Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

March, 2023:

Enquête Heerlen in de toekomst

Hoe moet Heerlen eruit zien in de toekomst? Geef uw mening in de enquête!

Waar moet de gemeente Heerlen de komende jaren aan werken? Wat moet er veranderen in uw buurt en in Heerlen als geheel? Welke onderwerpen of voorzieningen tellen voor u het zwaarst? Wij zijn benieuwd naar uw dromen voor Heerlen op korte en lange termijn. Wij gebruiken de uitkomsten voor het maken van een omgevingsvisie. Vult u de enquête in? Bedankt alvast!

Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Ga hiervoor naar de enquête (u verlaat deze site). U kunt tot en met 14 april 2023 meedoen aan de enquête.

Waarom werkt gemeente Heerlen aan een omgevingsvisie?

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Met deze nieuwe wet veranderen de regels voor onder andere de inrichting van de stad met straten, woningen en gebouwen, scholen, parken, bodem, geluid, milieu, natuur en groen, bedrijven en instellingen, enzovoorts. De Omgevingswet schrijft de gemeente voor om ook een omgevingsvisie te hebben. De omgevingsvisie moet half 2024 klaar zijn.

De enquête is een van de middelen die de gemeente gaat inzetten om inwoners te betrekken bij de visie. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd in het voorjaar van 2023, waarbij wij in gesprek gaan en luisteren naar inwoners. Meer informatie over de bijeenkomsten volgt zo snel mogelijk.

Meer weten over de omgevingswet en omgevingsvisie?

Lees verder op www.heerlen.nl/omgevingswet.

Lancering Kool Cult

PERSBERICHT

Verbinden en ontwikkelen van urban community in Heerlen

Lancering Kool Cult: een platform voor urban makers

Op 31 maart wordt urban platform Kool Cult gelanceerd voor het

publiek. Kool Cult is een platform voor urban makers. Zij kunnen hier

terecht voor advies, coaching en events met betrekking tot cultuur en sport.

Heerlen heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stad waarin urban kunst en sport, zoals skateboarden en breakdance omarmd worden. Wat nog ontbrak was een platform dat zich inzet voor de doorontwikkeling en ondersteuning van deze nieuwe vormen van kunst en sport. Tot nu. Op 31 maart 2023 wordt het platform Kool Cult gelanceerd voor het publiek. Naast een officieel moment van onze wethouder Cultuur Jordy Clemens wordt er een optreden

verzorgd door VLAMP x HFC, een ‘playground’ waar muzikanten en dansers op elkaar reageren en elkaar uitdagen.

Kool Cult

Kool Cult is het platform voor de makers van urban kunst en sport. De stichting is opgericht door Jop Vermeesch en Gert-Jan van Stiphout en wordt ondersteund door gemeente Heerlen. Beide heren hebben ervaring met het ontwikkelen van concepten, het uitvoeren van projecten en het verstrekken van advies. Na jarenlang actief te zijn geweest in hun eigen vakgebied, is het nu tijd om de opgedane ervaringen en kennis te delen met de nieuwe generatie creatievelingen. Het platform zoekt verbinding, betrekt en adviseert overheid, onderwijs,

maatschappelijke instellingen en bedrijven bij de community. De ambitie van het platform en Heerlen is de ogenschijnlijke kloof tussen twee werelden te

verkleinen en street art en cultuur toegankelijk, beleefbaar en zichtbaar te

maken voor iedereen.

Wethouder Cultuur Jordy Clemens is trots op het platform dat ontstaan is: “Heerlen is een stad van de ruwe grond. Waar veranderen en vernieuwen in onze genen zit. En precies in die omstandigheden floreren urban kunst en sport. Kool Cult is een geweldige manier om verschillende disciplines met elkaar te verbinden, talent te ontwikkelingen en dat aan iedereen te laten zien’’.  

Noot voor de redactie

We nodigen u uit om de lancering bij te wonen. Het platform zal rond 17:00 uur officieel gelanceerd worden door wethouder Jordy Clemens in de filmzaal van SCHUNCK. Inloop is vanaf 16:30 uur.

