Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Uncategorized

Iedereen Kan Sporten

PERSBERICHT

Ook Voerendaal sluit aan

Verlenging ‘Iedereen Kan Sporten’

Het project Iedereen Kan Sporten (IKS), om sport en bewegen voor mensen met een beperking te bevorderen, wordt verlengd met twee jaar. Naast de gemeenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf en Heerlen, sluit nu ook Voerendaal aan.

Positieve resultaten

Het project loopt sinds 2018 en kent positieve resultaten. Er ontstonden nieuwe sportgroepen voor de doelgroep. Een aantal evenementen, zoals Trappenmarathon Landgraaf, Franssen Franken Ronde en Viva La Vida Run Kerkrade, voegden een G-onderdeel toe. In 2022 namen 4 SO scholen deel aan de IKS Parkstad Dance Battle waaraan 4 lokale dansscholen meewerkten. In alle gemeenten werden bordjes met het keurmerk IKS Parkstad uitgereikt. En het aanbod is inzichtelijk gemaakt via de website Iedereen Kan Sporten Parkstad en de app Uniek Sporten.

Samenwerking

De uitvoering van het project ligt bij de regioconsulent IKS van Alcander. Die zet zich samen met sportaanbieders, onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en andere netwerkpartners in om sport en bewegen voor mensen met een beperking te bevorderen. Regionale samenwerking is belangrijk omdat de doelgroep heel divers is en het aanbod van passende sport- en beweegmogelijkheden verspreid zit. Daarom willen de gemeenten de komende periode onderzoeken of samenwerking op Zuid-Limburgse schaal mogelijk is.

Heerlen Schoon

PERSBERICHT

Vrienden van Heerlen Schoon in het zonnetje gezet

Wethouder Marco Peters (Beheer en Onderhoud) heeft het jaarlijkse bedankje voor de Vrienden van Heerlen Schoon uitgereikt aan een aantal vrijwilligers van dit initiatief. Ook alle andere vrijwilligers ontvangen het presentje voor hun inzet het afgelopen jaar.

“In een schone stad is het fijner om te wonen, werken en leven. De Vrienden van Heerlen Schoon dragen daar ieder jaar opnieuw hun steentje aan bij. Betrokken mensen maken Heerlen beter en daarom waardeer ik hun inzet enorm. Dit cadeautje is een kleine blijk van dank voor het afgelopen jaar,” licht Marco Peters toe.

Vrienden en Helden van Heerlen Schoon maken alleen of in een team een straat of wijk schoon door het opruimen van zwerfafval. Helden van Heerlen Schoon zijn kinderen tussen de 4 en 12 jaar, Vrienden van Heerlen Schoon zijn allemaal ouder dan 12 jaar. Beide groepen bepalen zelf hoe vaak zij schoonmaken of dat het een eenmalige actie betreft. De gemeente Heerlen zorgt ervoor dat de vrijwilligers de juiste spullen in bezit hebben om hun werk te kunnen doen.

Iedereen kan Vriend of Held van Heerlen Schoon  worden, of een eenmalige schoonmaakactie organiseren. Interesse? Aanmelden kan via Schoonmaakactie (heerlen.nl).

Fysiek loket kentekentoegang

Sinds 3 oktober is de toegang tot het voetgangersgebied van Heerlen-centrum veranderd. De paaltjes zijn vervangen door camera’s.

Mensen die buiten de venstertijden (dagelijks van 7.30 tot 12.00 uur) het gebied willen inrijden moeten nu een ontheffing aanvragen.

Dat kan direct via https://parkeren.heerlen.nl.

Heeft u vragen over dit nieuwe systeem? Of wilt u informatie over het aanvragen van de ontheffing?

Dan kunt u terecht in het stadskantoor op de dinsdagen 13 en 20 december van 8:30 tot 16.00 uur.

U kunt gewoon binnenlopen aan de Geleenstraat 25. Een afspraak maken is niet nodig.

Duurzaamheidsmaatregelen voor Heerlenaren

PERSBERICHT

Extra duurzaamheidsmaatregelen voor Heerlenaren dankzij positief saldo 2022

De torenhoge energiekosten zijn voor inwoners, verenigingen, ondernemers en instellingen een grote bron van onzekerheid en onrust. Daarom vraagt het college van Heerlen de gemeenteraad in te stemmen om een deel van het overschot van 2022 in te zetten voor duurzaamheidsmaatregelen voor inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen van Heerlen. Na instemming van de gemeenteraad worden de maatregelen verder uitgewerkt en zo snel mogelijk ingezet.

