Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

December, 2020:

Rioolwerkzaamheden Gasthuisstraat

Aan de ondernemers en bewoners nabij de Gasthuisstraat
U heeft onlangs al informatie gehad van Mijnwater BV en de gemeente over de aanstaande rioolwerkzaamheden. In deze brief gaan wij wat dieper op de details van de werkzaamheden in.
Duurzamer en veiliger
Wij laten een regenwaterriool aanleggen in de Gasthuisstraat.
Daarmee wordt de straat duurzamer en beter bestand tegen forse regenbuien. Als het riool klaar is, wordt de Gasthuisstraat opnieuw ingericht. De straat krijgt een goot in het midden waardoor de weg
bij hevige regen het water beter kan opvangen.
Om de straat veiliger te maken en de verkeerssnelheid te verminderen worden de twee huidige drempels verplaatst en aangepast.

De nieuwe drempels komen ter hoogte van Gasthuisstraat 21 en Gasthuisstraat 28. Vanaf de drempel bij Gasthuisstraat 21 naar boven komt een bestrating van betonklinkers. Bij de huisnummers 7 tot 11 (oneven)
komt een wegversmalling. Het werk wordt in fases uitgevoerd om de bereikbaarheid van de woningen/gebouwen zoveel mogelijk te waarborgen.

Planning en fasering rioolwerkzaamheden
Vanaf zaterdag 19 december tot woensdag 6 januari
2021 zijn er geen werkzaamheden gepland en kunt u
de Gasthuisstraat normaal gebruiken. Het werk gaat
wat eerder beginnen dan is aangekondigd, namelijk
op woensdag 6 januari 2021 i.p.v. 11 januari. Dan
starten we met voorbereidingswerkzaamheden. De
Gasthuisstraat is dan niet toegankelijk voor doorgaand
autoverkeer. Als bewoner kunt u de straat wel in- en
uitrijden. Ook voetgangers en fietsers kunnen er door.


De werkzaamheden zijn onderverdeeld in drie fasen
Fase 1: De weg wordt opengebroken en de
wegfundering wordt gesaneerd,
Fase 2: Aanleg van het riool
Fase 3: Aanbrengen van bestrating en een nieuwe
inrichting.
Wij werken in elke fase van onder naar boven, van de
Groene Boord richting de Pancratiusstraat. Per fase
wordt er gewerkt in werkblokken, om de hinder zoveel
mogelijk te beperken. De indeling van de blokken is
weergegeven op de volgende pagina.
Waar u rekening mee dient te houden
De eerste fase is van maandag 11 januari t/m vrijdag
15 januari. Voor in ieder geval de eerste fase geldt dat
elk blok één werkdag in beslag neemt. Dit hangt wel af
van de weersomstandigheden. Tijdens deze dag zijn
de in- en uitritten die in dat betreffende blok vallen
één dag niet beschikbaar. Dit betekent dat u op die
dag niet kunt in- of uitrijden. Als u uw auto nodig
heeft, dient u die dag ergens anders een parkeerplek
te zoeken.
De overige dagen in die week blijft altijd één richting
van de Gasthuisstraat bereikbaar om in- en uit te
rijden. Bestemmingsverkeer kan de Gasthuisstraat inen
uitrijden via de zijde waar op dat moment geen
werkzaamheden plaatsvinden. De straat blijft ook
altijd bereikbaar voor hulpdiensten.
Samenloop met werkzaamheden bij de Nieuwe NOR
Vanaf 6 januari is het doorgaand verkeer in de Gasthuisstraat
gestremd. Op enkele dagen in die periode
vinden er ook werkzaamheden plaats bij de Nieuwe
NOR in de Pancratiusstraat.

Op het moment dat de werkzaamheden samenkomen,
kunt u langs de winkels aan de Pancratiusstraat in- en
uitrijden. De paaltjes worden op dat moment naar
beneden gezet. Naar verwachting is het werk met
12 weken klaar. Als alles meezit is de straat eind maart
2021 weer normaal toegankelijk.
Beperken van hinder
De komende werkzaamheden vinden in principe plaats
tijdens werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. Ondanks
dat het werk wel gepaard gaat met geluid van voertuigen
en stofontwikkeling, doen wij ons uiterste best de
overlast tot een minimum te beperken.
Werkblokken werkzaamheden
Waar kunt u terecht met vragen?
Voor vragen over de rioolwerkzaamheden kunt u
terecht bij aannemer KWS via de e-mail
rioolgasthuisstraat@kws.nl of telefonisch via het
nummer 06-25243669.

