Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

January, 2022:

Invoering digitale parkeervergunningen

Invoering digitale parkeervergunningen

In februari start de invoering van digitale parkeervergunningen in Heerlen. Het aanvragen van een vergunning, maar ook de handhaving in de buurt wordt geregeld via een centraal computersysteem. Vergunninghouders krijgen in februari een brief met uitleg. Daarmee kunnen ze met hun telefoon, computer of tablet zelf hun vergunning verlengen. Hiervoor hebben ze tot 1 april de tijd.

Kraskaarten

Ook het parkeren voor bezoekers wordt straks online geregeld. Dat is voordeliger, omdat je het parkeren voor bezoek per minuut kunt regelen. Met de huidige kraskaarten moeten per keer minstens twee uur afgerekend worden. Om inwoners de gelegenheid te geven hun voorraad kraskaarten op te maken blijven ze tot 31 december 2022 geldig.

Eikenderveld

Met de bewoners van deze buurt is afgesproken dat ze meedoen aan een proef. Hier wordt in het gebied van het vergunningenparkeren betaald parkeren ingevoerd. Bewoners met een vergunning en bezoekers met een bezoekersregeling parkeren gratis. De rest moet betalen. Eind januari worden de parkeermeters in werking gesteld en nieuwe borden geplaatst.

Hulp

Het nieuwe systeem is gebruiksvriendelijk voor mensen die geregeld online zijn. Zij kunnen vanaf februari hun vergunning verlengen en het nieuwe bezoekersparkeren aanvragen. Mensen die er zelf niet uitkomen kunnen voor hulp bellen met het klantcontactcentrum van gemeente Heerlen. Vervolgens stellen we op 1 april het nieuwe vergunningensysteem in werking.

Antwoorden op veel gestelde vragen zie hiervoor de website van de gemeente Heerlen

Mobiele escaperoombus

Politie, gemeente en scholen slaan handen ineen

Mobiele escaperoombus tegen sextortion

Deze week, 24 t/m 28 januari wordt de mobiele escaperoom bus bij zes middelbare scholen in Heerlen ingezet. Met de escaperoom dagen wij jongeren in kleine groepjes uit na te denken rondom het thema sextortion, oftewel afpersing of chantage met seksueel getinte beelden. Het doel? Jongeren bewust te maken van de risico’s die zij online lopen. Zodat zij weten wat je kunt doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt. Verder willen wij ook het belang van aangifte doen bij sextortion onder de aandacht brengen en hoe je bewijsmateriaal kunt verzamelen.

Vanmiddag (woensdag 26 januari) stond de mobiele escaperoom bij het Emmacollege in Heerlen. Ali Sabri (teamchef Politie Heerlen) en Roel Wever (burgemeester Heerlen en cyberburgemeester Limburg) kwamen ook een kijkje nemen én speelden zelf de escaperoomgame.

Burgermeester Roel Wever: ‘Onze samenleving speelt zich steeds meer af in de digitale wereld. Dit gaat gepaard met een toename van cybercriminaliteit, een veelkoppig monster dat slecht zichtbaar is en vaak ongrijpbaar. Cybercrime kan iedereen treffen, van jong tot oud, van bewoners tot bedrijven en overheid. Criminelen vinden ook steeds nieuwe manieren om slachtoffers te maken. Het is daarom van het grootste belang om samen in te zetten op preventie en bewustwording over dit thema. We moeten weerbaar zijn, worden én blijven tegen cybercrime!’

Ali Sabri sluit zich hierbij aan. ‘Het is belangrijk dat we de gevaren van cyber onder de aandacht brengen bij (voornamelijk) de jongeren. Ik ben dan ook blij dat deze bus nu in Heerlen staat en dat we op deze manier, samen met de scholen en gemeente Heerlen, kunnen bijdragen aan de preventie.’

Sextortion

Sextortion is afpersing met het openbaar maken van een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer. Dit kan een naaktfoto of video van het slachtoffer zijn. Maar het kan ook om bewerkte webcambeelden gaan, zodat het lijkt alsof iemand seks heeft met een minderjarige, waarmee die persoon vervolgens gechanteerd wordt.

