Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

June, 2023:

Maatschappelijke ondersteuning

PERSBERICHT

Inschrijftermijn eindigt 1 september

Nieuw contract maatschappelijke ondersteuning

Op dit moment is Heerlen Stand-By! verantwoordelijk voor de uitvoeringen van de maatschappelijk ondersteuning in de stad. Omdat het contract afloopt, start de gemeente een zogenaamde subsidietender. Dat is een procedure waarbij verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden de gelegenheid krijgen mee te dingen naar een contract voor de periode 2024-2027, met een mogelijke verlenging van zes jaar. Voor de uitvoering van het werk in 2024 is een bedrag van ruim 17,5 miljoen euro beschikbaar.

Bij de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning in de stad heeft de gemeente een duidelijk doel voor ogen: Realiseren dat zoveel mogelijk Heerlenaren gelukkig, gezond en veilig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en voor vragen op het gebied van ondersteuning terecht kunnen op één plek in de eigen buurt.

In Heerlen werken nu al drie samenwerkingsverbanden voor de gemeente. Eén voor de basishulp Jeugd (JenS), één voor Beschermd Wonen en voor Maatschappelijke Ondersteuning is er Heerlen Stand-By!. Op die manier wordt marktwerking buiten de deur gehouden en wordt gewerkt via vertrouwen in de professional in plaats van georganiseerd wantrouwen via gemeentelijke indicatiestelling.

Het contract met Heerlen Stand-By! loopt nu af. Deze coöperatie bestaat uit 10 aanbieders en 19 leveranciers, die voor de gemeente aanspreekbaar is als één organisatie.

In de subsidietender vier belangrijke opgaven opgenomen waaraan inschrijvers moeten voldoen.

  1. Het vormen van integrale toegang

Zorg voor één plek in iedere buurt waar mensen zich kunnen melden met elke zorgvraag. Van daaruit worden ze dan doorgeleid naar de juiste hulpverlener. Dit vereist intensieve samenwerking nodig tussen medewerkers van de gemeente en alle andere partners.

  • Samenwerking met aanpalende domeinen

Burgers mogen niet tussen de wal en het schip vallen als ze worden doorverwezen naar instanties buiten de contractorganisaties. Bijvoorbeeld op de grens van jeugdhulp en volwassenenondersteuning, bij Opvang & beschermd wonen Parkstad en met het Zorg en Veiligheidshuis.

  • Transformatie van de dagbesteding

Dagbesteding moet in de toekomst meer worden aangeboden in de buurt van de woonomgeving en met meer op maat gesneden activiteiten. Indien nodig moet iemand vanuit dagbesteding ook kunnen doorstromen naar vrijwilligerswerk, beschut- of betaald werk.

  • Intensivering samenwerking met participatie

Mensen moeten meer kans krijgen om door te stromen. Dat vraagt om meer samenwerking met Werk voor Heerlen en het gemeentelijk Team Re-integratie.

Partijen die mee willen doen aan de subsidietender moeten uiterlijk 1 september een aanvraag hebben ingediend. Uiteindelijk gaat één organisatie of samenwerkingsverband aan de slag.

Tijdelijke groene, speelse inrichting Raadhuisplein

Het Raadhuisplein in Heerlen wordt binnenkort omgetoverd tot ‘Park Romana’, een groene oase in het centrum waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, kunnen spelen en plezier hebben. Het plein wordt – als voorloper op de definitieve inrichting – voor een jaar ingericht met bomen, struiken, speelse elementen en verlichting. Na de tijdelijkheid worden alle materialen en het groen hergebruikt.

Bruisend middelpunt

Zowel het stadskantoor als het Raadhuis zijn op stijlvolle en gedetailleerde manier gerenoveerd en vormen nu het bruisende middelpunt van de stad.
In september 2024 start de definitieve herinrichting van het plein. Tot die tijd laat de gemeente het plein er niet onaantrekkelijk bij liggen. Het plein wordt daarom een fijne, frivole plek voor jong en oud. Een paradijselijke plek met bomen en struiken, sfeervolle verlichting en een zandcirkel voor kinderen. Om het plein nog speelser te maken, worden er ook schommels of andere eenvoudige speelse ingrepen geplaatst. Het plein blijft daarbij goed toegankelijk dankzij paden met klinkerverharding

Archeologisch onderzoek

Vanaf april 2024 vindt er op het plein ook archeologisch onderzoek plaats. Dat onderzoek vindt ook in de groene omgeving plaats. Geïnteresseerden kunnen vanaf de bankjes meekijken met de werkzaamheden. Heel Heerlen graaft in het groen dus.

