Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

November, 2020:

Leidingwerkzaamheden Gasthuisstraat

Betreft: Werkzaamheden aan mijnwaterleiding en riool Gasthuisstraat/Groene Boord


Geachte heer/mevrouw,
In het centrum van Heerlen leggen wij voor energieleverancier Mijnwater B.V. nieuwe leidingen. De Mijnwater werkzaamheden zijn bijna gereed. Wat de vervolgwerkzaamheden zullen zijn vertellen wij u in deze brief.

Mijnwaterleiding Op dit moment worden de laatste werkzaamheden aan de mijnwaterleiding in de Gasthuisstraat uitgevoerd. A.s. dinsdag 17 november gaan we de Gasthuisstraat vanaf de Hertzdahlstraat tot de Gasthuisstraat 23 asfalteren. De uitrit voor de woningen aan de Deken Bemelmansstraat is dan afgesloten. Er is nog één weghelft beschikbaar, echter u dient rekening houden met oponthoud tussen 7.00 en 17:00 uur. Het verkeer kan de Gasthuisstraat via 2 kanten in en uit; via het Wilhelminaplein en via de Groene Boord.
Rioolwerkzaamheden
Op 27 november a.s. start aannemer KWS met rioolwerkzaamheden in de Gasthuisstraat. Deze werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een regenwaterriool dat wordt aangesloten op de Geleenbeek, onder de kruising met de Groene Boord. Aansluitingen van regenpijpen worden overgezet naar dit nieuwe riool. Nadat het riool is aangelegd wordt de Gasthuisstraat opnieuw ingericht. De straat krijgt een zogenaamde omgekeerd dakprofiel waarbij de goot niet meer aan de zijkanten van de weg zit maar in het midden ligt waardoor de weg bij hevige regenval meer water kan bergen. Het grootste deel van de Gasthuisstraat krijgt een verharding van betonklinkers. Om de verkeerssnelheid te verminderen worden de twee huidige drempels verplaatst en aangepast en komt er ter plaatse van de huisnummers 07-11 een wegversmalling. Het werk wordt in fases uitgevoerd om de bereikbaarheid van de woningen/gebouwen zoveel mogelijk te waarborgen.
Planning riool (zie ook het kaartje)
Afsluiting kruispunt Groene Boord/Gasthuisstraat

 1. Vrijdag 27 november vanaf 18.00 uur tot en met maandag 30 november 6.00 uur.
 2. Vrijdag 11 december vanaf 18.00 uur tot en met maandag 14 december 6.00 uur.
  Zowel het kruispunt Groene Boord/Gasthuisstraat als het begin van de Gasthuisstraat (zie afbeelding) worden tijdens deze 2 weekenden afgesloten voor verkeer. De Gasthuisstraat is dan alleen bereikbaar via het Wilhelminaplein.
  Rioolwerkzaamheden nabij Gasthuisstraat 23
  De eerste 50 meter riool (ongeveer ter hoogte van de inrit naar het Grand Student Hotel) wordt van 27 november tot en met 14 december aangelegd. In de weekendafsluiting van 11 december wordt dit gedeelte ook opnieuw geasfalteerd. De Gasthuisstraat is dan alleen bereikbaar via het Wilhelminaplein. Hierna zijn tot 11 januari 2021 geen werkzaamheden gepland en kan verkeer de Gasthuisstraat weer normaal gebruiken.
  Rioolwerkzaamheden Gasthuisstraat 21 tot Pancratiusstraat
  In principe pakt de aannemer op 11 januari de werkzaamheden weer op en start met het opbreken van de asfaltverharding en het saneren van de wegfundering. Daarna wordt het riool in fases verder aangelegd waarna de nieuwe weginrichting wordt aangebracht. De gemeente Heerlen zal u hier in december verder over informeren.
  Het duurt naar verwachting 12 weken voordat het riool en de bestrating van de Gasthuisstraat klaar zijn. Als alles meezit is de straat eind maart 2021 weer normaal toegankelijk.

