Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

December, 2022:

Heerlen plaatst vuurwerkafval containers

PERSBERICHT

Heerlen plaatst containers voor vuurwerkafval

De gemeente Heerlen plaatst vanaf 1 tot 5 januari speciale afvalcontainers waar inwoners hun vuurwerkresten in kwijt kunnen. De containers staan op 31 plekken in de stad bij de gebruikelijke Rd4-containers voor onder andere glas en papier. De speciale containers zijn uiteraard alleen bedoeld voor vuurwerkafval.

Inwoners die vuurwerk kopen bij één van de zes officiële verkooppunten in Heerlen ontvangen automatisch een flyer met informatie over hoe zij hun vuurwerkafval moeten opruimen. Wethouder Marco Peters (Beheer en Onderhoud) heeft daarvoor vorige week persoonlijk een aantal exemplaren afgeleverd bij een verwerkverkoper in Hoensbroek. “Na het vuurwerkverbod van afgelopen jaar mag er deze jaarwisseling weer afgestoken worden. Als gemeente faciliteren wij onze inwoners om achteraf de vuurwerkresten weer op te ruimen. Dat is veiliger voor kinderen die buiten spelen, maar het draagt ook bij aan een schone stad,” geeft hij aan.

Op 1 januari worden de containers uiterlijk om 14.00 uur geplaatst, in de loop van 5 januari haalt Rd4 ze weer op. Inwoners kunnen hun vuurwerkafval gratis in de containers weggooien.

De locaties van de vuurwerkcontainers zijn terug te vinden via Vuurwerkcontainers (heerlen.nl).

Solidariteitsfonds voor donaties

Solidariteitsfonds opgericht vanuit Verbond voor Energierechtvaardigheid voor donaties energiecompensatie

De energieprijzen zijn flink gestegen. Daarom ontvangen alle huishoudens vanuit het Rijk een energiecompensatie van tweemaal 190 euro. De eerste ronde vond plaats in november, de tweede deze maand. Zowel bij de gemeente als elders komen signalen binnen vanuit huishoudens met hogere inkomens die (een gedeelte van) dit bedrag graag zouden doneren ten bate van mensen die ondersteuning goed kunnen gebruiken, juist rondom de feestdagen en in de winter.

Als partners binnen het recent opgerichte Verbond voor Energierechtvaardigheid hebben Caritas045, de Voedselbank en Hart voor Huisdieren een solidariteitsfonds opgericht om zulke donaties te stroomlijnen naar de liefdadigheidsorganisaties. Als kartrekker van het Verbond van Energierechtvaardigheid ondersteunt gemeente Heerlen dit initiatief.

Wethouder Casper Gelderblom (Milieu) “Juist in een crisis als deze moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dit initiatief draagt daar aan bij, en geeft zo op een mooie manier invulling aan de doelen van het Verbond voor Energierechtvaardigheid.”


Hoe werkt het?
Inwoners van Parkstad die willen doneren kunnen zelf kiezen hoeveel zij van hun energiecompensatie willen schenken aan het solidariteitsfonds van de liefdadigheidsorganisaties. Dit kan een klein gedeelte zijn, of de hele compensatie van 190 euro. Door één van de onderstaande QR-codes te scannen kunnen zij de donatie direct overmaken naar Caritas045 met een bedrag naar keuze.

Lukt het niet?
Er is ook een mogelijkheid om de donatie over te maken, zonder gebruik van QR-codes. Dat kan simpelweg door te doneren onder vermelding van ‘Solidariteitsfonds energiecompensatie’ bij Stichting Caritas045 op rekeningnummer
NL83 FVLB 0638 9747 71.

Caritas045
Caritas045 is één van de partners van het Verbond van Energierechtvaardigheid, en initiatiefnemer van het solidariteitsfonds. De organisatie zorgt ervoor dat inwoners van Parkstad met een minimuminkomen een maaltijd kunnen afhalen of samen kunnen eten tijdens ‘Aan tafel’- bijeenkomsten. Caritas045 kwam tot initiatief voor het solidariteitsfonds door signalen vanuit huishoudens die niet of minder hard door de stijgende energieprijzen worden getroffen en via een donatie hun solidariteit willen tonen met mensen die het moeilijk hebben.  

