Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

January, 2023:

Deurbelactie energiebespaarcoaches

Deurbelactie energiebespaarcoaches

Vanaf maandag 23 januari zijn de coaches van de WoonWijzerWinkel op pad in diverse wijken voor een deurbelactie. De energiebespaarcoaches zijn te herkennen aan de rode vesten en kunnen zich uiteraard legitimeren. In de komende 5 weken bezoeken ze 4200 huishoudens in Heerlen die nog niet gereageerd hebben op onze oproep.

Wij bieden als gemeente onze inwoners een gratis huisbezoek van de energiebespaarcoach aan, via de Woonwijzerwinkel. Dat doen wij om inwoners te helpen met energie besparen, juist nu er zoveel onzekerheid is over energie. 

Energiebespaarcoaches komen huis-aan-huis

Afgelopen oktober hebben veel huishoudens een brief van ons hierover ontvangen. Samen met de coaches hebben we al duizenden huishoudens kunnen helpen bij het besparen op de energierekening. Maar nog niet iedereen heeft gebruik gemaakt van dit aanbod.Vanaf maandag 23 januari 2022 gaan de coaches daarom langs de deuren van inwoners, die (nog) geen hulp hebben ingeschakeld.

Veel besparen met eenvoudige aanpassingen in huis

Het doel van deze actie is om samen met inwoners te kijken naar bespaarmogelijkheden. Vaak kunnen met kleine maatregelen grote stappen gezet worden in het verminderen van het energieverbruik. En dat is niet alleen goed voor de beurs, maar ook voor de planeet! Daarnaast worden coaches ook ingezet voor  het project Wellbased dat de gezondheidseffecten van energiearmoede meet.

Reacties zijn positief

De eerste reacties van inwoners zijn heel positief en de coaches hebben al veel nieuwe afspraken gepland. Heeft u onze brief ontvangen en nog geen afspraak gemaakt? U kunt telefonisch contact hierover opnemen met de WoonWijzerWinkel via 085-0642246.

Verbond voor energierechtvaardigheid

Wethouder Casper Gelderblom (o.a. Milieu en Wonen): “Met ons Verbond voor Energierechtvaardigheid hebben we al duizenden mensen in de regio bereikt en geholpen om met noodmaatregelen de winter door te komen. Door de wijken in te trekken, gaan de energiebespaarcoaches van het Verbond nu ook de mensen die we nog niet bereikt hebben onze hulp aanbieden. Met de informatie en inzichten die de coaches bij deze acties ophalen, leggen we bovendien ook de basis voor ontzorging bij toekomstige, structurele verduurzaming.”

Raadhuis later klaar dan gepland

PERSBERICHT

Ambtenarengedeelte wel intrekklaar volgens planning

Raadzaal en bestuurlijk gedeelte raadhuis later klaar dan gepland

Om leverantieproblemen verschuift de opleverdatum van de raadzaal van 10 maart naar eind mei 2023. Het bestuurlijk deel, ofwel de werkplek voor de collegeleden en hun ondersteuning,  is volgens de nieuwe planning rond 21 april klaar. Het ambtelijk deel van het raadhuis is wel klaar volgens de eerdere planning. De ambtenaren kunnen half maart intrekken.

De commissie en raadsvergaderingen zijn naar verwachting nog tot juni in de Bernardinuskapel. De vertraging wordt veroorzaakt door leverantieproblemen van audiovisuele middelen die nodig zijn voor de vergaderingen.

De vertraging voor het bestuurlijk deel komt door de levering van een brandwerende pui die op zich laat wachten. Deze pui is noodzakelijk vanwege de brandveiligheid. Oplevering van dit deel staat nu gepland omstreeks 21 april 2023. Burgemeester en wethouders, die momenteel nog gehuisvest zijn in het stadskantoor, verhuizen kort daarna naar hun vaste plek in het raadhuis.

Bestemmingsplan Woningsplitsing

Bestemmingsplan Woningsplitsing en kamerbewoning 6 weken ter inzage

Met ingang van 26 januari ligt het bestemmingsplan ‘Woningsplitsing en kamerbewoning’ zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan biedt mogelijkheden om te kunnen sturen op een goede balans tussen verschillende vormen van wonen enerzijds en een goed woon- en leefklimaat anderzijds.