Sylvia Laurensse, cyberspecialist bij Politie Limburg, vertelt: ‘In Limburg zien we over het jaar 2021 een toename van registraties van sextortion in politiesystemen. Het gaat om een toename van 60 procent ten opzichte van het jaar 2020. Jongeren zijn oververtegenwoordigd in deze cijfers’. In 2020 waren er landelijk ruim 400 registraties van sextortion in politiesystemen, in 2021 waren er landelijk ruim 870 registraties. Maar vermoedelijk is dat een topje van de ijsberg. Het komt veel vaker voor dan er gemeld wordt. De stap om aangifte te doen is groot, vooral door het gevoel van schaamte.’

Wat kun je doen tegen sextortion?

De afperser wil meestal geld of juist meer pikante foto’s of video’s van het slachtoffer. Vaak zijn de foto’s en video’s gestolen via social media, e-mails, door het overnemen van webcams of door het stelen van apparatuur.

‘Ga niet in op de bedreigingen,’ vertelt Sylvia. ‘Wanneer je ingaat op wat van jou wordt gevraagd, kan diegene jou verder chanteren. Het is geen enkele garantie dat de chantage stopt als je doet wat er gevraagd wordt’. Wanneer je slachtoffer wordt van sextortion is het belangrijk om aangifte te doen vertelt Sylvia. ‘Afpersing is een misdrijf en dus strafbaar. Zorg in overleg met de politie voor zoveel mogelijk bewijsmateriaal en bewaar berichten. Denk aan schermafbeeldingen, de dreigementen die zijn geuit, de gebruikte naam door de afperser en het e-mailadres. En staat er iets vervelends van jou online? Maak daar dan schermafbeeldingen van waarop het website-adres (URL) te zien is. Dit kan helpen wanneer je nu of later naar de politie gaat, want van sextortion kun je aangifte doen bij de politie’.

Eerder was de escaperoombus al in Venray. De komende periode doet de mobiele escaperoom onder andere ook Venlo, Roermond en Weert aan.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Politie Heerlen en gemeente Heerlen

Overlast huisjesmelkers

Vergaande maatregel in strijd tegen overlast door huisjesmelkers en slechte verhuurders

Verbod op nieuwe kamerverhuur in hele gemeente

Heerlen heeft besloten dat er per direct geen onzelfstandige woningen (kamerverhuur) meer mogen worden toegevoegd. Hiermee wil de gemeente de overlast die gepaard gaat met grootschalige huisvesting van onder meer arbeidsmigranten tegengaan. Ook het opsplitsen van woningen op één adres wordt per direct verboden.

De afgelopen tijd worden Heerlense buurten steeds vaker geconfronteerd met huisjesmelkers, malafide beleggers en andere slechte verhuurders die woningen of andere gebouwen opkopen en daar veel mensen bij elkaar huisvesten. ‘Buurtbewoners krijgen daardoor te maken met geluidsoverlast, verkeersdrukte en verloedering van hun woonomgeving, terwijl verhuurders geld verdienen aan deze praktijken. Die foute ontwikkeling willen we per direct stoppen,’ zegt wethouder Jordy Clemens (wonen).

Toename van het aantal kamers blijkt steeds meer negatieve gevolgen te hebben. Clemens: ‘We zien bijvoorbeeld dat woningen in een straat worden opgekocht waarna daar door uitzendbureaus allerlei mensen worden gehuisvest. Vaak tegen hoge huren. Die ontwikkeling is slecht voor deze bewoners zelf én een regelrechte bedreiging voor de leefbaarheid van buurten waarin deze woningen staan. Met dit verbod gaan we de strijd aan met een belangrijke bron van woonoverlast.’

Door het nemen van een zogenaamd voorbereidingsbesluit heeft de gemeenteraad woensdagavond tot het verbod besloten voor in ieder geval een periode van één jaar. Voor aantoonbaar goede plannen kan het college uitzonderingen maken. Dat is belangrijk om bijvoorbeeld de levendigheid in het centrum te bevorderen door wonen boven winkels mogelijk te maken.

Mondzorg voor peuters

Mondzorgcoaches aan de slag voor gezonde peutermonden

Het consultatiebureau bij de GGD in Heerlen is uitgebreid met een mondzorgcoach. Deze mondzorgcoach geeft ouders en verzorgers van jonge kinderen (0-4 jaar) tips over hoe ze het gebit van hun kind(eren) goed kunnen onderhouden. Ook adviseert de coach over gezond eetgedrag. Dit initiatief is gestart dankzij samenwerking van Tandartsen Heerlen, KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), Hogeschool Utrecht, Kindertandverzorging Limburg, CZ, GGD Zuid-Limburg en gemeente Heerlen.