Gezamenlijk bericht gemeente Heerlen en Politie

In samenwerking met diverse professionals doet de gemeente Heerlen op dit moment alles wat in hun macht ligt om de Syrische familie én andere betrokkenen te ondersteunen en helpen. Dit met als doel zo snel als mogelijk de rust en het veiligheidsgevoel terug te brengen binnen het gezin en in de buurt.
 

In een eerder stadium is het gezin hiervoor een passende woning in een andere wijk aangeboden, waarbij het gezin er destijds zélf voor heeft gekozen hier niet op in te gaan. Momenteel verblijft het gezin niet meer in de huidige woning. De gemeente is met man en macht op zoek naar een geschikte woonruimte voor het hele gezin. Naast dit onderdak op langere termijn werken we ook aan een tijdelijke oplossing om het gezin zo snel als mogelijk te huisvesten. In de tussentijd onderhouden we actief contact met alle betrokkenen.

De politie heeft gesprekken gevoerd met de betrokken partijen en onderzoek gedaan naar gedragingen. Daarbij heeft de politie zowel zichtbare als onzichtbare, maatregelen genomen om de veiligheid van eenieder te waarborgen. Belangrijk is dat men zich veilig voelt in de wijk, zowel de betrokken families, als de andere buurtbewoners. De politie draagt daar aan bij, maar er ligt ook een verantwoordelijkheid voor de buurt. Alleen samen kan er namelijk gezorgd worden dat de rust wederkeert.

Wij zijn geschrokken van het effect van de eenzijdige berichtgeving op social media. Het is onacceptabel dat derden mensen tegen elkaar opzetten en maatschappelijke onrust en onveiligheid veroorzaken door een verhaal maar van één kant te belichten en hiermee uit zijn verband te trekken.

We hebben begrip voor de emoties maar, (het aanzetten tot) geweld dan wel het dreigen daarmee is nooit de oplossing.

Roel Wever, burgemeester gemeente Heerlen
Bert Vermarien, chef politie Heerlen

Stembureauleden gezocht

17 maart 2021 Op 17 maart 2021 gaan we in Heerlen coronaproof stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden om mee te werken op een stembureau. Hiervoor ontvangt u een vergoeding van de gemeente. Heeft u altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen? Dan is dit uw kans!

Keuze uit stembureaulid of -teller

Als u werkt in een stembureau levert u juist nu een belangrijke bijdrage aan de democratie. Als stembureaulid bent u onder leiding van de voorzitter medeverantwoordelijk voor een goed verloop van het stemproces. Als teller bent u na het einde van de stemopneming onder leiding van de voorzitter verantwoordelijk voor het sorteren en het handmatig tellen van de stembiljetten.

Bent u minimaal 18, stemgerechtigd en wilt u helpen? Meld u dan aan via de website van het stembureauportal.

Corona en verkiezingen

Door de coronamaatregelen hebben we extra handjes nodig. En natuurlijk nemen we ook voor degenen die er werken extra maatregelen, zoals hygiënemaatregelen en extra afstand tussen de leden en tellers. Tussen de stembureauleden en de stemmers komen kuchschermen.

We bieden u:

·        een kijkje achter de schermen

·        een leuke dag met gezellige stembureau-collega’s

·        goede verzorging van eten en drinken

·        een vergoeding

Misschien ook al voor 15 en 16 maart leden nodig

Mogelijk kan ook op 15 en 16 maart al worden gestemd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft namelijk voorgesteld dat op die dagen in elke gemeente een beperkt aantal stemlokalen open gaan. Dit is bedoeld voor mensen die door het coronavirus tot de risicogroepen behoren. Als Tweede en Eerste Kamer het daarmee eens zijn, zoeken we ook stembureauleden voor die dagen.

Interesse? Meld u dan aan via de website van het stembureauportal.