Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Hulp bij Huishouden

Nieuwe procedure uitvoering Hulp bij Huishouden gestart

Heerlen is gestart met de voorbereidingen voor het afsluiten van een nieuw subsidiecontract voor de uitvoering van de hulp bij het huishouden in het kader van de maatschappelijke ondersteuning. Het huidige contract met de twee aanbieders die nu deze hulp uitvoeren, loopt af op 1 januari 2024.

Heerlen vindt het belangrijk dat iedere inwoner kan (blijven) meedoen in de maatschappij, ook als iemand ouder is of ondersteuning nodig heeft. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden als een inwoner onvoldoende zelfredzaam is. Dit kan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp zijn. Door tijdig hulp bij het huishouden te organiseren, voorkomen we vervuiling of verwaarlozing en is inzet van intensievere zorg en ondersteuning minder snel nodig. Hierdoor blijft betrokkene langer zelfstandig in de eigen leefomgeving wonen.
De voorbereidingen voor een nieuw contract voor hulp in het huishouden is gestart. In de procedure wordt uitgegaan van een overeenkomst voor vier jaar (2024-2028) met maximaal drie maal twee jaar verlenging. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om de hulp bij het huishouden anders in te richten, waarbij indicatieloos en één vast budget centraal staan.

Hulp bij het huishouden anders inrichten

Hulp bij het huishouden is nu georganiseerd via een maatwerkvoorziening, waarbij gewerkt wordt met een trajectbudget. De gemeente geeft hiervoor een beschikking af. De cliënten betalen een eigen bijdrage, die wordt geïnd door het CAK. Een groot deel van de Heerlense cliënten is echter vrijgesteld en betaalt geen eigen bijdrage.
Heerlen gaat nu onderzoeken of het mogelijk is, om in de toekomst –in plaats van met een maatwerkvoorziening– te werken met een algemene voorziening met een taakgerichte financiering en vast budget. Deze werkwijze wordt nu ook naar tevredenheid toegepast bij de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning van de Wmo, Jeugdzorg en Beschermd Wonen.

Peter van Zutphen, wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg, is een groot voorstander van het anders inrichten van de uitvoering van de hulp bij het huishouden: “Onze manier van aanpak in het sociaal domein werpt zijn vruchten af. Samenwerking in plaats van marktwerking, met vertrouwen in de professional en financiering op basis van lumpsum, leveren goede resultaten op. Voor alle partijen, ook voor onze inwoners. Het anders inrichten van de hulp bij het huishouden is verder voordelig voor inwoners, omdat hulp beschikbaar komt zonder uitgebreid onderzoek en indicatiestelling van de gemeente. Voortzetting van de ingezette koers is dan ook vanzelfsprekend”.

De komende maanden wordt in samenwerking met gemeenteraad, aanbieders, en MO-adviesraad verder gewerkt aan het formuleren van de voorwaarden die de basis vormen van de uiteindelijke subsidiedocumenten. In de 2e helft van dit jaar wordt besloten welke zorgaanbieders vanaf 1 januari 2024 de hulp bij het huishouden gaan uitvoeren.

Comments are closed.