Doelgroepen
Het pakket aan maatregelen is gericht op verschillende doelgroepen. Op de eerste plaats zijn dat de inwoners met een onderverdeling naar inkomen; tot 120% van de bijstandsnorm, tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm en hoger dan 130% van de bijstandsnorm. Op de website staat een overzicht van de precieze inkomens tot 130% van de bijstandsnorm. Daarnaast zijn er maatregelen voor het MKB, verenigingen en instellingen. Het pakket is een aanvulling op de maatregelen van de Rijksoverheid, waardoor meer maatwerk voor Heerlense inwoners en organisaties mogelijk is.
Breed pakket maatregelen
Het pakket onderscheid drie soorten maatregelen: een tegemoetkoming in de energiekosten, een energieadvies en een investering in duurzaamheid. Zo komt er een witgoedregeling, wordt de Parkstad Energieknip verder uitgebreid en de inkomensgrens voor bijzondere bijstand opgehoogd. Energiecoaches en -scans bieden inzicht waar energie te besparen, isolatie te verbeteren en installaties en apparaten te optimaliseren. Voor ondernemers komt er een noodfonds, voor (culturele) instellingen een tegemoetkoming in de energiekosten en buitensportaccomodaties krijgen LED-verlichting. De verdere versnelling van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de eerder vastgestelde subsidie voor energiekosten van vrijwilligersorganisaties maken ook deel uit van dit pakket.  

De gemeenteraad van Heerlen vergadert op 21 december over het voorstel van het college om diverse duurzaamheidsmaatregelen uit te werken voor inwoners, verenigingen, ondernemers en instellingen van Heerlen.

Gebiedsvisie Willemskwartier

PERSBERICHT

Gebiedsvisie Willemskwartier

Het college van Burgemeester en Wethouders is akkoord gegaan met de Gebiedsvisie Willemskwartier. De gemeenteraad neemt hierover een besluit op woensdag 21 december. In de loop van 2023 wordt gestart met de uitvoering ervan.

De afgelopen tijd zijn gesprekken gevoerd met de buurt om ideeën en suggesties te krijgen, die het gebied aantrekkelijker maken voor wonen, werken, ondernemen en/of verblijven. Marco Peters, wethouder Ruimtelijke Ordening: “De visie die er nu ligt sluit aan bij het wijkontwikkelingsplan GMS, waarvoor ‘GMS on Tour’ ideeën heeft opgehaald. Willemskwartier is daar onderdeel van, maar heeft een duidelijk andere karakteristiek. De exotische kwaliteit van Willemskwartier is een belangrijk pluspunt. Exotische winkels zorgen namelijk voor diversiteit”.

Veel ideeën uit de bijeenkomsten zijn verwerkt in de visie.

Zo komt er bijvoorbeeld meer en beter groen in de openbare ruimte, komt er ruimte voor bewegen en recreëren voor jong en oud en krijgt de buurt voldoende afvalbakken. Ook op het gebied van wonen, ondernemen en verblijven komen er meer mogelijkheden. Allerlei combinaties, op verschillende plekken, behoren tot de mogelijkheden.

In het nieuwe ontwerp is er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en mensen die slecht ter been zijn. Dat gebeurt door het maken van aantrekkelijke doorgangen op verschillende plekken in het gebied.

Het is niet mogelijk om aan alle wensen te voldoen.

Zo is het niet mogelijk om het betaald parkeren af te schaffen en extra parkeerplaatsen aan te leggen. Ook het afsluiten van de Kempkensweg, of het inrichten van de weg tot éénrichting verkeer, is niet mogelijk. Daar waar mogelijk worden wel maatregelen genomen om de verkeersdrukte zoveel mogelijk tegen te gaan.

Aan de Spoorsingel is inmiddels gestart met slopen.

Dit gebeurt om leegstand en verdere verloedering van het gebied tegen te gaan. Binnenkort start ook de sloop van de gemeentelijke panden aan de Kempkensweg 3d-3g. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart.  

De hele Gebiedsvisie Willemskwartier is te vinden op www.heerlen.nl/visie-willemskwartier.

Orange the World 2022

Heerlen doet mee aan Orange the World 2022

Gemeente Heerlen is #medestander in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Vanaf 25 november kleuren het Stadskantoor en het Burgemeester van Grunsvenplein om deze reden oranje. Ook wappert de Orange the World vlag bij het Stadskantoor.

