Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Geluidsniveaus Heerlen

PERSBERICHT

Update kaarten geluidsniveaus Heerlen

Het college heeft vandaag een update van de geluidsbelastingkaarten voor Heerlen vastgesteld. Op de kaarten kan iedereen het meest recent berekende, gemiddelde geluidsniveau checken van wegverkeer, trein en industrie bij woningen of scholen. Voor de kaarten wordt gebruik gemaakt van gegevens die representatief zijn voor het jaar 2021.

Wat kunt u precies zien op de kaarten?

Op de kaarten is aangegeven hoe hoog het geluidsniveau is op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bebouwing in Heerlen. Kantoren zijn bijvoorbeeld niet meegenomen op de kaarten. Er zijn kaarten die het gemiddelde geluidsniveau over de hele dag aangeven of in de nacht.

Geluidshinder afgenomen

Milieuwethouder Casper Gelderblom: “Ik ben blij dat de geluidshinder duidelijk verminderd is. Geluidsoverlast kan voor aanzienlijke stress zorgen, bij mens en dier. We zien nu dat het aantal adressen met meer dan 55 dB geluidsbelasting is afgenomen, en wel met circa 10% voor wegverkeer en circa 50% voor railverkeer ten opzichte van de vorige update, in 2016. De Heerlense aanpak tegen geluidshinder werpt ook vruchten af. Dat gebeurt met bijvoorbeeld stiller asfalt, snelheidsreductie, herinrichting van wegen en sanering van woningen”.

Verplichting EU

De Europese Unie verplicht aangesloten landen om te zorgen voor één uniform systeem voor het weergeven van de geluidsbelasting. Ook RWS en Prorail stellen kaarten op voor de geluidbelasting vanwege de rijkswegen en spoorwegen. Elke vijf jaar worden de geluidsbelastingkaarten geactualiseerd. Op basis van de kaarten stellen wij een actieplan geluid op in 2024, met daarin maatregelen om de ergste hindergevallen aan te pakken.  

Publicatie

Het doel van de Europese Unie is om het publiek te informeren over de kwaliteit van de leefomgeving als het gaat om geluid. De geluidsbelastingkaarten liggen ter inzage vanaf 6 februari gedurende 6 weken. U kunt de kaarten vinden op www.heerlen.nl, onder andere in de bekendmakingen.

Comments are closed.