Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

November, 2021:

Afsluiting Dr.Poelstraat

Afsluiting Dr. Poelstraat 30 november t/m 3 december 2021

Vanwege kleine rioolwerkzaamheden in de dr. Poelsstraat is deze afgesloten vanaf de Raadhuisstraat tot de Geleenstraat van dinsdag 30 november t/m vrijdag 3 december 2021, 12.00 uur.

De omleiding is via de Akerstraat, van dinsdag 30 november 7.30 uur t/m vrijdagmiddag 3 december, 12.00 uur. 

Zie ook de plattegrond (download PDF) voor de omleidingsroute. 

Samen maken we het centrum

Inwoners Heerlen delen ideeën in ‘Samen maken we het centrum’

Wat vindt de Heerlenaar van Heerlen-Centrum? Onder de noemer ‘Samen maken we Heerlen!’ riep de gemeente in juli alle bewoners, ondernemers, organisaties, partners maar ook bezoekers op om hun mening te geven én om mee te denken over de toekomst van het centrum.

Er zijn in de afgelopen jaren allerlei projecten en evenementen gerealiseerd en in gang gezet als uitwerking van het Urban Bidboek 2016. Vallen die in de smaak? En hoe kan het nog beter? Al die wensen en ideeën zijn gebundeld in een participatieverslag. Dat werd vandaag overhandigd aan een aantal partijen die in de zomer hebben meegedacht. Het is tevens voor iedereen te bekijken op: https://www.heerlen.nl/resultaten-participatietraject.html.

Aanpak

Vanuit een tijdelijk locatie aan de Promenade werden in juli bezoekers gestimuleerd (die spontaan binnen konden wandelen) om hun ideeën te delen. Daarnaast is er ook veel input gegeven tijdens de verschillende workshops die georganiseerd werden én hebben meer dan 650 mensen de enquête ingevuld. Wethouder Peter van Zutphen (centrumontwikkeling) bood het verslag op woensdag 24 november aan Ger Bischops (vertegenwoordiger van de bewoners), Douwe Dijkstra (Heerlen Mijn Stad, vertegenwoordiger ondernemers, evenementen etc.) en Raoul Kleijntjens (vertegenwoordiger Cliëntenraad) aan. Partijen die zelf een bijdrage hebben geleverd aan het resultaat.

Opvallende punten

Opvallend is dat bezoekers het centrum óf een hele lage waardering geven óf juist een hele hoge. Een tussenweg lijkt er bijna niet te zijn. Verder valt op dat de meeste mensen zien dat er de afgelopen jaren écht gewerkt is aan een nieuwe basis. Wethouder Peter van Zutphen: “Men verwijst dan bijvoorbeeld naar het Maankwartier, de Nieuwe Nor, de Stadstuin en het nieuwe Mijnmuseum. Daarnaast wil ook iedereen af van al die stenen in de stad. Dat sluit perfect aan op onze ambitie om het centrum groener te maken. Het draagt bij aan een ‘prettige duurzame stad’ en dat willen we op veel grotere schaal gaan aanpakken.”

Ambities

Wethouder Adriane Keulen (burgerparticipatie): “Ik vind het zeer waardevol, dat we op deze manier samen naar het centrum kijken. Het gaat bij burgerparticipatie niet alleen om beleidsnota’s die via een participatietraject tot stand komen. We moeten het ook waarmaken. Zo hebben we nu een aanzet gemaakt naar een Heerlen dat voor iedereen toegankelijk is. Natuurlijk kunnen we niet alle wensen realiseren die geuit zijn, maar daar waar het mogelijk is, doen we dat wel.”

Overigens zijn er ook wensen die buiten de verantwoordelijkheid en invloed van de gemeente liggen. Als het gaat om eigendommen van anderen bijvoorbeeld. Maar ook daar kijkt de gemeente hoe ze daar een bijdrage aan kan leveren.

Samenwerking

De gemeente werkt hierbij samen en ontvangt een financiële bijdrage vanuit zowel Ministerie BZK, IBA Parkstad, het Rijk via de Regio Deal Parkstad en de Provincie Limburg onder het mom: Samen maken we het Centrum.