Het Verbond voor Energierechtvaardigheid
Gemeenten in heel Parkstad hebben samen met Stadsregio Parkstad en andere maatschappelijke partners hun handen ineengeslagen voor het Verbond voor Energierechtvaardigheid. Samen gaan we aan de slag met besparen. Het Verbond kijkt niet alleen naar de korte termijn maar ook naar een lange termijnaanpak. Binnen het verbond ondernemen ook de niet-gemeentelijke deelnemers al verscheidene acties. De actie van Caritas045 is hier een voorbeeld van.

Voorkeursrecht Promenade I

Verlenging voorkeursrecht Promenade I

Om de beoogde nieuwe onderwijshuisvesting voor Zuyd Hogeschool te realiseren op het blok Promenade, Saroleastraat, Geleenstraat en Honigmannstraat (Promenade I) werd op 27 september een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op Promenade I. Dat betekent dat indien de huidige vastgoedeigenaren hun eigendom in die periode willen verkopen, ze dat eerst aan de gemeente te koop dienen aan te bieden. De gemeenteraad stemde er op 21 december mee in om het voorkeursrecht te verlengen met drie jaar.

Actieve rol

Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: “Er is geen ontwikkeling die van grotere betekenis kan zijn voor onze stad dan de komst van duizenden studenten, medewerkers en leerlingen. Het instrument Wet Voorkeursrecht helpt ons bij het verwezenlijken van de ambitie.” In de afgelopen drie maanden vonden de eerste toelichtende en oriënterende gesprekken met een aantal betrokkenen plaats. Ook zijn er nieuwe afspraken en vervolgafspraken gepland. De komende tijd wordt gebruikt om plannen nader uit te werken, en wordt de procedure in gang gezet om te komen tot een bestemmingsplanwijziging voor dit blok.

Studenten in de stad

Er wordt hard gewerkt aan Heerlen-Centrum: het moet van kil en grijs, naar levendig en groen. Het geheel moet aanvoelen als een fijne huiskamer waar het fijn vertoeven is voor zowel de stad als de regio. Belangrijk onderdeel van de toekomstvisie is het onderwijs terughalen naar de binnenstad. Onderwijs zorgt voor reuring: met plekken waar les gegeven wordt, onderzoek gedaan wordt, de praktijk wordt opgezocht en studenten verkeren.

Zuyd Hogeschool

De huidige locatie Nieuw Eyckholt is te ruim en daarom is Zuyd Hogeschool op zoek naar een andere locatie die nauw aansluit op hun onderwijsvisie. Daarbij komt in Heerlen de Promenade als meest geschikte locatie uit de bus. Alle bijbehorende voorzieningen zijn in de directe nabijheid aanwezig: openbaar vervoer, culturele instellingen, horeca en groen- en parkvoorzieningen.

tekening centrum met Zuyd ingetekend

Sloop kopgebouwen Promenade

Sloop kopgebouwen na de feestdagen

De openbare ruimte loopt als een rode draad door ons centrum. Het vormt de verbinding tussen de winkels, musea, woningen, openbare gebouwen etc. Het geheel moet als een fijne, opgeruimde en knusse woonkamer zijn: waar je je prettig voelt, graag wilt zijn en lang wil blijven. Met groen, water, mooi meubilair en minder verkeer. Waar het leeft, en tegelijk ook plek is voor ontspanning, ontmoeting en verbinding. Dat bereiken we niet met een grijs centrum.

Stenen eruit, groen erin

Steeds vaker maken stenen in ons centrum plaats voor bomen, struiken en bloemen. Het is fijner om te wonen, te werken en te winkelen in een groene, fleurige omgeving dan uit te kijken op beton. Daarom toveren we Promenade II volgend jaar om tot een prettige aantrekkelijke groene oase. Met vaste planten, sierheesters, gras, nieuwe bomen, klimplanten, een wadi en fijne bankjes om op te zitten.