Visie Waardevolle buitenruimte

PERSBERICHT

Op weg naar een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige buitenruimte

Visie ‘Waardevolle buitenruimte’

Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat inwoners, nu en in de toekomst, een aangename en gezonde leefomgeving hebben. Een schone, hele en veilige buitenruimte vormt het fundament van de leefbaarheid in onze stad. Wethouder Beheer en Onderhoud Marco Peters: “In de buurten en wijken, in de directe leefomgeving van onze inwoners, daar maken wij samen het verschil. Een mooie, sterke, en kwalitatief goede openbare ruimte heeft ook een positieve invloed op het welzijn van onze inwoners. Er is echter meer nodig om in de toekomst een aangename en gezonde leefomgeving te creëren. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door de toenemende mate van wateroverlast en hitte als gevolg van klimaatverandering.”

Om een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige buitenruimte te creëren, is er koersuitbreiding nodig. Deze koersuitbreiding is vastgelegd in de Visie Waardevolle Buitenruimte. Vijf kernwaarden staan hierbij centraal: leefbaarheid, gezondheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid. Daarnaast heeft de gemeente de eerste onderhoudsplannen ontwikkeld, waarin concrete invulling is gegeven aan deze visie: Nota Wegverhardingen 2023-2027 en Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2023-2027. Op 25 april 2023 beslist de gemeenteraad over deze visie en plannen. 

Nota Wegverhardingen 2023-2027

Het belangrijkste doel van dit plan is om wegverhardingen, zoals straten, wegen, pleinen en trottoirs veilig en begaanbaar te houden. Ook achterstanden in het onderhoud die zijn ontstaan vanwege bezuinigingen worden met dit plan aangepakt. Een onderdeel hierbij dat minstens even belangrijk is, zijn de koppelkansen waarmee we de leefbaarheid in onze stad concreet kunnen verbeteren.

Wethouder Beheer en Onderhoud Marco Peters: “Dit integrale plan gaat veel verder dan alleen het onderhoud van wegen. Het plan omvat ook de herinrichting van de openbare ruimte om meteen ook verkeersveiligheid en parkeerdruk aan te pakken, rigoureus te vergroenen en daarmee onze buitenruimte aantrekkelijker te maken, en het toegankelijker maken van de buitenruimte voor ouderen en mensen met een lichamelijke of visuele beperking. Kortom, een sterke verbetering in de leefbaarheid, gezondheid en klimaatbestendigheid van Heerlen.”

Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2023-2027

In het Beheerplan civieltechnische kunstwerken hebben wij het onderhoud van civieltechnische kunstwerken, zoals trappen, viaducten en bruggen geregeld. Hoewel het veilig begaanbaar houden van de kunstwerken met stipt op één staat, heeft dit beheerplan ook meer aandacht voor duurzaamheid, zoals het toepassen van materialen die lang meegaan. Daarnaast hebben we aandacht voor het beter toegankelijk maken van civieltechnische kunstwerken voor ouderen en mensen met een lichamelijke of visuele beperking. Tenslotte kunnen civieltechnische kunstwerken ook de functie van verbindingszone voor flora en fauna vervullen.

Earth Hour 2023

PERSBERICHT

Zaterdagavond 20.30 uur tot 21.30 uur: aandacht voor onze planeet

Iconische gebouwen van Heerlen doen licht uit tijdens Earth Hour 2023

Op zaterdag 25 maart, van 20.30 uur tot 21.30 uur staan wij stil bij de natuur van onze planeet tijdens Earth Hour. Tijdens dit initiatief van het World Wildlife Fund (Wereld Natuur Fonds) doen wij 60 minuten het licht uit om aandacht te schenken aan klimaatverandering en natuurverlies.

Samen met SCHUNCK Glaspaleis, de Pancratiuskerk, Gen Coel, en Kasteel Hoensbroek doet de gemeente Heerlen (met stadskantoor) mee aan Earth Hour. Inwoners en belangstellende organisaties willen wij van harte aanmoedigen om mee te doen!

Milieuwethouder Casper Gelderblom: “Geweldig dat Heerlen met deze iconische gebouwen de boodschap van Earth Hour meehelpt verspreiden. Onze CO-2 uitstoot heeft een prijs voor de natuur, voor dieren, de aarde en uiteindelijk ook voor onszelf. Er is echt maar één planeet en die moet er ook nog zijn voor toekomstige generaties.”