Vervolg op Bidboek 2016

Vervolg op Bidboek 2016: Heerlen werkt ambities binnenstad uit in ambitiedocument ‘Samen maken we het centrum’

De gemeente Heerlen werkt aan een vervolg op het Urban Bidboek 2016, waarin 26 ambities werden benoemd voor de Heerlense binnenstad. Gezien het grote belang voor Heerlen als centrum van Parkstad is ervoor gekozen om het ambitiedocument ‘Samen maken wij het centrum’ met zoveel mogelijk partijen op te stellen en te bespreken. Zo hebben onder meer inwoners, ondernemers en partners hun kijk op het centrum met de gemeente gedeeld.

Daarnaast kiest het college ervoor om een tussenstap in te bouwen binnen de reguliere gemeentelijke besluitvorming. Het stuk staat ter oriëntatie en discussie op de agenda van de gezamenlijke commissievergadering Leefomgeving, Ruimtelijke Ontwikkelingen en Economische zaken op 8 december. Met de uitkomsten van deze vergadering wordt het ambitiedocument verder verreikt. Vervolgens wordt het in januari 2022 aangeboden aan de commissie en raad ter besluitvorming.

Tijd staat niet stil

De 26 ambities uit 2016 variëren van onder meer het uit de markt halen van vele vierkante meters retail- en kantoorruimte, het realiseren van een volwaardig filmhuis tot het herinrichten van pleinen in de stad. Vele projecten zijn of gaan in uitvoering. In het ambitiedocument wordt een tussenstand gegeven: ligt de gemeente op koers of moet er bijgestuurd worden? Maar dat niet alleen. Wethouder centrumontwikkeling Peter van Zutphen: “De tijd staat niet stil. We hebben inmiddels ook weer nieuwe doelen, zoals het terughalen van het onderwijs naar de binnenstad. Ook die nemen we op in ons ambitiedocument.”

Samenwerking

De gemeente werkt hierbij samen en ontvangt een financiële bijdrage vanuit zowel Ministerie BZK, IBA Parkstad, het Rijk via de Regio Deal Parkstad en de Provincie Limburg onder het mom: Samen maken we het Centrum. 

Afvalplan gem. Heerlen

Afvalplan wordt grondstoffenplan

Wat gebeurt er met ons afval de komende jaren? Welke keuzes maakt gemeente Heerlen? Wat betekent dit voor uw beurs? De afgelopen jaren hebben we ons afval steeds meer gescheiden … en waren we steeds meer geld kwijt aan ons afval. Hoe zit dat? En hoe gaat het verder? Dat staat in het nieuwe ‘grondstoffenplan’.

Het loont

Een terugblik: tot 2014 lag de nadruk op het ophalen van afval. Daarna gingen we samen ons afval scheiden om de hoeveelheid duur restafval te verminderen. Dat lukte: de hoeveelheid restafval per inwoner ging van 334 kilogram naar 147 kilogram We scheiden samen 72% van ons afval. De kosten daalden daardoor van 222euro in 2004 naar 150 euro per aansluiting. Om daarna weer te stijgen naar 175 euro door onder andere de hogere verbrandingsbelasting die van 13 naar 33 euro ging per ton verbrand afval. Wie roept dat afval steeds duurder wordt heeft gelijk. Maar zonder ons afval te scheiden zouden we nu 350 euro betalen.

Schepje er bovenop

Conclusie is dat het loont om afval te scheiden. Dus we gaan door op de ingeslagen weg. Maar we willen het nog beter doen. We willen:

  • 80% van ons afval scheiden
  • schoner gescheiden afval, zodat het ook echt gebruikt wordt als grondstof voor nieuwe producten
  • minder restafval: gemiddeld 100 kg per inwoner.

Uit een enquête onder de inwoners blijkt dat ook de Heerlenaren achter dit beleid staan. En dat is ook nodig, want we moeten het samen doen.

Betere wereld

Nieuw in het plan is dat we afval niet meer als afval zien, maar als grondstof. “Hierdoor kan materiaal opnieuw gebruikt worden en kunnen we besparen op nieuwe grondstoffen. Daarmee kunnen we een bijdrage leveren aan een duurzame en betere wereld”, stelt wethouder Charles Claessens.

Bekijk het Grondstoffenplan 2022-2026 (download PDF)

Complimenten van burgemeester Wever

Brief burgemeester: Naleving maatregelen COVID-19 n.a.v. persconferentie 12 november jl.

