Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

February, 2022:

Senior Digi Vaardig

Persbericht

Ambitie om senioren in heel Heerlen digitaal vaardig te maken

Senior Digi Vaardig groot succes in drie Heerlense wijken

In samenwerking met de Open Universiteit is gemeente Heerlen in 2021 gestart met ‘Senior Digi Vaardig’. Een programma speciaal ontwikkeld voor ouderen die niet of nauwelijks ervaring hebben met het internet of digitale media. Dit programma is met groot enthousiasme ontvangen in de wijken Heksenberg, Hoensbroek/Centrum-De Dem en Caumerveld-Douve Weien. Waar ruim 100 ouderen per buurt zich aanmeldden om digitaal vaardiger te worden.

Digitale vaardigheden
Vooral tijdens corona hebben we de afgelopen tijd gezien hoe belangrijk de digitale wereld voor ons is. Bijvoorbeeld om digitaal in contact te blijven met dierbaren, zo nodig digitaal contact met de huisarts of praktijkondersteuner, online bankzaken regelen, of online boodschappen bij de supermarkt bestellen. Uit onderzoek van de Open Universiteit is gebleken dat het verbeteren van digitale vaardigheden ook kan bijdragen aan de vermindering van eenzaamheid.

Om deze reden hebben de Open Universiteit en de gemeente Heerlen in 2021 samen een buurtgericht programma ontwikkeld om 65-plussers wegwijs maken in de digitale wereld: Senior Digi Vaardig.

Heerlen breed

De behoefte is groot bij senioren om digitaal vaardiger te worden. Dat zien we aan het aantal aanmeldingen voor de cursussen van Senior Digi Vaardig. Om aan deze behoefte te voldoen heeft gemeente Heerlen de ambitie om het programma Senior Digi Vaardig over heel Heerlen uit te breiden.

Ook wethouder Adriane Keulen onderschrijft het belang van Senior Digi Vaardig voor heel Heerlen: “Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving en speelt ook steeds meer in onze stad. Iedereen moet mee kunnen doen, in contact blijven, zelf zaken regelen en regie in eigen handen kunnen houden. Daar draagt Senior Digi Vaardig aan bij. Dat gun ik iedere oudere in Heerlen die nog niet zijn weg kan vinden in het digitale landschap.”

Inwoners vinden weg naar GIP

Persbericht

SCHUNCK en gemeente Heerlen blijven de gemeentelijke informatiepunten structureel doorontwikkelen

Inwoners vinden hun weg naar de gemeentelijke informatiepunten in Heerlen

Ruim 750 vragen werden in een halfjaar tijd gesteld bij de gemeentelijke informatiepunten (GIP) in SCHUNCK bibliotheken. Meer dan de helft van deze vragen gingen over de dienstverlening van gemeente Heerlen. De gemeentelijke informatiepunten wijzen mensen de weg en bieden inwoners een helpende hand dichtbij huis in ieder stadsdeel van Heerlen. In dit proefproject hebben we een goed beeld gekregen over wat er nodig is om onze dienstverlening zo goed mogelijk bij de behoefte van de inwoner aan te laten sluiten.

In ieder stadsdeel
Voor inwoners is er met de gemeentelijke informatiepunten een plek dichtbij huis gecreëerd, waar zij vragen kunnen stellen over gemeente Heerlen.In ieder stadsdeel van Heerlen is bij de SCHUNCK bibliotheek een gemeentelijk informatiepunt te vinden. De gemeentelijke informatiepunten zijn te vinden in Heerlerbaan, Heerlerheide, Heerlen-Centrum en Hoensbroek. Bekijk voor de openingstijden per locatie de website van SCHUNCK.

Evaluatie
Tijdens het proefproject van 6 maanden is samen met SCHUNCK gekeken welke vragen bij de burgers spelen en hoe de gemeente haar dienstverlening hierop kan aanpassen. De gemeente paste bijvoorbeeld een websitetekst direct aan, wanneer naar voren kwam dat deze onduidelijk was voor een inwoner.