Nieuwe Subsidieregeling Proeftuin Dans

PERSBERICHT

Nieuwe Subsidieregeling Proeftuin Dans 2023

Proeftuin Dans: Right Now! was de afgelopen jaren dé samenwerking tussen danspartners om dans meer bekendheid te geven door en voor de regio Zuid-Limburg. Er vonden vernieuwende en verrassende projecten plaats tussen heel diverse partners. Het dansklimaat groeide en greep kansen om zich verder te ontwikkelen. Voortbouwend op de Proeftuin Dans: Right Now! kondigen de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht en de provincie Limburg, die samen de Stedelijke Cultuurregio Zuid vormen, de nieuwe Subsidieregeling Proeftuin Dans 2023 aan.

Proeftuin dans

Begin 2019 besloot de toenmalige minister van OCW om in gezamenlijkheid met de stedelijke cultuurregio’s 15 proeftuinen financieel te ondersteunen in de periode 2019-2020, die niet alleen gingen over thema’s en onderwerpen die van belang zijn voor iedere afzonderlijke regio, maar die ook landelijk of voor meerdere regio’s van belang zijn. De Stedelijke Cultuurregio Zuid deed in hetzelfde jaar een succesvolle aanvraag voor een Proeftuin Dans: Right Now!. Gemeente Heerlen is aangewezen als penvoerder en coördinator voor de proeftuin Dans: Right Now!

Doelstelling

De proeftuin Dans: Right Now! stond in het teken van het opbloeiende danslandschap van (Zuid-Limburg) en het meer zichtbaar en voelbaar maken van dans in Limburg en de rest van Nederland. Kort samengevat was het hoofddoel van de Proeftuin Dans: Right Now! het verder ontwikkelen en laten groeien van het (internationale) dansklimaat in de Stedelijke Cultuurregio Zuid.

Activiteiten

In het kader van de proeftuin Dans: Right Now! vonden er talrijke voorstellingen plaats en werden nieuwe samenwerkingen opgezocht. Tijdens het festival de Nederlandse Dansdagen bijvoorbeeld, daagde The Notorious IBE drie beatmakers uit om beats te creëren voor een hedendaagse danschoreografie van dansers Keana Simin, Elvedin Siljdedic en Sharon Wesseling.

Het project Breakin’ Harmony bracht werelden van breakdance en harmonie samen. Dansers van de HFC studio uit Heerlen traden samen op met de Koninklijke Harmonie Heerlen. Twee werelden die op het eerste oog niets met elkaar gemeen hebben bleken onverwachts zeer goed te matchen.

En in het project Press Pause vertelden dansmakers op eigen wijze welke impact de coronaperiode op hen had. Hiervoor gingen zij de samenwerking aan met andere kunstdisciplines uit onze cultuurregio, zoals taal, muziek en film. Het resultaat is een vijftal video’s die een compleet verhaal vertellen over de leegte die toen gevoeld werd.

Nieuwe subsidieregel

De deelnemende gemeenten en provincie achter de proeftuin Dans: Right Now! zijn van mening dat de resterende incidentele middelen ten goede moeten komen aan de danssector. Met de subsidieregel Proeftuin dans 2023 wil men de zichtbaarheid stimuleren en een brede doelgroep betrekken in de drie deelnemende gemeenten. Zowel met kleinschalige projecten als met een incidentele impuls aan de gezamenlijke samenwerking en op basis van de aandachtspunten uit de monitoring. Ook de samenwerking met cultuurregio Noord-Limburg wordt gestimuleerd.

Een subsidie kan aangevraagd worden in één van de vijf categorieën. Er geldt een subsidieplafond van € 89.541,12 dat verdeeld wordt over volgende categorieën:

– Twee concrete, gezamenlijke projecten die dans stimuleren in Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen. Hiervoor is een maximum bedrag van €25.000,- per project beschikbaar.

– Dansprojecten in de openbare ruimte in Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Noord- en/of Midden-Limburg, voor dansscholen, makers en cross-overs; Het maximum bedrag bedraagt €3.000,- per project.

Meer informatie

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2023. Meer informatie is dan te vinden op de website van gemeente Heerlen www.heerlen.nl/subsidies/cultuur-subsidies.

