Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

July, 2024:

Zomerfeest 2024

Op zaterdag 3 augustus organiseert de Stichting Bewonersraad Heerlen Centrum weer het jaarlijkse zomerfeest met BBQ. Mocht u de flyer voor de inschrijving voor dit zomerfeest niet in de brievenbus hebben ontvangen download en print dan onderstaande flyer uit en vul hem in.

Burgerberaad

PERSBERICHT

Heerlenaren kunnen stemmen op favoriete thema voor burgerberaad

Nadat Heerlenaren van 20 mei tot 3 juni een thema konden aandragen voor het burgerberaad, krijgen zij nu de kans om te stemmen op hun favoriete thema. Inwoners konden op verschillende wijzen een thema indienen en dat heeft erin geresulteerd dat er in totaal 145 thema’s zijn verzameld. Deze thema’s werden afgelopen week aan een aantal criteria getoetst. Aan de hand hiervan zijn er zes kernthema’s door de selectie gekomen. Heerlenaren kunnen van 24 juni tot en met 30 juni op hun favoriete thema stemmen.

Burgemeester Roel Wever: ‘Het doet me goed om te horen dat er zo veel Heerlenaren hebben meegedacht over een belangrijk thema voor onze stad. Dit laat zien dat we samen onze stad willen verbeteren. Nu hoop ik dat er net zo veel Heerlenaren, misschien nog wel meer, op hun favoriete thema gaan stemmen. Des te groter de kans dat er door het burgerberaad adviezen worden gegeven waar zo veel mogelijk inwoners iets aan hebben.’

Van leefbaarheid tot duurzaamheid

Er zijn veel verschillende thema’s aangedragen maar er kwamen ook redelijk wat onderwerpen met elkaar overeen. Zo hebben een aantal Heerlenaren een thema ingediend op het gebied van leefbaarheid, jongeren, de aantrekkelijkheid van Heerlen en duurzaamheid. De werkgroep die de thema’s aan de gestelde criteria heeft getoetst, heeft er daarom voor gekozen om een aantal thema’s samen te pakken en hier één kernthema van te maken. Dit vergemakkelijkt het stemproces en zorgt ervoor dat er nog kan worden nagedacht over een goede vraagstelling omtrent het gekozen onderwerp.

Toetsing thema’s

De aangedragen thema’s werden door een werkgroep, bestaande uit twee raadsleden, twee inwoners, een collegelid en het team burgerbetrokkenheid, getoetst aan een aantal criteria. Zo werd er onder andere gekeken naar de maatschappelijke en politieke relevantie, of het aangedragen thema zichtbaar resultaat zou opleveren en of het burgerberaad het juiste participatie instrument zou zijn. Aan de hand van deze selectie zijn er een aantal thema’s afgevallen. Een lijst van deze thema’s en de reden waarom is te vinden op heerlen.nl/burgerberaad.

Stemmen

Heerlenaren kunnen van 24 juni tot en met 30 juni stemmen op hun favoriete thema. Dit gebeurt op dezelfde wijze waarop ze ook een thema konden aandragen: telefonisch via 045 – 560 50 40, keuzemenu optie 4, via heerlen.nl/burgerberaad én op een aantal plekken in de stad. De lijst met fysieke inleverpunten is wederom te vinden op heerlen.nl/burgerberaad. Het thema met de meeste stemmen wordt in september met de gemeenteraad gedeeld. Dan wordt de definitieve vraagstelling vastgesteld welke in januari 2025 aan het burgerberaad wordt voorgelegd. De zes thema’s waarop gestemd kan worden, zijn:

  • Betrokkenheid en vertrouwen: herstel vertrouwen in de gemeente, inwonersbetrokkenheid, meer Heerlenaren naar de stembus
  • Heerlen aantrekkelijke gemeente: ontwikkeling positief imago, aantrekken en behouden bewoners, bezoekers en gezinnen, voorzieningen, voorkomen leegstand, thuis voelen
  • Heerlen leefbare gemeente: onderhoud straten en wijken, aanleg groenvoorzieningen en bloemperken, tegengaan verloedering, minder zwerfafval
  • Energie, klimaat en duurzaamheid: betaalbare energierekening, energietransitie, megabatterij, luchtvervuiling, hergebruik materialen
  • Jongeren: woningen, ontmoetingsplekken, werk, onderwijs, jongerenparticipatie
  • Vitale verenigingen: de toekomst van vitale verenigingen

Afspiegeling Heerlenaren

Dit najaar krijgen 10.000 Heerlenaren een uitnodiging om mee te doen aan het burgerberaad. Uit degenen die zich aanmelden, worden er 100 mensen ingeloot op basis van een aantal kenmerken. Dit zorgt ervoor dat het burgerberaad een goede afspiegeling is van de Heerlense samenleving. Deze 100 Heerlenaren vormen uiteindelijk het burgerberaad dat begin 2025 van start gaat.