Wethouder Marco Peters (Ruimtelijke Ordening): “Wij staan voor de leefbaarheid van onze buurten en wijken. Daarom blijven we de overlast en problemen die huisjesmelkers en slechte kamerverhuur veroorzaken een halt toeroepen. Aansluitend op het vorig jaar genomen voorbereidingsbesluit is daarom de volgende stap de verankering in het voorliggende bestemmingsplan.”

Wethouder Casper Gelderblom (Wonen): “Zeker in tijden van woningtekorten pakken we in Heerlen regie op de woningmarkt, onder andere door een grens te stellen aan onzelfstandige bewoning. Zo brengen we huisjesmelkers een slag toe, en werken we toe naar een gebalanceerd woonklimaat.”

Vorig jaar januari heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor een verbod op het toevoegen van onzelfstandige woningen (kamerverhuur). Dit was nodig om meer grip te krijgen op de mate van woningsplitsing en/of omzetting en kamerbewoning in de stad. Binnen één jaar na het nemen van een voorbereidingsbesluit moet ook een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dat gebeurt nu per 26 januari met als doel ongewenste vormen van onzelfstandige bewoning en splitsing tegen te gaan.

Oplevering Doctor Poelsstraat

Spoorvervoer ammoniak

Inzicht in spoorvervoer ammoniak

Er gaan veel goederen over het Nederlandse spoor. Een groot deel gaat de grens over, naar diverse bestemmingen in Europa. Ook via Heerlen loopt een spoorroute naar Duitsland. Om meer duidelijkheid te krijgen in het transport van ammoniak over het spoor, worden al vele jaren afspraken gemaakt in een convenant. Een afspraak uit het geactualiseerde convenant van 2022 is dat gemeenten, indien mogelijk vooraf en altijd achteraf, worden geïnformeerd over dit transport. Op basis van deze afspraak zijn gemeenten langs het tracé Heerlen-Herzogenrath nu geïnformeerd over incidenteel ammoniaktransport.

Incidenteel ammoniaktransport via tracé Heerlen-Herzogenrath

Normaal gaat een groot deel van het vervoer vanuit Sittard-Geleen via Venlo over het spoor naar Duitsland. Vanwege werkzaamheden of onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat deze voorkeursroute niet beschikbaar is. In dat geval wordt een beperkt deel van dit vervoer omgeleid via Heerlen naar Duitsland. Dat is nu het geval, omdat er werkzaamheden zijn aan het spoor bij het Duitse Emmerich. Concreet is nu een melding gemaakt van het vervoer van 60 ketelwagons met ammoniak, in totaal ca. 6 treinen, over het tracé via Heerlen naar Duitsland in de periode van 16 tot en met 31 januari 2023.

Veiligheid

Het genoemde transport valt binnen de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu en omgevingsveiligheid en de gemaakte afspraken tussen de Provincie Limburg, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en OCI Nitrogen. Daarnaast moet vervoer van stoffen zoals ammoniak ook altijd voldoen aan strikte voorwaarden. Ondanks dat de gemeente geen directe zeggenschap heeft over het vervoer per spoor, hebben we op basis van de afspraak in het convenant wel meer zicht op het ammoniaktransport. Dat maakt monitoring van de praktijk en toezicht op de regelgeving en eventueel overlast beter mogelijk. Ten slotte zorgt dit er ook voor dat veiligheidspartners beschikken over de meest actuele informatie.

Vragen? 

Voor meer info kunt u contact opnemen met de gemeente, via telefoonnummer 045-5605040 of mail: gemeente@heerlen.nl

Nieuwjaarsspeech burgemeester

Nieuwjaarsspeech van burgemeester Roel Wever

Afgelopen dinsdag, 10 januari 2023, vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Heerlen weer plaats in het Parkstad Limburg Theater. Na de coronajaren kon burgemeester Roel Wever de Heerlenaren voor het eerst spreken op deze bijeenkomst.