Aantrekkelijke omgeving

Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: “Wij geloven in de kracht van experimenten en creativiteit. Om in de periode naar een definitieve herin-richting, toch een aantrekkelijke en hoogwaardige omgeving te bieden aan de inwoners van Heerlen, transformeren we het plein tot een groene oase waar levendigheid, ontmoeting, beleving en frivoliteit samenkomen. Het tijdelijk ontwerp is zo opgezet dat de materialen en groen niet verloren gaan, maar na afloop worden hergebruikt.”

Samen maken we het centrum

De herinrichting van het Raadhuisplein is onderdeel van de aanpak ‘Samen maken we de Stad’, waarbij wordt ingezet op een schoner, levendiger en bekender centrum. Het centrum van Heerlen is een ontmoetingsplek, woonplek, werkplek, winkelgebied en uitgaansgebied tegelijk en bovendien centrumstad voor de regio Parkstad. Hierbij werkt de gemeente Heerlen samen met het Ministerie van BZK, Provincie Limburg, IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg. Samen met hen, én met bewoners, ondernemers, bezoekers, bedrijven, organisaties etc. maken ze de stad.

Nieuwe regels en termijnen voor plannen Omgevingswet op 1 januari 2024

Met de start van de Omgevingswet op 1 januari 2024 veranderen ook de voorwaarden, termijnen en regels waaraan een vergunningaanvraag moet voldoen. Burgers willen het liefst nog een aanvraag indienen die wordt verleend op basis van huidige regels. Mede om die reden verwacht de gemeente de laatste maanden van het jaar veel extra vergunningaanvragen.

Vanaf 2024 moet bij nieuwe plannen ook worden bekeken welke gevolgen er zijn voor nieuwe thema’s zoals gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en klimaat. Daarnaast stelt de Omgevingswet dat een initiatiefnemer haar/zijn plan afstemt met de omgeving waar het wordt uitgevoerd.

Type aanvraag

Het is mogelijk dat een aanvraag nog wordt afgehandeld op basis van de huidige regels. Dat hangt echter helemaal af van het type van de aanvraag en het moment van indienen ervan.
Is er een bestemmingsplanwijziging nodig om het plan te realiseren? Dan is 15 augustus 2023 de uiterste datum om een concept ontwerp bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing in te dienen bij de gemeente. De definitieve versie hiervan moet vervolgens uiterlijk op 31 oktober 2023 zijn ingediend.
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet uiterlijk 31 december 2023 zijn ingediend voor een beoordeling onder het huidige recht.

Initiatief

Burgers met een initiatief kunnen dat bespreken met de gemeente. Zo’n initiatief moet uiterlijk 30 september 2023 zijn ingediend.

Blij met alle initiatieven

Wethouder Marco Peters van vergunningen: “We zijn blij met alle initiatieven die goed zijn voor de stad en willen de indieners daarvan goed en snel helpen om ze uit te voeren. Daarom informeren wij hen nu dat de Omgevingswet gevolgen kan hebben voor hun plannen. De wetswijziging is ingrijpend en de overgang naar de nieuwe wet vraagt veel van plannenmakers en ambtenaren. Maar samen zorgen we ervoor dat eventuele vertragingen tot een minimum beperkt blijven”.

Versoepeling bijstand voor Heerlense jongeren

Heerlen gaat een drietal versoepelingen invoeren ten aanzien van de bijstandsregels voor jongeren van 18 tot 27 jaar. Zo wordt de zoektermijn van vier weken afgeschaft, wordt de vrijlatingsregeling van inkomsten uit arbeid toegepast en gaat de jongerentoeslag omhoog. Hiermee loopt Heerlen vooruit op een eventuele landelijke versoepeling van de Participatiewet in 2025.

Jongeren in beeld

Door invoering van deze versoepelingen hoopt de gemeente Heerlen stress, financiële problemen en schulden te voorkomen bij jongeren. Het aanvragen van bijstand kan door het afschaffen van de zoektermijn eerder plaatsvinden. Op die manier houdt de gemeente jongeren in beeld die (financiële) hulp nodig hebben.

Perspectief

Gebleken is dat een stabiel inkomen essentieel is voor de veiligheid en het welzijn van jongeren. Er ontstaat grote bestaansonzekerheid op het moment dat dat niet zo is. Als een jongere bijvoorbeeld niet meer thuis woont en geen beroep op ouderlijke ondersteuning kan doen, kan de zoektermijn van vier weken voor grote financiële problemen zorgen. Bovendien is de huidige lage jongerennorm dan onvoldoende om van rond te komen. Reden voor Heerlen om, naast de afschaffing van de zoektermijn, ook de jongerentoeslag te verhogen.