In Heerlen gaat 1 op de 4 kinderen niet regelmatig naar de tandarts. Wethouder Jordy Clemens: “Een gezond gebit is erg belangrijk. Door het vanaf kinds af aan goed te onderhouden en regelmatig naar de tandarts te gaan voorkom je problemen op latere leeftijd.” “Voor kinderen tot 18 jaar is een bezoek aan de tandarts gratis. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Veel ouders weten niet dat ze geen financiële bijdrage hoeven te leveren,” geeft Ivo Koenen van zorgverzekeraar CZ aan.

De mondzorgcoach is vooralsnog iedere dinsdag aanwezig op het consultatiebureau, Overloon 2, en kan gratis worden bezocht. Ouders kunnen binnenlopen of het bezoek combineren met een afspraak op het consultatiebureau.

Gezonde peutermonden

Via een wetenschappelijk onderzoek wordt gemeten hoe de mondzorgcoach het beste geïmplementeerd kan worden en ondersteunen partners elkaar in hun samenwerking. Dit onderzoek, ‘gezonde peutermonden’, is een initiatief van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met de betrokken partners. Het project wordt gefinancierd met een RAAK MKB-subsidie.

Op de foto: Mirthe Elbersen, mondhygiënist en Bert Zautsen en Hans de Vries, tandartsen uit de tandartskring Heerlen.

Stevige impuls economie in Parkstad

Stevige impuls in leefbaarheid en regionale economie in Parkstad.

De Stadsregio Parkstad Limburg heeft in totaal ruim € 2.160.000 toegekend aan acht projecten, die een bijdrage leveren aan de regionale economie en aan de leefbaarheid in zowel het stedelijk gebied als in landelijke kernen. Het gaat hierbij om middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld  voor krimpgebieden. Bij de keuze van de projecten is onder meer gekeken of deze aansluiten  bij de doelen uit de Regio Deal en de strategische agenda van Parkstad.

De regio Parkstad Limburg ontvangt jaarlijks een financiële ondersteuning van €3,9 miljoen uit de zogenaamde ‘Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling’ van het Ministerie van BZK voor een regionale en integrale krimpaanpak. In de regio is afgesproken dat 75% hiervan regionaal wordt ingezet en 25% direct wordt verdeeld over de gemeenten. Op deze manier kunnen gemeenten ook (deels) tekorten in de reguliere gemeentebegroting opvangen, die ontstaan door bevolkingsdaling. 

Op 15 december van vorig jaar heeft het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Parkstad besloten over de inzet van de middelen voor 2021. Bij de keuze van de projecten is gekeken of ze gerelateerd zijn aan de Regio Deal, of ze passen in de Strategische Agenda Parkstad 2021 – 2030, of ze uitvoeringsgereed zijn én of er minimaal 50% cofinanciering wordt geleverd. Concreet zijn de  volgende projecten gehonoreerd:

Uitrol van de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst en Verlengde Schooldag’ (€ 272.780)

De verdere implementatie en uitrol van de beide concepten als opmaat naar een regionale aanpak, waarbij binnen het basisonderwijs structureel wordt ingezet op het bevorderen van de gezondheid en kansengelijkheid voor kinderen. Op een aantal scholen in de regio worden, met ondersteuning vanuit gemeenten en van de Regio Deal, de beide concepten al toegepast. Met de nu verleende bijdrage is de voortzetting ervan op deze scholen gedekt tot en met het schooljaar 2023-2024.

Herbestemming van de watertoren van Schimmert tot “de Reusch” (€ 110.000)

Herbestemming van de watertoren van Schimmert, in de volksmond ook wel ‘de Reus van Schimmert’, tot een kennis- en belevingscentrum voor streekproducten, genaamd “de Reusch”. Met deze nieuwe invulling van dit Rijksmonument wordt enerzijds de toeristische aantrekkelijkheid van de regio versterkt en anderzijds ingespeeld op de transitie van de landbouw en de regionale voedselopgave.