Was u niet aanwezig of wilt u de nieuwjaarsspeech van de burgemeester teruglezen? Lees de speech hier.

Definitief ontwerp Promenade II en Schinkelplantsoen vastesteld

Ook in 2023 gaat Heerlen verder met de aanpak van de openbare ruimte in het centrum. Daar waar het kan, gaan stenen eruit en komen groen en meer beleving erin. Zo wordt dit jaar Promenade II omgetoverd tot een aantrekkelijke groene oase. Met onder meer bloemen en (klim)planten, sierheesters, bomen, een wadi met bruggetjes en zitjes. Qua ontwerp sluit Promenade II aan op het nieuwe Burgemeester Van Grunsvenplein. Ook ontstaat er een nieuwe verblijfsplek – het Schinkelplantsoen – én gaan de eerste kopgebouwen tegen de vlakte. Het definitief ontwerp voor zowel Promenade II als het Schinkelplantsoen is op 10 januari 2023 door het college vastgesteld.

Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: “Het is toch veel fijner om te wonen, te werken en te winkelen in een groene, fleurige omgeving dan uit te kijken op kil en grijs beton. Daarom streven we naar een soort eigentijds stadsgroen. We zoeken hierbij de maximale ruimte op.” Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met bijvoorbeeld hulpdiensten, bevoorrading en reinigingsdiensten die er doorheen moeten.

Nieuwe verblijfsplek

Naast de nieuw ingerichte Promenade II ontstaat er ook een nieuwe plek: het Schinkelplantsoen, tussen de inmiddels gestarte nieuwbouw op Schinkelkwadrant-Zuid. Het ligt enigszins afzijdig en heeft tevens een verbinding naar de Schinkelstraat. Dat geeft deze plek een eigen karakter. Het plantsoen krijgt dezelfde inrichtingselementen, met veel groen en ruimte om te zitten en te spelen.

Sloop kopgebouwen

Tussen de Bongerd en de Geerstraat staan kopgebouwen. Door de sloop wordt de zichtlijn van het theater richting Glaspaleis hersteld. De ruimte die vrijkomt door de sloop van kopgebouw B (Honigmannstraat/Promenade I) wordt door de Stadstuin ingericht met tijdelijk groen. De ruimte van kopgebouw C (Honigmannstraat/Promenade II) en D (Geerstraat) worden onderdeel van de nieuwe inrichting van Promenade II. De parkeergarage blijft toegankelijk.

Beter voor het klimaat

De vergroening is niet alleen een verbetering van de kwaliteit en sfeer in de stad, maar ook beter voor het klimaat. De veelheid en diversiteit aan groen zorgt voor meer biodiversiteit, een aangenamere temperatuur in de zomer en neemt het regenwater op. Door het maken van een verbinding met het regenwatersysteem van het Burgemeester van Grunsvenplein wordt straks één robuust watersysteem gecreëerd voor drie projecten.

Samen

De herinrichting van Promenade II en Schinkelkwadrant-Zuid is onderdeel van het IBA-Parkstad sleutelproject Central Park. Vanuit IBA en Provincie Limburg is voor de projecten subsidie toegekend. Het is tevens onderdeel van het ambitiedocument ‘Samen maken we het Centrum’: de integrale aanpak om van het centrum een leukere en levendigere plek te maken. De vastgestelde ontwerpen zijn te bekijken op www.heerlen.nl/promenade.

promenade

Nieuwjaarsbijeenkomst gem Heerlen

Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari. Bent u erbij?

Alle Heerlenaren zijn uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Heerlen. Op dinsdag 10 januari ontvangen wij u graag om kennis te maken en u een gelukkig nieuwjaar te wensen. U bent van harte welkom tussen 17.00 en 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Samen vooruitkijken!

Een nieuw jaar is een goed moment om stil te staan en terug te blikken op het afgelopen jaar, dit doen we om 18.00 uur. Maar we kijken ook samen vooruit naar de uitdagingen en kansen in 2023.

Datum & locatie

Dinsdag 10 januari 17.00 – 19.00 uur, Parkstad Limburg Theater, Burgemeester van Grunsvenplein 145 in Heerlen.