Motivatie

Tot slot wordt ook de vrijlatingsregeling van inkomsten uit arbeid bij jongeren toegepast. Hierdoor ontstaat er een grotere prikkel om te gaan werken en om aan het werk te blijven. Uiteraard blijft de gemeente ook jongeren stimuleren om een opleiding te volgen en af te ronden en worden zij hierin begeleid.

Wijzigingen Participatiewet

Het aanpassen van de zoektermijn en de inkomstenvrijlating voor jongeren zijn twee van de maatregelen die minister Schouten wil wijzigen in de Participatie-wet. De verwachting is dat een wetswijziging van de Participatiewet op zijn vroegst op 1 januari 2025 in werking treedt. Heerlen loopt vooruit op deze wetswijzigingen.

Subsidie voor uitbreiding 24Rosa

24Rosa, een bedrijf dat software ontwikkelt en klantcontacten afhandelt voor woningcorporaties wil uitbreiden en is daarvoor naar het centrum van Heerlen verhuisd. Voor het bieden van nieuwe werkgelegenheid ontvangt het bedrijf een subsidie van €35.000,- uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Voorwaarde is dat er binnen drie jaar minimaal 20 fte extra ontstaan.

24Rosa kiest voor uitbreiding in Heerlen boven een horecapand aan het Pancratiusplein om zo goed bereikbaar te zijn voor personeel en relaties. Op de nieuwe locatie wordt niet alleen de dienstverlening uitgebreid. Ook wil het bedrijf daar zelf nieuw personeel gaan opleiden.

Heerlen lanceert Digitale tweelingstad

PERSBERICHT

Heerlen lanceert een digitale tweelingstad

Sinds kort heeft Heerlen een digitale tweeling: een digitale weergave van de fysieke leefomgeving van onze stad. Met dit platform kunnen we complexe ruimtelijke vraagstukken aan elkaar verknopen en letterlijk in beeld brengen. Op die manier kunnen we verschillende ruimtelijke scenario’s simuleren waardoor het makkelijker wordt de impact van stedelijke aanpassingen in kaart te brengen. De Heerlense ‘Digital Twin’ is tot stand gekomen in samenwerking met het Public Services Lab van Brightlands Smart Services Campus en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) én met hulp van gemeente Amsterdam en Utrecht.

Veel mogelijkheden voor verdere ontwikkeling
Op dit moment geeft de digitale tweeling van Heerlen nog slechts de meest fundamentele elementen van de stad weer, zoals de gebouwde omgeving, bomen in de stad, bouwjaren van panden, en schaduwval. Maar de komende tijd zal de digitale tweeling van Heerlen worden verrijkt met steeds meer data. Zo kan de gelaagde impact van ontwikkelingen in de Heerlense woon- en leefomgeving snel worden gevisualiseerd. Wethouder Wonen, Milieu & Digitalisering Casper Gelderblom ziet veel mogelijkheden. “Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een nieuw appartementencomplex. Met de digitale tweeling kunnen we straks in één beeld vangen hoe een wooncomplex inspeelt op de woonbehoefte in een buurt, en hoe groen op en rondom het gebouw bijdraagt aan het bestrijden van hittestress en het bevorderen van biodiversiteit.” 

Toegevoegde waarde voor beleidsmakers, inwoners, en ondernemers
Dit soort rijke simulaties kunnen beleidsmakers in de toekomst helpen bij het maken van brede afwegingen bij ontwikkelingen in de stad. Maar, voegt Gelderblom toe, minstens zo belangrijk is de potentie van de digitale tweeling waar het gaat om het meenemen van ondernemers en inwoners. “Door zaken te visualiseren maken Digital Twins de complexe impact van bijvoorbeeld woonprojecten toegankelijker. We willen de komende periode dan ook verkennen hoe we onze digitale tweelingstad kunnen inzetten om beter aansluiting te vinden bij wensen en behoeften van Heerlense inwoners en ondernemers, zodat we nog meer in gezamenlijkheid onze opgaven kunnen tackelen.”