Het Aurora-project in de wijk GMS in Heerlen (€ 50.000)

Een project, geïnitieerd door woningcorporatie Wonen Limburg en Stichting Street Art, waarbij een wooncomplex aan de Sittarderweg in Heerlen door het kunstenaarscollectief Boa Mistura uit Madrid samen met de bewoners is getransformeerd tot het grootste streetart kunstwerk van Europa. Het project past binnen de manier waarop gemeente Heerlen, woningcorporaties én Stadsregio Parkstad Limburg langjarig samenwerken in de aanpak van de wijk GMS. Er wordt in het Aurora-project ingezet op een imagoverbetering van het wooncomplex van 228 appartementen door de kwaliteit van het complex en de woonomgeving te verbeteren. De manier waarop in een proces tussen kunstenaars en bewoners een bijdrage is geleverd aan de leefbaarheid van de buurt wordt op nationaal niveau als een voorbeeld gezien.

Herontwikkeling van het winkelgebied Giessen-Bautsch in Heerlen (€ 600.000)

Met de herontwikkeling van Giessen-Bautsch tot een vernieuwd en modern winkelcentrum wordt geïnvesteerd in het hart en daarmee de leefbaarheid van het stadsdeel Heerlerbaan. Bovendien wordt daarmee de regionale winkelstructuur versterkt. Er worden ook 25-30 appartementen gebouwd en de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht, met een goede aansluiting naar de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening en de bestaande winkels aan de Bautscherweg.

Herinrichten van bedrijventerreinen Dentgenbach in Kerkrade (€ 50.000)

Op het bedrijventerrein Dentgenbach vinden veel uitbreidingen van al gevestigde bedrijven en de vestiging van verschillende nieuwe ondernemingen plaats. Hiervoor is nu onvoldoende ruimte aanwezig. Daarom worden incourante en leegstaande bedrijfspanden gesloopt en wordt zo’n 15 hectare aan grote private restkavels gereedgemaakt voor invulling. Hiermee worden de voorwaarden geschapen om de economische kansen die zich voordoen, te verzilveren

Uitbreiding van Landgoed Slot Schaesberg in Landgraaf (€ 304.895)

Bij Slot Schaesberg worden met deze bijdrage een faciliteitengebouw en twee  ambachtsgebouwen gerealiseerd. Hiermee kan de Stichting Landgoed Slot Schaesberg een vervolgstap zetten in het herstel van het historische kasteel en verder invulling geven aan het ontsluiten van kennis en kunde van 17e-eeuwse bouwtechnieken, ambachten en landschapsinrichting. Dit gebeurt op een voor zowel toeristen als voor wetenschappelijk geïnteresseerden aantrekkelijke manier.

Versterking van de woonfunctie van de kern Bocholtz in het kader van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) (€ 278.000)

Er wordt een financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor het onderdeel wonen uit het IDOP Bocholtz. Door deze impuls kan een aantal particuliere woningen worden aangepakt, waardoor de leefbaarheid in het gebied wordt vergroot. Hiermee wordt óók invulling gegeven aan het speerpunt ‘blijven wonen’ van de gemeentelijke strategische visie. Het project wordt in samenhang met investeringen van woningcorporatie Krijtland Wonen uitgevoerd.

De gebiedsontwikkeling Victoriapark in Brunssum (€ 495.496)

De ontwikkeling van het Victoriapark is onderdeel van de brede gebiedsontwikkeling in Brunssum-Centrum waarbij wordt geïnvesteerd in een sterk en levendig stadshart. Met dit project wordt het kernwinkelgebied door sloop en/of transformatie van enkele woon-winkelpanden compacter gemaakt, worden ca. 60 eigentijdse woningen in het centrum gebouwd en krijgt de openbare ruimte een impuls door te investeren in duurzame verblijfskwaliteit.

Open Club Klimmen in Voerendaal (500.000)

Eerder in 2021 is ook al een bijdrage van € 500.000 aan de gemeente Voerendaal verstrekt voor de realisatie van het project ‘Open Club Klimmen’, een centrale ontmoetingsplaats waar onderwijs, wonen, sport, bewegen, cultuur, verenigingsleven en zorg  samenkomen. Onderdeel hiervan is ook het realiseren van twee gebouwen met in totaal 24 (levensloopbestendige) appartementen en het investeren in een duurzaam voorzieningenniveau en daarmee in de leefbaarheid in Klimmen en de omliggende kernen. 

Noot van de redactie: dit is een persbericht van Stadsregio Parkstad waar gemeente Heerlen ook deel van uitmaakt. 

