Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

August, 2021:

Onthulling kunstwerk VIAVIA

Zoals vanouds is het nooit stil in het Romeinse badhuis: het borrelt en het bruist er! Aanstaande zaterdag 28 augustus wordt tijdens Cultura Nova, het verhaal van het museum, onthuld in het kunstwerk VIAVIA: het eerste doek van een drieluik waarin het verleden, heden en toekomst samenkomen.

Uniek rijksmonument

Sinds 1977 zijn in het Thermenmuseum in Heerlen de goed bewaarde restanten van een Romeins badhuis te zien. Na grondig onderzoek en restauratie, blijkt dit het oudste stenen gebouw van Nederland te zijn. Een uniek archeologisch rijksmonument van nationale allure. Om dit topstuk inspirerend te presenteren bouwt Heerlen een nieuw Romeins Museum. Fysiek en virtueel kunstwerk De eerste aanzet om dit Romeins verleden te ontsluiten is het drieluik VIAVIA van kunstenaar Donald van Schilt. Zijn collages, die hij verrijkt met augmented reality (AR) waarbij er digitaal een extra laag informatie over het kunstwerk heen wordt gelegd, kenmerken zich door een rauwe uitstraling. Het roept op om verder te kijken, om vanuit verschillende perspectieven naar het doek te kijken. Door de app Artivive op de mobiele telefoon te downloaden kan men virtueel het hele kunstwerk bekijken en tussen de verschillende lagen kijken. Net als een echte archeloog.

VIAVIA

De naam ‘VIAVIA’ is afgeleid van de twee via’s die elkaar kruisen, Via Belgica en Via Traiana. Op dit kruispunt is zo’n 2000 jaar geleden een badhuis gebouwd. Uit dit badhuis ontstond Coriovallum wat nu nog bestaat: Heerlen. ‘Via via’ kennen we ook als uitdrukking om aan te geven hoe je verder komt, van het ene punt naar het andere punt. Letterlijk én figuurlijk. Dit past bij Heerlen, een stad in beweging.

Verleden, heden en toekomst

In het drieluik wordt het verhaal verteld van het Thermenmuseum, gecombineerd met de stad Heerlen. Zonder verleden bestaat er geen heden, van daaruit kijken we naar de toekomst. Wethouder van Cultuur Jordy Clemens onderstreept het initiatief als volgt: “Het is mooi dat door middel van dit kunstwerk het werk achter de coulissen voor een nieuw Romeins Museum zichtbaar wordt. Archeologie en Romeins verleden vertaald in een kunstwerk waarbij je tijdens het kijken steeds verrast wordt door nieuwe dingen. Dat past bij een stad als Heerlen.”
Het eerste doek wordt zaterdag 28 augustus om 21.30 uur onthuld en focust zich op de ontdekking van het Romeins bad, de opgravingen en het ontstaan van het Thermenmuseum in Heerlen. Deze avond is vrije toegang voor iedereen van 19.00 tot 23.00 uur om het badhuis te bezichtigen

Nieuwsbrief 2021-01

De Nieuwsbrief augustus 2021 is uit.

Voor digitale versie druk hieronder op download

Politiesterkte Limburg

Vele zal het niet ontgaan zijn dat politiecapaciteit uit Zuid-Limburg, dus ook uit Heerlen, wordt overgeheveld naar Noord-Limburg. Hiermee komt de veiligheid en handhaving in het gedrang. Daarom is onderstaande brief naar het College van B&W en fractievoorzitters van de gemeente Heerlen gestuurd.

Met ontzetting hebben wij, de vertegenwoordigers van de Stichting Bewonersraad Heerlen Centrum, de bewonersbelangengroepen van het Maankwartier en de vertegenwoordigers van de Stichting Bewonersraad Eikenderveld, begin juli kennisgenomen van berichtgeving over de plannen de politiesterkte in Limburg te herverdelen. Het gaat om een herverdeling van de schaarste, aldus de regioburgemeester. Met name in Heerlen vallen de hardste klappen. De burgemeester van Heerlen reageert furieus op de plannen.
Als bewonersbelangengroepen steunen wij onze burgemeester. De door hem eerder aangekondigde plannen voor alle buurten in Heerlen en de uitvoering daarvan zien wij met vertrouwen tegemoet. Daar hoort natuurlijk wel als absolute randvoorwaarde een gezonde capaciteit van met name de politie bij. De politie vormt toch, het is nooit anders geweest, het aanzien van het openbaar bestuur.
De huidige capaciteit van de politie in onze buurten en wijken is al jaren een punt van zorg. In tegenstelling tot wat wordt beweerd door de Nationale Politie, namelijk voldoende wijkagenten in alle buurten, die worden ondersteund door robuuste wijkteams, zien wij dit niet terug in onze buurten. Integendeel!