Omleiding weekendwerkzaamheden (zie kaartje hierboven)
Tijdens de weekendafsluitingen zal de kruising Gasthuisstraat – Groene Boord nagenoeg helemaal zijn afgesloten voor verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen hier nog wel komen, het autoverkeer wordt omgeleid.
Waar kunt u terecht met vragen?
De werkzaamheden vinden in principe plaats tijdens werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. In de weekendafsluiting wordt ook ‘s avonds en ’s nachts gewerkt. Uiteraard wordt er tijdens de avond-/nachtwerkzaamheden geen muziek gedraaid, maar zal het werk wel gepaard gaan met geluid van bewegende voertuigen en is er meer stofontwikkeling. We doen onze uiterste best de overlast tot een minimum te beperken.
Voor vragen over Mijnwater kunt u terecht via de e-mail mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl. Voor de rioolwerkzaamheden kunt u terecht bij aannemer KWS via de email jlutkeschipholt@kws.nl. U kunt ook nog altijd bellen met 06 22 85 58 95

Huisvesting kwetsbare groepen

Persbericht

Heerlen zet in op goede huisvesting kwetsbaren en indammen van overlast

Ongeveer 1,2 miljoen van Rijk voor huisvesting kwetsbare groepen

De gemeente Heerlen ontvangt € 1.175.265 van het Rijk voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Ongeveer de helft van dit bedrag gaat naar 21 Skaeve Husen,  die verspreid over heel Parkstad worden gerealiseerd. De andere helft is bestemd voor de aanpak van overlast gevende kamerverhuur én voor mensen die op korte termijn op zoek zijn naar een woning, de zogenoemde spoedzoekers.

Heerlen gaat deze zogenaamde impulsgelden inzetten op de zwakste punten van de woningmarkt. De projecten focussen op kwalitatief goede huisvesting voor kwetsbaren en spoedzoekers. Tegelijkertijd wordt gefocust op een schone en veilige omgeving met zo min mogelijk overlast voor de omgeving; hierbij is een uitgangspunt dat buurtbewoners steeds nauw betrokken worden bij de ontwikkelingen. Wethouder voor Welzijn Peter van Zutphen is blij met het geld uit Den Haag: “hiermee wordt het mogelijk gemaakt om als stad in te grijpen in de huisvesting voor een moeilijke groep. Wij willen ertoe bijdragen dat ook kwetsbare groepen toegang hebben tot goede huisvesting, en dat zij met zorg en begeleiding kunnen meedoen in de samenleving”.

Skaeve Husen, woningen voor kwetsbare groepen

Voor kwetsbaren zijn er diverse projecten die Heerlen wil realiseren. Een hiervan zijn de Skaeve Husen, Deens voor “rare huizen”; Skaeve Husen zijn eenvoudige woningen in een prikkelarme omgeving, waarbij toezicht en begeleiding in de nabijheid zijn. Mensen die nu langdurig in de dag- en nachtopvang verblijven of die wegens problematisch gedrag niet regulier gehuisvest kunnen worden, zijn de toekomstige bewoners van een Skaeve Huse. Het wonen is altijd onlosmakelijk gekoppeld met zorg en begeleiding met een bijzondere aandacht voor leefbaarheid en veiligheid. De geplande 21 Skaeve Husen worden in samenspraak met de andere Parkstad-gemeenten gerealiseerd. Het is de bedoeling dat er 6 in Heerlen komen.

Aanpak overlast gevende kamerverhuur en woningen voor spoedzoekers

Met de andere helft van het te ontvangen Rijksgeld pakt Heerlen de overlast gevende kamerverhuur aan én komen er doorstroomwoningen voor zogenaamde spoedzoekers; mensen die onverwacht en op korte termijn hun woning moeten verlaten, bijvoorbeeld door een scheiding, en op zoek zijn naar een woning.

Ook zijn de impulsgelden bedoeld voor de aanpak van problematische kamerverhuur en overlast gevende panden. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van de Saffierflat. Met een pakket aan sociale en veiligheidsmaatregelen heeft Heerlen in samenwerking met een woningcorporatie een uiterst problematisch pand aangepakt, om zo de veiligheid en leefbaarheid van de buurt te versterken en tegelijkertijd kwetsbaren goed te huisvesten. In de Hoofdstraat en omgeving in Hoensbroek en in GMS staan gelijkaardige projecten op stapel voor de komende jaren.