Vergroenen Doctor Poelsstraat

Beste bewoners en ondernemers

In week 11 t/m 14 gaan we verder met het vergroenen van de Doctor Poelsstraat. Zo worden er bomen geplaatst tussen het Raadhuisplein en de Doctor Poelsstraat en voegen groen toe in de bestaande bloembakken.

Door deze werkzaamheden kunt u mogelijk enige overlast ervaren. Winkels en woningen blijven in ieder geval te alle tijde bereikbaar. Mocht u vragen hebben, stuur dan een e-mail aan omgevingsmanagement@heerlen.nl.

Met vriendelijke groet,

Karin Jurgen- omgevingsmanager gemeente Heerlen

Nieuwe fietsverbinding met Heerlen

Nieuwe fietsverbinding Heuvelland-Parkstad geopend

Op vrijdag 10 maart is een gloednieuwe fietsverbinding die het Heuvelland en Parkstad op een veilige en aantrekkelijke manier met elkaar verbindt officieel geopend. Vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen waaronder de gemeenten Voerendaal, Gulpen-Wittem, Heerlen, Provincie Limburg en Waterschap Limburg kwamen bijeen in Voerendaal en Wijlre om de opening te verrichten. Gedurende het programma werd er naar tevredenheid teruggeblikt op het project en de onderlinge samenwerking die de realisatie ervan mogelijk heeft gemaakt.

Er is sinds de start in september 2021 veel gebeurd. Eerst is er een vrij liggend tweebaans fietspad aangelegd tussen Ubachsberg en Heerlen, parallel aan de Daelsweg. Vervolgens is het fietspad doorgetrokken van Ubachsberg naar Wijlre via de Vrakelbergerweg en Vijfbunderweg (ook wel Ruilverkavelingsweg genoemd). Deze nieuwe fietsroute is in totaal 7 kilometer lang en stelt de gebruikers ervan, waaronder veel schoolgaande jongeren, in staat om zich op een verkeersveilige manier door het mooie Heuvelland te verplaatsen. Naast het aanleggen van deze fietsverbinding zijn er ook maatregelen getroffen in het gebied langs de fietsverbinding om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan.

Méér dan een veilig fietspad

Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid is het stimuleren van fietsgebruik een belangrijk doel van dit project. Meer fietsbewegingen zorgen namelijk voor minder CO2-uitstoot en dat is beter voor het milieu. Veilige fietsverbindingen bevorderen het fietsgebruik. Een bijkomend effect is dat het toerisme en recreatie in de regio een kwaliteitsimpuls krijgt. Er is bij Mondriaan Zorggroep in Welten een zogeheten natuurtransferium aangelegd waar automobilisten hun auto kunnen parkeren om vervolgens per fiets of te voet het fietspad en de omgeving te verkennen. Een tweede natuurtransferium is aangelegd achter Ubachsberg bij Mingersborg. Het fietspad sluit ook daar op aan. Het aanleggen van deze twee natuurtransferia gebeurt in het kader van IBA Parkstad en passen goed bij de nieuwe infrastructuur die in deze regio wenselijk is.

Extra buffers om regenwater op te vangen

Waterschap Limburg heeft maatregelen toegepast langs de fietsverbinding om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan. Naast de 3 bestaande regenwaterbuffers (met een capaciteit van 24.000 m3) zijn er 2 extra regenwaterbuffers aangelegd waarmee de buffercapaciteit met 20.000 m3 wordt vergroot. In deze buffers wordt onder andere het water opgevangen dat door de toename van verharding (betonnen fietspad en wegverbreding) niet meer in de bodem kan infiltreren. Door het toepassen van deze maatregelen te combineren met het realiseren van de nieuwe fietsverbinding wordt de omgeving niet meermaals belast. De goede en sterke samenwerking resulteert in een veilige fietsverbinding en meer waterveiligheid voor iedereen.

