Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Heerlense maatschappelijke ondersteuning succesvol

Heerlense zorgaanpak van maatschappelijke ondersteuning succesvol

Heerlen is erg tevreden over de resultaten van de samenwerking met Stand-By!, een coöperatie van tien zorgaanbieders en 27 leveranciers. Deze conclusie wordt getrokken naar aanleiding van een evaluatieonderzoek, dat is gedaan naar de uitvoering van onder andere de maatschappelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding. De resultaten worden meegenomen in de voorbereidingen voor een nieuw contract met de partij die vanaf 2024 de maatschappelijke ondersteuning in Heerlen gaat uitvoeren.

Sinds 2017 voert Stand-By! de uitvoering van de maatschappelijk ondersteuning in Heerlen uit. Omdat het contract met Stand-By! eind dit jaar afloopt, wilde Heerlen de werkwijze van de afgelopen jaren evalueren. Onderzoeksbureau BMC heeft daarom onderzocht of de in 2017 gestelde doelen en resultaten zijn bereikt. Op vijf gebieden is gekeken wat goed gaat en wat beter kan. Het onderzoek is uitgevoerd onder professionals, gemeente, MO-adviesraad en cliënten.

De cliënt centraal stellen en het versterken van de eigen kracht gaat goed

Dit wordt zo ervaren door inwoners en medewerkers. Inwoners ervaren de toegang tot zorg en ondersteuning als laagdrempelig en dichtbij. Hierdoor zijn de wachttijden teruggedrongen. Buurtpunten worden als een prettige plek ervaren. Hulpverleners luisteren goed en geven inwoners invloed bij te nemen beslissingen. De ondersteuning in groepsverband wordt als prettig ervaren. Wel moet er meer aandacht komen voor inwoners die niet naar buurtpunten kunnen komen of zorgmijdend zijn. Ook zou er meer aanbod van ondersteuning moeten zijn in de avonden en weekenden.

Er is meer ruimte voor professionals

De medewerkers van Heerlen Stand-By! vinden dat zij voldoende ruimte krijgen om te handelen op basis van hun eigen professionele inzicht. Vanuit welke moederorganisatie zij komen is niet van belang. Medewerkers kunnen inzetten wat nodig is, doordat er geen indicaties worden afgegeven en er geen verkeerde financiële prikkels zijn. Op- en afschalen van zorg is mogelijk zonder extra administratie richting gemeente. Dit komt de ondersteuning aan de inwoners ten goede. Het werken met sociale buurtteams (SBT) werkt goed.

Om de samenwerking met de gemeentelijke toegang te verbeteren, moet nog meer aansluiting worden gezocht bij de Heerlense buurtindeling. Ook moet de samenwerking met andere partijen zoals JenS en huisartsen verbeterd worden.

Transformatie zorgaanbod succesvol

De transformatie van de maatschappelijke ondersteuning heeft geleid tot laagdrempelige, integrale, meer eenvoudige, groepsgewijze (en minder individuele) en informele ondersteuning. Het buurtgericht werken is goed ingericht en de collectieve aanpak draagt ook bij aan netwerkontwikkelingen van de inwoners. Geconstateerd wordt dat het preventief werken in de ene buurt beter georganiseerd is dan in de andere buurt. Dit hangt erg af van het team en/of de persoon. Dit blijft een aandachtspunt net als continuïteit van de zorg voor 18-plussers, die tijdens het zorgtraject overgaat van de Jeugdwet naar de Wmo.

De medewerkers van Stand-By! en de gemeente weten elkaar goed en snel te vinden. Wel wil de gemeente in de toekomst het zicht op de resultaten, de geleverde kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg vergroten. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over de benodigde informatie en de wijze van co-creëren met de contractpartner. Dit om nog beter te kunnen samenwerken.

Kosten worden beheerst

Door de vaststelling van een lumpsumbedrag is voor beide partijen helder voor welk bedrag de ondersteuning moet worden geleverd. Door indicatieloos te werken is de bureaucratie afgenomen en de administratieve druk voor medewerkers verlaagd.

Het evaluatieonderzoek bevestigt dat de zorgkosten per cliënt zijn gedaald. Onder andere door de omslag van individuele begeleiding naar collectief aanbod en de omslag van formele naar informele ondersteuning met bijvoorbeeld vrijwilligers. Er zijn meer inwoners met een zorg- en ondersteuningsvraag bij gekomen en er worden meer inwoners geholpen.

Samenwerking werpt vruchten af

Peter van Zutphen, wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg is blij met de resultaten van het onderzoek. “Het onderzoek bevestigt dat we in 2017 een goede keuze hebben gemaakt door in de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning te werken met één contractpartij in plaats van met een veertigtal zorgaanbieders zoals in de jaren daarvoor. De kwaliteit van de ondersteuning is erop vooruitgegaan en ook op financieel gebied zijn goede resultaten geboekt. We gaan dan ook zeker door met de ingezette lijn”.

Comments are closed.