Jaarlijkse Orange the World campagne

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. De campagne duurt tot 10 december, en de tussenliggende dagen zijn de wereldwijde ‘16 Dagen van Actie tegen Geweld tegen Vrouwen’.

Thema 2022: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen

In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken. Juist zij kunnen het verschil maken, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken over grensoverschrijdend gedrag.

Wij zijn #medestander, u ook?

Veilig internetten in Limburg

PERSBERICHT

Nieuwe website en helpdesk voor veilig internetten in Limburg
Het platform Digitaal Veilig Limburg is vandaag live gegaan met een gloednieuwe website en helpdesk voor alle inwoners van en ondernemers in Limburg. Roel Wever (burgemeester van Heerlen en cyberburgemees-ter namens de Limburgse gemeenten) heeft vanmiddag het startsein ge-geven.
Op de website www.digitaalveiliglimburg.nl kan iedereen terecht voor be-trouwbare informatie over veilig internetten. Ook kan men bij vragen of vermoedens de helpdesk bellen, telefoonnummer 085-0082791. De help-desk is te bereiken tijdens schooluren (9.00-16.00 uur).


Om cybercrime te voorkomen
Digitaal Veilig Limburg richt zich op het digitaal weerbaar maken van internetge-bruikers in Limburg. Cyberburgemeester Roel Wever: “Waar wij ons op richten is mensen helpen om misdrijven online te herkennen, zoals fraude met valse mails of whatsappjes. Preventie en bewustwording zijn namelijk essentieel om te voor-komen dat mensen slachtoffer worden van online cybercriminaliteit.”
“We merken dat mensen het lastig vinden om hun weg te vinden in online infor-matie over dit onderwerp. Ook blijkt het vaak moeilijk in te schatten hoe betrouw-baar die informatie vervolgens is. Juist dat probleem willen wij met de nieuwe website aanpakken”, aldus Roel Wever.
Telefonische helpdesk

Voor de telefonische helpdesk werken de Limburgse gemeenten samen met het Platform Veilig Ondernemen (PVO) en IT-studenten van Gilde Opleidingen en VISTA College. Zij krijgen ondersteuning van specialisten.
De telefonische helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, tijdens schooluren (9.00-16.00 uur). Tijdens schoolvakanties is de telefonische helpdesk gesloten. Het telefoonnummer is 085-0082791.
Noodgeval? Bel de politie
De helpdesk van Digitaal Veilig Limburg is er niet voor noodgevallen. Mensen die slachtoffer zijn (of hiervan een sterk vermoeden hebben) van online criminaliteit zoals afpersing, diefstal of fraude, kunnen het beste direct met de politie bellen.

Plantdag gedenkbomenbos

PERSBERICHT

Zaterdag 19 november

Plantdag gedenkbomenbos

De aanplant van de bomen voor het nieuwe gedenkbomenbos aan de Govert Flinckstraat in MSP start op zaterdag 19 november om 10.00 uur. Wethouder Marco Peters van Beheer en Onderhoud is daarbij aanwezig en steekt samen met 85 inwoners de schop in de grond. In totaal is er plek voor 115 bomen.

In de afgelopen maanden hebben Heerlenaren zich kunnen melden als ze een boom wilden adopteren in het gedenkbomenbos. Bijvoorbeeld om een huwelijk, geboorte of overlijden van dierbaren te gedenken.

Marco Peters: “Mensen willen graag een plek hebben waar ze iets bijzonders kunnen gedenken. Ik vind dat een goed idee”.

De bomen worden geplant rondom een cirkelvormige open plek. De centrale open plaats in het bos is omringd door 39 verschillende soorten bomen. Elke boomsoort staat volgens de Keltische bomenhoroscoop voor een periode van ongeveer tien dagen. Aan elke periode en boom zijn karaktereigenschappen verbonden. Daarmee vormen de bomen een alternatieve versie van de astrologische horoscoop.

Beschermd wonen Parkstad

PERSBERICHT

Nieuwe samenwerking op 1 januari 2023

Beschermd wonen Parkstad

Op 1 januari 2023 start een nieuw samenwerkingsverband dat een Parkstad-breed dekkend aanbod Beschermd Wonen gaat leveren aan Parkstadgemeenten. Dit is het resultaat van een proces waarbij alle gemeenten samen in gesprek zijn gegaan met de Beschermd Wonen aanbieders in de regio. Ze willen vooral een breed, veelkleurig samenwerkingsverband dat aan alle Beschermd Wonen ondersteuningsvragen tegemoet kan komen. Geen enkele burger mag tussen wal en schip vallen. 