Samenwerking voor betere overgang onderwijs

Samenwerking voor betere overgang van basis naar middelbaar onderwijs

De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf en onderwijs- en welzijnsinstellingen gaan kinderen en ouders in een kwetsbare positie nog beter begeleiden in de overstap van de basisschool naar het vmbo. Kinderen en ouders krijgen hiervoor een jaar lang extra ondersteuning van een schoolmaatschappelijk werker. Die wordt ingeschakeld in het laatste half jaar op de basisschool en het eerste half jaar op het vmbo. Het gaat om zowel praktische ondersteuning, zoals het bestellen van schoolspullen en het lezen van brieven van school, als om sociaal-emotionele ondersteuning, bijvoorbeeld als een kind onzeker is.

Gelijke kansen voor elk kind staat hoog op de agenda bij wethouder Jordy Clemens (Heerlen): “Kinderen hebben meer kans op een succesvolle schoolloopbaan als de overgang van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs goed verloopt.” Wethouder Jo Schlangen (Kerkrade) sluit zich daarbij aan: “De overstap naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment, met een goede begeleiding ontlasten we ouders en kinderen. Dat is heel waardevol”. “Verder bevorderen we met deze aanpak de doorgaande leerlijn voor alle leerlingen”, voegt wethouder Servie l’Espoir (Brunssum) toe. En ook wethouder Alex Schiffelers (Landgraaf) is blij met de samenwerking: “Een betere voorbereiding helpt bij een goede start op een nieuwe school.”

Deelnemende scholen

De deelnemende vmbo-scholen zijn: Compass, Herle, Emma, Yuverta, Brandenberg, Holz en de toeleverende basisscholen in Parkstad. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg heeft de coördinatie op zich genomen. Ron Bonekamp, voorzitter van het College van Bestuur: “Het aansprekende van deze aanpak is dat praktische en gerichte ondersteuning wordt geboden aan zowel de leerling als de ouders bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.”

Gelijken Kansen Alliantie Agenda

De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf zijn aangesloten bij de landelijke Gelijke Kansen Alliantie Agenda, een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de GKA werkt het ministerie van OCW samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs waarbij de verbinding tussen thuis, school en omgeving centraal staat. Elke gemeente heeft in de Agenda aangeven wat zij de komende twee jaren gaat doen om er voor te zorgen dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen op school. Naast de eigen maatregelen, wordt de samenwerking om de overstap van basisschool naar vmbo beter te laten verlopen nu aan de Agenda toegevoegd.

Extra hulp voor kinderen

Extra hulp, ondersteuning, sport, cultuur en steun bij overstap naar voortgezet onderwijs

Gelijke kansen voor kinderen en jongeren, juist nu

Gemeente Heerlen, Peuteropvang Heerlen, JenS, Heerlen Standby en het onderwijs hebben een plan ontwikkeld om Heerlense kinderen en jongeren juist nu een extra steun in de rug te geven. Het programma Ruimte voor Ontwikkeling bestaat uit extra hulpverlening waar dat het hardst nodig is. Bovendien is er aandacht voor talentonwikkeling en de – voor veel kinderen pittige – overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs. De acties vinden plaats in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.

‘Met deze extra acties sluiten we aan op wat de scholen en peuterspeelzalen al doen, helpen we kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en zorgen we er juist nu voor dat kinderen en jongeren via sport, culturele activiteiten en schoolzwemmen actief blijven en elkaar kunnen ontmoeten’, zegt wethouder Jordy Clemens. De gemeente wil met de keuze voor een forse inhaalslag met name ook het onderwijs ontlasten. Clemens: ‘We zien dat veel juffen en meesters het in deze tijd ook zwaar hebben. Daarom kiezen we er met dit pakket voor niet alleen kinderen en ouders te ondersteunen maar ook de druk op het onderwijs te verlichten.’

Momenteel werkt de gemeente samen met haar zorg- en onderwijspartners aan de precieze verdeling van de gelden (ca. 1,9 miljoen euro) over de scholen. Daarbij zal met name ook gekeken worden naar plekken waar  de problemen het grootst zijn. Voor de uitvoering van de maatregelen ontvangt de gemeente Heerlen voor de schooljaren 2021-2023 geld uit het landelijke Nationaal Programma Onderwijs (NPO).