Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Bestemmingsplan Woningsplitsing

Bestemmingsplan Woningsplitsing en kamerbewoning 6 weken ter inzage

Met ingang van 26 januari ligt het bestemmingsplan ‘Woningsplitsing en kamerbewoning’ zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan biedt mogelijkheden om te kunnen sturen op een goede balans tussen verschillende vormen van wonen enerzijds en een goed woon- en leefklimaat anderzijds.

Wethouder Marco Peters (Ruimtelijke Ordening): “Wij staan voor de leefbaarheid van onze buurten en wijken. Daarom blijven we de overlast en problemen die huisjesmelkers en slechte kamerverhuur veroorzaken een halt toeroepen. Aansluitend op het vorig jaar genomen voorbereidingsbesluit is daarom de volgende stap de verankering in het voorliggende bestemmingsplan.”

Wethouder Casper Gelderblom (Wonen): “Zeker in tijden van woningtekorten pakken we in Heerlen regie op de woningmarkt, onder andere door een grens te stellen aan onzelfstandige bewoning. Zo brengen we huisjesmelkers een slag toe, en werken we toe naar een gebalanceerd woonklimaat.”

Vorig jaar januari heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor een verbod op het toevoegen van onzelfstandige woningen (kamerverhuur). Dit was nodig om meer grip te krijgen op de mate van woningsplitsing en/of omzetting en kamerbewoning in de stad. Binnen één jaar na het nemen van een voorbereidingsbesluit moet ook een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dat gebeurt nu per 26 januari met als doel ongewenste vormen van onzelfstandige bewoning en splitsing tegen te gaan.

Comments are closed.