Zorgwoningen voor ouderen

PERSBERICHT

Zorgwoningen voor ouderen op terrein In ‘t Wieër

Gemeente en Cicero slaan handen ineen
Het college van B&W gaat een intentieovereenkomst aan met Cicero
Zorggroep voor de bouw van een zorgcomplex met maximaal honderd
zorgwoningen voor ouderen op terrein In ’t Wieër in Hoensbroek, aan
de Prof. Tinbergen-/Prof. Eykmanlaan. Hiervoor is eerst nog een
bestemmingplanwijziging nodig.
Gelet op de bevolkingssamenstelling in Hoensbroek sluit het initiatief uitstekend
aan bij de toekomstige zorgbehoefte daar. Bovendien is de aanleg van
zorgwoningen in een groene omgeving een goede invulling voor dit al jaren
braakliggende terrein.
Laagbouw
Cicero en de gemeente gaan de komende periode samen aan de slag om de
plannen uit te werken en zullen de omgeving daar tijdig bij betrekken. Duidelijk
is wel al dat het zorgcomplex zoveel als mogelijk als laagbouw zal worden
gerealiseerd. Daarnaast is er speciale aandacht voor het aanleggen van een
groene omgeving rondom de woningen. In de afgelopen maanden is het terrein
opgeruimd en is bodemonderzoek gedaan. De gemeente zorgt ervoor dat het
terrein netjes blijft zolang er niet wordt gewerkt.
Kwaliteit en continuïteit
Wethouder Marco Peters: “Ik ben blij met deze volgende stap in de
samenwerking met Cicero. In de afgelopen jaren is gebleken dat ze een
betrouwbare partner zijn bij zorg- en leefbaarheidsvraagstukken. Het is fijn om
in zee te gaan met een organisatie die kwaliteit en continuïteit biedt bij deze
ontwikkeling. Hierdoor kunnen we op dit terrein een goede ontwikkeling
realiseren die inspeelt op de zorg die men in Hoensbroek nodig heeft”.

Voorschot energietoeslag 2023

500 euro voorschot energietoeslag 2023 uitgekeerd

Voor veel huishoudens is de hoge energierekening nog steeds een grote zorg. Door de hoge energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom heeft de gemeente vorig jaar de energietoeslag uitgekeerd aan mensen met een laag inkomen. Ook dit jaar (2023) komt er voor huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag. Vooruitlopend op de landelijke wetswijziging heeft de gemeente in april 2023 alvast een bedrag van 500 euro als voorschot van de energietoeslag 2023 uitbetaald aan inwoners die eerder de energietoeslag 2022 van 1300 euro hebben gekregen en die aan alle voorwaarden voldeden.

Inmiddels is in Heerlen aan ruim 9.000 huishoudens een energietoeslag 2022 uitgekeerd. Tot 1 juli 2023 kan de energietoeslag 2022 overigens nog aangevraagd worden.

Verder is in april 2023 een voorschot van 500 euro uitbetaald aan inwoners die eerder de energietoeslag 2022 van 1300 euro kregen en die aan alle volwaarden voldeden. Ook huishoudens die dit niet hebben gekregen, kunnen later dit jaar een aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023.

Wanneer de gemeente het restant van de energietoeslag 2023 kan uitbetalen en weer aanvragen in behandeling gaat nemen, wordt later in het jaar bekend gemaakt. Dit wordt pas duidelijk nadat de Wet Energietoeslag 2023 af is. Helaas is de ingangsdatum die voor juni gepland stond, uitgesteld door de Minister voor Armoedebeleid, Carola Schouten.

Naast de energietoeslag geldt er voor het hele jaar 2023 een prijsplafond voor energie, waardoor de energierekening een stuk lager wordt. Bovendien bestond de mogelijkheid om tot 5 mei een beroep te doen op het Tijdelijk Noodfonds.

Voor inwoners die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag of die daarmee onvoldoende geholpen worden, blijft gelden dat zij mogelijk bijzondere bijstand kunnen krijgen. Kijk voor meer informatie op de pagina over Hulp bij energiekosten

Kidscultuurweek in Heerlen

PERSBERICHT

Kidscultuurweek in Heerlen

Maandag 19 juni, dinsdag 20 juni en donderdag 22 juni vindt voor de leerlingen van de groepen 3 en 4 van alle Heerlense basisscholen de kidscultuurweek plaats. De kidscultuurweek is een initiatief van de gemeente Heerlen om kinderen kennis te laten maken met het culturele aanbod in Heerlen, maar vooral ook met de rijke geschiedenis van de stad. Het Thermenmuseum, Parkstad Limburg Theaters, Tinkers Guild, Filmhuis de Spiegel en SCHUNCK werken mee aan dit project. 

Derde editie

Na een succesvolle eerste en tweede editie hebben de deelnemende

culturele partners in Heerlen opnieuw de handen ineengeslagen om een inspirerend cultureel programma voor de leerlingen samen te stellen.