Complimenten van burgemeester Wever n.a.v. naleving coronamaatregelen van de persconferentie op 12 november 2021.

Beste ondernemers, verenigingen en organisatoren van evenementen,

Vanwege de bestrijding van de COVID-19 pandemie gelden over de periode van ruim anderhalf jaar al ingrijpende maatregelen. Deze zijn gebaseerd op een acceptabele belasting van de zorg, het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving en het zicht houden op de verspreiding van het virus. In het bijzonder in onze regio is het aantal positieve testen en de druk op de zorg hoog. Om verdere sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en overbelasting van de zorg te voorkomen, zijn op 13 november om 18:00 uur wederom landelijk strengere maatregelen ingegaan. Dit heeft invloed op ons, en onverminderd op u als (horeca)ondernemer, vereniging en organisator. Vandaar deze brief.

Waardering voor uw opvolging van de maatregelen in Heerlen

Afgelopen weekend, met name zaterdagavond 13 november als de avond dat de maatregelen weer ingingen, is vooral dankzij uw inzet rustig verlopen. Wij zien ondernemers die zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Wij zien verenigingen die in mogelijkheden denken en hun krachten bundelen. Wij zien organisatoren die moedig in overleg blijven met ons als gemeente om een veilig evenement te organiseren en organisaties die hun verantwoordelijkheid nemen bij moeilijke besluiten. Dat verdient een oprecht compliment, want dat maakt mij als burgemeester van Heerlen trots.

Gedogen terrasoverkappingen en terrasschermen

Om het verlies aan omzet zo veel mogelijk te beperken, is het vanaf oktober 2020 onder voorwaarden toegestaan terrassen door overkappingen en schermen te be-schermen tegen weersinvloeden. Op deze manier zijn er ook in een periode van slechter weer meer mogelijkheden. In maart 2021 heeft het college van B&W in Heerlen besloten om dit gedoogbeleid voor terrasoverkappingen en terrasschermen bij horecagelegenheden te verlengen tot 1 april 2022. Omdat u zich als (horeca)on-dernemer op basis van de nieuwe maatregelen mogelijk meer zult richten op de buitenlucht, wil ik u nogmaals wijzen op deze mogelijkheid.

Handhaving coronatoegangsbewijzen

Om het risico van besmetting zo laag mogelijk te houden is de inzet van coronatoegangsbewijzen (CTB) op veel plekken verplicht. Iedereen van 13 jaar en ouder heeft een CTB nodig bij onder andere bezoek aan horeca, culturele plekken, sportsector en evenementen. Ook bij de handhaving op het CTB zien we de inspanningen die u als ondernemer, organisator van een evenement of bestuurder van een vereniging heeft gedaan en nog steeds doet.

Zoals ik in mijn vorige brief aan u ook al aangaf hebben de gemeenten de taak gekregen om erop toe te zien dat de handhaving op het CTB daadwerkelijk en op een goede wijze wordt uitgevoerd. Onze BOA’s voeren hierop risicogericht controles uit, met name op locaties waar de naleving achterblijft. Waar dit laatste het geval is, zal handhavend worden opgetreden.

Beschikbare middelen kabinet voor handhaving coronatoegangsbewijs

Het voldoen aan uw verplichting om de naleving en de controle op het CTB te orga-niseren is niet voor alle ondernemers en verenigingen even eenvoudig, bijvoorbeeld omdat het praktisch gewoon lastig te regelen is. Als het nodig is, kunnen én willen wij u hierbij graag helpen en faciliteren met middelen die vanuit het kabinet speci-fiek hiertoe beschikbaar zijn gesteld voor de periode tot 31 december 2021.

U helpen bij het handhaven van de controle op het CTB kan door gebruik te maken van deze middelen. Waar moet u dan aan denken? Bijvoorbeeld dat wij in overleg extra beveiliging beschikbaar stellen om de naleving van het CTB te reguleren, of een vrijwilligersvergoeding bekostigen voor mensen die namens een vereniging het CTB controleren. Ook het vergoeden van materiële kosten die de controle op het CTB faciliteren, denk aan extra benodigd hekwerk bij evenementen, is mogelijk.

