Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Visie Waardevolle buitenruimte

PERSBERICHT

Op weg naar een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige buitenruimte

Visie ‘Waardevolle buitenruimte’

Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat inwoners, nu en in de toekomst, een aangename en gezonde leefomgeving hebben. Een schone, hele en veilige buitenruimte vormt het fundament van de leefbaarheid in onze stad. Wethouder Beheer en Onderhoud Marco Peters: “In de buurten en wijken, in de directe leefomgeving van onze inwoners, daar maken wij samen het verschil. Een mooie, sterke, en kwalitatief goede openbare ruimte heeft ook een positieve invloed op het welzijn van onze inwoners. Er is echter meer nodig om in de toekomst een aangename en gezonde leefomgeving te creëren. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door de toenemende mate van wateroverlast en hitte als gevolg van klimaatverandering.”

Om een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige buitenruimte te creëren, is er koersuitbreiding nodig. Deze koersuitbreiding is vastgelegd in de Visie Waardevolle Buitenruimte. Vijf kernwaarden staan hierbij centraal: leefbaarheid, gezondheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid. Daarnaast heeft de gemeente de eerste onderhoudsplannen ontwikkeld, waarin concrete invulling is gegeven aan deze visie: Nota Wegverhardingen 2023-2027 en Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2023-2027. Op 25 april 2023 beslist de gemeenteraad over deze visie en plannen. 

Nota Wegverhardingen 2023-2027

Het belangrijkste doel van dit plan is om wegverhardingen, zoals straten, wegen, pleinen en trottoirs veilig en begaanbaar te houden. Ook achterstanden in het onderhoud die zijn ontstaan vanwege bezuinigingen worden met dit plan aangepakt. Een onderdeel hierbij dat minstens even belangrijk is, zijn de koppelkansen waarmee we de leefbaarheid in onze stad concreet kunnen verbeteren.

Wethouder Beheer en Onderhoud Marco Peters: “Dit integrale plan gaat veel verder dan alleen het onderhoud van wegen. Het plan omvat ook de herinrichting van de openbare ruimte om meteen ook verkeersveiligheid en parkeerdruk aan te pakken, rigoureus te vergroenen en daarmee onze buitenruimte aantrekkelijker te maken, en het toegankelijker maken van de buitenruimte voor ouderen en mensen met een lichamelijke of visuele beperking. Kortom, een sterke verbetering in de leefbaarheid, gezondheid en klimaatbestendigheid van Heerlen.”

Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2023-2027

In het Beheerplan civieltechnische kunstwerken hebben wij het onderhoud van civieltechnische kunstwerken, zoals trappen, viaducten en bruggen geregeld. Hoewel het veilig begaanbaar houden van de kunstwerken met stipt op één staat, heeft dit beheerplan ook meer aandacht voor duurzaamheid, zoals het toepassen van materialen die lang meegaan. Daarnaast hebben we aandacht voor het beter toegankelijk maken van civieltechnische kunstwerken voor ouderen en mensen met een lichamelijke of visuele beperking. Tenslotte kunnen civieltechnische kunstwerken ook de functie van verbindingszone voor flora en fauna vervullen.

Comments are closed.