Sloop kopgebouwen in het nieuwe jaar

Maar voordat we daarmee starten, slopen we eerst de leegstaande kopgebouwen op
de Promenade. Het gaat dan om in ieder geval de beide gebouwen op de kruising Honigmannstraat/ Promenade. Het kopgebouw aan de Geerstraat verdwijnt op den duur ook. Maar hierin bevindt zich nu nog de in- en uitgang naar de Q-Park parkeergarage. Hiervoor wordt eerst een oplossing gezocht.

De voorbereidende werkzaamheden starten pas ná de feestdagen en de nieuwjaarsborrels zodat u en de bezoekers van onze stad kunnen genieten van de kerstsfeer en ongestoord kerstinkopen kunnen doen.

Voorlopige planning sloop

We gaan in 2023 aan de slag met de volgende werkzaamheden:

 • Start voorbereidende werkzaamheden: donderdag 26 januari
 • Start met deconstructie werkzaamheden: woensdag 1 februari
 • Start sloop (machinaal): woensdag 1 maart

Begin maart beginnen we dus pas met het echte sloopwerk. De verwachting is dat we daar eind maart mee klaar zijn. Het kan echter voorkomen dat we vanwege (weers)omstandigheden de planning moeten aanpassen.

Diverse onderdelen van de kopgebouwen, waaronder de natuurstenen gevel en kozijnen, zijn waardevol. Deze oorspronkelijke elementen worden daarom behouden om later weer te gebruiken. Dit past ook binnen ons streven om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken en duurzaam te zijn.

Stadstuin

We laten de plekken waar gesloopt is, er niet troosteloos bij liggen. Eén van de kopgebouwen is onderdeel van Promenade II, die volgend jaar sowieso wordt aangepakt. In samenwerking met de Stadstuin zorgen we ervoor dat de plek van het andere kopgebouw voorlopig wordt ingevuld met groen.

kopgebouw

Tegemoetkoming energiekosten voor ondernemers in nood

PERSBERICHT

Tegemoetkoming energiekosten voor ondernemers in nood

Ondernemers die in financiële nood zitten door de gestegen energietarieven kunnen vanaf 2 januari een eenmalige tegemoetkoming van maximaal €5000,- aanvragen. Heerlen wil zo MKB-ondernemers helpen die niet in aanmerking komen voor de TEK-regeling van de rijksoverheid waarbij minimaal 7% van de omzet uit energiekosten moet bestaan. Voor de gemeentelijke regeling is maximaal €500.000,- beschikbaar.

“De gestegen energietarieven raken ons allemaal. Lokale MKB’ers als bakkers, slagers, bloemenwinkels en schoenmakers kunnen de stijging van de energiekosten niet één-op-één doorberekenen aan hun klanten. Deze ondernemers zijn van groot maatschappelijk belang in onze wijken en zorgen daarnaast voor werkgelegenheid. Daarom helpen wij de ondernemers die buiten de landelijke TEK-regeling vallen”, aldus wethouder Martin de Beer. 

Voorwaarden

De subsidie is voor MKB-ondernemers in Heerlen met minimaal 2 en maximaal 50 medewerkers die kunnen aantonen dat ze in financiële nood verkeren door de gestegen energietarieven waarbij de werkgelegenheid in gevaar komt. De energiekosten moeten minder dan 7% van de omzet zijn. De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op het verschil tussen de hoogste en laagste energieprijs die de ondernemer in 2022 betaalde. Van dit verschil wordt de helft voor 6 maanden gesubsidieerd met minimaal €1000,- en maximaal €5000,- per onderneming. De subsidie kan vanaf 2 januari tot en met 30 juni 2023 worden aangevraagd via de gemeentelijke website www.heerlen.nl/ondernemershuis.