Wéét dat dit tot de mogelijkheden behoort om de door u ingezette koers van con-trole te kunnen blijven handhaven. Daarom geef ik u nogmaals mee: maakt u de behoefte voor ondersteuning hierbij vooral kenbaar bij onze gemeente via de bij u bekende contactpersonen. Dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden!

Wij zijn er voor u

De Sint is net in het land en de decembermaand staat voor de deur. Traditioneel gezien een goede tijd voor ondernemers en een gezellige tijd voor verenigingen. Wij realiseren ons dan ook maar al te goed dat de maatregelen die afgelopen vrij-dag zijn afgekondigd de zoveelste op rij zijn en zeker niet gemakkelijk. Ik begon deze brief met u een compliment te geven dat ik uw inzet zo heb gewaardeerd. Dat meen ik oprecht.

COVID-19 lijkt voorlopig nog niet weg te zijn uit onze samenleving, dus welke maat-regelen ons nog te wachten staan is nu ook nog onduidelijk. Vandaar dan ook dat ik deze brief, tot slot, wil eindigen met de oproep dat we het samen moeten doen en ik denk dat we dat kunnen in Heerlen. Maar ook met nogmaals de mededeling dat wij er als gemeente voor u willen zijn. Schroom daarom niet contact met ons op te nemen met vragen of als u hulp nodig heeft. Wij zijn er voor u!

Hoogachtend,

de burgemeester,

drs. R. Wever

Bekijk de brief van de burgemeester over de naleving maatregelen COVID-19 (download PDF).

Herinrichting Burg. van Grunsvenplein en Geerstraat

Herinrichting Burgemeester van Grunsvenplein en Geerstraat

Vanaf maandag 15 november starten we met het eerste deel van de werkzaamheden aan het Burgemeester van Grunsvenplein. We verdelen het werk in fase A en B. We starten met de werkzaamheden in fase A (het van Grunsvenplein). Hierbij breken we het plein op waarna we de nieuwe bestrating en de zithoekjes realiseren. Op 3 januari 2022 starten we met fase B (werkzaamheden Geerstraat) waarbij we werken aan het riool en opnieuw asfalteren.

Bereikbaarheid

In fase A zijn er nog geen omleidingsroutes nodig. In fase B is de Geerstraat via één rijbaan bereikbaar (van zuid naar noord). U kunt te allen tijde uw woning / onderneming te voet bereiken.

Eind januari wordt de Geerstraat kort (1 week) geheel afgesloten, om vervolgens weer via één rijbaan toegankelijk te zijn. Eind februari tot medio april is de Geerstraat wederom geheel afgesloten. De exacte datums communiceert de aannemer via de Besix Infra Omgevingsapp, die u kunt downloaden in de apple of google store. Daarop staan ook de omleidingsroutes.

Om het werk zo snel mogelijk uit te voeren, werkt de aannemer op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. Om de bereikbaarheid van de omliggende bedrijven/winkels te borgen, kan het voorkomen dat we soms buiten deze tijden werken. Hierover communiceert de aannemer altijd vooraf via de Omgevingsapp.

Vuilophaaldienst

Voor de direct aanwonenden aan het werkvak: Uw huisvuilcontainers kunt u op de ophaaldagen voor 7:00uur buiten zetten op de gebruikelijke plek. U dient uw vuilcontainer duidelijk te voorzien van uw huisnummer. De aannemer zorgt ervoor dat deze geledigd worden.

Overlast

Helaas kunnen wij niet voorkomen dat u gedurende de werkzaamheden enige overlast kunt ondervinden. Hiervoor vragen wij uw begrip. Uiteraard doen wij er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.

Start metamorfose Burg. van Grunsvenplein

Start metamorfose Burgemeester van Grunsvenplein.

Op vrijdag 12 november ondertekenden de gemeente Heerlen en BESIX Infra Nederland de bouwteamovereenkomst als startsein voor de herinrichting van het Burgemeester van Grunsvenplein. Het plein krijgt een complete metamorfose: van grijs en kil, naar groen, duurzaam en aangenaam. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot het minimum te beperken. Medio zomer 2022 zijn de werkzaamheden gereed en is het heerlijk toeven in het nieuw aangelegde groene plein voor het Parkstad Limburg Theater.