Terug naar het verleden

Ze duiken in de rijke geschiedenis van het Romeinse badhuis in het Thermenmuseum. Ze zullen een workshop Stopmotion volgen bij Filmhuis de Spiegel en de kinderen zullen ook bij SCHUNCK verschillende workshops volgen over literatuur, dans en muziek. Ze worden bij Tinkers guild uitgedaagd te ontdekken hoe we verbonden zijn met Media, Technologie en Ontwerp en ze gaan een workshop ‘drama’ volgen bij Parkstad Limburg Theaters. Ieder einde van de dag kunnen de kinderen naar de voorstelling Jungleboek in het Parkstad Limburg Theater. Zo ontdekken de leerlingen het hele verhaal van Heerlen; van de Romeinse stad Coriovallum tot het Heerlen van nu.

Wethouder Jordy Clemens vindt het belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om kennis te maken met het culturele aanbod van de stad: “Wij zijn ontzettend blij dat we na het succes van de voorgaande jaren opnieuw een kidscultuurweek kunnen organiseren voor enthousiaste leerlingen in Heerlen. Tijdens deze kidscultuurweek mogen de Heerlense leerlingen kosteloos proeven aan de geschiedenis van de stad.’’

Archeologisch onderzoek met inwoners van Heerlen

PERSBERICHT

Kick-off Heel Heerlen Graaft: het startsein voor de zoektocht naar Romeins verleden in Heerlen  

Op 18 juni zal tijdens de Kick-off de expo ‘De ontdekking van Coriovallum’ geopend worden in De Vondst en de eerste proefputten gegraven worden in de openbare ruimte. In de tentoonstelling kan men ontdekken welke bijzondere vondsten we vermoedelijk tegenkomen tijdens de zoektocht op de Grote Graafdagen op 9 en 10 september.

Na de opening van de tentoonstelling is het moment aangebroken om de eerste schop in de grond te steken. Wethouder Erfgoed Jordy Clemens en Jeanet Bruil, hoofd van de WetenschapsAgenda, nemen het eerste initiatief op het Raadhuisplein, gevolgd door Directeur Digital Office Ollivier Trouw van APG, Saskia Stevens van de UU/Constructing the Limes en de regioarcheoloog van Parkstad, Hilde Vanneste. Zij zullen de eerste proefput graven in de Ingenieur Dingertuin. Deze tuin werd ingericht met tropische planten die de mijningenieur meebracht van zijn diverse reizen. Tot op de dag van vandaag kan men nog genieten van deze weelde, tussen de sites van Brightlands en APG.

Ons Romeins verleden

Op diverse plekken in Heerlen sta je letterlijk boven op de Romeinse stad. Er is nog veel onontdekt en verborgen onder de straatstenen en plantsoenen in Heerlen. Welke wegen liepen er, hoeveel huizen stonden er, was er een forum of een theater en waar liggen nog waardevolle voorwerpen verborgen? Samen met inwoners van Heerlen gaan we op zoek in de tuinen en de openbare ruimte om deze vragen te beantwoorden.

Aanmelden
Inwoners kunnen zich aanmelden als vrijwilliger of hun tuin beschikbaar stellen voor het onderzoek. Vanaf 18 juni worden er tal van activiteiten georganiseerd om vrijwilligers klaar te stomen voor de Grote Graafdagen. Meer informatie is terug te vinden op www.heerlen.nl/heelheerlengraaft

————————————————————————————-

Noot voor de redactie:

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het kick-off evenement. U kunt zich aanmelden bij Kiki Voncken via k.voncken@heerlen.nl

Het volledige programma:

13u: opening van de expo ‘Vondsten uit Coriovallum’ in De Vondst. De tentoonstelling zal geopend worden met volgende programma:

  • Verwelkoming door wethouder Jordy Clemens en Jeanet Bruil
  • Inhoudelijke toelichting expo door conservator Karen Jeneson
  • Opening expo door wethouder Jordy Clemens en Jeanet Bruil

13u30: wandeling naar het Raadhuisplein. Hier zullen wethouder Jordy Clemens en Jeanet Bruil de eerste schop in de grond steken.

13u45: wandeling naar de Dingertuin. Hier zullen Ollivier Trouw, Saskia Stevens en Hilde Vanneste de eerste schop in de grond steken. Ollivier Trouw en Saskia Stevens zullen hier het woord nemen.

14u: receptie in De Vondst voor genodigden om verder te netwerken en te genieten van het uitgebreide randprogramma in de Vondst en het Thermenmuseum.