Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Burgerberaad

PERSBERICHT

Heerlenaren kunnen stemmen op favoriete thema voor burgerberaad

Nadat Heerlenaren van 20 mei tot 3 juni een thema konden aandragen voor het burgerberaad, krijgen zij nu de kans om te stemmen op hun favoriete thema. Inwoners konden op verschillende wijzen een thema indienen en dat heeft erin geresulteerd dat er in totaal 145 thema’s zijn verzameld. Deze thema’s werden afgelopen week aan een aantal criteria getoetst. Aan de hand hiervan zijn er zes kernthema’s door de selectie gekomen. Heerlenaren kunnen van 24 juni tot en met 30 juni op hun favoriete thema stemmen.

Burgemeester Roel Wever: ‘Het doet me goed om te horen dat er zo veel Heerlenaren hebben meegedacht over een belangrijk thema voor onze stad. Dit laat zien dat we samen onze stad willen verbeteren. Nu hoop ik dat er net zo veel Heerlenaren, misschien nog wel meer, op hun favoriete thema gaan stemmen. Des te groter de kans dat er door het burgerberaad adviezen worden gegeven waar zo veel mogelijk inwoners iets aan hebben.’

Van leefbaarheid tot duurzaamheid

Er zijn veel verschillende thema’s aangedragen maar er kwamen ook redelijk wat onderwerpen met elkaar overeen. Zo hebben een aantal Heerlenaren een thema ingediend op het gebied van leefbaarheid, jongeren, de aantrekkelijkheid van Heerlen en duurzaamheid. De werkgroep die de thema’s aan de gestelde criteria heeft getoetst, heeft er daarom voor gekozen om een aantal thema’s samen te pakken en hier één kernthema van te maken. Dit vergemakkelijkt het stemproces en zorgt ervoor dat er nog kan worden nagedacht over een goede vraagstelling omtrent het gekozen onderwerp.

Toetsing thema’s

De aangedragen thema’s werden door een werkgroep, bestaande uit twee raadsleden, twee inwoners, een collegelid en het team burgerbetrokkenheid, getoetst aan een aantal criteria. Zo werd er onder andere gekeken naar de maatschappelijke en politieke relevantie, of het aangedragen thema zichtbaar resultaat zou opleveren en of het burgerberaad het juiste participatie instrument zou zijn. Aan de hand van deze selectie zijn er een aantal thema’s afgevallen. Een lijst van deze thema’s en de reden waarom is te vinden op heerlen.nl/burgerberaad.

Stemmen

Heerlenaren kunnen van 24 juni tot en met 30 juni stemmen op hun favoriete thema. Dit gebeurt op dezelfde wijze waarop ze ook een thema konden aandragen: telefonisch via 045 – 560 50 40, keuzemenu optie 4, via heerlen.nl/burgerberaad én op een aantal plekken in de stad. De lijst met fysieke inleverpunten is wederom te vinden op heerlen.nl/burgerberaad. Het thema met de meeste stemmen wordt in september met de gemeenteraad gedeeld. Dan wordt de definitieve vraagstelling vastgesteld welke in januari 2025 aan het burgerberaad wordt voorgelegd. De zes thema’s waarop gestemd kan worden, zijn:

  • Betrokkenheid en vertrouwen: herstel vertrouwen in de gemeente, inwonersbetrokkenheid, meer Heerlenaren naar de stembus
  • Heerlen aantrekkelijke gemeente: ontwikkeling positief imago, aantrekken en behouden bewoners, bezoekers en gezinnen, voorzieningen, voorkomen leegstand, thuis voelen
  • Heerlen leefbare gemeente: onderhoud straten en wijken, aanleg groenvoorzieningen en bloemperken, tegengaan verloedering, minder zwerfafval
  • Energie, klimaat en duurzaamheid: betaalbare energierekening, energietransitie, megabatterij, luchtvervuiling, hergebruik materialen
  • Jongeren: woningen, ontmoetingsplekken, werk, onderwijs, jongerenparticipatie
  • Vitale verenigingen: de toekomst van vitale verenigingen

Afspiegeling Heerlenaren

Dit najaar krijgen 10.000 Heerlenaren een uitnodiging om mee te doen aan het burgerberaad. Uit degenen die zich aanmelden, worden er 100 mensen ingeloot op basis van een aantal kenmerken. Dit zorgt ervoor dat het burgerberaad een goede afspiegeling is van de Heerlense samenleving. Deze 100 Heerlenaren vormen uiteindelijk het burgerberaad dat begin 2025 van start gaat.

Comments are closed.