Op 15 november gaat de eerste schop in de grond. Het plein wordt ingericht met diverse zitelementen om elkaar te ontmoeten, groene eilanden en voorzien van aantrekkelijke sfeerverlichting. Er worden bovendien allerlei voorzieningen aangebracht ter ondersteuning van de evenementen die plaatsvinden op het plein.

Duurzaam

Het nieuwe plein wordt duurzaam; er wordt gebruikgemaakt van hergebruikte en duurzame materialen. Daarnaast wordt er bij de inrichting van het nieuwe plein rekening gehouden met de klimaatverandering. Denk aan maatregelen tegen hittestress, wateroverlast en uitdroging. Zo wordt het regenwater van de openbare ruimte door een nieuw rioolsysteem afgekoppeld en geïnfiltreerd naar de ondergrond om wateroverlast te voorkomen. Door het maken van een verbinding met het toekomstige regenwatersysteem van de Promenade II en Schinkel-Zuid, wordt in de eindfase één solide watersysteem gecreëerd voor deze drie centrum-projecten. Het regenwater dat op het plein valt, wordt via infiltratiekratten opgevangen en getransporteerd naar de groene eilanden om uitdroging te voorkomen. Er worden veel groenvoorzieningen aangebracht die het plein een natuurlijke uitstraling geven en in de zomer voor verkoeling zorgen.

Wethouder Peter van Zutphen: “Het vergroenen blijft niet alleen bij dit plein. Inwoners geven aan dat ze veel meer groen in de stad willen. We trekken deze vergroening door naar de Promenade en verder, waardoor een groene verbindingsas door het centrum ontstaat.’’ Ook de Provincie Limburg ondersteunt het project: “Het Van Grunsvenplein wordt weer een fijn plein om te vertoeven en te ontmoeten. Dit geeft binnenstedelijke dynamiek, die bezoekers zo hard nodig hebben om de centrumfunctie die Heerlen voor Parkstad heeft mee te voelen en te beleven”, aldus gedeputeerde Lia Roefs.

Op de hoogte blijven

Omwonenden worden geïnformeerd over de werkzaamheden via nieuwsbrieven en de pagina op onze website over vangrunsven. Maar de meest actuele informatie wordt ook gedeeld in de Besix Infra Omgevingsapp, te downloaden in de App store en Google Play Store.

Stadsplattegrond met alle projecten

Deze metamorfose is onderdeel van de complete aanpak van Heerlen-Centrum. Op de pagina op onze website over het centrum is de stadsplattegrond te downloaden met hierop een overzicht van alle projecten. De aanpak wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking en financiële bijdrage vanuit zowel Ministerie BZK, IBA Parkstad, het Rijk via de Regio Deal Parkstad en de Provincie Limburg onder het mom: Samen maken we het Centrum.

Gelukkig ouder worden in Heerlen

Campagne “Gelukkig ouder worden in Heerlen”

Geluksmomenten van Heerlense 55+’ers staan centraal op een serie portretten die de komende weken zijn te zien op verschillende plekken in de stad: op straat, Parc Imstenrade en op locaties van SCHUNCK bibliotheken, Meander en Sevagram. Daarnaast is er een speciaal filmprogramma rondom ouderen in Quatro Cinema.

De Heerlense wethouder Adriane Keulen (integraal ouderenbeleid) gaf vrijdag 5 november 2021 in bioscoop Quatro Cinema het startsein voor de campagne ‘Gelukkig ouder worden in Heerlen’, die loopt van 9 november t/m 1 december. “Geluk betekent voor iedereen iets anders”, zegt Keulen, “zelfs bij tegenslag of ziekte kunnen er kleine geluksmomenten zijn.”

Op de binnenlocaties waar de portretten hangen, stelt de gemeente aan 55+’ers de vraag wat hun gelukkig maakt? Ook kunnen zij verbeteringen voorstellen aan de gemeente om een fijnere stad te worden voor ouderen. Naderhand bekijkt de gemeente of het ouderenbeleid met deze inbreng kan worden aangevuld. Wethouder Keulen: “Ik hoop dat we daarvoor veel reacties en inbreng van 55-plussers ophalen.”

Speciaal filmprogramma Quatro Cinema

Quatro Cinema vertoont tijdens de campagne op dinsdagmiddagen films waarin ouderen centraal staan. De entree bedraagt €5,50, 55-plussers krijgen een gratis drankje. Houd rekening met eventuele wijzigingen in het toegangsbeleid in de bioscoop in verband met corona!