Kleinverbruikers

ZZP-ers en ondernemers zonder werknemers komen niet in aanmerking voor de gemeentelijke subsidie. Voor hen geldt de korting van €190,- op de energierekening in november en december 2022 en vanaf 1 januari tot en met 31 december 2023 het prijsplafond.

Bijdragen aan betere wereld

Als overheid bijdragen aan betere wereld én marktpartijen in de juiste richting bewegen

Gemeente Heerlen ondertekent landelijk manifest voor ambitieuzer sociaal en duurzaam inkoopbeleid en opdrachtgeverschap

Van de koffie op kantoor tot de bestrating van een weg; van het drukwerk voor de Stadskrant tot de aanleg van een fietspad; als gemeente kopen wij allerlei producten en materialen of schakelen wij bedrijven in voor een opdracht of een dienst. Dat proberen wij zo verantwoord mogelijk te doen. Met oog voor de gevolgen voor mens, dier, natuur en maatschappij. Het wordt steeds belangrijker om daarbij de juiste keuzes te maken. Met de ondertekening van het nieuwe, landelijke manifest maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen zet de gemeente een volgende stap naar een socialer en duurzamer Heerlen.

Grote impact als overheid

Heerlen is een van de ruim 40 gemeenten die het manifest ondertekent, samen met de Ministeries, 5 Provincies en de Waterschappen. Dit netwerk koopt jaarlijks voor ruim 85 miljard euro in aan producten en diensten. Hiermee heeft de gemeente Heerlen, samen met andere overheden, een enorme impact om urgente vraagstukken van nu aan te pakken.

Wethouder Casper Gelderblom (Milieu, Circulariteit): “Met het ondertekenen van dit manifest zetten we weer een stap naar een nóg socialer en duurzamer Heerlen. Door ons inkoopbeleid en opdrachtgeverschap te blijven verbeteren bereiken we namelijk twee dingen. Ten eerste dragen we als organisatie door betere keuzes direct bij aan de systeemverandering die we beogen. En ten tweede bewegen we marktpartijen om steeds meer maatschappelijk verantwoorde diensten en producten te ontwikkelen en te leveren.”

Global Goals

In het manifest staan 6 thema’s op de voorgrond: milieu en biodiversiteit, klimaat, circulariteit , ketenverantwoordelijkheid (internationale sociale voorwaarden), diversiteit en inclusie, en social return. Deze thema’s zijn gekoppeld aan de Global Goals, ook wel Sustainable Development Goals genoemd, van de Verenigde Naties. De ondertekening betekent dat de gemeente Heerlen binnen een jaar een plan moet hebben waarin deze thema’s uitgewerkt zijn in concrete doelen. Ook moet de gemeente periodiek aangeven op welke manier zij deze doelen behaalt.

Heerlen Stadskrant

Lichtpuntjes

In december is de laatste Stadskrant van dit jaar verspreid met als thema ‘Lichtpuntjes’. In deze editie leest u onder andere over het nieuw kindercollege, de vuurwerkregels, lichtpuntjes uit Hoensbroek en het gedenkbomenbos. In 2023 ontvangt u weer de eerste Stadskrant van het nieuwe jaar, namelijk in februari.

Ook in 2023 de Stadskrant ontvangen?

Wilt u de Stadskrant ontvangen en heeft u een antireclamesticker op uw brievenbus? Meld u dan aan om ook in 2023 de Stadskrant te ontvangen. U kiest zelf of u deze digitaal of per post wil ontvangen. Stuur uw (e-mail)adres naar stadskrant@heerlen.nl, geef het telefonisch door via tel. 045 – 560 50 40 of stuur dit gratis per post naar Gemeente Heerlen, t.a.v. Stadskrant, Antwoordnummer 80, 6400 VC Heerlen.
Inwoners zonder antireclamesticker blijven de Stadskrant automatisch ontvangen!

Lichtpuntjes!

Heeft u momenteel nog een Nee-Nee sticker? Dan vindt u hier een digitale versie van de Stadskrant. Of kom er een ophalen in de publiekshal van het nieuwe Stadskantoor (Geleenstraat 25)! In 2023 kunt u ook met een Nee-Nee sticker de krant fysiek ontvangen.