Monument voor 3 overleden militairen

Heemkundevereniging Voerendaal publiceerde naar aanleiding van 75 jaar bevrijding een boek (Oorlog en bevrijding in Ubachsberg en omgeving) over het leven van 3 militairen die sneuvelden tijdens de oorlog. Op initiatief van de heemkundevereniging is er een monument geplaatst aan het begin van de Ruilverkavelingsweg om deze slachtoffers te eren voor het feit dat zij hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Aanvankelijk was gepland om het monument ter plekke te onthullen. Vanwege de slechte weersomstandigheden is er gedurende het programma op 10 maart anderzijds aandacht geschonken aan dit eervolle initiatief en het monument. 

Meer bewegen voor ouderen

Doortrappen Heerlen, meer bewegen voor ouderen

Doortrappen is een initiatief van de gemeente Heerlen en wordt georganiseerd door Heel Heerlen Beweegt en de Fietsersbond. Doortrappen in Heerlen is bedoeld om senioren (60+) te stimuleren vaker en vooral veiliger te laten fietsen. Fietsen is goed voor de gezondheid, sociale contacten en mobiliteit. Bovendien draagt het bij aan recreatie en duurzaamheid. Er wordt in Heerlen-Noord en Heerlen-Zuid een bijeenkomst van één dag georganiseerd waarbij verschillende thema’s aan bod komen. Ouderen zijn namelijk steeds kwetsbaarder in het verkeer, dit is ook terug te zien in de jaarlijkse ongevallencijfers. Doortrappen speelt in op de bewustwording en gedragsveranderingen om zo het risico op ongevallen te verlagen.

Fietsspiegel & helm

Tijdens de bijeenkomst staat o.a. het thema fietsspiegel op het programma. Met een fietsspiegel die gemonteerd is aan je stuur heb je altijd goed zicht op wat achter je gebeurt en weet je welk verkeer je kunt verwachten. Dit is veilig, snel en handig voor mensen die niet meer zo goed over hun schouder naar achteropkomend verkeer kunnen krijgen. De Fietsersbond geeft handige informatie en tips. Deelnemers die nog geen fietsspiegel hebben krijgen een gratis spiegel gemonteerd. In het praktijkgedeelte kan het gebruik van de fietsspiegel worden geoefend. Daarnaast wordt ook het belang van een fietshelm benadrukt en geeft de Fietserbond informatie over de verschillende soorten helmen die er zijn en waar je op moet letten bij de aanschaf van een fietshelm.

Verkeerskennis & E-bike

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de verkeerskennis door middel van een stukje verkeerstheorie en een fietsquiz. Ook wordt ingezoomd op de E-Bike. De elektrische fiets is bijna niet meer weg te denken uit ons (fiets)leven. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je veilig op een E-bike rijdt. E-bikes zijn er met verschillende soorten motoren, tijdens de bijeenkomst wordt hier meer aandacht aan besteed.

Groepsfietstocht

Als laatste zal er nog een kleine fietstocht plaatsvinden. Fietsen is niet alleen gezond, maar ook heel gezellig samen met anderen! Tijdens de groepsfietstocht ben je met andere fietsliefhebbers in beweging en ontdek je tegelijkertijd mooie fietsroutes door het Limburgse landschap. Tijdens de fietstocht wordt er onderweg ook aandacht geschonken aan het veilig fietsen. Bij terugkomst op locatie zullen de route en de verschillende situaties tijdens deze tocht nog worden geëvalueerd. 

In Heerlen-Noord vindt de bijeenkomst plaats bij Jongerencentrum The Move op dinsdag 4 april. Een week later vindt op woensdag 12 april in Heerlen-Zuid de bijeenkomst plaats bij Buurtpunt A Gene Bek. Beide bijeenkomsten starten om 10:00 uur en zullen rond 16:00 uur afgelopen zijn. Tijdens de bijeenkomsten worden dezelfde thema’s behandeld.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht en er geldt vol=vol. Aanmelden kan tot een week vóór de bijeenkomst. De bijeenkomst is geheel gratis te volgen en is inclusief een kop koffie/thee, vlaai en lunch.

Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op de website van Heel Heerlen Beweegt 

Is digitaal aanmelden niet mogelijk? Bel of mail dan naar Rachel De Bie, sportconsulent bij Heel Heerlen Beweegt (06-28 51 17 63 | rdebie@alcander.nl)

Eurocommissaris Frans Timmermans omarmt Parkstedelijk Verbond voor Energierechtvaardigheid in Heerlen

PERSBERICHT

Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans bracht vandaag een bezoek aan Heerlen. Timmermans was als hoofdspreker te gast bij de Conferentie voor Energierechtvaardig

heid, georganiseerd in De Nieuwe Nor door de gemeente Heerlen en vakbond FNV. Tijdens zijn toespraak verwees de eurocommissaris naar de gedeelde doelen van de Europese Green Deal en het regionale Verbond voor Energierechtvaardigheid. Beiden richten zich op een sociale, inclusieve transitie naar een duurzame samenleving.

Verklaring van Heerlen

Na zijn toespraak ontving Timmermans uit handen van Wethouder Wonen & Milieu Casper Gelderblom en middelbare scholieren van het Grotius College een ‘Verklaring van Heerlen’. De Verklaring onderstreept de drie doelen van energierechtvaardigheid: een betaalbare energierekening, een leefbare woonkamertemperatuur, en een houdbare ecologische voetafdruk.

Wethouder Wonen & Milieu Casper Gelderblom: “Heerlen en Parkstad zijn hard getroffen door de energiecrisis. Maar we zijn vastberaden onze energiearmoede om te buigen naar energierechtvaardigheid. Door lokale, nationale, én Europese krachten te bundelen, wil Heerlen uitgroeien van energiearmoede-hoofdstad vandaag tot kloppend hart van het energierechtvaardige Parkstad van morgen. We zijn dan ook erg blij met de steun van eurocommissaris Timmermans.”

Verbond voor Energierechtvaardigheid

Het Verbond voor Energierechtvaardigheid werd in oktober 2022 opgericht om de bovengemiddelde energiearmoede in Parkstad het hoofd te bieden. Het is een samenwerkingsverband van alle Parkstadgemeenten en enkele tientallen regionale maatschappelijke organisaties, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, duurzaamheidscoöperaties en liefdadigheidsorganisaties.

Gratis eneriezuinig webinars

PERSBERICHT

Voor inwoners van Heerlen en Parkstad:

7 gratis webinars om uw huis energiezuiniger en duurzaam te maken

Vanaf 21 maart aanstaande kunt u een serie gratis webinars volgen over het energiezuiniger maken van uw woning. In opdracht van de Parkstadgemeenten, en dus ook gemeente Heerlen, organiseert de Woonwijzerwinkel in Kerkrade een serie webinars over het verduurzamen van woningen. De webinars zijn online te volgen of terug te kijken. U kunt zich ook opgeven als gast op de locatie in Kerkrade, waar de webinars worden gehouden.

Hoe verduurzaam ik mijn woning?

De noodzaak om te verduurzamen is nog nooit zo dringend geweest voor woningeigenaren. Veel mensen hebben vragen over hoe zij dat het beste kunnen doen. Met welke maatregelen en wanneer? En wat levert mij dat op? Is er subsidie of andere financiële hulp? En zo zijn er nog veel meer vragen.

Onafhankelijk en deskundig advies

Deze serie van 7 gratis webinars biedt onafhankelijk en deskundig advies van de Woonwijzerwinkel, het energieloket van de gemeenten in Parkstad. Zet ook een stap op de weg naar verduurzaming en leer mee, samen met andere bewoners!

Programma webinar-serie

  1. Verduurzamen met je Vereniging voor Eigenaren? Zo pak je dat aan!
    (21 maart – 19:30 uur)
  2. Starten met energie besparen? Maak jouw bespaarplan! (4 april  – 19:30 uur)
  3. Isoleren en ventileren: alle mogelijkheden op een rij (25 april – 19:30 uur)
  4. Zelf energie opwekken. Best gemakkelijk! (9 mei – 19:30 uur)
  5. Duurzaam verwarmen en koelen in de praktijk (30 mei – 19:30 uur)
  6. Hoe financier ik slimmer mijn verduurzaming? (13 juni – 19:30 uur)
  7. Hoe helpt de overheid en Woonwijzerwinkel Limburg mij met mijn verduurzaming? (27 juni – 19:30 uur)

Schrijf u in via www.webinarswwwl.nl.
Na uw inschrijving ontvangt u vanzelf bericht over alle 7 webinar-data. U kunt telkens bepalen welk webinar u volgt.