9 november:

14.00 uur: Les plus belles années d’une vie

16.15 uur: SuperNova

16 en 23 november:

14.00 uur, zaal 1: SuperNova

14:00 uur, zaal 2: Les plus belles années d’une vie

14:00 uur, zaal 3: Eiffel

 Voor deze campagne werkt gemeente Heerlen samen met SCHUNCK bibliotheken, Parc Imstenrade, Sevagram en Meander.

Gemeente Heerlen verbetert dienstverlening

Gemeente verbetert dienstverlening aan inwoner die actief wil zijn in de buurt

1 loket voor buurtinitiatieven: voor vragen, hulp of subsidie.

Inwoners van Heerlen die een idee of initiatief voor hun buurt hebben, kunnen vanaf vandaag op 1 centraal punt terecht bij de gemeente: voor hulp, informatie of subsidie. Niet alleen als 1 gezicht naar buiten toe, maar ook achter de schermen werken verschillende disciplines nu samen binnen 1 team. Hiermee beoogt de gemeente de dienstverlening aan burgers op het gebied van buurtparticipatie te verbeteren.

De gemeente heeft allerlei subsidiemogelijkheden voor burgers die aan de slag willen om hun buurt leuker, schoner of veiliger te maken. Zo is er de Buurtactie voor sociale activiteiten; Heerlen Schoon en de Buitenkans met de buurtdeal zijn er voor mensen die de openbare ruimte willen verbeteren. Vanuit de 1-loket-gedachte zijn alle subsidiemogelijkheden gebundeld en gemakkelijker te vinden via: www.heerlen.nl/buurtinitiatief.

Per mail is het team te bereiken via buurtinitiatieven@heerlen.nl of telefonisch via het reguliere nummer van de gemeente (045-5605040, vraag naar het team buurtregie).

Opgave voor 2022

Het bundelen van krachten op het gebied van dienstverlening staat nadrukkelijk genoteerd als een van de opgaven in de begroting van 2022. Het college wil dat onderdelen van de gemeente beter met elkaar gaan samenwerken, met als doel om tot een betere focus en samenhang te komen in de dienstverlening aan inwoners.

Adriane Keulen, wethouder Buurtgericht Werken en Charles Claessens, wethouder Beheer en Onderhoud: “Elke inwoner die de buurt gezelliger, mooier of veiliger wil maken, moeten wij koesteren. Daarom zijn wij uitermate blij met dit nieuwe loket voor alle buurtinitiatieven. Burgers die een actieve rol willen spelen in hun buurt moeten gemakkelijk en snel worden geholpen”.

Gemeente Heerlen sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

Gemeente Heerlen sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

Gemeente Heerlen gaat per 1 november samenwerken met Meld Misdaad Anoniem. De gemeente en het meldpunt tekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Gemeente Heerlen ontvangt daardoor vanaf nu via Meld Misdaad Anoniem relevante signalen over criminaliteit en fraude.

De samenwerking vergroot de informatiepositie van de gemeente en versterkt hiermee de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Burgemeester Roel Wever: ”Het is belangrijk dat we iedere vorm van criminaliteit opsporen en aanpakken. Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. We hebben daarbij de ogen en oren van onze inwoners hard nodig. Met Meld Misdaad Anoniem kan het ook nog eens anoniem, we hopen dat dit het aantal meldingen doet groeien.”

Vangnet

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de politie. Burgers melden bijvoorbeeld over zaken als hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. De anonimiteit van de melder staat hierbij altijd centraal. Marc Janssen, woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem: “Het is altijd het beste om rechtstreeks naar de politie te stappen als je informatie hebt over criminele activiteiten, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd makkelijk. Er zijn veel redenen voor mensen om niet te melden. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of omdat je de dader kent. Het kan ook zijn dat mensen de gevolgen van melden niet kunnen overzien of dat ze er na die tijd simpelweg niets meer mee te maken willen hebben. Voor al die gevallen is Meld Misdaad Anoniem een vangnet. Wij zorgen ervoor dat de informatie bij de opsporing terecht komt, maar de melder buiten beeld blijft.”

Bereikbaarheid

Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Melden kan ook 24/7 via een beveiligde omgeving op www.meldmisdaadanoniem.nl/melden