Lees hier de digitale Stadskrant (download pdf)

Voorblad december editie Stadskrant

Start werkzaamheden Rivoli/Maxim

Start voorbereidende werkzaamheden Rivoli/Maxim

De Royal is een van de parels van ons centrum. Aansluitend op het Maankwartier en het Stationsplein verdient dit gebouw een meer hedendaagse invulling. Hier komt 5.000 m2 aan filmcultuur & creativiteit met nieuwe eigentijdse zalen op de plek van de oude Rivoli en Maxim. Daarbij blijven beeldbepalende elementen, waaronder de gevel van de Rivoli, behouden. Tevens wordt de Royal aan de binnenkant gerenoveerd. Op 12 december 2022 is de aannemer begonnen met de voorbereidende werkzaamheden: het inrichten van het bouwterrein voor de deconstructie en sloop van de bestaande Maxim en Rivoli. Aan de omwonenden stuurden we een huis-aan-huisbrief; de informatie delen we hieronder ook.

Sloop vanaf het bouwterrein voormalige Wellerij

Om de overlast tot een minimum te beperken, wordt het bouwterrein van de voormalige Wellerij tijdelijk gebruikt voor de schaftkeet en het materiaal/materieel van M. Heezen Sloopwerken. De aannemer werkt ook zoveel mogelijk vanuit dit terrein, tenzij het niet anders kan. Het Stationsplein blijft altijd bereikbaar. Vanaf 12 december werken we aan: 

 • Start voorbereidende werkzaamheden;
 • Start deconstructie werkzaamheden;
 • Start asbestverwijdering;
 • Start sloop (machinaal).

We beginnen dus pas eind januari 2023 met het echte sloopwerk. Deze werkzaamheden zijn op 1 april gereed. Het kan echter voorkomen dat we vanwege (weers)omstandigheden de planning moeten aanpassen. De aannemer werkt op doordeweekse dagen van 7.00 uur tot 17.00 uur. Misschien ziet u mensen in beschermingspakken aan het werk. U hoeft er in elk geval niet van te schrikken. Het betekent juist dat iedereen zich aan de veiligheidsvoorschriften houdt.

Behoud oorspronkelijke elementen

Diverse onderdelen van de Maxim en Rivoli – waaronder de gevel van de Rivoli – hebben een beeldbepalend karakter. Deze oorspronkelijke elementen worden behouden om later weer te gebruiken. Dit past ook binnen onze duurzaamheidsambities.

Wat u kunt merken van de werkzaamheden? 

 • Op momenten kan er geluidsoverlast zijn.
 • Er kan stofoverlast voorkomen. Wij zetten watervernevelaars in om dit tegen te gaan.
 • Er kunnen lichte trillingen zijn.
 • Er is redelijk intensief vrachtverkeer dat aan- en afrijdt, met name via de Geerstraat.

Overlast is bij dit project nauwelijks te voorkomen. Wel zetten wij ons in om de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken en de omgeving leefbaar te houden. We hopen op uw begrip. Laat het onze omgevingsmanager Karin Jurgen echter weten als de overlast te veel wordt via 045-5605040 of stuur een e-mail aan omgevingsmanagement@heerlen.nl. Wij bekijken dan in overleg met het sloopbedrijf of er iets is wat de situatie kan verlichten voor u.

ontwerp Royal

Interventieteam voor Heerlen

Interventieteam bevordert leefbaarheid en veiligheid in Heerlen

Heerlen investeert in stevige aanpak tegen ondermijning. Om overlast, criminaliteit en ondermijning tegen te gaan heeft de gemeente Heerlen onlangs een nieuw middel in het leven geroepen: het Interventieteam. Een voor Limburg stevige aanpak met al zichtbare, eerste successen. Deze week werd de gemeenteraad van Heerlen geïnformeerd over de start van het Interventieteam, waarvoor Heerlen structureel gelden vrijmaakt. Samen met de integrale aanpak Sociaal Veilig en het programma Preventie met Gezag zet Heerlen hiermee op meerdere fronten in op de aanpak van ondermijning.

