Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Plan van aanpak omgevingsvisie

PERSBERICHT

Toekomstperspectief voor de samenleving

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het plan van aanpak om te komen tot de omgevingsvisie, inclusief het bijbehorende Participatietraject. Het wordt een toekomstperspectief dat aansluit op het coalitieakkoord ‘Uit liefde voor onze stad’ en waarin de samenleving zich herkent. De visie moet halverwege 2024 klaar zijn.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in werking op 1 juli 2023. Elke gemeente moet dan een omgevingsvisie opstellen. Daarin wordt de samenhang beschreven tussen onder meer ruimte, natuur, water, milieu, landschap, verkeer, vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Ook beschrijft de visie de gewenste ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid, stikstof, energietransitie en veiligheids- en gezondheidsaspecten. Op die manier legt de omgevingsvisie de relatie tussen de fysieke leefomgeving en sociaal maatschappelijke opgaven.

Samenspraak

Het opstellen van de omgevingsvisie gebeurt in samenspraak met de Heerlense samenleving. Dit participatieproces loopt gelijk met het traject voor de omgevingsvisie.

Zo komt er een gemeentebrede meedenkgroep, met daarin zoveel mogelijk mensen met een verschillende achtergrond. Ook worden gebiedsgerichte enquêtes en bijeenkomsten gehouden waarin bewoners en ondernemers met elkaar praten over wat ze belangrijk vinden voor de stad. En thematische sessies met maatschappelijke organisaties en (ervarings-)deskundigen geven aan waar interessante perspectieven voor de stad liggen.

Nieuwe inzichten

Tijdens het traject worden verschillende evaluatierondes gehouden. De uitkomsten worden steeds gebruikt in de volgende ronde van het traject.

De uiteindelijk opgeleverde omgevingsvisie is een ‘levend’ document. Veranderende maatschappelijke opgaven en nieuwe inzichten worden meteen meegenomen in het maken van keuzes voor de fysieke leefomgeving.

Comments are closed.