Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

WMO 2024

PERSBERICHT

Bepaling contractpartij op basis van subsidietender

Voorbereidingen gestart voor uitvoering maatschappelijke ondersteuning Wmo 2024 – 2018

De gemeente Heerlen is gestart met de voorbereidingen om te komen tot een nieuw contract met een partij voor de maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo vanaf 2024. De uitvoering van de maatschappelijk ondersteuning wordt nu uitgevoerd door Heerlen Stand-By!,  een coöperatie die bestaat uit 10 aanbieders en 27 leveranciers. Op 1 januari 2024 loopt het contract met Heerlen Stand-By! af. De partij die vervolgens voor minimaal vier en maximaal tien jaar de maatschappelijke ondersteuning gaat uitvoeren, wordt door middel van het uitschrijven van een subsidietender bepaald.

Een subsidietender is een procedure waarbij vooraf geformuleerd wordt wat gerealiseerd moet worden en wat van de aanbieders wordt verwacht. De partij met het beste voorstel en de beste prijs/kwaliteitverhouding, krijgt een bepaald subsidiebedrag voor de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning in Heerlen.

Voortzetting ingezette koers

Peter van Zutphen, wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg:  “Samenwerking in plaats van marktwerking’ en ‘vertrouwen in de professional’, en ‘financiering op basis van een lumpsum’ vormen de basis van onze aanpak. Heerlen doet het hiermee echt anders in het sociaal domein. En dat anders doen heeft zijn vruchten afgeworpen. De inhoudelijke resultaten zijn goed, en het onbedoelde financiële bijeffect is ook nog eens duidelijk. Voortzetting van deze koers staat dan ook buiten kijf”.

Formulering voorwaarden voor subsidieverstrekking

De komende maanden wordt in samenwerking met zorgaanbieders, gemeenteraad en MO-adviesraad verder gewerkt aan het formuleren van de voorwaarden die de basis vormen van de uiteindelijke subsidiedocumenten.

De belangrijkste wijzigingen ten aanzien van de vorige inkoop in 2017 hebben betrekking op de scope van de opdracht, inrichting van de toegang en de looptijd van de overeenkomst. Die wordt aangegaan voor 4 jaar met een optie tot verlenging van drie maal 2 jaar. Dit heeft als voordeel dat met een langdurig partnerschap geïnvesteerd kan worden in een goede lokale basiszorgstructuur met zorg- en hulpverleners.

Het is de bedoeling dat op 1 oktober een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten met de uiteindelijk geselecteerde partij. Hiermee wordt voortzetting van de maatschappelijke  zorg en ondersteuning per 1 januari 2024 gegarandeerd.

Comments are closed.