Heerlens erfgoed

PERSBERICHT

Groen licht voor behoud belangrijk Heerlens erfgoed

Heerlen krijgt een nieuw Romeins Museum, waarmee het unieke badhuis voor de toekomst blijft behouden. Ook wordt de Royal in ere hersteld en uitgebreid met twee zalen en horeca. Daarnaast komt het nieuwe stadsbad in de Franciscus van Assisikerk. Dat besloot de gemeenteraad op woensdag 26 juni 2024. Ze stelde voor het museum en de Royal een extra investeringskrediet vast en wijzigde de locatie van het stadsbad van de Putgraaf naar de Laanderstraat. Met dit besluit staat Heerlen voor het behoud van haar waardevolle erfgoed. Jordy Clemens, wethouder centrumontwikkeling en cultuur, reageert enthousiast: “Hiermee bewaren en eren we belangrijke plekken in onze stad. Plekken waar velen waardevolle herinneringen aan hebben. Maar we investeren ook in de waarde van Heerlen en de regio. Onze stad wordt steeds aantrekkelijker: niet alleen om te wonen, te werken, te studeren of te bezoeken, maar ook om in te investeren.” 

Heerlen krimpt niet meer en wil groeien naar 100.000 inwoners. Dat betekent dat de stad de komende decennia flink aan de bak moet. Met het bouwen van nieuwe woningen in een aantrekkelijke stad, want nieuwe bewoners willen naast een kwalitatief hoogwaardige woning óók goede en aantrekkelijke faciliteiten en gezelligheid. Door te investeren in deze drie erfgoedprojecten investeert Heerlen in voorzieningen én hoogstedelijke aantrekkelijkheid.


Behoud badhuis met nieuw Romeins Museum

Een nieuw Romeins Museum is hard nodig: zonder nieuwe overkapping en goede klimaatvoorziening wordt het badhuis verder aangetast en gaat deze parel verloren. Maar het is veel meer dan dat. Het Romeins Museum draagt bij aan een sterker en trotser Heerlen en vertelt (inter)nationaal het verhaal van de stad. Door het organiseren van nieuwe evenementen en activiteiten komen er meer bezoekers en onderwijsinstellingen naar Heerlen. En dankzij de samenwerking met nieuwe partners – zoals het Rijksmuseum van Oudheden – krijgt het museum en de stad meer (inter)nationale bekendheid. Niet alleen goed voor Heerlen, maar voor de hele regio.

Cinema Royal met drie zalen en horeca
Het rijksmonument Royal wordt in ere hersteld, aangepast naar de moderne tijd en blijft behouden voor toekomstige generaties. Het wordt de thuishaven van iedereen in de regio die bezig is met activiteiten op audiovisueel gebied. Het filmhuis wordt dus meer dan alleen een doek waar het publiek films kan bekijken, maar wordt hét sluitstuk in de keten van talentontwikkeling. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met belangrijke partners zoals Filmhuis de Spiegel en CineSud.

Zwemmen in hogere sferen
Een zwembad in een iconische (nu leegstaande) kerk geeft het gebouw opnieuw bestaansrecht en vormt een belangrijke maatschappelijke meerwaarde voor de stad. Het heeft tevens de potentie om veel bezoekers en geïnteresseerden te trekken door de unieke combinatie van functie en historisch gebouw. De raad besloot tot locatiewijziging. Er wordt nu gewerkt aan een ontwerp met bijbehorend financieel plaatje. Dat wordt vervolgens aan de raad voorgelegd voor besluitvorming.

Dekking in de lopende begroting
De kaderbrief, die de kaders schetst voor de begroting voor de komende jaren, laat zien dat Heerlen voor een flinke bezuinigingsoperatie staat. De drie erfgoedprojecten hebben hierop echter geen negatieve invloed. In 2020 en 2023 is er in de begroting al een reservering gemaakt voor de toekomstige financiering van beide projecten. Voor de op 26 juni vastgestelde aanvullende investeringsbijdragen voor het Romeins Museum (€12.900.000) en Cinema Royal (€13.080.000) is er daarom dekking in de lopende begroting. Het aangenomen voorstel leidt daardoor niet tot een extra belasting voor de gemeentelijke begroting of tot een extra bezuinigingsmaatregel.

Samen maken we het Centrum
Heerlen werkt vanuit het ambitiedocument ‘Samen maken we het Centrum’ samen met partners Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad, IBA Parkstad en het Rijk aan het verbeteren van de stad om Heerlen voor nu en de toekomst beter en sterker te maken voor wie er woont, werkt of verblijft. De grote kansen in de afgelopen jaren waren naast de ingrepen in de openbare ruimte onder andere het Mijnmuseum, de Nieuwe Nor en het Maankwartier. Nu is het tijd voor het Romeins Museum, Cinema Royal en het nieuwe Stadsbad.