Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Complimenten van burgemeester Wever

Brief burgemeester: Naleving maatregelen COVID-19 n.a.v. persconferentie 12 november jl.

Complimenten van burgemeester Wever n.a.v. naleving coronamaatregelen van de persconferentie op 12 november 2021.

Beste ondernemers, verenigingen en organisatoren van evenementen,

Vanwege de bestrijding van de COVID-19 pandemie gelden over de periode van ruim anderhalf jaar al ingrijpende maatregelen. Deze zijn gebaseerd op een acceptabele belasting van de zorg, het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving en het zicht houden op de verspreiding van het virus. In het bijzonder in onze regio is het aantal positieve testen en de druk op de zorg hoog. Om verdere sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en overbelasting van de zorg te voorkomen, zijn op 13 november om 18:00 uur wederom landelijk strengere maatregelen ingegaan. Dit heeft invloed op ons, en onverminderd op u als (horeca)ondernemer, vereniging en organisator. Vandaar deze brief.

Waardering voor uw opvolging van de maatregelen in Heerlen

Afgelopen weekend, met name zaterdagavond 13 november als de avond dat de maatregelen weer ingingen, is vooral dankzij uw inzet rustig verlopen. Wij zien ondernemers die zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Wij zien verenigingen die in mogelijkheden denken en hun krachten bundelen. Wij zien organisatoren die moedig in overleg blijven met ons als gemeente om een veilig evenement te organiseren en organisaties die hun verantwoordelijkheid nemen bij moeilijke besluiten. Dat verdient een oprecht compliment, want dat maakt mij als burgemeester van Heerlen trots.

Gedogen terrasoverkappingen en terrasschermen

Om het verlies aan omzet zo veel mogelijk te beperken, is het vanaf oktober 2020 onder voorwaarden toegestaan terrassen door overkappingen en schermen te be-schermen tegen weersinvloeden. Op deze manier zijn er ook in een periode van slechter weer meer mogelijkheden. In maart 2021 heeft het college van B&W in Heerlen besloten om dit gedoogbeleid voor terrasoverkappingen en terrasschermen bij horecagelegenheden te verlengen tot 1 april 2022. Omdat u zich als (horeca)on-dernemer op basis van de nieuwe maatregelen mogelijk meer zult richten op de buitenlucht, wil ik u nogmaals wijzen op deze mogelijkheid.

Handhaving coronatoegangsbewijzen

Om het risico van besmetting zo laag mogelijk te houden is de inzet van coronatoegangsbewijzen (CTB) op veel plekken verplicht. Iedereen van 13 jaar en ouder heeft een CTB nodig bij onder andere bezoek aan horeca, culturele plekken, sportsector en evenementen. Ook bij de handhaving op het CTB zien we de inspanningen die u als ondernemer, organisator van een evenement of bestuurder van een vereniging heeft gedaan en nog steeds doet.

Zoals ik in mijn vorige brief aan u ook al aangaf hebben de gemeenten de taak gekregen om erop toe te zien dat de handhaving op het CTB daadwerkelijk en op een goede wijze wordt uitgevoerd. Onze BOA’s voeren hierop risicogericht controles uit, met name op locaties waar de naleving achterblijft. Waar dit laatste het geval is, zal handhavend worden opgetreden.

Beschikbare middelen kabinet voor handhaving coronatoegangsbewijs

Het voldoen aan uw verplichting om de naleving en de controle op het CTB te orga-niseren is niet voor alle ondernemers en verenigingen even eenvoudig, bijvoorbeeld omdat het praktisch gewoon lastig te regelen is. Als het nodig is, kunnen én willen wij u hierbij graag helpen en faciliteren met middelen die vanuit het kabinet speci-fiek hiertoe beschikbaar zijn gesteld voor de periode tot 31 december 2021.

U helpen bij het handhaven van de controle op het CTB kan door gebruik te maken van deze middelen. Waar moet u dan aan denken? Bijvoorbeeld dat wij in overleg extra beveiliging beschikbaar stellen om de naleving van het CTB te reguleren, of een vrijwilligersvergoeding bekostigen voor mensen die namens een vereniging het CTB controleren. Ook het vergoeden van materiële kosten die de controle op het CTB faciliteren, denk aan extra benodigd hekwerk bij evenementen, is mogelijk.

Wéét dat dit tot de mogelijkheden behoort om de door u ingezette koers van con-trole te kunnen blijven handhaven. Daarom geef ik u nogmaals mee: maakt u de behoefte voor ondersteuning hierbij vooral kenbaar bij onze gemeente via de bij u bekende contactpersonen. Dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden!

Wij zijn er voor u

De Sint is net in het land en de decembermaand staat voor de deur. Traditioneel gezien een goede tijd voor ondernemers en een gezellige tijd voor verenigingen. Wij realiseren ons dan ook maar al te goed dat de maatregelen die afgelopen vrij-dag zijn afgekondigd de zoveelste op rij zijn en zeker niet gemakkelijk. Ik begon deze brief met u een compliment te geven dat ik uw inzet zo heb gewaardeerd. Dat meen ik oprecht.

COVID-19 lijkt voorlopig nog niet weg te zijn uit onze samenleving, dus welke maat-regelen ons nog te wachten staan is nu ook nog onduidelijk. Vandaar dan ook dat ik deze brief, tot slot, wil eindigen met de oproep dat we het samen moeten doen en ik denk dat we dat kunnen in Heerlen. Maar ook met nogmaals de mededeling dat wij er als gemeente voor u willen zijn. Schroom daarom niet contact met ons op te nemen met vragen of als u hulp nodig heeft. Wij zijn er voor u!

Hoogachtend,

de burgemeester,

drs. R. Wever

Bekijk de brief van de burgemeester over de naleving maatregelen COVID-19 (download PDF).

Comments are closed.