universiteit Utrecht, het Thermenmuseum, Restaura, De Vondst, LGOG, Via Belgica en talloze vrijwilligers.

Behoud ziekenhuis Heerlen

Raadslid Adriane Keulen: SAMEN voor behoud ziekenhuis in Heerlen??

 Redactie van ParkstadActueel  2 augustus 2023

Zorgen om het ziekenhuis. Zorgen om de zorg.  Code rood. Al vaker heb ik aangegeven dat de (toekomst van de) zorg me bezighoudt. Ik lag er nog net niet wakker van. Echter nu heeft de berichtgeving omtrent het ziekenhuis me uit de slaap gehouden. Er zijn zeer verontrustende signalen binnengekomen over het voortbestaan van het ziekenhuis in Heerlen.  U weet dat we als Heerlen deel uitmaken van Parkstad met zo’n 260.000 bewoners met een enorme zorgbehoefte. Een regio van deze omvang met veel complexe problemen en dan geen eigen ziekenhuis. Ongelooflijk. Dit mag niet.

Vanaf 2030 zou het ziekenhuis in Heerlen ontmanteld worden. Er liggen, zo heb ik begrepen vanuit de berichtgeving, een aantal scenario’s voor. Zo zou de spoedeisende hulp (SEH), de intensive care en het beddenhuis (opnames) van Heerlen naar de locatie in Geleen worden verplaatst. Dit is een van de 2 voorgenomen plannen die de Raad van Bestuur van Zuyderland eind augustus gaat presenteren. Ik wacht met spanning op de concrete berichtgeving.

Een terechte storm van verontwaardiging en boosheid raast nu over de regio. Nu ik zelf werkzaam ben binnen de zorg, voel ik me des te meer geraakt. Het is onthutsend nieuws. Iedereen kent wel de verhalen uit de privésituatie waarbij er grote problemen zijn over bereikbaarheid en beschikbaarheid van de (acute) zorg. In mijn werk zie ik nu dagelijks hoe hard we de zorg nodig hebben.

Inmiddels is er een gezamenlijke beweging tot stand gekomen. Een verbinding, een alliantie over de politieke partijen en de gemeentes heen. Zo hoort het. Dit is noodzakelijk. We moeten nu onze krachten bundelen voor behoud van het ziekenhuis! Op 23 september vindt er een grote manifestatie plaats in Heerlen. Exacte locatie en tijd worden nog bekendgemaakt. Voor deze dag zou ook de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dhr. Kuipers worden uitgenodigd. Hij krijgt uit de regio een petitie aangeboden. Deze petitie staat sinds zondag 30 juli online. Ter informatie: een petitie is een verzoekschrift van een groep burgers om aan te geven dat er echt actie ondernomen moet worden. Wegkijken is geen optie. Inmiddels – tijdens het schrijven van dit stuk op maandag 31 juli – zijn er al meer dan 10.000 handtekeningen op deze petitie gezet. Dat doet goed. We moeten echt gezamenlijk een vuist maken.

Kijk op www.behoudziekenhuisparkstad.nl en zet ook uw handtekening!

Hopelijk zie ik u allen, beste inwoners van Parkstad, op 23 september op de grote protestmars.

Foto: gemeente Heerlen

Oproep aan jongeren in Heerlen

De gemeente Heerlen neemt deel aan het Europese project InclusEU waarbij de doelgroep jongeren van 16 t/m 28 centraal staat. Het hoofdthema is sociale verbinding en jeugdvrijwilligerswerk in de buurt. We zien dat een aanzienlijk aantal jongeren in de corona-periode in isolement is geraakt en moeite heeft om aansluiting te vinden in hun buurt. Met het project InclusEU proberen we samen met partnersteden uit 7 andere Europese landen te onderzoeken hoe we jongeren kunnen betrekken bij activiteiten in hun directe leefomgeving, onder andere door vrijwilligerswerk. In het project praten we met jongeren over wat hen beweegt en denken we samen na over jongerenactiviteiten in hun buurt. De jongeren praten ook met leeftijdsgenoten uit de andere landen.

Doe mee!

Woon je in Heerlen en val jij in eerdergenoemde leeftijdsgroep of heb je een zoon of dochter die het leuk zou vinden om aan ons project deel te nemen, dan kun je je bij ons aanmelden via y.mulder@heerlen.nl en/of e.colson@heerlen.nl.

Wat verwachten we van de deelnemende jongeren?

We horen graag hoe zij de covid-periode hebben ervaren, of ze zich betrokken voelen bij hun buurt en hoe ze staan tegenover vrijwilligerswerk. Ook doen de jongeren mee aan maximaal 4 Zoom meetings met de jongeren uit de andere landen. Daarnaast hebben we hulp nodig bij het opzetten/bedenken/meedoen aan de eindconferentie van het project. Deze vindt plaats in Heerlen in september ’24. Tijdens de conferentie ontvangen we de participanten (professionals en een grote groep jongeren) uit de andere landen.

Uiteindelijk zal de Heerlense groep jongeren tijdens maar ook vooral na het project een klankbordgroep zijn voor de gemeente.

Wat levert het je als jongere op als je meedoet aan dit project?

 • Je kunt meepraten en ervaringen delen over wat Covid-19 met jou heeft gedaan of nog steeds doet. 
 • Je leert nieuwe mensen kennen, ook uit andere Europese landen d.m.v. online meetings en de eindconferentie.
 • Je kunt meehelpen om de conferentie in september ‘24 op te zetten óf er eventueel aan bij te dragen.
 • Jouw eventuele skills kunnen misschien van toepassing zijn tijdens het project, denk aan social media, fotografie, videografie, muziek.
 • Je kunt je stem laten horen aan de gemeente en meedenken over o.a. jeugdvrijwilligerswerk en hoe de gemeente Heerlen dit aantrekkelijk kan maken. 
 • Je bouwt een nieuw netwerk op.
 • Als je coole ideeën hebt voor je buurt dan kunnen we hierover samen in gesprek gaan en bekijken wat de mogelijkheden zijn.
 • De jongerengroep zal uiteindelijk ook ingezet kunnen worden als adviesorgaan voor de raad, college en gemeente.
 • Deelname aan het project geeft je veel ervaring en staat uiteindelijk ook mooi op je CV.
 • Je deelname kan ondergebracht worden binnen MDT (maatschappelijke diensttijd) en je krijgt dan een vergoeding van 150 euro.

     Zie: MatchMate Zuid.