Naar onze mening is er sprake van structurele ondercapaciteit. En dan is de regioburgemeester ook nog eens voornemens 27 politiefunctionarissen uit Heerlen weg te halen en over te hevelen naar Noord-Limburg. Een dergelijke substantiële korting op de formatie van de politie is voor de bewoners van onze stad onverteerbaar.
Ook voor onze wijkagenten en andere politieagenten aan de basis, zal het er bij uitvoering van de plannen niet gemakkelijker op worden. De geschiedenis van Heerlen ligt veel inwoners nog vers in het geheugen. Kennelijk gaat deze situatie aan het geheugen van de eenheidsleiding van de politie en de politiek verantwoordelijken voorbij. Men zou verwachten dat bestuurders in Limburg, gesteund door eenheidsleiding van politie en justitie, één front zouden vormen richting de Minister.

De burgemeester van Horst aan de Maas leidde een commissie die tot de conclusie kwam, dat de politiecapaciteit niet goed verdeeld was. Het is overigens een signaal dat al vele jaren door Noord-Limburgse bestuurders wordt afgegeven. De vraag is natuurlijk wat zij eraan hebben gedaan? Is het wegkapen van capaciteit uit Zuid-Limburg nu echt een oplossing? Of is het de eenvoudigste route? Neem Horst aan de Maas zelf. Recentelijk veelvuldig in het nieuws geweest vanwege een tiental geschorste politieagenten. En natuurlijk hebben die schorsingen effect op de beschikbare capaciteit.
En ja, Noord-Limburgse wijken en buurten verdienen ook een goede politiecapaciteit. Wat voor Heerlense wijken geldt, komt hen natuurlijk ook toe. En enig lokaal verschil zal er altijd zijn, want de problematieken zijn niet overal gelijk.

Juist daarom is het vreemd, dat niet al veel eerder door burgemeesters in Limburg, door de eenheidsleiding van de politie en door justitie, stevig aan de bel is getrokken bij de Minister. Die is immers wel degelijk gevoelig gebleken voor de ontwikkelingen bij de Nationale Politie. Dit naar aanleiding van een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (2020) dat
concludeert, dat wijkagenten hun verbindende rol in de wijk in de middelgrote gemeenten en op het platteland niet voldoende waar kunnen maken. Het kennisniveau van en inzicht in problemen in de wijk neemt af, waardoor wijkagenten geen goede invulling kunnen geven aan hun signalerende en preventieve rol. De informatiepositie van de politie verzwakt en zij loopt eigenlijk achter de feiten aan. Zij weet te weinig van wat er speelt in de wijken en is onvoldoende in staat de problemen op tijd te signaleren en in te grijpen, voordat het echt onveilig wordt.

De Minister realiseert zich dat er een groot probleem is en dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Dat zal hier en daar ook ten koste gaan van de inzet van wijkagenten. Maar hij zegt ook, dat alle politieonderdelen en alle politiemedewerkers een bijdrage zouden moeten leveren. De Minister vraagt om creatieve maatregelen. Zo noemt hij vormen van regionale bijstand. Je mag verwachten dat er op dit thema plannen worden opgesteld. Een herverdeling van de politiecapaciteit, zoals nu voorligt, wordt door de Minister niet genoemd. Het is te simpel, te gemakkelijk.
Wij roepen onze bewoners, de gemeenteraad van Heerlen, de wethouders in onze gemeente, andere bewonersbelangengroepen, de burgemeesters en de gemeenteraden in Zuid-Limburg op de burgemeester van Heerlen maximaal te steunen en zodanige acties te nemen, dat dit onderwerp de nodige aandacht krijgt in het nieuwe regeerakkoord.


Heerlen, 30 juli 2021.


Met vriendelijke groeten,
Th. Vullers en H. Leppink, VVE Azimut Spoorplein H. Franz, Stichting Bewonersraad Eikenderveld J. van Aernsbergen, Maanplein M. van Dooren, Stichting Bewonerscommissie Heerlen Centrum/Weller B. Grootherder en K. Boesten, VVE Gemini Maanplein H. Pennings, P. Snijders en G. Bischops, Stichting Bewonersraad Heerlen Centrum