Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Afspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties

PERSBERICHT

Jaarlijkse prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties

Gemeente Heerlen, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Heerlen hebben na de Meerjarige Prestatieafspraken nu ook afspraken voor het jaar 2024 gemaakt. Met deze jaarlijkse afspraken werken wij samen om het wonen in Heerlen te verbeteren op de kortere termijn. Betaalbaarheid, verduurzaming, wonen en zorg en leefbaarheid staan hierbij hoog op de agenda.

Wethouder Wonen, Casper Gelderblom, benadrukt het belang van deze gezamenlijke inspanningen: “Deze nieuwe afspraken reflecteren onze gedeelde toewijding aan het creĆ«ren van een betaalbare, duurzame, en leefbare woonomgeving in Heerlen. We zetten concrete stappen om de bouwproductie te versnellen, de woonlasten te bewaken, duurzaamheid te bevorderen en de verbinding tussen wonen en zorg te versterken.”

Vastgoed en beschikbaarheid

Als woningmarkt partners zetten we in op een versnelde bouwproductie in 2024 om aan de Woondeal-doelen te voldoen, maar ook om te anticiperen op de ambitie van Heerlen om nieuwbouw op te schalen. Hierbij richten we ons niet alleen op sociale huurwoningen, maar juist ook op de realisatie van middenhuurwoningen door corporaties.

Betaalbaarheid
Gezamenlijk bewaken we de woonlasten en verbeteren we de betaalbaarheid van wonen in Heerlen. De ‘Voorzieningenwijzer’ is beschikbaar voor Heerlen, een tool die zowel door de gemeente als woningcorporaties actief wordt aangeboden aan huurders. Hiermee krijgen zij ondersteuning bij het benutten van relevante steunmaatregelen. In onze inspanningen in het kader van energierechtvaardigheid handhaaft de gemeente Heerlen bestaande energiemaatregelen en voegt daar de mogelijkheid aan toe om fixklussen uit te voeren.

Duurzaamheid

We verbeteren voortdurend de duurzaamheid van sociale huurwoningen door energieverbruik te verminderen, duurzame materialen en bouwtechnieken toe te passen, en zonnepanelen op zowel bestaande als nieuwe woningen te installeren. Daarnaast onderzoeken we warmtenetaansluitingen en informeren we Heerlenaren over bewustwording en gedragsverandering bij Heerlenaren. Gemeente en corporaties brengen met een nulmeting in kaart waar mensen in corporatiewoningen last hebben van overmatige hitte in huis en we gaan samen aan de slag met een plan van aanpak (hitteplan).

Wonen en zorg

In 2024 maken we concrete afspraken voor de woonzorgvisie, uitwerking van het “een thuis voor iedereen”-project en voorbereiding van de in 2025 verplichte huisvestingsverordening, met oog voor urgente aandachtsgroepen. Bij nieuwbouw zetten we in op BAT2 (Bouw Advies Toegankelijk) of beter, met gemotiveerde afwijkingsmogelijkheden. Wanneer de omgeving er zich voor leent, of wanneer de omgeving levensloopgeschikt gemaakt wordt, streven we naar hogere BAT-scores.

Leefbaarheid

Leefbare kernen en wijken zijn van groot belang voor het welzijn, woongenot en de veiligheid van Heerlenaren. Gebieden die kwetsbaar zijn verdienen extra aandacht en inzet en een op maat gesneden gebiedsgerichte aanpak. Samen met partijen als zorginstanties, gemeente, politie en de Heerlenaren willen wij ook komend jaar de leefbaarheid goed houden waar deze voldoende is en versterken op plekken waar dat nodig is.

Comments are closed.