Gisteren werd bekend dat RTL Nieuws de afgelopen maanden onderzoek deed naar ondermijnende criminaliteit in Nederland. Hieruit vloeide de zogeheten ‘Onderwereldkaart’ voort, waaruit blijkt dat Zuid-Limburgse gemeenten het grootste risico lopen om in de greep van de georganiseerde misdaad te komen. Naast Heerlen op nummer één, staan ook Kerkrade (2), Sittard-Geleen (7) en Brunssum (9) in de lijst. Ook Roermond staat in de top 10. Buiten Limburg scoren steden als Rotterdam, Den Haag en Arnhem hoog.

Zelf investeren

Burgemeester Wever van Heerlen: “Op één staan op deze discutabele lijst is geen pretje, maar verbaasd ben ik natuurlijk niet. Het is eerder een bevestiging. Als burgervader van Heerlen ben ik op dagelijkse basis bezig met veiligheid, dus ik ben me terdege bewust van de kwetsbaarheid van mijn stad voor ondermijnende criminaliteit. Daarom heeft dit thema al langer de hoogste prioriteit en dat gaat nu steeds meer zichtbaar worden. Omdat ik wil dat het duidelijk is dat we in Heerlen geen ondermijning tolereren investeren we als gemeente in een zeer stevige aanpak, met onder andere dit nieuwe interventieteam waar we structureel 8 ton per jaar voor vrijmaken.” 

Het Interventieteam is een breed team met verschillende rollen. Het team bestaat uit regisseurs sociale veiligheid, het Informatieknooppunt Leefbaarheid en Veiligheid, veiligheidsadviseurs, juristen, boa’s en een backoffice. Roel Wever: “Binnen het Interventieteam staat het veelvuldig uitvoeren van preventieve en repressieve interventies en controles op overlast, criminaliteit en ondermijning centraal. Dit vindt niet alleen plaats op basis van signalen of meldingen, maar dus ook preventief. Het team is zowel zichtbaar als onzichtbaar aan het werk. En als we criminele zaken constateren schakelen we de politie in, maar kijken we tevens of we bestuursrechtelijk kunnen aanpakken. Met het Interventieteam hebben we een belangrijke stap gezet om weer meer regie te krijgen op de leefbaarheid en veiligheid in de Heerlense buurten.”

Eerste successen

23 november jl. vond de eerste grote controle van het interventieteam plaats in de wijk GMS (Grasbroek-Musschemig-Schandelen) waarbij 21 panden werden gecontroleerd. Hierbij bleken adresinschrijvingen in panden niet te kloppen en waren de brandveiligheid en bouwvoorschriften niet in orde. Maar ook was er op een aantal plekken een sterke zorgbehoefte. Afgelopen dinsdag 6 december voerde het Interventieteam, samen met de douane, opnieuw preventieve controles uit om na te gaan of er voldaan werd aan het bestemmingsplan. In totaal zijn er twee bedrijfsloodsen, dertig garageboxen en vier containers onderzocht waarbij goederen voor de bedrijfsmatige productie van hennep werden gevonden. 

Roel Wever: “Dit soort zaken spreekt zich rond en er gaat een preventieve werking van uit en dat is goed. Voor criminelen moet duidelijk zijn dat er hier geen plek voor hen is. Maar het blijft zo dat we met een bestuurlijke aanpak vooral criminaliteit frustreren. Voor een daadwerkelijke oplossing moet ook strafrechtelijk veel meer worden ingezet. Daar is landelijk, maar zeker in Limburg, fors meer capaciteit bij politie, Openbaar Ministerie en rechtbanken voor nodig. Daarvoor is Den Haag aan zet.”

Foto’s Kerstdiner 2022

Zondag 11 december heeft het Kerstdiner van de Bewonersraad plaatsgevonden.

voor foto’s klik op Kerstdiner 2022