Beschermd wonen is een voorziening voor mensen die vanwege psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag toezicht of ondersteuning in de directe nabijheid nodig hebben. Dat kan in de vorm van wonen in een instelling, of thuis, maar met de directe nabijheid van toezicht of ondersteuning.

Brede doelgroep

Het samenwerkingsverband bestaat uit 17 aanbieders, die samen een zeer divers aanbod hebben en de hele brede doelgroep kunnen bedienen. Niet alleen mensen met GGZ problematiek, maar ook mensen met een licht verstandelijke beperking of met meervoudige problematiek en jong volwassenen die intensieve ondersteuning nodig hebben op weg naar zelfstandigheid.

Ruimte voor professionals

De indicaties voor beschermd wonen worden afgeven door het Loket Opvang en Beschermd Wonen Parkstad, dat voor alle Parkstadgemeenten werkt. Gemeenten bepalen wat nodig is (indicatie) en het samenwerkingsverband bepaalt hoe die ondersteuning wordt geleverd. Dat biedt professionals de ruimte om te doen wat nodig is en te sturen op samenwerking en partnerschap.

Kiezen voor samenwerking in plaats van marktwerking

Peter van Zutphen, wethouder Welzijn en Zorg van de gemeente Heerlen: “Het samenwerkingsverband sluit goed aan bij de doelstellingen en opgaven die we begin dit jaar met alle parkstadgemeenten hebben geformuleerd in de nota ‘Samen Thuis’. Kiezen voor samenwerking in plaats van marktwerking in de zorg staan daarin centraal. Met deze aanpak zijn we daar als parkstadgemeenten helemaal klaar voor”.

Buurtbemiddeling bij beginnende burenruzies

PERSBERICHT

Buurtbemiddeling bij beginnende burenruzies

Gemeente Heerlen en woningcorporaties starten met buurtbemiddeling

Gemeente Heerlen gaat samen met woningcorporaties Woonpunt, Vincio Wonen, Weller, Wonen Zuid en Wonen Limburg starten met de interventie buurtbemiddeling in 2023. Met buurtbemiddeling zetten we op een laagdrempelige manier in op bemiddeling bij beginnende huis-, tuin-, en keukenconflicten. De gemeente denkt dat inwoners onder begeleiding van een getrainde buurtbemiddelaar ruzies eerder zelf kunnen oplossen, zonder dat het verder escaleert.


Burgemeester Roel Wever: ‘‘Buurtbemiddeling is een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Het is namelijk een effectief bewezen interventie, waarmee we zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid van onze buurten. Getrainde bemiddelaars helpen om het contact tussen buren te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict.’’


Buurtbemiddeling

Inwoners leren om hun problemen niet direct bij politie, justitie of verhuurders neer te leggen, maar er eerst zelf samen uit proberen te komen. Getrainde buurtbemiddelaars begeleiden dit proces. Buurtbemiddeling werkt het best in een vroeg stadium en bij niet te ernstige problemen. Hierdoor wordt voorkomen dat een (buren)ruzie in een jarenlang conflict ontaardt en onnodig escaleert. Een burger, woningcorporatie, wijkagent of buurtregisseur meldt een casus aan bij de aangestelde coördinator buurtbemiddeling. Vervolgens wordt deze casus aan een buurtbemiddelaar gekoppeld die de buren bij hun conflict gaat bemiddelen.

Uitrol in Heerlen

In 2023 start de interventie buurtbemiddeling in de drie focusgebieden van Heerlen-Noord: Vrieheide, Kasteelbuurt-Hoofdstraat-Slakhorst en GMS. Vervolgens zal de uitrol gefaseerd plaatsvinden naar de andere buurten van Heerlen. Om ervoor te zorgen dat de interventie niet alleen incidenteel wordt ingezet, is met de woningcorporaties een projectduur van drie jaar afgesproken.

‘‘Het is een mooie ontwikkeling dat we dit samen met de woningcorporaties gaan organiseren. Samen investeren wij 100.000 euro om buurtbemiddeling gratis aan te kunnen bieden aan de Heerlenaren die dit nodig hebben. Zo zorgen we samen voor een betere woon- en leefomgeving”, aldus wethouder Wonen Casper Gelderblom.