Waarom komen mensen naar het GIP?
Uit de evaluatie kwam naar voren dat inwoners met vragen vaak niet (digi)vaardig genoeg zijn, niet weten waar ze informatie kunnen vinden, hulp nodig hebben bij het aanvragen van gemeentelijke producten of niet beschikken over een laptop, tablet of printer.

De bezoekersaantallen zijn hoger dan vooraf verwacht.Daarnaast zijn 92% van deze bezoekers naar tevredenheid geholpen. De overige 8% hebben we in het GIP (nog) niet kunnen helpen. Deze vragen waren vaak complexer, bijvoorbeeld over schulden of juridische kwesties.

Doorontwikkeling

Adriane Keulen, wethouder publieke dienstverlening: “Met deze waardevolle informatie kan de gemeente haar publieke dienstverlening blijven doorontwikkelen. Door nauw samen te werken met SCHUNCK blijven we dichtbij onze inwoners staan. Bij de gemeente én bij de informatiepunten staan we altijd open voor uw ideeën en suggesties om onze dienstverlening te verbeteren. Samen zorgen we ervoor dat het goed aansluit op uw behoefte als inwoner.”

Trainingen
Medewerkers van SCHUNCK blijven relevante trainingen volgen over onderwerpen die de gemeente belangrijk vindt, waaronder een training over het herkennen van mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast blijft gemeente Heerlen opleidingen faciliteren over gemeentelijke onderwerpen om de informatiepunten zo goed mogelijk in te richten.

Samenwonen bijstandsgerechtigden

Persbericht

Met ingang van 1 april 2022

Samenwonen op proef voor Heerlense bijstandsgerechtigden               

Heerlenaren in de bijstand mogen vanaf 1 april 2022 maximaal een half jaar samenwonen op proef, zonder dat het invloed heeft op hun uitkering. Dit besluit betekent financiële duidelijkheid voor de bijstandsgerechtigde als hij of zij gaat samenwonen. Voor de gemeente heeft het als voordeel dat er minder administratieve lasten en financiële kosten mee gemoeid zijn. Ook verkleint deze maatregel het risico op fraude.

Mensen in de bijstand die gaan samenwonen met iemand met een inkomen of spaargeld, verliezen nu nog hun bijstandsuitkering. Hierdoor ontstaat financiële afhankelijkheid van de nieuwe partner. Dat betekent dat mensen in de bijstand niet kunnen verkennen of samenwonen voor hen werkt, omdat dit direct gevolgen heeft voor hun uitkering. Inwoners in de bijstand zijn derhalve huiverig om te gaan samenwonen uit angst voor wat dat doet met hun financiële situatie. Daarom voert Heerlen samenwonen op proef in. Daarnaast levert deze maatregel voor de gemeente een financiële besparing op en is er minder tijd gemoeid met dossieronderzoek.

Samenwonen onder voorwaarden

Mensen in de bijstand kunnen onder bepaalde voorwaarden een halfjaar samenwonen met behoud van hun uitkering. Dat schept duidelijkheid, want mensen hoeven zich niet meer af te vragen wanneer er sprake is van samenwonen en de gemeente hoeft hier geen onderzoek meer naar te doen.

De belangrijkste voorwaarde voor een kennismakingsperiode is dat beide partners, na toestemming door de gemeente, tijdens die zes maanden hun eigen woning aanhouden. Daarnaast mogen ze niet eerder met elkaar hebben samengewoond, geen voorbereidingen hebben getroffen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap, niet bij hun ouders wonen, niet met elkaar getrouwd zijn geweest, niet samen een of meerdere kinderen hebben en geen samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap hebben (gehad).

De proef gaat in op 1 april 2022 en wordt na een jaar geëvalueerd.

PAS OP !!

Alert: man doet zich voor als gemeenteambtenaar

Wees alert als iemand aanbelt bij u en zich voordoet als ambtenaar van de gemeente Heerlen die een energieregeling gaat uitvoeren. Dit zijn wij niet! Bij ons is een melding binnengekomen hierover van een bezorgde inwoner. Laat niemand binnen als u het niet vertrouwt. Vraag bij twijfel om legitimatie, doe de deur dicht en maak melding bij de politie.

De man is gesignaleerd rondom de Auroraflat in Heerlen.